лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Глава 10. Податковий контроль

10.1. Організація податкового контролю

Здійснення податкового контролю покладено на Державну податкову службу. У п. 6.2.2. було розглянуто її структуру, функції та права і, зокрема, зазначалось, що безпосередній податковий контроль здійснюється низовою ланкою - податковою інспекцією. Тепер більш докладно розглянемо як організовано ведення контрольної роботи на базовому рівні.
Безпосередній податковий контроль включає такі основні складові: виявлення і облік платників податків; перевірка правильності обчислення податків і податкових платежів; контроль за своєчасністю надходження нарахованих сум в бюджет.
Облік платників податків ведеться окремо юридичних і фізичних осіб.
Обліковим реєстром юридичних осіб є «Книга обліку підприємств», яка заводиться на три роки. Сторінки в ній мають бути обов'язково пронумеровані, прошнуровані й завірені в кінці книги підписом Голови податкової інспекції та печаткою. В книгу заносяться всі підприємства, що знаходяться на території району чи міста, а також їх філії, відділення та інші структурні підрозділи незалежно від місця їхнього знаходження. При цьому обов'язково визначається, як ведуться розрахунки з бюджетом: централізовано - головним підприємством чи децентралізовано - кожною структурною одиницею окремо.
Записи в книгу обліку проводяться по групах підприємств різних форм власності: державні, акціонерні, орендні, приватні, кооперативні, підприємства громадських організацій, тощо. В кожній групі виділяються галузі народного господарства: промисловість, будівництво, сільське господарство, торгівля транспорт. По кожному підприємству вказується які види податків та податкових платежів вони сплачують.
У книзі обліку по кожному платнику відображаються такі реквізити:

 • повна назва підприємства, його філій та відділень;
 • адреси, номери телефонів;
 • форма власності, підпорядкування;
 • дата реєстрації підприємства;
 • види податків, найменування та дата документів про пільги, ким вони видані, на який строк;
 • найменування банку, номер розрахункового /поточного/ рахунку, дата його відкриття;
 • дата отримання заявки про взяття на облік;
 • найменування бюджетів, до яких сплачуються податки та податкові платежі, розміри відрахувань до цих бюджетів від окремих податків;
 • дата перевірки дотримання порядку обліку платників, проведеної на місці;
 • результат перевірки /чи має вносити до бюджету платежі/;
 • перелік заходів, ужитих при виявленні порушень порядку обліку платників.

Для реєстрації в «Книзі обліку підприємств» новоутворені підприємства зобов'язані подати в податкову інспекцію за місцем свого знаходження документи за встановленим переліком (заява, копія статуту, тощо). Податкові органи перевіряють подані документи і за відсутності зауважень протягом десяти днів з моменту подачі заяви реєструють підприємство і заносять його до «Книги обліку підприємств». Один примірник повертається платнику. На ньому ставиться спеціальний штамп, на якому вказується: «Зареєстровано державною податковою інспекцією по місту /району/. Реєстраційний номер, порядковий номер по книзі обліку підприємств.» На штампі мають бути підпис начальника податкової інспекції і дата.
У подальшому підприємства зобов'язанні подавати в податкову інспекцію відомості про всі зміни у їх діяльності, пов'язані з даними, наведеними в заяві. Інформація про зміни подається в десятиденний строк. При зміні місця знаходження підприємства за його новою адресою передаються заява, а також справа підприємства з додатком копії особового рахунку чи довідки про стан розрахунків із бюджетом.
Підприємства, які не зареєструються у встановлені строки, несуть передбачену чинним законодавством відповідальність.
Податкові органи перевіряють «Книгу обліку підприємств», з точки зору повноти обліку, з метою виявлення усіх платників, що знаходяться на території району чи міста. Для цього вони користуються відповідними даними від тих організацій та установ, діяльність яких пов'язана з відкриттям нових підприємств. Зокрема:
від установ банківської системи - про підприємства, яким відкриті, змінені чи закриті розрахункові, поточні й позичкові рахунки; від органів обліку нежитлових приміщень - про здані в оренду приміщення;
від підприємства зв'язку - про підприємства, яким були встановлені телефони, що не увійшли до телефонних довідників;
від організацій архітектури - про дозволи на нове будівництво і виділення з цією метою земельних ділянок; про здані в експлуатацію об'єкти;
від страхових органів - про страхування нових підприємств.
Крім даних цих та інших організацій і установ, податкові органи мають право користуватися різною додатковою інформацією.
На основі «Книги обліку підприємств» складаються списки платників податків та інших платежів, які подаються установам банківської системи до      10 січня. Протягом року за необхідності податкові органи сповіщають банки про зміни в цих списках.
Дещо інший порядок організації податкової роботи з обліку фізичних осіб.
До 1996 р. реєстрації у податковій інспекції підлягали лише громадяни, які займалися підприємницькою діяльністю без оформлення прав юридичної особи. Для обліку цих платників і стану їх розрахунків із бюджетом велась спеціальна книга, в якій відображалися такі дані: прізвище, ім'я, по батькові громадянина, його місце проживання і місце заняття підприємницькою діяльністю; дата видачі дозволу на заняття цією діяльністю і її вид; дата і номер регістраційного посвідчення; дата проведення документальної перевірки і її результати; дата закінчення заняття підприємницькою діяльністю.
Крім цього, окремо велась «Алфавітна книга», яка була обліковим реєстром для громадян, що отримували доходи не за місцем основної роботи. Дані в книгу заносилися на підставі довідок, що надходили від підприємств, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, про виплачені громадянам доході  утримані суми прибуткового податку.
Таким чином, облік охоплював лише певні категорії платників.
З 1 січня 1996 р. створюється «Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших податкових платежів», який передбачає облік усіх громадян-платників незалежно від джерела їх доходу. Тобто поряд з громадянами, що отримують доходи не за місцем основної роботи та від підприємницької діяльності до Державного реєстру будуть заноситись також громадяни, що отримують доходи лише за місцем основної роботи.
Створення Державного реєстру зумовило певні зміни в організації роботи податкових органів з обліку фізичних осіб. Насамперед це стосується порядку роботи податкових інспекцій з підприємствами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності. * Якщо раніше взаємодія між ними обмежувались лише отриманням та реєстрацією довідок про виплачені громадянам доходи і утримані суми прибуткового податку (стосовно громадян, які отримували доходи не за місцем основної роботи), то тепер комплекс робіт значно збільшився. Так, у період масової реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі податкові органи виконували такі роботи:

 • готували списки підприємств, організацій і фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, які перебувають на обліку в податковій інспекції;
 • складали графіки, за якими підприємства, організації та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності мали передавати в податкову інспекцію необхідну інформацію для реєстрації фізичних осіб в Державному реєстрі, а також повідомляли керівників цих підприємств, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності про терміни подання інформації;
 • забезпечували підприємства, організації, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності інструктивними матеріалами про порядок і умови передачі в податкові інспекції відповідної інформації для реєстрації фізичних осіб в Державному реєстрі, а також бланками документів «Облікова картка фізичної  особи -  платника  податків  та  інших  податкових  платежів»  /форма

№ ІДР/ та «Відомості до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів» /форма № 2ДР/;

 

 * - йдеться про фізичних осіб,  які здійснюють підприємницьку діяльність з найманням робочої сили, і повинні подавати у податкову інспекцію відомості про найманих робітників. Відомості ж на самих суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи передаються у податкову інспекцію місцевими Радами народних депутатів, які здійснюють державну реєстрацію та ліцензування цих громадян.
 • перевіряли документи, що надходять від підприємств, організацій та суб'єктів підприємницької діяльності, з точки зору правильності і повноти заповнення всіх реквізитів і при виявлені порушень повертали ці документи на доопрацювання; факт надходження чи повернення документів реєструвався у спеціальному журналі (форма № 3ДР);
 • виконували комп'ютерну обробку інформації;
 • постійно контролювали своєчасність подання інформації, складали списки порушників встановлених строків і притягували їх до відповідальності;
 • надсилали, після присвоєння Державною податковою адміністрацією фізичним особам - платникам податків ідентифікаційних номерів, за місцем проживання громадянина повідомлення про необхідність з'явитися у податкову інспекцію для отримання картки фізичної особи з ідентифікаційним номером;
 • видавали громадянам - платниками податків картку фізичної особи; факт видачі реєстрували у відповідному журналі вихідних документів податкової інспекції.

