лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

показників економічного і соціального розвитку, планів доходів і кошторисів видатків бюджетних установ. Співставляючи затверджені суми доходів і видатків з розрахунковими сумами, представленими для включення в проект бюджету, оцінюють економічну роботу фіноргану в процесі складання бюджету.
У ході виконання місцевих бюджетів виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів мають право вносити зміни щодо доходів і ви­датків відповідного бюджету в межах наданих їм законом прав. Такі зміни повинні бути обгрунтованими і документально оформленими.
Однією з найважливіших ділянок роботи фінансового органу є ви­конання доходної частини бюджету. В процесі перевірки проводиться аналіз виконання плану по кожному джерелу і кожному виду платежів в бюджет, встановлюються причини відхилень від запланованих сум. Одно­часно співставляються нараховані суми платежів з фактичними надход­женнями. В разі невиконання передбачених планом податків, зборів та інших обов'язкових платежів необхідно перевірити:
здійснення фінансовим органом контролю за правильністю обчислення і своєчасними внесенням підприємствами, установами і організа­ціями платежів до бюджету по видах податків, зборів і платежів;
прийняті фінансовим органом заходи по забезпеченню своєчасного надходження доходів і стягненню недоїмок;
проведення аналізів фінансово-господарської діяльності підприєм­ств і організацій, їх повноту і якість, внесені пропозиції по усунен­ню виявлених недоліків, поліпшенню фінансового становища платників;
доведення до відома керівництва місцевих органів влади, керів­ників управлінь і відділів інформації з пропозиціями про виявлені по­рушення по результатах перевірки;
періодичність розгляду виконання бюджету на нарадах у завідуючих фінансовими відділами і на засіданнях держадміністрації.
При ревізії виконання планів надходжень до бюджету проводяться перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств - основних платників податків і зборів.
Враховуючи, що одним з головних завдань державної контрольно-ревізійної служби є здійснення контролю за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей, ревізуючий при проведенні ревізії підприємства (чи господарської організації) повинен з'ясувати, перш за все, скільки і яких рахунків відкрито в установах банків, ретельно перевірити касу, касові і банківські операції, при необхідності звірити в установах банків їх виписки, окремі грошові та інші документи, які знаходяться на підприємстві, з такими ж документами в установах банків і переконатись у їх ідентичності і достовірності.
Перевірці підлягає також стан розрахунків за відпущену продукцію (надані послуги тощо). При цьому особлива увага звертається на дебіторську заборгованість з тривалим строком її утворення, по якій недостатньо вживалось заходів щодо погашення, а також на товари (продукцію), які тривалий час перебувають в дорозі, товари відвантажені, але не оплачені в строк, товари на відповідальному зберіганні. Необхідно ретельно проаналізувати суми дебіторської заборгованості, по якій минули строки позову і суми якої списані на збитки і вияснити, чи вживались заходи щодо стягнення цієї заборгованості.
Перевіряється правильність списання сировини і матеріалів на виготовлення продукції, правильність застосування норм їх витрат і в разі необхідності проводиться контрольний запуск сировини у виробництво з участю спеціалістів.
У процесі перевірки виявляється дотримання діючих положень по проведенню інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей та регулювання інвентаризаційних різниць, чи не допускалось перекриття недостач в одних матеріально-відповідальних осіб лишками в інших. При необхідності організується проведення інвентаризації (повної чи по окремих найменуваннях) товарів, матеріалів, готової продукції.
Якщо підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, перевіряється обсяг експортних і імпортних операцій за відповідний період, у тому числі бартерних, правильність застосування цін і тарифів при здійсненні цих операцій, своєчасність розрахунків по них, виявляється, чи немає незаконного відкриття валютних рахунків за кордоном, утримання на них валюти, прихованої від обліку, а також виясняється, яких заходів вживає керівництво підприємства для повернення валюти, яка тривалий час знаходиться за кордоном.
У залежності від мети ревізії, перевірці підлягають й інші напрями фінансово-господарської діяльності підприємства чи організації в частині дотримання нормативних актів.
При перевірці кожного без винятку питання ревізії слід перевіряти стан бухгалтерського обліку, його достовірність, правильність відображення фінансових результатів, своєчасність і повноту перерахування до бюджету і позабюджетних фондів належних платежів і відрахувань.
Перевірка може бути суцільною або вибірковою. При суцільній перевірці перевіряються всі документи і записи в реєстрах бухгалтер­ського обліку. Суцільній перевірці підлягають касові і банківські операції, розрахунки з підзвітними особами і деякі інші питання. При вибірковій перевірці перевіряється частина первинних документів в кожному місяці періоду, що ревізується, або за декілька місяців. Якщо вибірковою перевіркою встановлені серйозні порушення  або зло­вживання, то ревізія на даній дільниці діяльності підприємства про­водиться суцільним способом.
