лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

О. О. МЕЛЬНИК

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 


ББК 67.404
         М 48
Рецензенти
О. О. Бакалінська, канд. юрид. наук
(Київський національний торговельно-економічний університет)
А. С. Олійник, канд. юрид. наук
(Шевченківський районний суд)

 

Редакційна колегія юридичного факультету
Голова редакційної колегії В. Ф. Опришко, д-р юрид. наук, проф.
Відповідальний секретар О. Ю. Нечипоренко, канд. екон. наук, доц.
Члени редакційної колегії: Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц.; Г. О. Федо-
ренко, канд. юрид. наук, доц.; О. Г. Яновська, канд. юрид. наук, доц.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1611 від 08.07.05

Мельник О. О.
М 48       Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 208 с.
ISBN 966–574–779–7
У посібнику розглядаються найбільш значущі питання господа-
рювання. Видання містить програму дисципліни «Господарське право», методичні поради щодо самостійного опанування студента-
ми матеріалу кожної теми. Подаються практичні завдання, питання для контролю знань студентів, вирішення яких дасть змогу закріпити теоретичні знання з програми курсу. Видання містить перелік ос-
новної та додаткової літератури, використання якої сприятиме на-
лежному вивченню дисципліни.
Розрахований на юристів, викладачів, студентів, а також осіб, які цікавляться правовою тематикою.
ББК 67.404
Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© О. О. Мельник, 2005
ISBN 966–574–779–7                                                                   © КНЕУ, 2005
Навчальне видання

 

 

 

МЕЛЬНИК Олена Олександрівна


Господарське право

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Редактор  Н. Підлужна
Художник обкладинки  О. Стеценко
Технічний редактор  Т. Піхота
Коректор  Л. Лембак
Верстка  І. Грибанової

Підписано до друку 15.07.05. Формат 60?84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 12,32.
Обл.-вид. арк. 13,52. Наклад 1000 пр. Зам. № 05-2928.

Київський національний економічний університет.
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)
Тел./факс: (044) 458–00–66; 456–64–58.
E-mail: [email protected]

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.