Після реєстрації фізичних осіб - платників податків у Державному реєстрі і отримання інформації про надання їм ідентифікаційних номерів податкові інспекції передавали відомості за формою № 2ДР та облікові картки за формою № ІДР в свій архів, а облікові картки фізичних осіб, які проживають в іншому районі, пересилали в податкові інспекції за місцем їх проживання для подальшої передачі в архів.
По завершенні періоду масової реєстрації фізичних осіб в Державному реєстрі податкові органи зобов'язані і в подальшому забезпечувати підприємства, організації, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності бланками облікових карток і відомостей до Державного реєстру; отримувати від них відомості та облікові картки на фізичних осіб, що прийняті на роботу і не мають ідентифікаційного номера платників податків за місцем їх проживання, для занесення інформації в Державний реєстр; перевіряти документи, що надходять від підприємств і у разі виявлення порушень викликати громадян для повторного заповнення облікової картки; виконувати комп'ютерну обробку інформації, передавати, після присвоєння ідентифікаційного номера, документи фізичної особи в архів, спочатку повідомивши громадянина про необхідність отримати картку в податковій інспекції і видавши її платникові. Всі факти надходження документів від підприємств та видачі карток фізичним особам мають фіксуватися у відповідних журналах в податковій інспекції.
Майже за аналогічною схемою організована роботи податкових органів з фізичними особами. * Тільки спочатку у місячний строк з дня виникнення джерела доходу ці громадяни зобов'язані з'явитися у податкову інспекцію, отримати  і  заповнити  облікову  картку  за формою № ІДР. Надалі дії податкової
інспекції такі ж, як і при роботі з підприємствами та організаціями, починаючи з перевірки  заповнених  облікових  карток  і  закінчуючи  видачею громадянам, що
 * - Йдеться про фізичних осіб, які не мають постійного місця роботи і не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, але отримують доходи з будь-яких джерел.
займають підприємницькою діяльністю, карток фізичної особи з ідентифі-каційними номерами та передачею облікових карток цих громадян до архіву.
Всі операції з обліку фізичних осіб комп’ютеризовані і виконуються за допомогою спеціального програмного забезпечення.
Слід зазначити, що створення Державного реєстру фізичних осіб допоможе підвищити ефективність податкового контролю, оскільки тепер облік буде охоплювати усі категорії громадян, що отримують доходи і сплачують податки. В першу чергу це стосується громадян, що прагнуть мати кілька трудових книжок. При системі обліку, що існувала раніше, на таких громадян в податкову інспекцію не надходили відомості про отримані доходи і утримані суми податку і вони не зобов'язані були подавати декларацію і кінці року, оскільки вважалося, що доходи отримуються ними за основним місцем роботи. Це дозволяло приховувати доходи і уникати від сплати прибуткового податку. Відтепер, якщо громадянин матиме кілька трудових книжок, то з кожного місця роботи надійдуть у податкову інспекцію довідки про отримані ним доходи і утримані суми податку. Таким чином буде виявлено, що громадянин порушив закон і має неси передбачену чинним законодавством відповідальність. Разом з цим створення Державного реєстру не забезпечить максимальну повноту обліку фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, оскільки для цього потрібні надійні джерела інформації, а їх, як і раніше, бракує.
Другою складовою податкового контролю є перевірка правильності обчислення податків і податкових платежів. Вона здійснюється в 2 етапи:
І етап - камеральна (попередня) перевірка;
2 етап - документальна перевірка.
Камеральна перевірка проводиться в податковій інспекції в управлінні прямих та непрямих податків.
У цьому підрозділі приймаються звіти та баланси підприємств і здійснюються камеральні перевірки декларацій та розрахунків з податку на добавлену вартість, акцизного збору та податку на прибуток.
Документальна перевірка проводиться на підприємстві працівниками управління організації документальних перевірок юридичних осіб та управління організації документальних перевірок фізичних осіб. Робота відділу документальних перевірок організована за такою схемою Спочатку визначаються підприємства, які мають перевірятися у поточному році, при цьому виходять із того, що кожне підприємство необхідне перевіряти не рідше ніж 1 раз на 2 роки. Підприємства, що сплачують до бюджету значні суми податків, перевіряються частіше, а саме кожен рік. Далі розробляється графік перевірок, тобто визначається в якому кварталі і місяці має перевірятися те чи інше підприємство. За кожним робітником відділу закріплена певна кількість підприємств. Перед виходом на перевірку податковим інспектором складається програма перевірки, яка узгоджується з начальником відділу. Кожний факт проведеної перевірки фіксується у спеціальній книзі, де відображаються також суми донарахованих за результатами перевірки податків та штрафних санкцій.
Окрім документальних перевірок робітники указаного відділу проводять також значну кількість тематичних перевірок. Такі перевірки здійснюються, як правило, по завданнях вищестоящих податкових органів.
Аналогічно організована податкова роботи відділу документальних перевірок фізичних осіб.
Важливе значення має також правильна організація контролю за своєчасністю надходження нарахованих сум податків в бюджет. Такий контроль здійснюється відділом обліку та обробки даних. З цією метою для кожного платника відкриваються картки особових рахунків у розрізі окремих видів податків і платежів. У цих картках ведеться облік усіх надходжень авансовими чи фактичними платежами, відображається сальдо перерозрахунків при авансових платежах (доплати чи повернення переплат). Записи в картки особових рахунків провадяться на підставі копій платіжних документів, які банк передає в податкову інспекцію щоденно після виконання операцій по перерахуванню податків і платежів на рахунки відповідних бюджетів разом з випискою із рахунків державного і місцевого бюджетів. При виявленні недоїмки, тобто суми, не внесеної в бюджет, після закінчення встановлених строків сплати відповідних платежів, податкові органи вживають заходи щодо усунення заборгованості платників перед бюджетом. Так, з сум недоїмки за кожний день прострочення, включаючи день сплати, нараховується пеня. Розмір пені встановлюється із розрахунку 120 відсотків річних від облікової ставки НБУ. Для деяких видів платежів установлено окремий розмір пені.
Суми недоїмки за платежами в бюджет стягуються з підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та наслідків фінансово-господарської діяльності у безспірному порядку за розпорядженням державних податкових органів за весь час ухилення від сплати податків. Розпорядження на безспірне стягнення сум недоїмки не видаються, якщо підприємства своєчасно подали до установ банків платіжні доручення на перерахування належних платежів.
Заходи безспірного стягнення недоїмки, які застосовуються до підприємств, установ і організацій з боку податкових органів, включають:
 • списання у доход бюджету сум, які є на розрахунковому (поточному) рахунку недоїмника в установі банку і на окремих рахунках та акредитивах, відкритих за рахунок недоїмника;
 • звернення стягнення на суми, які належать одержати недоїмникові від його дебіторів;
 • звернення стягнення на суми, які виділяються підприємствам, установам і організаціями в порядку бюджетного фінансування.