У процесі ревізії фінансово-господарської діяльності підприєм­ств і господарських організацій необхідно також встановити, чи від­повідають дані бухгалтерського обліку підприємств і організацій про сплачені в бюджет суми даним бухгалтерського обліку фінансового відділу про надходження цих сум. Якщо були виявлені розходження між цими даними, то потрібно розібратись в причинах шляхом прове­дення документальних перевірок і зустрічних перевірок в установах банку.
Перевірка правильності передбачених по бюджету видатків проводиться по кожній статті видаткової частини. При цьому перевіряється не тільки цільова спрямованість видатків, але й можливий обсяг їх фінансування виходячи з запланованих надходжень до бюджету. В сучасних умовах дефіциту фінансових ресурсів необхідно планувати фінансування перш за все поточних видатків. Це витрати бюджету на фінансування мережі підприємств, установ, організацій і органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення. За умови достатності доходів бюджету плануються витрати на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності та інші витрати, пов'язані з розширеним відтворенням.
Найбільшу питому вагу у видатках місцевих бюджетів займають асигнування на фінансування соціально-культурних закладів і соціальний захист населення.
Розмір витрат на фінансування соціально-культурних закладів визначається виходячи з середньорічних показників по мережі, штатах і контингентах, норм видатків, середніх ставок заробітної плати, числа днів функціонування ліжок в лікарняних закладах, числа днів перебування дітей в дошкільних закладах, учнів – в школах-інтернатах та ін. У зв'язку з цим правильність встановлення видатків на соціально-культурні заходи необхідно починати з перевірки прийнятих в розрахунках до бюджету даних про середньорічні показники по мережі, штатах і контингентах. Порівнюючи показники, прийняті в розрахунках до бюджету, з показниками статистичної і бухгалтерської звітності, планами розгортання нової мережі і приросту чисельності контингентів встановлюється достовірність фактичної наявності мережі, штатів і контингентів на початок планового періоду і середньорічної їх чисельності. Практика ревізійної роботи свідчить, що фінансові органи при формуванні бюджету нерідко завищують перехідну базу по мережі, штатах і контингентах, в результаті чого завищуються видатки на утримання соціально-культурних закладів.
Якщо перевіркою буде встановлено, що при складанні бюджету були допущені помилки у визначенні контингентів, які обслуговуються соціально-культурними установами, ставок заробітної плати, норм видатків і інших показників, що призвело до завищення асигнувань, то необхідно в процесі ревізії внести пропозиції щодо уточнення бюджетних призначень.
При проведенні ревізій установ і організацій, що фінансуються з бюджету, слід перевірити:

  1. наявність  єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи, правильність і обгрунтованість його формування;
  2. правильність списання на витрати грошових коштів і матеріальних цінностей по кожній із статей кошторису, наявність належно оформлених касових, банківських та інших бухгалтерських документів, їх достовірність;
  3. стан збереження грошових коштів і матеріальних цінностей та правильність ведення їх обліку.

Аналізуючи кошториси доходів і видатків бюджетних установ, слід звернути увагу на заплановане надходження коштів з інших джерел, а саме: платні послуги, оренда, спонсорські та інші надходження.
Слід також звернути увагу на правильність оформлення і ствоєчасність затвердження кошторисів. Протягом останніх років у зв'язку з порушенням встановлених строків затвердження бюджетів бюджетні установи не можуть своєчасно затвердити свої кошториси, тому фінансування в першому кварталі поточного року здійснюється виходячи з тих сум асигнувань, які були виділені в IV кварталі попереднього року.
У загальній сумі асигнувань на соціально-культурні міроприємства більше половини займають видатки на заробітну плату.
При перевірці витрачання грошових коштів на заробітних плату слід, зокрема, перевірити правильність встановлення і застосування посадових окладів (ставок) заробітної плати, доплат, надбавок, виплат за заміщення і сумісництво та премій відповідно до чинних нормативних актів. Виявляється, чи не допускались виплати зарплати за невідпрацьований час (за час перебування працівників у відпустках, на лікуванні тощо), а також чи не допускалось списання на витрати коштів по фіктивних відомостях на виплату зарплати, по відомостях минулих років (за минулі періоди), на підставних і вигаданих осіб, чи не допускались у відомостях на виплату заробітної плати підчистки, дописки і виправлення цифр з метою збільшення суми виплаченої заробітної плати. При наявності підчисток, дописок і виправлень необхідно переконатись, чи не зроблено це з метою привласення грошових коштів.
Перевіряється правильність утримання податків із заробітної плати працівників установи і своєчасність їх перерахування до бюджету, а також відрахування до державних цільових фондів, правильність відображення цих операцій по бухгалтерському обліку.
