лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

 

 Назва головного розпорядника коштів, КВК

 

Журнал
реєстрації розподілу коштів при фінансуванні видатків за відомчою структурою

 

 

Дата складання розподілу коштів

Номер
розподілу коштів

КФК

КЕКВ

Сума
фінансування

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: пронумеровані сторінки журналу брошуруються, прошнуровуються та скріплюються підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки.


Головне управління
Державного казначейства України

 

 

 

Заступник Міністра фінансів -
начальник Головдержказначейства
України
П.Г.Петрашко

Розпорядження
на перерахування коштів з єдиного казначейського рахунку 124103
на рахунки нижчезазначених установ, організацій і підприємств
від "24" листопада 1997 р. № 89
(грн.)


№п/п

Ідентифі-каційний код

Код-тери-тор.

Код одержу-вача коштів

Назва одержувача
коштів

Банківські реквізити

КФК

КВК

КЕКВ

Сума перерахування

 

одержувач коштів

 

 

 

Назва установи
банку

код банку

номер рахунку

 

 

 

Всього

в т.ч. оплата рахунків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління (відділу)

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище)

 

Погоджено: заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище)

 

Отримав: начальник операційно-контрольного управління (відділу)

 

 

 

 

 

 

 

дата

час

підпис

 

(прізвище)

 


 

Журнал
реєстрації розпоряджень

Дата
складання розпорядження

Назва установи

Установа банку

Поточний/реєстраційний рахунок

№ розпорядження

Сума фінансування

КФК

КВК

КЕКВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

Примітка: 1) На титульному листі журналу вказується назва органу казначейства, номер єдиного казначейського рахунку та рік ведення журналу.
2) Пронумеровані сторінки журналу брошуруються, прошнуровуються та скріплюються підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки.

Схема документообороту і процес фінансування з Державного бюджету  за відомчою структурою представлені на  рис. №      .

Рис.     Документооборот при фінансуванні з Державного бюджету за відомчою структурою

  
       При фінансуванні розпорядників бюджетних коштів через територіальні органи Державного казначейства в уповноважених установах банків закриваються поточні бюджетні рахунки для переказу коштів підвідомчим установам розпорядників коштів головних та другого ступеня. Фінансування видатків Державного бюджету ГУДКУ проводиться шляхом переказу коштів територіальним управлінням Державного казначейства.
ГУДК доводить до ГРК затверджені обсяги фінансування відповідно до кодів бюджетної класифікації. ГРК розподіляє їх між підвідомчими установами і подають до ГУДКУ розподіл бюджетних коштів по областях в розрізі підвідомчих установ, підприємств, організацій та кодів бюджетної класифікації (стор. ). Розподіл коштів складається у двох примірниках, реєструється в журналі реєстрації розподілу коштів (стор.    ) та підписується керівником і головним бухгалтером, підписи яких скріплюються відбитком печатки. Один примірник розподілу коштів передається до управління оперативно-касового планування видатків ГУДК, другий залишається у головного розпорядника, а витяг з розподілу коштів передається головним розпорядником коштів нижчестоящим розпорядникам. Отримані розподіли коштів управління оперативно-касового планування видатків ГУДК перевіряє і групує по територіях (на рівні області), після чого складаються в двох примірниках реєстри на здійснення видатків по відповідній території (стор.  ). На підставі розподілу коштів та реєстрів на здійснення видатків управління оперативно-касового планування видатків складає розпорядження на перерахування коштів (стор. ).       Розпорядження складається у двох примірниках, реєструється в журналі реєстрації (стор.   ) та затверджується начальником ГУДК (заступником Міністра фінансів).
Перший примірник розпорядження та реєстрів на здійснення видатків по те-риторіях передається до управління бухгалтерського обліку та звітності; другий - залишається в управлінні оперативно-касового планування видатків. Управління бухгалтерського обліку та звітності звіряє суми фінансування з залишками невико-ристаних асигнувань, після чого погоджений примірник розпорядження передається операційно-контрольному управлінню для перерахування коштів за

Реєстр
на здійснення видатків з бюджетного рахунку
єдиного казначейського рахунку № __________
Державним казначейством в УДК __________ області
від «___» ____________199 __ року № ___ (розпорядження №___)

(гривні)

Код

Назва

КФК

КВК

КВКВ

Сума

Примітка

п/п

одержувача

розпорядника

 

 

 

Всього

в т.ч.