За несвоєчасне зарахування платежів до бюджету фінансові санкції застосовуються також і до установ банківської системи. Так, якщо підприємство своєчасно подало в банк платіжне доручення на перерахування податків до бюджету, а надходження платежів в бюджет затримано з вини банку, то він сплачує пеню за кожний день сплати у встановленому розміру.
Незважаючи на те, що контроль за правильністю нарахування і своєчасністю сплати податків та податкових платежів в бюджет здійснюють переважно податкові інспекції, в цьому процесі також беруть участь інші органи, а саме, ДАІ та митні органи.
Державні автомобільні інспекції здійснюють контроль за сплатою податку з власників транспортних засобів фізичними особами шляхом перевірки розрахункових документів про сплату цього податку перед технічним оглядом автомобілів, що перебувають у приватній власності. Без наявності таких документів технічний огляд автомобілів, який проводять автомобільні інспекції, не здійснюється. Така організація контролю дає можливість фізичній особі ухилитися від сплати податку з власників транспортних засобів, оскільки, якщо своєчасно не проходити технічний огляд, то можна і не платити податок.
Митні органи здійснюють контроль за правильністю обчислення і своєчасністю перерахування в бюджет мита. З метою забезпечення митного контролю здійснюється митне оформлення товарів та інших предметів, що підлягають переміщенню через митний кордон України. Однією з операцій, що входять у митне оформлення, є декларування. Декларування здійснюється шляхом заяви у встановленій формі точних даних про мету переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, а також будь-яких відомостей, необхідних для митного контролю і митного оподаткування.
Предмети, що переміщаються через митний кордон громадянами, декларуються цими громадянами, предмети, що переміщаються підприємствами, -  цими підприємствами за умови, що вони допущені митницею до декларування. Допущення здійснюється за заявою підприємства тією митницею, в зоні діяльності якої воно знаходиться, шляхом видачі такому підприємству свідоцтва про визнання його як декларанта.
В обов'язки декларанта входить:
а) пред'явить митниці товари та інші предмети, що переміщаються через митний кордон України;
б) подати митниці документи, що містять дані, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;
в) сплатити мито та митні збори, якщо товари та інші предмети підлягають митному обкладенню.
Декларант несе повну відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у вантажній митній декларації.
Після декларування товарів чи майна та пред'явлення їх декларантом або транспортною організацією митниці здійснюється митне оформлення, для якого потрібні такі документи: декларація, належним чином засвідчені копії ліцензій, дозволи інших державних органів, якщо товари підлягають контролю цих органів, документи, що підтверджують внесення відповідних митних платежів.
У процесі митного оформлення перевіряються наявність усіх необхідних документів та відповідність заповнення декларації вимогам, передбаченим чин-ними нормативними актами. При перевірці правильності заповнення декларації використовуються відомості, що містяться в супровідних, транспортних, комерційних та інших документах, а також результати митного огляду.
Мито нараховується митними органами, виходячи з митної вартості й установлених ставок мита. Сума мита, належна до сплати, перераховується через банківські установи на рахунки митних органів, що здійснюють митне оформлення товарів чи майна, або вноситься готівкою в касу митного органу. Документом, який є підставою для внесення мита платником, є вантажна митна декларація або її копія. Без сплати сум усіх належних митних платежів випуск товарів та майна митними органами не здійснюється. За заявою декларанта та при наявності гарантії банку, митниця має право відстрочити або розстрочити сплату мита, але не більше ніж на один місяць. При несплаті рахунку в строк, указаний митним органом, сума мита стягується у безспірному порядку. При цьому нараховується пеня за кожний день прострочення сплати, починаючи з дати виписки рахунку до дня його сплати включно в установленому розмірі.
По закінченні митного оформлення і розділі «Д» усіх аркушів декларації проставляються штампи й особиста номерна печатка працівника митного органу, який проводив митне оформлення. Крім того, митний орган реєструє декларацію та додаткові аркуші і присвоює їй відповідний номер, який проставляється у декларації. Після цього товар чи майно підлягають пропуску через митний кордон України.
Митні установи перераховують одержані суми мита в бюджет до 10 числа місяця, наступного за звітним. При обороті поступаючих платежів, що перевищує 1000 офіційно встановленого мінімального окладу, розрахунки з бюджетом проводяться подекадно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Камеральні перевірки податкових декларацій і звітів

Камеральна перевірка (без виходу на підприємство) проводиться податковим інспектором в момент одержання декларацій та розрахунків з використанням бухгалтерської звітності. Перевірці підлягають такі питання:

 • повнота і своєчасність подання звіту, податкових декларацій та розрахунків;
 • дотримання вимог щодо порядку заповнення поданих документів;
 • узгодженість звітних даних;
 • послідовність даних у формах звітності;
 • відповідність даних, що використовуються для складання розрахунків, даним, відображеним у звітності;
 • правильність заповнення усіх пунктів декларацій та розрахунків;
 • правильність арифметичних підрахунків, визначення сум і строків сплати або повернення з бюджету належних сум.

При перевірці повноти і своєчасності подання звіту, декларацій та розрахунків необхідно впевнитися, що подано всі передбачені законодавством бухгалтерські документи за встановленими формами й у встановлений строк. На кожному документі повинні бути усі реквізити підприємства, а саме, назва, прізвище відповідальної особи, телефон, статистичний код підприємства, дата відправлення декларації чи розрахунку, підпис керівника підприємства та головного бухгалтера, печатка. Всі рядки декларацій та розрахунків повинні бути повністю заповнені і вказані одиниці виміру, якщо дані відображені не в карбованцях, а в тис. крб. або млн.крб. В тих рядках, де відсутні цифри має бути проставлений прочерк. Необхідно звернути увагу на охайність заповнення бухгалтерських документів. В них не повинно бути виправлень та помарок. Треба також упевнитися, що для перевірки подано оригінали декларацій та розрахунків, а не копії чи ксерокопії.
Узгодженість звітних даних перевіряється шляхом порівняння однойменних даних у різних формах звітності. Установлені форми звітності містять інформацію в таблицях з кодованими рядками і пронумерованими графами. Це дозволяє податковим інспекторам використовувати при перевірці звіту алгоритми узгодженості показників типових форм бухгалтерської звітності. Такі алгоритми складаються управлінням методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів.
При перевірці послідовності звітних даних зіставляються показники на кінець попереднього звітного періоду й на початок нинішнього. Якщо вони збігаються, то послідовність звіту витримана.
При перевірці відповідності даних, що відображені в податкових деклараціях та розрахунках, вони звіряються з однойменними показниками, указаними у формах звітності та додатках. Ці дані повинні співпадати.
Порядок перевірки правильності заповнення усіх пунктів декларацій та розрахунків, а також арифметичних підрахунків розглянемо на прикладі декла-рацій по конкретних видах податків.

 • Податкова декларація по ПДВ.