Одночасно встановлюється, чи зднійснював фінансовий орган контроль за витрачанням і збереженням коштів, правильністю тарифікації вчителів, медичних і інших працівників бюджетних установ. При необхідності проводиться вибіркова перевірка тарифікаційних списків.
При перевірці витрат на відрядження слід керуватись відповідними постановами Кабінету Міністерстів України та інструктивними матеріалами Міністерства фінансів України з цього питання. У разі, якщо мали місце відрядження працівників, які працюють у даній установі за сумісництвом або тих, які постійну роботу в даній установі суміщають з роботою в інших установах, доцільно провести зустрічні перевірки і переконатись, чи не мала місця подвійна компенсація витрат по відрядженнях.
Ревізія канцелярських і господарських витрат проводиться шляхом перевірки правильності застосування діючих норм, цін і тарифів на опалення, освітлення, водопостачання, каналізацію; чи не завищувались у документах на оплату господарських і інших витрат показники, від яких залежить розмір оплати; чи забезпечувалось відшкодування витрат за користування комунальними послугами орендарями.
По витратах на утримання автотранспорту перевіряється правильність застосування норм витрат пально-мастильних матеріалів, заповнення маршрутних листів, використання автотранспорту за призначенням.
Витрати на поточний ремонт перевіряються шляхом вивчення правильності складання кошторисів на такий ремонт, застосування розцінок, відповідності списання матеріалів до обсягу виконаних робіт по поточному ремонту.
Канцелярські і поштово-телеграфні витрати перевіряються, виходячи з необхідності максимальної ощадливості і недопущення оплати особистих міжміських телефонних розмов за рахунок державних коштів.
При проведенні ревізій в установах охорони здоров'я, дитячих будинках, садках, яслах, школах-інтернатах, в будинках інвалідів і інших установах, яким виділяються кошти на харчування, слід перевірити по документах повноту оприбуткування продуктів харчування та правильність списання їх на витрати, чи не мали місця зложивання шляхом фальсифікації отримувачами документів постачальників продуктів харчування, чи не було штучного завищення деяких показників господарської діяльності установи тощо.
Під час ревізії витрат на харчування доцільно провести зустрічні перевірки у деяких постачальників харчових продуктів, провести раптову перевірку повноти закладки продуктів у казан, звірити (вибірково) дані меню по приготуванню їжі з даними пробних дегустацій медперсоналом установи і встановити, чи нема між ними  розбіжностей.
Ревізія витрат на придбання медикаментів проводиться шляхом перевірки документів (рахунків, накладних) на придбання медикаментів, правильності застосування цін та таксування оплачених рахунків. Особлива увага приділяється перевірці повноти оприбуткування і правильності списання медпрепаратів на витрати, особливо це стосуєтсься витрат наркотичних, дефіцитних і дорогих медпрепаратів. Можливе проведення зустрічних перевірок у постачальників ліків та в осіб, на лікування яких вони списувались.
Ревізія витрачання коштів на придбання устаткування, обладнання та інвентаря ставить за мету виявити забезпечення його збереження і витрачання, чи не витрачались кошти на придбання зайвого і непотрібного інвентаря, устаткування і обладнання і чи не видавались вони в особисте користування окремим працівникам установ. Тому на початку, або в період проведення ревізії проводиться вибіркова інвентаризація (по окремих найменуваннях) устаткування, обладнання і інвентаря, визначаєтья правильність його списання, виявляється, чи не мали місця факти заміни придбаного (нового) інвентаря зношеним (старим) і яких було вжито заходів до матеріально відповідальних осіб при виявленні у них недостач і в яких розмірах покривались ці недостачі.
Ревізія витрачання коштів на капітальний ремонт приміщень і споруд, як правило, проводиться з залученням фахівців, за допомогою яких перевіряється, чи не допущено при оплаті виконаних робіт приписок до фактично виконаних обсягів робіт та неправильного застосування розцінок і зайвого списання матеріалів.
Під час проведення ревізії підприємств, установ і організацій, які отримують кошти з бюджету, головна увага приділяється не тільки ощадливому їх використанню, але й забезпеченню їх витрачання за цільовим призначенням, а саме: чи не мали місце факти використання бюджетних коштів на приховане кредитування суб'єктів підприємницької діяльності; використання грошових коштів і матеріальних цінностей на госпрозрахункову діяльність; чи не спрямовувались бюджетні кошти на депозитні рахунки замість витрачання їх на першочергові і невідкладні заходи; чи не допускались факти безгосподарності, марнотратства, непродуктивного використання грошових коштів і матеріальних ресурсів. У разі виявлення витрачання бюджетних коштів не за цільовим призначенням, ревізуючі повинні поставити питання про припинення фінансування, повернення до бюджету витрачених не за цільовим призначенням коштів та притягнення винних осіб до відповідальності.
