лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розрахунки по видатках складаються також на   підставі проектів планів економічного і соціального розвитку районів, міст, селищ і сіл на плановий рік, та виходячи з інших законів, указів і розпоряджень Президента України, декретів і постанов Кабінету Міністрів України.
Складання прогнозного проекту бюджету областей, міст Києва і Севастополя фінансові управління, відділи проводять на основі концепції бюджетної політики, яка розробляється бюджетно-фінансовою комісією відповідної Ради народних депутатів і подається до початку складання проекту бюджету до виконкому, та виходячи з аналізу фінансово-господарської діяльності за минулий і поточний роки та прогнозних показників на наступний бюджетний рік.
Держадміністрації районних і міських (міст обласногь підпорядкування) рівнів складають розрахунки проекту видатків установ і організацій районного і міського підпорядкування, проекту плану надходжень всіх видів податків, зборів і інших обов’язкових платежів на території району, міста та проект нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів.
Проект плану видатків направляється районними і міськими (міст обласного підпорядкування) держадміністраціями відповідним управлінням і відділам обласної держадміністрації для включення в загальне зведення по галузях господарства і в копії фінансовому управлінню облдержадміністрації. Проект плану надходжень податків, зборів і інших платежів подається фінансовому управлінню облдержадміністрації.
Управління, відділи, підприємства і організації облдержадміністрації з урахуванням пропозицій районних і міських (міст обласного підпорядкування) держадміністрації складають зведені проекти балансів доходів і видатків, проекти планів по доходах і кошториси видатків і подають їх фінансовому управлінню.
В процесі розгляду розрахунків доходів і видатків фінансове управління :
- перевіряє правильність визначення на плановий рік затрат і джерел їх покриття, а також врахування змін діючого законодавства;
- уточнює розрахункові баланси доходів і видатків, проекти планів по доходах і зведені кошториси видатків;
- на основі аналізу звітних даних та інших матеріалів вишукує можливість збільшення доходів бюджету за рахунок більш повного врахування всіх внутрішньогосподарських ресурсів.
Після перевірки вказаних розрахунків фінансове управління розробляє проект обласного бюджету і проект нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до районних і міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів.
Проект нормативів відрахувань повідомляється районним і міським (міст обласного підпорядкування) держадміністраціям для самостійного визначення напряму видатків бюджету і складання проекту бюджету районів і міст обласного підпорядкування. При наявності зауважень райміськдержадміністрацій до проекту нормативних відрахувань вони повідомляють про це фінансовим управлінням облдержадміністраціям. Розгляд поданих зауважень проводиться у фінансових управліннях за участю представників райдержадміністрацій і постійної бюджетно-фінансової комісії облради.
Після уточнення розрахунків по проекту бюджету фінансве управління подає на розгляд облдержадміністрації проекти:
- обласного бюджету з виділенням доходних джерел і видів видатків по розділах бюджетної класифікації;
- нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і інших обов’язкових платежів до районних і міських бюджетів;
- розміру дотацій і  субвенцій    із обласного бюджету, або передачу коштів із районних і міських бюджетів в обласний бюджет для вирівнювання рівня соціальної забезпеченості населення у зв’язку з нерівномірним розподілом доходів між територіями;
- розміру оборотної касової готівки по обласному бюджету.
До проекту бюджету додається коротка характеристика і розрахунок окремих статей доходів і видатків бюджету.