При перевірці цієї декларації слід враховувати, що вона складається із вступної частини та чотирьох розділів. У вступній частині указуються реквізити платника. Отже перевіряючому слід звернути увагу на правильність заповнення таких рядків. У рядку 01 має бути указаний податковий період (квартал чи місяць конкретного року), за який подається декларація. При цьому необхідно знати, що звітний (податковий) період, що дорівнює одному календарному місяцю, встановлюється для платників, які за попередній календарний рік мали обсяг оподатковування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) з урахуванням ПДВ більш ніж 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також для новоутворених платників податку. Для платників, які за попередній календарний рік мали обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) з урахуванням ПДВ менш ніж 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, звітний (податковий) період встановлюється за їх вибором такий, що дорівнює одному календарному місяцю або одному календарному кварталу.
У рядку 02 має бути вказана повна назва платника, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ чи ДРФО, а також відмічено знаком «Х» юридичною чи фізичною особою є платник.
При перевірці рядка 03 слід упевнитися в наявності індивідуального податкового номера платника податку та номера свідоцтва про реєстрацію його як платника ПДВ.
У рядку 04 мають бути вказані адреса і телефон платника.
Якщо платник має право на бюджетне відшкодування і заповнює у зв'язку з цим рядки 24-26 декларації, то у рядку «Ознака бюджетного відшкодування» має бути проставлена позначка «Х».
У розділі І декларації вказуються податкові зобов'язання платника. При перевірці слід звернути увагу, щоб в окремих рядках були вказані операції, що оподатковуються за ставкою 20% і за нульовою ставкою, з обов'язковим вказанням в складі останніх обсягів експортних операцій. При перевірці рядків 3 і 4 першого розділу декларації слід упевнитись в наявності довідок довільної форми про види операцій, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування. Дані, указані в зазначених рядках повинні збігатися з відповідними даними, указаними у довідках.
Особливу увагу слід звернути на правильність заповнення рядку 8 декларації. У цьому рядку вказується сума коригування податкових зобов'язань. Ця сума повинна збігатися з даними, указаними в додатку № 2 до декларації, в якому наводиться розшифровка операцій, що призводять до коригування податкових зобов'язань платника. При перевірці додатка № 2 слід мати на увазі, що збільшення або зменшення сум ПДВ може здійснюватись у таких випадках.

 

 

 

ПДВ, який збільшує податкові зобов'язання

ПДВ, який зменшує податкові зобов'язання

 • Збільшення бази оподаткування стосовно операцій, які оподатковуються за ставкою 20%, і які вже були зазначені у деклараціях попередніх звітних періодів.

Приклади

 • матеріальні (нематеріальні) активи було надано як часткову компенсацію продавцю, але їх вартість не була включена до контрактної ціни;
 • контрактна вартість операцій з продажу товарів (надання послуг) збільшилася з будь-якої причини.

 

 • Зменшення бази оподаткування стосовно операцій, які оподатковуються за ставкою 20%, і які вже були зазначені у деклараціях попередніх звітних періодів.

Приклади

 • продані товари повернуто постачальнику, оскільки вони були поганої якості, а постачальник вже задекларував ПДВ у декларації попереднього звітного періоду;
 • поставлені товари не було оплачено покупцем і борг було визнано безнадійним, а ПДВ було задекларовано;
 • контрактна вартість операцій з продажу товарів (надання послуг) зменшилася з будь-якої причини.
 • Збільшення бази оподаткування стосовно операцій з тарою, тобто вартість зворотної тари не була включена до бази оподаткування і ця тара не була повернена протягом терміну позовної давності.

 

 • Збільшення бази оподаткування у зв'язку з операціями, які були задекларовані як такі, що не є об'єктом оподаткування, чи такі, що звільнені від оподаткування, чи такі, що оподатковуються за нульовою ставкою, але насправді не були такими.

Приклади

 • продаж інвалідам товарів, які не включені до переліку, затвердженого КМУ;
 • товари, які передбачалося експортувати, але не було експортовано.

 

У розділі ІІ декларації, який називається «Податковий кредит», указуються суми ПДВ по придбаних товарах (роботах, послугах), основних фондах та нематеріальних активах. При цьому відображається не загальний обсяг придбаних товарів, а проводиться їх розподіл за такими критеріями:

 • товари придбані з ПДВ чи без ПДВ, на митній території України чи за її межами;
 • відносяться чи не відносяться придбані товари до валових витрат виробництва або підлягають чи не підлягають амортизації придбані основні фонди та нематеріальні активи;
 • для яких цілей використовуються придбані товари, а саме: для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, звільнені від  оподаткування чи не є об'єктом оподаткування.

Уважно слід перевірити рядок 16 декларації, в якому вказуються суми коригування податкового кредиту. При цьому необхідно керуватися тим, що збільшення чи зменшення податкового кредиту може мати місце у таких випадках.

ПДВ, який збільшує податковий кредит

ПДВ, який зменшує податковий кредит

 • Збільшення бази оподаткування стосовно закупівлі товарів (робіт, послуг), по яких було надано податковий кредит у попередніх звітних періодах. Платник-покупець повинен сплатити додаткову вартість постачальнику, але в той же час матиме право на збільшення податкового кредиту.

Приклад

 • Товари було закуплено на суму 60000 грн (50000 грн + 10000 грн ПДВ). Покупець включає до податкового кредиту 10000 грн ПДВ. Збільшення вартості цих товарів з 50000 грн до 100000 грн означатиме, що покупець має сплатити постачальнику додаткову суму в розмірі 60000 грн (додаткова вартість матеріалів 50000 грн + додатковий ПДВ у сумі 10000 грн). Якщо покупець отримує від постачальника розрахунок коригувань до податкової накладної на суму 60000 грн (додаткова ціна 50000 + додатковий ПДВ 10000 грн), то він може збільшити податковий кредит на 10000 грн і відобразити цю суму у рядку 16 (коригування недонарахованого податкового кредиту (+) за попередні звітні періоди. Ця ж сума має бути відображена і в додатку 2 до декларації.
 • Збільшення кредиту по ПДВ, якщо його не було задекларовано під час закупівлі товарів (робіт, послуг), а також у випадку коли основні фонди (нематеріальні активи, які є об'єктами амортизації, використову-ються інтенсивніше для проведення операцій, які підлягають оподаткуванню.

Приклад

 • У попередньому звітному періоді було задекларовано, що частка операцій, які підлягають оподаткуванню, складала 50% від  усіх операцій, а пізніше з'ясувалося, що частка становить 100%. У такому випадку податковий кредит в декларації за звітний період можна збільшити вдвічі.
 • Зменшення бази оподаткування стосовно закупівлі товарів (робіт, послуг), податок на додану вартість по яких було включено до податкового кредиту попередніх звітних періодів.

Платник - покупець матиме право на відшкодування різниці в цінах, але в той же час повинен обов'язково зменшити податковий кредит на суму податку, визначену виходячи з різниці цін.

 • Зменшення кредиту з ПДВ, якщо у попередньому звітному періоді було задекларовано більшу суму податкового кредиту на закупівлю товарів (робіт, послуг), а також у випадку, коли основні фонди (нематеріальні активи) не використовуються для проведення операцій, що підлягають оподаткуванню.

Приклад

 • У попередньому звітному періоді було задекларовано, що частка операцій, які підлягають оподаткуванню, становить 50% від усіх операцій, а пізніше з'ясувалося, що ця частка становить 40%. У такому випадку податковий кредит в декларації за звітний період слід зменшити на 10%.