 

 

коштів

коштів

 

 

 

перера-хування

перерахування

оплата рахунків

 

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

 

Сума прописом:

 

 

Начальник управління                                                          ________________________
(підпис)


Головдержказначейство

 

 

 

Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України
П.Г. Петрашко

Розпорядження
на перерахування коштів з єдиного казначейського рахунку 35133300101
на рахунок нижчезазначених установ, організацій і підприємств
від "__"____________ 199__ р.___
(грн.)


№п/п

Код тери-торії

Іденти-фікацій-ний код

Код одержу-вача коштів

Назва одержувача
коштів

Банківські реквізити

КФК

КВК

КЕКВ

Сума перерахування

 

 

 

 

 

Назва установи
банку

код банку

номер рахунку

 

 

 

Всього

в т.ч. оплата рахунків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума прописом:

 

Начальник управління (відділу)

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище)

 

Погоджено: Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(прізвище)

 

Отримав: Начальник операційно-контрольного управління (відділу)

 

 

 

 

 

 

 

дата

час

підпис

 

(прізвище)

 

призначенням.
Перевірений реєстр на здійснення видатків передається засобами телекомунікаційного зв'язку відповідному управлінню Державного казначейства.
На підставі розпорядження операційно-контрольне управління складає платіжні доручення на переказ коштів територіальним управлінням Державного казначейства та розпорядникам коштів. Територіальні  управління Державного казначейства доводять до розпорядників коштів на рівні області отриману суму фінансування. Взаємовідносини органів Державного казначейства і розпорядників коштів на рівні області організовуються в такому ж порядку, як і взаємовідносини ГУДК та ГРК при фінансуванні за відомчою структурою. Схема документообороту і процес фінансування з Державного бюджету через органи Державного казначейства представлені на рис. Відповідно до Тимчасової інструкції про порядок касового виконання Державного бюджету за видатками, затвердженої наказом ГУДКУ від 21 березня 1997 р. № 28, введено оплату витрат розпорядників коштів. Таке фінансування проводиться як шляхом безготівкового здійснення платежів безпосередньо на користь суб’єктів господарської діяльності, організацій та установ, що виконали роботи або надали послуги розпорядникам коштів, так і шляхом надання дозволу на отримання готівки в установах банків на цілі, передбачені в кошторисах доходів та видатків розпорядників коштів. Для обліку витрат розпорядників коштів на їх ім’я в органах Державного казначейства відкриваються реєстраційні рахунки. Реєстраційні рахунки - це рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам бюджетних коштів для обліку витрат. До кожного реєстраційного рахунка в операційно-контрольному управлінні (операційному відділі управління, відділі бухгалтерського обліку та звітності відділення) ГУДК відкриваються особові картки (стор.   ), які містять інформацію про виділені бюджетні кошти на оплату витрат, суми їх використання та залишку.


______________________________________
назва органу Держказначейства

 

Картка обліку асигнувань

на __________________ рік по ______________________________________
( назва головного розпорядника коштів)

 

Код одержу-
вача

Назва розпорядника
коштів

КФК

КВК

КЕКВ

Затверджено на

Профінансовано

Залишки асигнувань

 

 

 

 

 

рік

в т.ч. по кварталах

з початку кварталу

з початку року

з початку кварталу

з початку року

 

 

 

 

 

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

Разом по розпоряднику коштів

 

 

Рис.   Схема документообороту і процес фінансування з Державного бюджету через органи Державного казначейства

 


Рис.   Схема документообороту і процес фінансування з Державного бюджету через органи  Державного казначейства

 У міру зарахування коштів на бюджетний рахунок, на підставі виписки з установи банку та реєстрів на здійснення видатків операційно-контрольне управління (операційний відділ, відділ бухгалтерського обліку та звітності), ГУДК записує кошти, що надійшли, на реєстраційні рахунки розпорядників коштів. Після цього складаються меморіальні ордери в двох примірниках з обов’язковим зазначенням мети, на яку надійшли кошти з Державного бюджету, кодів їх бюджетної класифікації, дати і підпису виконавця. Перший примірник меморіального ордеру з виписками видається розпоряднику коштів, а другий - залишається в операційно-контрольному управлінні (операційному відділі; відділі бухгалтерського обліку та звітності). Одночасно з цим в особових картках розпо-рядників коштів проводиться відмітка про кошти, виділені на здійснення витрат.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.