У процесі перевірки стану роботи фінансових органів встановлюється використання фінансовими органами і органами Державного казначейства, наданого їм права обмеження або призупинення фінансування при наявності фактів незаконного витрачання коштів, а також в разі ненадання звітів про використання раніше виділених коштів.
Фінансові органи і відповідні органи Державного казначейства мають вносити конкретні пропозиції і здійснювати заходи по скороченню бюджетних витрат за рахунок припинення реалізації окремих регіональних програм, не повністю забезпечених джерелами фінансування; приведення мережі, штатів і контингентів установ у відподність з бюджетними призначеннями на їх утримання тощо.
При ревізії виконання бюджету перевіряється дотримання діючого порядку виділення асигнувань, а саме: правильність визначення фінор­ганом і відповідним органом Державного казначейства сум асигнувань; своєчасність перерахування коштів з основного поточного рахунку бюджету на поточні рахунки розпорядників коштів; чи не було відпущено надлишку коштів чи не відпускались бюджетні кошти при відсутності затверд­жених кошторисів.
Підлягають перевірці документи, які пов'язані з операціями по касі та по кожному відкритому рахунку в банках за час, який минув після попередньої ревізії, а при виявленні зловживань – і за більш тривалий період.
Контролер-ревізор зобов'язаний перевірити операції по основно­му поточному рахунку бюджету. Для цього співставляються банківські виписки, які є в  фінансовому органі, з виписками банку, або органів Державного казначейства, а також з записами в книгах бухгалтерського обліку. Якщо будуть виявлені розходження, то необхідно встановити їх причини і перевірити в банку або казначействі документи, що послужили підставою для проведення операцій, а потім перевірити документи, які підтверджують факт проведення операцій.
Дані бухгалтерського обліку фінансового органу про перерахова­ні суми з основного поточного рахунку бюджету на рахунки розпоряд­ників кредитів слід співставити з даними виписок банку по поточних рахунках і бухгалтерських записів тих установ, де проводиться ревізія одночасно з ревізією роботи фінансового органу. В разі розходжень між записами і виписками банку складається акт.
При перевірці операцій по основному поточному рахунку бюджету необхідно встановити:
чи не проводилась оплата витрат бюджетних установ безпосередньо з основного поточного рахунку бюджету;
чи не проводилась оплата видатків, передбачених по сільським бюджетам з основного поточного рахунку районного бюджету, обминаю­чи поточні рахунки сільських і селищних бюджетів;
дотримання встановленого порядку перерахування коштів з основ­ного поточного рахунку бюджету безпосередньо на розрахункові рахун­ки господарських організацій, фінансування яких передбачено з бюд­жету;
чи не проводилась виплата готівки з основного поточного рахун­ку бюджету, крім випадків повернення окремим особам доходів, які неправильно поступили від них в бюджет.
Документальній перевірці підлягають всі випадки повернення до­ходів за рахунок бюджету.
Перевіряється законність повернення податків і платежів, а та­кож виясняється, чи не було це повернення наслідком списання сум, які бюджету не належали. Крім перевірки правильності повернення до­ходів по документах, які є в фінансовому органі, необхідно проконт­ролювати фактичне надходження повернених сум на поточні або розра­хункові рахунки платників і встановити, чи відображені ці суми по рахунку розрахунків з бюджетом. Якщо ці суми у платників відображе­ні не по рахунку розрахунків з бюджетом, то необхідно перевірити, на які потреби ці кошти були використані.
Повернення платникам зайвих доходів проводиться чеками, які виписуються на підставі висновків районної податкової адміністрації. Дані про зараховані і повернені доходи по кожному виду платежу повинні бути звірені з податковою адміністрацією, про що складаються довідки.
Під час ревізії перевіряється правильність зарахування доходів в бюджет. Перевіряючи операції по основному поточному рахунку бюд­жету і документи про надходження доходів на цей рахунок необхідно встановити:
а/ чи всі доходи, які надійшли до бюджету, зараховані на від­повідні підрозділи бюджетної класифікації;
б/ чи не було випадків зарахування в даний бюджет коштів, які належать іншим бюджетам;
в/ чи не було випадків незаконного  списання сум з поточних рахунків бюджетів, що входять до складу бюджету району;
г/ чи не проводилось списання з рахунків установ, організацій і підприємств сум, які бюджету не належать.
Необхідно також перевірити правильність відкриття поточних рахунків бюджетним установам по бюджетних і позабюджетних коштах. При виявленні незаконно відкритих рахунків слід перевірити всі операції по цих рахунках, наявність підтверджувальних документів і установити, на якій підставі був відкритий рахунок, які суми надійшли і на які цілі вони були використані.