Особливу увагу слід приділити перевірці ІІІ розділу декларації «Розрахунки з бюджетом за звітний період».
У рядку 18 має бути відображена чиста сума зобов'язань по ПДВ у даному звітному періоді, визначена як різниця значень рядків 9 і 17. Ця сума коригується з урахуванням положень про вексельну форму сплати ПДВ. Якщо результат коригування більше 0, то це означатиме, що платник повинен сплатити до бюджету визначену суму, і вона має бути відображена у рядку 20 декларації зі знаком «+». Якщо ж в результаті коригування значення різниці рядків 18 і 19 менше 0, то це означатиме, що платник має право на отримання відшкодування з бюджету, і сума відшкодування (без врахування авансових відшкодувань) має бути відображена у рядку 21 зі знаком « - ».
В наведеному прикладі декларації сума ПДВ, що підлягає сплаті в бюджеті без авансових відшкодувань, визначена у розмірі 26 тис. грн.  (76 -48). Разом  з тим протягом звітного періоду платник отримав бюджетне відшкодування у сумі        4 тис. грн. Ця сума відображена у рядку 22 декларації, і вона має відповідати сумі, зазначеній у додатку 1 до декларації. У цьому додатку відображається розрахунок бюджетного відшкодування. При перевірці слід упевнитись, що відповідні дані збігаються.
Надалі необхідно перевірити правильність заповнення рядку 23 декларації. Для цього до значення рядку 20 слід додати значення рядка 22, оскільки це означає, що платником використано надлишкову суму податкового кредиту за результатами кварталу, незважаючи на те, що він мав право на відшкодування за перший чи за два перші місяці кварталу. Виправити це можна, додавши знову цю суму до податкових зобов'язань платника.
У разі заповнення рядка 21, значення рядка 22 має також додаватися до нього зі знаком «+», оскільки цю суму вже було відшкодовано платнику, якщо ж її віднімати, то сума відшкодування буде врахована двічі. Отже, виправити це можна, додавши цю суму зі знаком «+» до від'ємного значення рядка 21.
Якщо в результаті проведеного розрахунку отриманий результат > 0 (тобто 20 + 22 > 0 або -21 + 22 > 0), то визначена сума підлягає нарахуванню по осо-бовому рахунку платника і відображається у рядку 23а як це показано у наве-деному прикладі. ( 26 + 4 = 30). Якщо ж визначена сума менш 0, то вона має бути відшкодована платнику з бюджету. Ця сума відображається тоді у рядку 23б.
Результати камеральної перевірки податковий інспектор повинен відобразити у ІV розділі декларації.

 • Декларація про прибуток підприємства.

 

Декларація про прибуток підприємства за звітний квартал подається у податкову адміністрацію не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а за звітний рік - не пізніше 15 лютого року, що наступає за звітним разом із бухгалтерським річним звітом.
При перевірці цієї декларації сіл враховувати, що вона складається із заголовної та семи основних частин і сімнадцяти додатків.
Отже перевіряючому слід упевнитись, щоб в заголовній частині були указані всі реквізити підприємства, а саме: повна назва, форма власності, ідентифікаційний код підпорядкування, повна юридична адреса та номер телефону платника.
У першій частині (рядки з 1 по 11) має бути відображена загальна сума валових доходів платника податку, отримана від усіх видів діяльності протягом податкового періоду у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.
У цій частині також відображається сума скоригованого валового доходу, яка визначається шляхом зменшення загальної суми валового доходу на суму доходів, які підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою оподаткування.
У другій частині (рядки з 12 по 33) має бути відображена загальна сума валових витрат виробництва та обігу, яка складається із будь-яких витрат у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаються (виготовляються) платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
У цій частині відображаються також витрати, які за своїм змістом виключаються із загальної суми валових витрат з метою оподаткування.
У третій частині (рядки з 34 по 35) має бути відображена загальна сума нарахованих амортизаційних відрахувань по основних фондах та нематеріальних активах та сума амортизаційних відрахувань по витратах, пов'язаних з видобутком корисних копалин.
У цій частині відображаються також амортизаційні відрахування, які за своїм змістом із метою оподаткування підлягають виключенню із загальної суми амортизаційних відрахувань.
У четвертій частині (рядки з 36 по 40) має бути  визначена сума прибутку, що підлягає оподаткуванню за загальною ставкою, а також прибуток, що оподатковується за іншими ставками.
У п'ятій частині (рядки з 41 по 42) платник має визначити податкове зобов'язання, а у шостій (рядки з 43 по 45) - відобразити суму податків на прибуток, яка підлягає сплаті до бюджету, або зарахуванню в рахунок наступних платежів чи поверненню платнику.
У сьомій частині (рядок 46) мають бути відображені зобов'язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податку з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат.
При перевірці слід упевнитись, щоб дані відображені у декларації, збігалися з відповідними даними, відображеними в додатках. Ретельно також необхідно перевірити правильність арифметичних підрахунків.
При камеральній перевірці розрахунків акцизного збору, податку з власників транспортних засобів, ресурсних платежів (плати за землю, плати за воду, плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин), місцевих податків увага звертається на охайність  оформлення цих розрахунків, наявність усіх реквізитів, повноту заповнення всіх рядків та граф, а також на правильність арифметичних підрахунків та застосування ставок податків. Якщо підприємство має право на пільги з указаних видів податків, то воно зобов'язане додати до розрахунку розшифровку цих пільг, за допомогою якої перевіряється відповідність цих пільг чинному законодавству.
Якщо в ході камеральної перевірки декларацій та розрахунків порушень не виявлено, то податковий інспектор робить на них відповідний запис з указанням суми, яка підлягає нарахуванню, і передає їх до відділу обліку та обробки даних для проведення сум податків, які підлягають сплаті, на особовому рахунку платника.
У разі розходження суми податку, обчисленою податковим інспектором з сумою, указаною підприємством, а також при виникненні сумнівів чи зауважень щодо правильності заповнення декларацій та розрахунків або питань необгрунтованості застосування пільг, тощо, інспектором складається довідка із своїми зауваженнями, яка передається до управління організації документальних перевірок для відповідного реагування.
Зверніть увагу: акти донарахувань за результатами камеральних перевірок інспектором управління податків і зборів не складаються.

 

Затверджено
наказом ДПА України
від 30 травня 1997 р. № 166
(в редакції наказу ДПА України
10.04.98 № 179)

 

Податкова декларація по податку на додану вартість

01

               Звітний (податковий) період ________________________________________________________________
                          (місяць, квартал)

02

            Платник_______________________________________________________________________________
(назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

 

 

 

 

- юридична особа

 

Ідентифікаційний код платника
згідно з ЄДРПОУ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- фізична особа

 

Ідентифікаційний код платника
згідно з ДРФО

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

Індивідуальний податковий номер

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ)

04

                    
Адреса, телефон платника
 

Декларація подається до державної податкової
адміністрації в

  

 


 (район, місто)

відмітка робиться при заповненні рядка 24-26 цієї декларації

              - ознака бюджетного відшкодування

 

грн

 

 

Колонка А

Колонка Б

 

І. Податкові зобов'язання

Обсяги продажу без  урах. ПДВ

Сума ПДВ

 1.  

Операції, що оподатковуються за ставкою 20% (включаючи транзитні послуги згідно з абзацом третім пункту 6.2.4, надання послуг згідно з останнім абзацом пункту 6.22 та абзацом пункту 6.2.4. статті 6 Закону) крім операцій з ввезення імпортних товарів, податок на додану вартість за які сплачується митним органам при розмитненні

 

400

 

80

 1.  

Операції, що оподатковуються за ставкою 0%:

х

х

 

а) експортні операції

105

0

 

- з них товарообмінні (бартерні) операції

 

0

 

б) інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

-

0

 1.  

Операції, що не є об'єктом оподаткування (п. 3.2. ст. 3 Закону)

-

0

 1.  

Операції, які звільнені від оподаткування (ст. 5 Закону)

-

0

 1.  

Загальний обсяг продажу (сума значень з 1-го по 4-й рядок колони А)

505

0

 1.  

Обсяг імпортованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), основних фондів та нематеріальних активів, сплату ПДВ по яких було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону)

 

 

 

Термін погашення податкового векселя (вказати дату)

 

 

 1.  