Облдержадміністрація розглядає подані матеріали,  приймає відповідне рішення по проекту бюджету і передає на розгляд і затвердження сесії обласної Ради народних депутатів. Проект бюджету спочатку розглядається постійними комісіями відповідної місцевої Ради народних депутатів, які з поданими матеріалами ознайомлюють всіх членів комісії. Організація роботи по розгляду проекту бюджету в Раді покладається на фінансово-бюджетну комісію, яка узагальнює всі зауваження і пропозиції інших комісій. Пропозиції і зауваження депутатів місцевої Ради подаються до відповідних комісій Ради в письмовій формі з розрахунками та обгрунтуваннями. При внесенні пропозицій про збільшення видатків одночасно подаються пропозиції про реальні джерела збільшення доходів чи скорочення інших  видатків. Висновки та пропозиції постійних комісій з відповідними розрахунками і обгрунтуваннями  подаються бюджетно-фінансовій комісії для узагальнення.
Узагальнення зауважень і пропозицій проводиться бюджетно-фінансовою комісією за участю представників інших постійних комісій, фінансового управління та інших місцевих організацій. Після узгодження матеріалів постійних комісій по зауваженнях і пропозиціях, бюджетно-фінансовою комісією складається висновок і матеріали подаються на розгляд сесії місцевої Ради.
На сесії з доповіддю про проект бюджету на плановий рік за дорученням держадміністрації виступає начальник фінансового управління (відділу). Із співдоповіддю виступає голова бюджетно-фінансової комісії. Після першого читання та в разі неузгодження    окремих пропозицій і звуважень, проводитьься другий етап розгляду проекту бюджету в комісіях Ради. Після розгляду пропозицій з відповідними розрахунками і обгрунтуваннями та внесенням змін у проект бюджету, попередньо узгоджений їх з фінансовим управлінням, подається бюджетно-фінансовою комісією на друге слухання сесії місцевої Ради.
За підсумками голосування по всіх пропозиціях, зауваженнях і доповненнях і по бюджету в цілому сесія місцевої Ради затверджує:
- бюджет з виділенням доходів джерел і видів видатків по розділах бюджетної класифікації та оборотну касову готівку;
- граничний розмір дефіциту бюджету та джерела покриття.
Дефіцит може бути встановлений тільки при наявності реальних джерел його покриття;
- нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до нижчестоящих бюджетів;
- розмір дотацій і судвенцій з вищестоящого бюджету та розмір коштів, що передається  з нижчестоящого бюджету до вищестоящого;
- порядок фінансування видатків в разі невиконання доходної частини бюджету чи перекриття дефіциту бюджету.
Одним із недоліків формування місцевих бюджетів являється той факт, що розгляд і затвердження бюджету на плановий рік  проводиться після затвердження ВРУ нормативів відрахувань від загальнодержавних доходів до бюджетів областей і міст Києва і Севастополя, а після затвердження вищеназваних бюджетів відповідні (обласні, міст Києва і Севастополя)  Ради народних депутатів доводять нормативи відрахувань до бюджетів районів і міст обласного підпорядкування, що є основою для розгляду і затвердження районних і міських, міст обласного підпорядкування бюджетів. Такий порядок формування бюджетів склався в умовах адміністративно-командної системи управління економікою держави і в теперішніх умовах  являється одним із інструментів гальмування  розвитку регіональних і адміністративно*-територіальних формувань. Місцеві органи влади і управління не мають достатньої свободи в формуванні необхідних фінансових ресурсів для економічного і соціального розвитку своїх територій, так як вищестоящий орган визначає долю відрахувань до бюджету нижчого рівня від загальнодержавних податків, зборів і інших обов’язкових платежів до бюджету. До складу ж державних бюджетних доходів входять основні податки і збори. Місцеві податки і збори по своїх розмірах складають вкрай незначну суму,  яка може бути достатня тільки для утримання місцевої держадміністрації.