В установах, в яких є спеціальні кошти, перевіряється правильність їх формування і використання, наявність кошторису спеціальних коштів, затвердженого в установленому порядку. Необхідно встановити, чи не використовувались спеціальні кошти на цілі, не передбачені кошторисом, а також своєчасність і повноту перерахування в доходи бюджету сум перевищення доходів над видатками по кошторисам спеціальних коштів.
У процесі виконання бюджету можуть утворитись вільні бюджетні кошти за рахунок додатково одержаного доходу і перевищення доходів над  видатками. Ці кошти не підлягають вилученню органами державної виконав­чої влади вищого рівня і можуть бути вкладені у господарські заходи, в акції та інші цінні папери, а також можуть бути використані для надання  процентних та безпроцентних позичок.
Суми перевищення доходів над видатками, що утворились на кінець року, можуть направлятися на додаткове фінансування житлово-комуналь­ного господарства, установ та закладів освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, на допомогу громадянам, які потребують соціального захисту, та на інші цілі. На додаткові видатки склада­ються кошториси і затверджуються в тому ж порядку, як і основні кошториси. При оцінці правильності виділення з бюджету додаткових асигнувань слід встановити наявність джерел покриття додаткових видатків і перевірити їх цільове використання.
Рішення про викорис­тання вільних бюджетних коштів приймає відповідний орган державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з наступним затверджен­ням цих рішень відповідними Радами. Перевіряючи роботу фінансових органів потрібно звернути увагу на те, чи не мали місця факти спрямування коштів бюджету на депозитні рахунки в банках (як за ініціативою фіноргану, так і відповідно до рішення органу виконавчої влади) з посиланням на  те, що нібито в бюджеті є тимчасово вільні кошти, хоч фактично окремі видатки, передбачені бюджетом, своєчасно не фінансувались.
У разі тимчасових касових розривів в процесі виконання район­них, міських, селищних і сільських бюджетів за клопотанням виконав­чих органів районних, міських, селищних і сільських Рад народних де­путатів з відповідного бюджету вищого рівня на підставі рішення керівників місцевих фінансових органів вищого рівня можуть бути нада­ні позички, які повинні бути погашені в межах бюджетного року.
Ревізуючи роботу фінансового органу, необхідно з'ясувати, чи отримувались позички з бюджету вищого рівня, їх обгрунтованість і дотримання встановлених строків погашення. Доцільно перевірити і їх використання. У разі використання цих коштів не за призначенням видача позики повинна бути припинена, а кошти (отримана позичка) повернуті до бюджету, з якого вони надійшли.
Іноді мають місце факти, коли виконавчі органи ставлять питання, про надання їм позичок і одночасно приймають рішення про видачу позичок суб'єктам господарювання (особливо недержавного сектору економіки) при умові, що не було забезпечене своєчасне і в повних обсягах фінансування видатків на виплату заробітної плати та інші першочергові і невідкладні заходи, що їх передбачено бюджетом по установах освіти, культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення і соціального захисту.
При перевірці цього питання слід мати на увазі, що ті суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності і підпорядкування, які сплачують податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету, можуть фінансуватися з бюджету та отримувати позички відповідно до програм економічного і соціального розвитку регіону, але ці позички не повинні бути безпроцентними чи такими, проценти за які є нижчими від розрахункового рівня інфляції на період позички.
Якщо фінансування видатків здійснювалось з резервного фонду виконавчих органів обласних, міських (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування), районних Рад народних депутатів, необхідно перевірити наявність щоквартальних докладних письмових звітів про видатки з резервних фондів з обгрунтуванням їх необхід­ності і ефективності. Рішення щодо схвалення цих видатків та можли­вого відновлення резервного фонду повинно прийматись відповідними місцевими Радами народних депутатів на найближчій сесії.
При перевірці дотримання бюджетних прав місцевих Рад народних депутатів необхідно керуватись діючим законодавством і, зокрема, вста­новити: чи не допускалось незаконне вилучення коштів в бюджети вищо­го рівня, законність операції по передачі і вилученню коштів в по­рядку взаємних розрахунків з бюджетами нижчого рівня.