Роботи (послуги), отримані від нерезидента (останній абзац п. 4.3 ст. 4 Закону), та готова продукція, виготовлена з давальницької сировини нерезидента, що реалізується на території України (п. 4.4 ст. 4 Закону)

 

 

 1.  

Коригування на основі попередніх звітних періодів (- чи +). У разі заповнення цієї графи є обов'язковим подання додатка № 2 до декларації

- 20

(- чи +)
- 4

 1.  

Всього по зобов'язаннях по ПДВ (сума значень рядків (1+6+7+8 (- чи +) колонки Б)

0

76

 

 

Колонка А

Колонка Б

 

ІІ. Податковий кредит

Обсяги продажу без  урах. ПДВ

Сума ПДВ

 1.  

Придбані з податком на додану вартість на митній території України товари (роботи, послуги), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди і нематеріальні активи, які підлягають амортизації:

 

х

 

х

 

а) для цілей здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню

240

48

 

б) для цілей здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону), для здійснення операцій, звільнених від оподаткування (ст. 5 Закону), та для здійснення експортних товарообмінних (бартерних) операцій

-

0

 1.  

Придбані без податку на додану вартість на митний території України товари (роботи, послуги), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди і нематеріальні активи, які підлягають амортизації:

-

 

0

 

 

а) для цілей здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню

х

х

 

б) для цілей здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону), для здійснення операцій, звільнених від оподаткування (ст. 5 Закону), та для здійснення експортних товарообмінних (бартерних) операцій

-

0

 

Імпортовані товари (роботи, послуги), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди і нематеріальні активи, які підлягають амортизації (для цілей здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, включаючи і операції, що оподатковуються за нульовою ставкою):

х

 

х

 

а) ПДВ, сплачений митним органам

-

 

 

б) податкові векселі, погашені в попередньому звітному періоді, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточному звітному періоді

0

 

 •  

Імпортовані товари (роботи, послуги), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди і нематеріальні активи, які підлягають амортизації (для цілей здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону), і тих, які звільнені від оподаткування (ст. 5 Закону):

х

 

х

 

 

а) ПДВ, сплачений митним органам

-

0

 

б) звільнені від ПДВ згідно з п. 5.1, п. 5.2 та п. 5.5 ст. 5 Закону

-

0

 •  

Придбані  з податком на додану вартість товари (роботи, послуги), вартість яких не відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди і нематеріальні активи, які не підлягають амортизації:

х

х

 

а) на митній території України

-

0

 

б) ввезені (переслані) з-за меж митної території України

-

0

 •  

Придбані без податку на додану вартість (вітчизняні та імпортні) товари (роботи, послуги), вартість яких не відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди і нематеріальні активи, які не підлягають амортизації:

х

х

 

а) на митній території України

-

0

 

б) ввезені (переслані)

-

0

 •  

Коригування перенарахованого (-) та недорахованого (+) податкового кредиту за попередній звітний період. У разі заповнення цієї графи є обов'язковим подання додатка № 2 до декларації

0

(- чи +)

 •  

Всього по податковому кредиту (сума значень рядків (10а+12а+12б+16 (- чи +) колонки Б)

0

48

 

 

Колонка А

Колонка Б

 

ІІІ. Розрахунки з бюджетом за звітний період

Обсяги продажу без  урах. ПДВ

Сума ПДВ

 •  

Чиста сума зобов'язань по ПДВ у даному звітному періоді (відняти значення рядка 17 від 9-го):

х

х

 

а) позитивне значення (+)

0

26

 

б) від'ємне значення (-)

0

-

 •  

Коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму оплати податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України (п. 11.5 ст. 5 Закону):

0

х

 

а) до зменшення (-): суми податку на додану вартість, які не підлягають сплаті в цьому звітному періоді (термін оплати векселя не настав) (рядок 6 декларації за цей звітний період)

-

-

 

б) до збільшення (+): суми податку на додану вартість, які підлягають сплаті в цьому звітному періоді (термін погашення векселя настав у цьому звітному періоді) (рядок 6 декларації за звітний період, у якому був виданий вексель, що погашається в цьому звітному періоді)

-

-

 •  

Сума ПДВ, яка підлягає сплаті в цьому звітному періоді (позитивне значення суми рядків 18 і 19) без авансових відшкодувань

0

26

 •  

Сума ПДВ, яка підлягає відшкодуванню у цьому звітному періоді (від’ємне значення суми рядків 18 і 19) без авансових відшкодувань

0

-

 •  

Авансові відшкодування за цей звітний період (рядок заповнюється згідно з додатком № 1 до цієї декларації)

0

4

 •  

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника:

-

30

 

а) нараховано позитивне значення різниці рядків (20+22) або (-21+22)

-

30

 

б) зменшено - від’ємне значення різниці рядків (20-22) або (-21+22)

-

-

 

Відмітка платника про бажаний порядок здійснення відшкодування:
Прошу суму податку в розмірі ______________ грн. відшкодувати шляхом здійснення

 

 

 •  

Зарахування в рахунок платежів по податку на додану вартість (повне чи часткове)

 

 

 •  

Перерахування на рахунок в установі банку

 

 

 •  

Видачі казначейського чека

 

 

 

Сума, яка підлягає відшкодуванню з бюджету, вказується платником у рядках 24-26 виходячи з даних рядка 23б з урахуванням сум податку, визначених до нарахування на звітну дату по одноразовому перерахунку, по податкових векселях, по актах перевірок, відповідних даних податкової декларації попереднього звітного періоду тощо, з урахуванням фактичної заборгованості платника перед бюджетом, яка має бути погашена за рахунок сум, які підлягають відшкодуванню

 

 

 

Дата подання декларації

 

Наведена інформація є правильною.

  

 


М.П.

  Директор          
(підпис)                   (прізвище)

Бухгалтер          
(підпис)                   (прізвище)

Платник ПДВ     
(для фізичної                                     (підпис)                    (прізвище)        
особи платника
податку

 

VІ. Результати розрахунків по податку на додану вартість
(заповнюється податковим органом)

 • Проведено по особовому рахунку платника згідно з поданою декларацією:

 

  • до нарахування (рядок 23а)

  сума                      (підпис і посада відповідальної особи)

  • до зменшення (рядок 23б)

  сума                      (підпис і посада відповідальної особи)

  • Відмітка про відшкодування податку на додану вартість:

   

   

  Відмітка про відшкодування

   

  за даними платника

  за даними податкового органу

  відхилення

  Сума податку, визначена платником у рядку 23б податкової декларації цього звітного періоду

   

  х

  х

  Сума податку, яка зараховується в рахунок платежів ПДВ (ПДВ, визначений до нарахування на звітну дату по одноразовому перерахунку, по актах перевірок, по податкових векселях, відповідні дані податкової декларації попереднього звітного періоду тощо), з урахуванням фактичної заборгованості платника перед бюджетом, яка має бути погашена за рахунок сум, які підлягають відшкодуванню

  х

   

  х

  Фактично підлягає відшкодування

  Всього

   

   

   

   

  ( у разі наявності відхилення податковим органом здійснюється коригування суми, яка підлягає відшкодуванню, на величину відхилення в першу чергу за рахунок суми, яка підлягає перерахуванню на рахунок платника в установі банку)

   

  рядок 24:
  рядок 25:
  рядок 26:

   

   

   

  • зараховано в рахунок платежів по ПДВ

                            сума                      (підпис і посада відповідальної особи)

  • перераховано на р/р платника

                            сума                      (підпис і посада відповідальної особи)

  • видано казначейський чек

                            сума                      (підпис і посада відповідальної особи)

  • Відмітка про сплату податку на додану вартість:

   

  • сплачено: пл. Док. №                      дата

     сума                      (підпис і посада відповідальної особи)

   

  Дата подання по особовому рахунку

    

   


  4. Відмітка про проведення попередньої перевірки:
     (короткий зміст результатів перевірки)

   


    Довідка про попередню перевірку податкової декларації по податку на додану вартість № _____від __________________

   

  Дата подання попередньої перевірки

    

   

   

   


  (підпис і посада відповідальної особи)

   

   

   

  додаток №1

  до податкової декларації
  по податку на додану вартість

  Розрахунок бюджетного відшкодування
  за січень

  • Подається відповідно до вимог пункту 8.1. статті 8 Закону платником, який здійснює експорт товарів (робіт, послуг) та має квартальний податковий (звітний) період.
  • Розрахунок подається за розрахунковий період, який дорівнює першому місяцю або двом першим місяцям кварталу (наростаючим підсумком).

