лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Поняття господарських зобов’язань.
 2. Характеристика договірних і позадоговірних зобов’язань.
 3. Виникнення господарських зобов’язань.
 4. Основні та додаткові (акцесорні) зобов’язання.
 5. Забезпечення виконання господарських зобов’язань як додаткова гарантія належного виконання зобов’язань.
 6. Правова характеристика неустойки, застави, завдатку, поруки, гарантії та притримання.
 7. Характеристика видів неустойки.
 8. Співвідношення неустойки та збитків.
 9. Порядок зменшення розміру неустойки.
 10. Зміна та припинення господарських зобов’язань.

 1. Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.
 2. Зобов’язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 2000.
 3. Правові основи підприємницької діяльності / Ред. Л. А. Жук. — К.: Вид-во Європ. ун-ту. — 2002.
 4. Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
  ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.
 5. Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 6. Шкрум Т. С. Застава як речово-правовий засіб забезпечення зобов’язання за законодавством України: Автореферат дис. канд. юрид. наук. — К., 1996.
 7. Цивільне право України: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери. — К., 2000.
 8. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 10. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963 р.
 11. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР.
 12. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII.
 13. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 року № 507-XII.

                                            господарське зобов’язання; альтернатив-
не зобов’язання; солідарне зобов’язання; акцесорне зобов’язання; забез-
печення виконання господарських зобов’язань; неустойка; штраф; пе-
ня; застава; порука; гарантія; притримання; збитки.

 1. Охарактеризуйте зобов’язання, що виникають на підставі договору застави.
 2. Розкрийте взаємозв’язок між кредитним договором і договором поруки, який укладається з метою виконання зобов’язань позичальником за першим договором.
 3. Сформулюйте положення договору про штрафну неустойку.
 4. Порівняйте положення про забезпечення виконання зобов’язань Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року та Цивільного кодексу УРСР від 18 липня 1963 року.
 5. Наведіть 5 прикладів позадоговірних господарських зобо-
  в’язань.
 6. Наведіть підстави припинення права застави.
 7. Порівняйте припинення зобов’язання зарахуванням та про-
  щенням боргу.
 8. Дослідіть порядок виконання зобов’язання юридичної особи, яка реорганізувалася.
 9. Порівняйте порядок виконання грошових зобов’язань, передбачений Цивільним та Господарським кодексами України.

Вирішіть зазначені ситуації
№ 1. ВАТ «Троянда» й ТОВ «Степовець» уклали договір купів-
лі-продажу автомобіля. При цьому в договорі зазначалося, що «вар-
тість автомобіля становить 10 000 доларів США й покупець здійснює платіж у гривнях за курсом НБУ, що діяв на час платежу».
Назвіть нормативно-правові акти, що регулюють порядок ви-
конання грошових зобов’язань. Прокоментуйте платіжне засте-
реження договору.

№ 2. Боржник (ТОВ «Алма») уклав договір позики з кредитором (ВАТ «Промо»). 10 березня ТОВ «Алма» погасило позику, перерахувавши кошти на рахунок ВАТ «Промо». Цього ж дня на адресу боржника надійшов лист від підприємства «Сокіл», в якому останнє повідомляло боржника про те, що 1 березня між ВАТ «Промо» та підприємством «Сокіл» було укладено правочин про відступлення права вимоги за договором позики. Підприємство «Сокіл» просило боржника виконати свої зобов’язання й погасити позику.
Яку відповідь на лист має дати ТОВ «Алма»?

№ 3. Фірма «А» звернулася до банку з проханням надати кредит. З цією метою вона надала необхідний пакет документів, про-
аналізувавши які, банк з’ясував, що у фірми «А» немає нерухомого майна.
Який вид забезпечення кредитного договору найдоцільніше обрати в такій ситуації? Обґрунтуйте свою відповідь.

№ 4. Між ТОВ «Іскра» та ТОВ «Мода» було укладено дого-
вір поставки тканини на умовах попередньої оплати. 1 березня 2003 року ТОВ «Мода» перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Іскри». У договорі не зазначався строк поставки тканини.
У який строк ТОВ «Іскра» має виконати своє договірні зобов’язання?
Які дії необхідно вжити ТОВ «Мода»?

№ 5. АТ «Вікно» та фірма «Жалюзі» 10 січня уклали договір оренди транспортного засобу. При цьому орендар (фірма «Жалюзі») передало на підставі договору застави верстат у забезпечення виконання зобов’язання за договором оренди. 15 квітня АТ «Вікно» та фірма «Жалюзі» уклали правочин про заміну договору оренди договором купівлі-продажу.
Чи діятиме договір застави?

  • Розкрийте поняття «господарське зобов’язання».
  • Дайте порівняльно-правову характеристику договірних і по-
   задоговірних зобов’язань.
  • Які зобов’язання належать до додаткових (акцесорних) і в чому полягає їх специфіка?
  • З якою метою застосовується забезпечення виконання господарських зобов’язань?
  • Що таке штраф?
  • Розкрийте зміст пені.
  • Які види пені ви знаєте?
  • Охарактеризуйте завдаток.
  • Назвіть особливості застави.
  • У чому полягає відмінність між гарантією та порукою?
  • Хто може прийняти рішення про зменшення розміру неустойки?
  • Перелічіть підстави припинення господарських зобов’язань.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.