При ревізії роботи фінансового органу по виконанню бюджету повинна бути перевірена правильність постановки бухгалтерського обліку і складання звітів про виконання бюджету:
а) дотримання порядку ведення всіх регістрів, передбачених інструкціями по бухгалтерському обліку (книги  Журнал-головна, І-ф, книги поточних розрахунків з розпорядниками кредитів і касових видат­ків, книги аналітичного обліку доходів ф 5 ф);
б) своєчасність бухгалтерських записів, відповідність їх доку­ментам, правильність проведення операцій по відповідних бухгалтер­ських рахунках і підрозділах бюджетної класифікації, дотримання пра­вил виправлення помилок в бухгалтерських документах;
в) своєчасність і правильність складання щомісячних оборотних відомостей по всіх рахунках аналітичного обліку і оборотних відомо­стей по рахунках Головної книги, а також відповідність показаних в оборотних відомостях підсумків і залишків по кожному звіту записам в головній книзі і підсумку оборотів по реєстраційному журналу опера­цій;
г) правильність оформлення підтверджуючих документів, наявність всіх необхідних реквізитів, відповідність документів встановленим формам, правильність збереження документів, книг і бланків суворої звітності;
д) відповідність звітів про виконання бюджету даним бухгалтер­ського обліку фінансового органу, а також звітам банку і розпоряд­ників кредиту; перерахування по закінченні бюджетного року на ос­новний поточний рахунок бюджету залишків грошових коштів на поточ­них рахунках розпорядників кредитів;
ж) своєчасність подання звітів розпорядниками кредитів про ви­конання кошторисів і фінансових планів, а також своєчасність їх розгляду і прийняття заходів по виявлених порушеннях фінансової дисцип­ліни.
Одночасно з ревізією роботи по виконанню бюджету повинна бути проведена ревізія виконання кошторису видатків на утримання апарату органів виконавчої влади.

12.3 Оформлення і реалізація результатів ревізії

3а результатами ревізії виконання бюджету і перевірки стану роботи фінансового органу і органу Державного казначейства складається акт, який підписується керівником ревізійної групи, а від об'єкту, що перевіряється, - керівником, начальником бюджетного підрозділу (відділу, інспекції) та головним бухгалтером.
Наслідки перевірки оформляються довідкою, але у випадку виявлення порушень чинних законодавчих і нормативних актів, зловживань, приписок, серйозних недоліків у веденні обліку і звітності за наслідками перевірки складається акт.
До початку складання загального акту керівник ревізійної групи у строки, визначені календарним планом, але не пізні­ше ніж за 3 дні до закінчення ревізії, приймає від членів групи ревізійні матеріали. Спеціалісти, які проводили ревізії основних питань фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, бюджетних установ, відділів і управлінь апарату держав­ної адміністрації здають акти ревізії з необхідними додатками і, крім того, матеріали реалізації результатів ревізії. Спеціалісти, які перевіряли окремі напрями діяльності фінансового органу - довідки перевірок, а також свої пропозиції по тих питаннях, які будуть вклю­чені до загального акту.
Керівник групи вивчає представлені матеріали ревізій і перевірок і при необхідності дає вказівки про додаткові перевірки або уточнення питань, які потребують доопрацювання.
Перед підписанням акту ревізії з його змістом повинні бути ознайомлені керівники установ, підприємств і організацій, у фінансовій діяльності яких виявлено недоліки та порушення фінансової дисципліни. Вони повинні поставити свої підписи та дати пояснення окремо по кожному з виявлених недоліків і порушень.
Один примірник акту (довідки) ревізії або перевірки вручається керівнику перевіреного об'єкту під розписку на першому примірнику акту (довідки).
При наявності заперечень або зауважень по акту ревізії (перевірки) керівник, головний (старший) бухгалтер чи інші особи, які підписують акт (довідку), роблять про це застереження перед своїми підписами і не пізніше ніж через п'ять днів з дня їх підписання, подають з цього приводу письмові пояснення чи заперечення.
Після складення акту ревізії (перевірки) ревізуючі також беруть пояснення від інших посадових осіб, причетних до виявлених ревізією (перевіркою) порушень і зловживань.
Правильність обгрунтувань фактів, викладених у поясненнях посадових осіб, ревізуючі повинні ретельно перевірити і в 15-ти денний термін дати по них письмовий висновок, який затверджується керівником контрольно-ревізійного підрозділу або його заступником.
У разі відмови посадових осіб від підписання акту (довідки), службові особи контрольно-ревізійної служби засвідчують це відповідним актом за своїм підписом.
У тих випадках, коли по виявлених фактах необхідно вжити термінових заходів щодо усунення порушень або притягнення до відповідальності осіб, які винні у зловживаннях, у період ревізії, не чекаючи її закінчення, складається проміжний акт, а від посадових осіб вимагаються необхідні пояснення. Ці матеріали надсилаються правоохоронним органам для відповідного реагування.
Проміжні акти складаються також за результатами ревізії кас. Вони підписуються ревізуючим, головним (старшим) бухгалтером і матеріально відповідальними особами. Факти, викладені в проміжних актах, включаються в загальний акт ревізії.
Акт ревізії складається з трьох частин: вступної, основної і заключної.
У вступній частині вказуються: підстава для проведення реві­зії, прізвище, ім'я, по-батькові кожного члена ревізійної групи; мета ревізії, період діяльності, що підлягає ревізії, час /початок і закінчення/ ревізії.