   

  02

              Платник_______________________________________________________________________________
  (назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я  по батькові - для фізичної особи)

   

   

   

   

  - юридична особа

   

  Ідентифікаційний код платника
  згідно з ЄДРПОУ

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - фізична особа

   

  Ідентифікаційний код платника
  згідно з ДРФО

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

   

  Індивідуальний податковий номер

   
    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  (номер свідоцтва про
  реєстрацію платника ПДВ)

  04

                      
  Адреса, телефон платника
   
   

  Декларація подається до державної податкової
  адміністрації в

    

   


  (район, місто)

  Відмітка про одержання
  (вхідний №, дата, штамп ДПА)
  грн  п/п

   

  Обсяги продажу без урахування суми ПДВ

  Сума ПДВ

  1

  2

  3

  4

  •  

  Придбані з податком на додану вартість у розрахунковому періоді товари (роботи, послуги), які відносяться до валових витрат виробництва (обігу), й основні фонди та нематеріальні активи, які підлягають амортизації (як придбані на митній території України, так і ввезені з-за її меж) (за один перший або два перші місяці кварталу)

  80

  16

  •  

  Загальний обсяг продажу за розрахунковий період (продукція, оподаткована за ставкою 20» та 0%) (за один перший або два перші місяці кварталу)

  140

  28

  •  

  З рядка 2 - обсяги експортного продажу в розрахунковому періоді (за один перший або два перші місяці кварталу)

  35

  -

  •  

  Частка експортної продукції в загальному обсязі продажів (рядок 3: рядок 2 х 100%)

  25

  0

  •  

  Сума бюджетного відшкодування, визначена за розрахунковий період,  - авансове відшкодування (рядок 1 х рядок 4 : 100%) (за один перший або два перші місяці кварталу)

  20

  4

  •  

  Сума ПДВ, відшкодована платнику в першому місяці кварталу

  х

  -

  •  

  Сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню в другому місяці кварталу (цей рядок заповнюється при розрахунковому періоді, який дорівнює двом першим місяцям кварталу) (рядок 5 - рядок 6)

  х

  -

  Відмітка платника про бажаний порядок здійснення відшкодування:

  •  
  • зарахування в рахунок наступних платежів по податку на додану вартість - повне або часткове (вказати суму)

  -

  •  
  • перерахування на р/рахунок платника (вказати суму)

  -

  •  
  • видача казначейського чека (вказати суму)

  -

  Наведена інформація є вірною

   

  Дата подання розрахунку

    

   

  М.П.

      

  Директор           _________________________________________________________
  (підпис)                                         (прізвище)

  Бухгалтер           ________________________________________________________________
  (підпис)                                        (прізвище)

  Платник ПДВ      _______________________________________________________________
  (для фізичної                                                    (підпис)                                        (прізвище)        
  особи платника
  податку)

  додаток №2

  до податкової декларації
  по податку на додану вартість

  Розрахунок коригування сум ПДВ
  до податкової декларації за І квартал

  Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації по податку на додану вартість

  02

                Платник ______________________________________________________________________________
                            (назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я по батькові - для фізичної особи)

   

  03

   
   

   

                 Індивідуальний
               податковий номер 

   (номер свідоцтва про

  04

    реєстрацію платника ПДВ)

  Адреса, телефон платника_____________________________________________________________

  грн  п/п

  Коригування зобов'язань по податку на додану вартість рядок 8

  Сума ПДВ (+)

  Сума ПДВ (-)

  1

  2

  3

  4

  1.  

  Товари, які не було експортовано - 60 тис. грн.

  12

  16

  1.  

  Повернуто неякісні товари - 80 тис. грн.

   

  16

  1.  

   

   

   

  1.  

   

   

   

  1.  

   

   

   

   

  Всього до збільшення

  12

  х

   

  Всього до зменшення

  х

  16

   

  Всього по рядку 8 (всього по графі 3 + всього по графі 4)  (+ або -)

  -

  - 4

   


  п/п

  Коригування зобов'язань по податку на додану вартість рядок 16

  Сума ПДВ (+)

  Сума ПДВ (-)

  1

  2

  3

  4

  1.  

   

   

   

  1.  

   

   

   

  1.  

   

   

   

  1.  

   

   

   

  1.  

   

   

   

   

  Всього до збільшення

   

  х

   

  Всього до зменшення

  х

   

   

  Всього по рядку 8 (всього по графі 3 + всього по графі 4)  (+ або -)

   

   

   

  Дата подання розрахунку

   

  Наведена інформація є вірною

    

   


  М.П.

    Директор           ____________________________________________________
  (підпис)                   (прізвище)

  Бухгалтер           __________________________________________________________
  (підпис)                   (прізвище)

  Платник ПДВ      __________________________________________________________
  (для фізичної                                                    (підпис)                    (прізвище)        
  особи платника
  податку)

  Додаток до Порядку складання
  декларації про прибуток підприємства

  Декларація
  про прибуток підприємства

   

   
   

   

   Назва підприємства
  _____________________________
  _____________________________

   

  Адреса, телефон платника

  Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ

   

  Форма власності (КФП)

   

  Підпорядкованість

   

   

   
   

   

   
   
  Податковий період 1997 р.                   квартал               півріччя                9 місяців                  рік 

  Декларація подається до
  Державної податкової адміністрації в _____________________________

   

  Відмітка про одержання декларації

   

  (дата, штамп ДПА)

    

   


  Одиниця виміру: в тис. грн. з одним десятковим знаком


  п/п

   

  Код рядка

  За звітний квартал

  Наростаючим підсумком з початку звітного року

  1.  

  Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг)  (додаток А, рядок 1.7)

  1.  

  300

  -

  1.  

  Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями (додаток Б, рядок 2.12)

  1.  

  50

  -

  1.  

  Доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами та капітальний дохід, пов'язаний з видобутком корисних копалин (додаток В, рядок 3.7)

  1.  

  -

  -

  1.  

  Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів (додаток Г, рядок 4.8)

  1.  

  50

  -

  1.  

  Доходи від врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості (додаток Д, рядок 5.13)

  1.  

  -

  -

  1.  

  Доходи від здійснення операцій лізингу (оренди)

  1.  

  -

  -

  1.  

  Доходи у вигляді пасивного прибутку, одержані за межами митної території України з урахуванням сплаченого податку

  1.  

  -

  -

  1.  

  Інші види доходів, що входять до складу об'єкта  оподаткування (додаток Е, рядок 8.14)

  1.  

  -

  -

  1.  

  Сукупний валових доход (сума рядків з 1 по 8)

  1.  

  400

  -

  1.  

  Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою оподаткування (додаток Є, рядок 10.9)

  1.  

  -

  -

  1.  

  Скоригований валовий дохід (рядок 9 - рядок 10)

  1.  

  700

  -

  1.  

  Витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, реалізацією продукції (робіт, послуг)  (додаток Ж)

   

  12.1

  Витрати, пов'язані з придбанням матеріальних активів, виконанням робіт, наданням послуг для їх подаль-шого використання у власній господарчій діяльності (сума рядків з 1 по 3, з 5 по 7, з 9 по 13 додатка Ж)

  1.  

  70

  -

  12.2

  Приріст (убуток) балансової вартості інвентарних запасів матеріальних активів (покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів) у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, та зі знаком мінус, якщо різниця має позитивне значення (додаток Л, сума рядків з 33.1 по 33.3) та зі знаком плюс, якщо різниця має від'ємне значення (додаток Ж, сума рядків 4,8,14)

  1.  

  30

  -

  12.3

  Витрати на оплату праці, включаючи внески на соціальні заходи (соціальне пенсійне страхування та додаткове пенсійне забезпечення)  (додаток Ж, сума рядків 15, 16,17)

  1.  

  40

  -

  12.4

  Сума коштів або вартість майна, добровільно перерахованих до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій, але не більше ніж чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду

  1.  

  -

  -

  12.5

  Сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, цим об'єднанням, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду

  1.  

  -

  -

  12.6

  Сума безнадійної заборгованості у разі, коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не призвели до позитивного наслідку, а також заборгованості, стосовно якої закінчився строк позовної давності

  1.  

  -

  -

  12.7

  Сума податку на додану вартість (визначається відповідно до підпункту 5.3.3. Закону), сплачена у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг) підприємств, які не зареєстровані як платники податків на додану вартість

  1.  

  -

  -

  12.8

  Сума внесених (нарахованих) податків, зборів, обов'язкових платежів

  1.  

  15

  -

  12.9

  Проведення рекламних заходів:

   

   

   

  12.9.1

  стосовно товарів (робіт, послуг), що  продаються (надаються) платником податку

  1.  

  -

  -

  12.9.2

  з організації прийомів, презентацій і свят, придбанням і розповсюдженням подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатного надання послуг (виконання робіт) з метою реклами, але не більше двох відсотків оподаткованого прибутку, за попередній звітний (податковий)  квартал

  1.  

  -

  -

  12.10

  Витрати на утримання та експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури

  •  

  5

  -

  12.11

  Коригування сум витрат, не віднесених до складу валових витрат або не врахованих в минулих звітних періодах

  •  

  -

  -

  12.12

  Витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів

  •  

  -

  -

  12.13

  Витрати по лізингових (орендних) операціях

  •  

  -

  -

  12.14

  Сума коштів, внесених до страхових резервів небанківськими фінансовими установами

  •  

  -

  -

  12.15

  Витрати, пов'язані з нарахуванням (сплатою) процентів за  борговими зобов'язаннями у зв'язку з веденням господарської діяльності (додаток 3, сума рядків з 29.6 по 29.8)

  •  

  -

  -

  12.16

  Інші витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, реалізацією продукції (робіт, послуг) (додаток Ж, рядок 18)

  •  

  -

  -

  •  

  Витрати по операціях з борговими зобов'язаннями та валютними цінностями (рядок 29.13 додатка 3 - рядок 27 декларації)

  •  

  -

  -

  •  

  Витрати по операціях з основними фондами та нематеріальними активами (додаток 1, рядок 30.8)

  •  

  -

  -

  •  

  Витрати по інших операціях (додаток К, рядок 31.6)

  •  

  -

  -

  •  

  Загальна сума валових витрат (сума рядків з 14 по 31+ рядок 12 ± рядок 13)

  •  

  160

  -

  •  

  Витрати, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових витрат з метою оподаткування (додаток Л, сума рядків з 33.4 по 33.6)

  •  

  -

  -

  •  

  Амортизаційні відрахування (додаток М, рядок 34.6)

  •  

  100

  -

  •  

  Амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування (додаток Н, рядок 35.5)

  •  

  -

  -

  •  

  Оподатковуваний прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків до перенесення збитків на наступні податкові періоди (рядок 11 - рядок 32 + рядок 33 - рядок 34 + рядок 35 - рядок 36.3 додатка О)

  •  

  140

  -

  •  

  Прибуток, одержаний за рахунок зміни понижуючого коефіцієнту за 0,7 до 0,6 (додаток П-1, рядок 43.3)

  36.1.

  -

  -

  •  

  Податок на прибуток, одержаний за рахунок зниження амортизації, що підлягає перерахуванню до Державного бюджету (рядок 36.1 х 0,30) (додаток П-1, рядок 43.4)

  36.2.

  -

  -

  •  

  Оподатковуваний прибуток з урахуванням частини прибутку, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнту з 0,7 до 0,6 (рядок 36-36.1)

  36.3.

  -

  -

  •  

  Прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 15 відсотків (додаток О, рядок 36.3)

  37.

  -

  -

  •  

  Від'ємне значення об'єкта оподаткування, отримане за результатами попереднього податкового кварталу, перенесене на наступні податкові квартали

  38.

  -

  -

  •  

  Оподатковуваний прибуток з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування, отриманого за результатами попереднього звітного кварталу і перенесеного на наступні податкові квартали, якщо алгебраїчна сума рядків 36.3. та 38 має позитивне значення

  39.

  -

  -

  •  

  Від'ємне значення об'єкта оподаткування, що переноситься на наступні податкові квартали, якщо алгебраїчна сума рядків 36.3. та 38 має від'ємне значення

  40.

  -

  -

  •  

  Податкове зобов'язання (додаток П, рядок 41.4)

  41.

  -

  -

  •  

  Нарахований податок зменшується (додаток П, рядок 42)

  42.

  -

  -

  •  

  Сума податку, що підлягає зменшенню за особовим рахунком платника (додаток П, рядок 43)

  43.

  -

  -

  •  

  Сума податку, що підлягає зменшенню за особовим рахунком платника (додаток П, рядок 44)

  44.

   

   

  •  

  Залишок суми податку на дивіденди, що підлягає перенесенню на наступні податкові періоди (додаток П, рядок 45)

  45.

   

   

  •  

  Зобов'язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податків з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат (додаток Р, рядок 46.7)

  46.

   

   

  Наведена інформація є правильною

    Довідково: витрати, понесені платником від проведення товарообмінних (бартерних) операцій, які відображено в рядку 12 Декларації (з графи 9 додатка С) ____________________ тис. грн.

  Дата подання декларації «__»____________199 __р

  Керівник підприємств           ________________________________________
  (підпис, прізвище)

  М.П.

    Головний бухгалтер             ________________________________________
  (підпис, прізвище)        

   

  Проведення нарахованого податку на прибуток до Державного бюджету по особовому рахунку платника податку:
  Сума: ___________________________________________тис. грн. _________________________________тис. грн.
  (донараховано, додаток П-1, рядок 43.б)                                              (зменшено, додаток П-1, рядок 43.7)

  Дата «__»_________________199 __ р.     Службова  особа ДПА ______________________

   

  Проведення нарахованого податку на прибуток до місцевого  бюджету по особовому рахунку платника податку:
  Сума: ___________________________________________тис. грн. _________________________________тис. грн.
  (донараховано, додаток П-1, рядок 43.б)                                              (зменшено, додаток П-1, рядок 43.7)

  Дата «__»_________________199 __ р.     Службова  особа ДПА ______________________

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.