лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Поняття господарських зобов’язань. Характеристика договірних та позадоговірних зобов’язань. Виникнення господарських зобов’язань. Основні та додаткові (акцесорні) зобов’язання. Забезпечення виконання господарських зобов’язань як додаткова гарантія належного виконання зобов’язань. Правова характеристика неустой-
ки, застави, завдатку, поруки, гарантії та притримання. Характеристика видів неустойки. Співвідношення неус-
тойки та збитків. Порядок зменшення розміру неустойки. Зміна та припинення господарських зобов’язань.

 

Зобов’язання — це правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.
Зобов’язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.
Сторонами у зобов’язанні є боржник і кредитор. На стороні боржника або кредитора в зобов’язанні можуть бути одна або одночасно кілька осіб.
Особливу увагу слід приділити підставам і порядку заміни в зобов’язанні боржника та кредитора.
Господарське зобов’язання — це зобов’язання, що виникає між суб’єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Господарським кодексом.
Господарські зобов’язання поділяють на договірні та недоговірні, а також на майново-господарські та організаційно-госпо-
дарські.
Господарські зобов’язання можуть виникати:

 • безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську діяльність;
 • з акту управління господарською діяльністю;
 • з господарського договору та інших правочинів, передбачених законом, а також з правочинів, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать;
 • унаслідок заподіяння шкоди суб’єкту або суб’єктом госпо-
  дарювання, придбання або збереження майна суб’єкта або суб’єк-
  том господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав;
 • у результаті створення об’єктів інтелектуальної власності та інших дій суб’єктів, а також унаслідок подій, з якими закон пов’язує настання правових наслідків у сфері господарювання.

Господарські зобов’язання мають виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання — відповідно до вимог, що ставляться за певних умов.
До виконання господарських договорів застосовують відпо-
відні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом.
Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов’язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов’я-
зання другої сторони за іншим договором належним чином не було виконане.
Особливу увагу під час вивчення цієї теми слід приділити виконанню грошових зобов’язань.
Сторони можуть застосовувати передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов’я-
зань, які зазвичай застосовуються у господарському (діловому) обігу.
Види забезпечення виконання господарських зобов’язань мож-
на визначити як додаткові заходи забезпечувального характеру, що дають можливість досягнути виконання зобов’язання неза-
лежно від наявності майна у боржника, й від того, чи заподіяні кредиторові збитки.
Виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком чи іншим видом забезпечення зобов’язання, якщо воно встановлено в договорі або законі.
Правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Недодержання письмової форми правочину тягне за собою його нікчемність.
Недійсне зобов’язання не підлягає забезпеченню. Недійсність основного зобов’язання (вимоги) спричиняє недійсність правочину щодо його забезпечення, якщо інше не встановлено ЦК. Недійсність правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання не спричиняє недійсність основного зобов’язання.
Загальний перелік способів забезпечення виконання зобов’я-
зань встановлено у ст. 546 ЦК України. Наведемо його.

 • Неустойка. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Штраф — це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або нена-
  лежно виконаного зобов’язання. Пеня — це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.
 • Завдаток. Це грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього згідно з договором платежів на підтвердження зобов’язання й на забезпечення його виконання. Якщо порушення зобов’язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у кредитора. Якщо у порушенні зобов’язання винен кредитор, він зобов’язаний повернути боржникові завдаток і додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості.
 • Застава. У силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’я-
  зання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлене законом (право застави). Заставою може бути забезпечена вимога, яка може виникнути в майбутньому. Застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду.
 • Порука. За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язан-
  ня боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобо-
  в’язання частково або у повному обсязі. У разі порушення борж-
  ником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручи-
  тель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.
 • Гарантія. За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов’язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником. Зобов’язання гаранта перед кредитором не залежить від основного зобов’язання (його припинення або недійсності), зокрема й тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне зобов’язання.
 • Притримання. Кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові або особі, указаній боржником, у разі невиконання ним у вказаний строк зобов’язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов’язаних з нею витрат та інших збитків має право притримати її у себе до виконання боржником зобов’язання. Притриманням речі можуть забезпечуватись інші вимоги кредитора, якщо інше не встановлене договором або законом. Кредитор має право притримати річ у себе також у разі, якщо права на неї, що виникли після передачі речі у володіння кредитора, набула третя особа. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження притриманої речі несе кредитор, якщо інше не встановлене законом.

Господарське зобов’язання припиняється: виконанням, проведеним належним чином; зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов’язання; у разі поєднання управненої та зобов’язаної сторін в одній особі; за згодою сторін; через неможливість виконання та в інших випадках, передбачених цим Кодексом або іншими законами.
Господарське зобов’язання припиняється також у разі його розірвання або визнання недійсним згідно з рішенням суду.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.