В основній частині акту ревізії викладаються питання, що ревізувались, процес перевірки документів, результати перевірки, дається пояснення встановленим фактам. Викладені в акті факти повинні базу­ватись на перевірених даних, які випливають з документів, які є в організації, що ревізувалась, і матеріалів зустрічних перевірок.
В акті ревізії приводяться загальні дані про виконання бюдже­ту і кошторису витрат бюджетної установи, а також дані про виконання бюджетних призначень по окремих видах доходів і видатків, по окремих показниках зведених ко­шторисів і фінансових планів, дається характеристика економічної і контрольної роботи фінансового органу. Докладно відмічаються виявлені факти порушень законодавчих і нормативних актів, факти неправильних розрахунків з бюджетом, незаконного і не за цільовим призначенням витрачанням грошових коштів і матеріальних цінностей та інші порушення фінансової дисципліни, неправильного ведення обліку і звітності, виявлені факти безгосподарності, недостач, розкрадань і присвоєння грошових коштів і матеріальних цінностей з посиланням на відповідні документи; роз­міри нанесених державі збитків і інші наслідки допущених порушень, службові особи з вини яких мали місце недоліки і порушення. Виявле­ні в організаціях, установах і підприємствах порушення і недоліки вносяться в загальний акт комплексної ревізії тільки в тому випадку, коли цьому сприяли упущення в контрольній і економічній роботі фі­нансового органу.
В заключній частині акту робляться висновки.
При складанні акту ревізії повинна бути дотримана об'єктивність, ясність і вичерпність опису виявлених фактів.
В підтвердження своїх висновків про виявлені недоліки /надлиш­ки або недостачі товарно-матеріальних цінностей, необгрунтовані спи­сання і ін./ ревізор посилається в акті ревізії на відповідні доку­менти:
оригінали рахунків, накладних, чеків, прибуткові і видаткові касові документи, розписки, платіжні і розрахунково-платіжні відо­мості, маршрутні листи, акти на списання і інші;
проміжні акти;
інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, протоколи з рі­шеннями інвентаризаційних комісій;
офіційні довідки і заключення спеціалістів;
пояснення матеріально відповідальних і посадових осіб;
висновки ревізорів по поясненнях матеріально відповідальних і посадових осіб.
Особлива увага звертається на повноту і якісне оформлення ма­теріалів інвентаризацій (наказів і розпоряджень про проведення ін­вентаризації, порівняльних відомостей або актів результатів інвентаризації, інвентаризаційних описів).
В додатках до акту ревізії приводяться таблиці, відомості і інші документи, складені і підписані ревізором. Кожному додатку присвоюється порядковий номер.
Якщо ревізія проводилась за постановою прокурора або слідчого, винесеною в ході розслідування кримінальної справи, у вступній час­тині акту указується підстава для призначення ревізії (постанова слідчого або визначення суду); короткі обставини справи, які викли­кали призначення ревізії, бухгалтерські документи, пояснення матері­ально відповідальних і посадових осіб; питання, поставлені для вирішення перед ревізором (приводяться дослівно відповідно постанови слідчого або визначенню суду), перелік основних документів, які відносяться до предмету ревізії; період, який ревізується, перелік осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність підприємства, яке ревізується, із зазначенням періоду їх роботи, а також прізвища осіб, які присутні під час проведення ревізії.
В основній частині акту ревізії викладається процес перевірки документів, її результати і дається пояснення встановленим фактам. Кожному перевіреному питанню відводиться окремий розділ основної констатуючої частини акту ревізії. Порядок питань, що підлягають перевірці, і черговість перевірки документів по кожному питанню виз­начається ревізором.
Він вказує, які бухгалтерські документи перевірялись, як вони оформлені і що було встановлено по тих документах, на основі яких робиться висновок.
В основній констатуючій частині акту ревізії послідовно опису­ються: дані бухгалтерського обліку, які є по поставленому питанню (при повторній ревізії приводяться дані попередньої ревізії), мето­ди, які використовувались при вирішенні даного питання; фактичні дані, установлені ревізором, з характеристикою стану бухгалтерсько­го обліку і його відповідності вимогам нормативних актів. При цьому указується повна назва нормативного акту, ким, де і коди він прийнятий, а при необхідності і вилучення з нього. Це необхідно для то­го, щоб слідчі і судові працівники могли оцінити і співставити з іншими зібраними по справі доказами.
В цьому ж розділі приводяться необхідні відомості про викорис­тання ревізором висновків спеціалістів інших галузей знань, дані неофіційної документації, пояснень матеріально відповідальних і по­садових осіб. В тексті по ходу викладення вказуються номери таблиць і додатків.
