лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зокрема, це можуть бути договори купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, посвідчені державними нотарі-
альними конторами та приватними нотаріусами, свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, що видаються державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами, свідоцтва про право на спадщину, видані державними нотаріальними конторами, свідоцтва про придбання житлових будинків з прилюдних торгів, видані державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами, свідоцтва про прид-
бання об’єктів нерухомого майна на аукціонах з реалізації заставленого майна, видані державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами, свідоцтва про право власності на об’єк-
ти нерухомого майна, видані органами місцевої виконавчої влади чи місцевого самоврядування, свідоцтва про право власності на спадщину та свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, оформлені консульськими установами України, рішення судів, господарських судів про визнання права власності на об’єкти нерухомого майна, мирова угода, затверджена ухвалою суду тощо.
Студенти мають знати форму, зміст і порядок оформлення заз-
начених документів.
Майно суб’єктів господарювання формується, зокрема, з таких джерел:

 • грошових і матеріальних внесків засновників/учасників;
 • доходів від реалізації продукції, робіт, послуг;
 • доходів від цінних паперів;
 • капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
 • надходжень від продажу чи передачі в оренду майнових об’єктів, що належать їм;
 • придбання майна інших суб’єктів;
 • кредити банків та інших осіб.

Цей перелік не є вичерпним, тому студентам слід самостійно скласти якнайширший перелік джерел формування майна суб’єк-
тів господарювання.
Важливим є питання про порядок розпорядження майном господарських організацій. Особливу увагу потрібно приділити визначенню кола органів суб’єкта господарювання або інших осіб, уповноважених розпоряджатися майном.
Студенти мають також визначити порядок накладення обтяжень на майно, а також випадки, в яких право особи розпоряджатися майном обмежується законом чи договором.
Кожен суб’єкт господарювання здійснює діяльність, у результаті якої виникають прибутки чи збитки. Прибуток — це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. Суб’єкти господарювання самостійно визначають порядок розподілу чистого прибутку, керуючись при цьому положеннями закону. Під час вивчення цього питання студенти мають визначити коло осіб, між якими розподіляється прибуток (на прикладі певної господарської організації), звернути увагу на сплату обов’язкових платежів, а також визначити порядок розподілу прибутку. У процесі дослідження порядку розподілу збитків слід керуватися тими самими рекомендаціями.
У межах цієї теми вивчається блок питань, пов’язаних з інтелектуальною власністю в господарських правовідносинах.
Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності складається з особистих немайнових прав інтелектуальної власності та майнових прав інтелектуальної власності.
До об’єктів права інтелектуальної власності належать:

 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • комерційні найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні позначення;
 • комерційні таємниці;
 • літературні та художні твори;
 • комп’ютерні програми;
 • бази даних;
 • виконання;
 • фонограми, відеограми, передачі організацій мовлення;
 • наукові відкриття;
 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин, породи тварин.

До найважливіших і найпоширеніших об’єктів права інтелектуальної власності належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг.
Студентам потрібно дослідити відповідні положення Цивільного кодексу України, законів і з’ясувати сутність кожного із зазначених об’єктів права інтелектуальної власності, їх особливості, коло суб’єктів права інтелектуальної власності, порядок за-
хисту їхніх прав.

 • Речові права: загальна характеристика та види.
 • Поняття права власності.
 • Характеристика правомочностей власника.
 • Способи виникнення й припинення права власності.
 • Форми власності в Україні: правова характеристика.
 • Право приватної власності.
 • Право комунальної власності.
 • Право державної власності.
 • Характеристика права оперативного управління.
 • Порівняльно-правова характеристика права повного господарського відання та права власності.
 • Характеристика інших речових прав.
 • Характеристика правовстановлюючих документів.
 • Джерела формування майна господарських організацій.
 • Порядок розпорядження майном господарських організацій.
 • Порядок розподілу прибутків і збитків.
 • Право інтелектуальної власності.
 • Винахід (корисна модель) як результат творчої діяльності.
 • Охорона прав на промислові зразки.
 • Охорона прав на знаки для товарів.

 • Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.
 • Комерційне право: Підручник. — К.: Правові джерела, 1997.
 • Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л.Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.
 • Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х.: Еспада, 2000.
 • Правові основи підприємницької діяльності / Ред. Л. А. Жук. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.
 • Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.
 • Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 • Право власності в Україні: Навч. посіб. / О. В. Дзера, Н. С. Кузнє-
  цова, О. А. Підопригора та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2000.
 • Промисловий зразок / Л. І. Ніколаєнко та ін. — К., 1999.
 • Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 26 червня 1996 року. — К., 1997.
 • Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 • Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 • Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII.
 • Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 року № 697-XII.
 • Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657-ХII.
 • Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року № 3322-ХII.
 • Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року № 2269-XII.
 • Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV.
 • Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-XII.
 • Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-XII.
 • Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII.
 • Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 3 березня 1998 року № 147/98-ВР.
 • Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 року № 1201-XII.

                                          речові права; право власності; форми влас-
ності; право приватної власності; право комунальної власності; право державної власності; право оперативного управління; право повного господарського відання; правовстановлюючий документ; при-
буток; збитки; право інтелектуальної власності; винахід; корисна модель; промисловий зразок; знак для товарів і послуг.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.