Основна частина акту викладається так, щоб по кожному факту слідчий (суд) міг отримати необхідну інформацію.
В останній частині акту (результативній) даються відповіді на поставлені питання. Висновки ревізора повинні бути короткими, ясни­ми, які б не допускали різних тлумачень. Відповіді повинні даватись в тій послідовності, в якій поставлені питання у вступній частині акту. Акт ревізії складається в трьох екземплярах, кожний з яких має силу оригіналу. Перший екземпляр акту з доданими до нього таблицями і розрахунками передається слідчому або до суду, другий – лишається в ревізуючому органі, а третій передається керівникові об'єкту, що ревізувався.
Матеріали кожної ревізії (перевірки) після її завершення розглядаються та приймаються від ревізуючих керівником (чи його заступником) відповідного підрозділу контрольно-ревізійної служби, або за їх дорученням – одним з відповідальних працівників (начальником відділу управління чи його заступником). При прийнятті матеріалів ревізії (перевірки) на останній сторінці акту (довідки) робиться запис – "Акт ревізії (довідку перевірки) прийнято", дата, підпис.
Заключний етап ревізії, крім складення акту, включає проведен­ня заходів по реалізації її результатів.
Кожний учасник ревізійної групи зобов'язаний по ходу ревізії безпосередньо на місці приймати необхідні міри по ліквідації виявлених порушень і недоліків, про що повинно бути відмічено в акті або довідці. Результати ревізії фінансово-господарської діяль­ності підприємств, організацій, установ, відділів і управлінь орга­нів місцевої виконавчої влади, які перевірялись при проведенні реві­зії фінансового органу, ревізуючим виносяться на обговорення праців­ників і спільно з керівництвом розробляються заходи по усуненню ви­явлених недоліків. Залучаються спеціалісти організації, яка ревізу­валась, для розробки рекомендацій.
Результати ревізії роботи фінансового органу по складанню і виконанню бюджету обговорюються  на нараді працівників фінансового органу і його керівник видає наказ з переліком намічених заходів, встановленими строками і виконавцями, які відповідають за усунення виявлених недоліків і порушень.
Про наслідки ревізії або перевірки інформуються вищі органи управління (по підпорядкованості), відповідні органи державної влади, а в необхідних випадках матеріали ревізій чи перевірок надсилаються правоохоронним органам. Одночасно ставиться перед керівництвом перевіреного підприємства, організації, установи або відповідного органу управління питання про звільнення від займаних посад винних у порушеннях фінансової дисципліни осіб.
З метою відшкодування причинених державі збитків керівники органів державної контрольно-ревізійної служби або їх підрозділів ставлять перед керівниками перевірених підприємств, установ та організацій, а в необхідних випадках – перед керівниками вищих органів господарського управління вимоги щодо пред'явлення цивільних позовів до винних осіб.
За наслідками проведених ревізій (перевірок) в межах наданих прав контрольно-ревізійні підрозділи оформляють рішення про застосування фінансових санкцій та накладення адміністративних стягнень.
При виявленні в процесі ревізії порушення законів України, постанов Верховної Ради України, нормативних актів Президента України і Кабінету Міністрів України, а також нормативних актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстрованих в установленому порядку в Міністерстві юстиції України, у випадках, передбачених чинним законодавством, подаються інформації:

  1. Головним контрольно-ревізійним управлінням України – Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади;
  2. контрольно-ревізійними управліннями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі – Головному контрольно-ревізійному управлінню України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, районним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям;
  3. контрольно-ревізійними відділами у районах, містах і районах у містах – контрольно-ревізійним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, відповідним місцевим державним адміністраціям.

Результати ревізій виконання бюджетів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства повідомляються керівником ревізійної групи Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, керівництву обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. В разі необхідності матеріали ревізій розглядаються на засіданнях Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, колегій обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Матеріали по окремих ревізіях за рішенням керівництва Міністерства фінансів України розглядаються на засіданні його колегії.
Результати ревізій виконання бюджету районів, міст, районів у містах та стану роботи відповідних фінансових і казначейських органів доповідаються місцевим державним адміністраціям та розглядаються на їх засіданнях.
Керівництво обласного фінансового управління і контрольно-ревізійного управління в області вирішує питання про необхідність розгляду наслідків таких ревізій на засіданні обласного (міського) фінансового управління.
Результати ревізій виконання бюджетів сільських і селищних Рад та забезпечення збереження коштів виносяться на розгляд виконкомів цих Рад, а в необхідних випадках – на розгляд відповідних Рад вищого рівня.
Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні систематично вивчають і узагальнюють матеріали  ревізій (перевірок) і на підставі цього вносять у відповідні державні органи пропозиції щодо перегляду чинних законів, положень, правил, інструкцій, поліпшення системи контролю за дотриманням фінансової дисципліни.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.