5.3.  Планування  доходів  бюджету

Планування доходів і інших обов’язкових платежів служить основою для своєчасного і обгрунтованого складання бюджетів. Організацію роботи з планування доходів бюджету покладено на Управління доходів  Міністерства фінансів України. В місцевих фінансових органах плануванням доходів займаються відповідні відділи і інспекції.  Планування доходів сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування ) бюджетів покладено на відповідні Ради народних  депутатів.
Планування кожного податку, збору чи іншого обов’язкового платежу базується на чинному законодавстві , що регламентує його справляння. Основними елементами механізму обчислення доходів бюджету є база оподаткування та ставка податку. Від рівня визначеності цих двох елементів залежить рівень обгрунтованості планових сум податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які формують доходну частину бюджету на перспективу.
Пізнання і передбачення об’єктивних і суб’єктивних факторів, які впливають на формування бази оподаткування, свідчить про те, що обсяг надходження податків в конкретній кількісній формі носить в значній мірі ймовірний, прогнозний характер, не дивлючись на те, що при його прогнозі враховуються реальні економічні процеси, а фундаментом прогнозу є програми економічного і соціального розвитку як країни вцілому, так і окремих регіонів. При цьому необхідно  враховувати діючі тенденції, виявити можливі зміни в прогнозному періоді. Це, перш за все, зміни в податковому законодавстві, що особливо характерно для теперішнього етапу функціонування економіки. 
Прогноз надходжень доходів бюджету базується, як вже відмічалось, на макроекономічних показниках розвитку країни, провідних галузей народного господарства, конкретних регіонів, які розробляються центральними економічними відомствами і місцевими органами влади і управління. При цьому, як правило, прогноз формування доходної частини бюджету на наступний рік здійснюється на основі звітних даних за 9 місяців з урахуванням їх динаміки в четвертому кварталі. У випадках, коли в четвертому кварталі звітного року передбачені суттєві зміни, то ці обставини необхідно обов’язково врахувати в розрахунках на прогнозний період.
Звітні дані про фактичні щомісячні надходження всіх видів податків, згідно бюджетної класифікації, надають фінансовим органам державні податкові адміністрації. Таким чином показники звітного року є базою для прогнозних розрахунків.
Слід також зазначити, що прогнози повинні базуватись на прцесах і тенденціях, які носять стійкий характер. При розрахунках прогнозів необхідно приймати до уваги фактичні динамічні ряди надходжень за минулі роки, котрі підлягають в необхідних випадках корегуванню, враховуючи конкретні економічні особливості того чи іншого періоду розвитку держави. В умовах нестійкого характеру економічних процесів, які відбуваються в народному господарстві, найбільш ймовірним може бути прогноз, складений на наступний  плановий рік. Прогноз, складений на більш далеку перспективу, в теперішніх умовах не має практичного значення.
Розглянемо порядок планування основних видів доходів бюджету.
Податкові надходження.
Податок на прибуток  є одним з найважливіших фінансових регуляторів господарської діяльності підприємств і організацій, джерелом бюджетних доходів.
Планування сум податку на прибуток базується на прийнятій методиці його обчислення. При цьому найскладнішою проблемою є визначення оподаткованого прибутку на плановий період.
В умовах адміністративно-командної системи управління кожне підприємство було зобов’язане складати  фінансовий план, де планова сума прибутку, а також сума платежів до бюджету, визначалась в основному централізовано. Перехід до ринкових відносин вимагає зміну підходів до планування як прибутку, так і податку на нього. Відомо, що сьогодні не тільки державні , але й колективні і приватні підприємства не складають фінансових планів, а це не дає можливості для точного визначення прибутку по галузях  народного господарства і окремим регіонам.
При складанні проекту Державного бюджету Управління доходів Міністерства фінансів планує суму податку на прибуток, виходячи з макроекономічних показників, які розробляє Міністерство економіки України. В переліку даних показників , які є основою для планування податку, є сума балансового прибутку.
Розрахунок планової суми прибутку і податку на прибуток здійснюється по слідуючій схемі, поданій в таблиці :


N

                            Показники

         Сума

1

Прибуток прибуткових підприємств поточного року

 

2

Збитки збиткових підприємств поточного року

 

3

Балансовий прибуток (збиток)

 

 

Плановий рік

 

4

Обсяг прибутку прибуткових підприємств в плановому році з урахуванням впливу цінових факторів та зміни обсягу виробництва  (ряд. 1 x Ij x Iv)

 

5

Приріст амортизації

 

6

Зменшення прибутку в результаті зміни в методиці відображення витрат на утримання соціальної сфери

 

7

Приріст витрат на проведення ремонтів

 

8

Прибуток прибуткових підприємств ( ряд. 4 - ряд.5-ряд.6- ряд.7)

 

9

Зменшення оподаткованого  прибутку на суму платежів до бюджету  -  всього, в тому числі:
-плата за землю,
-податок з власників транспортних засобів

 

10

Зменшення оподаткованого прибутку в зв’язку з наданням пільг - всього, в тому числі :
- по платникам повністю звільнених
- по платникам оподаткованих по пільговій ставці

 

11

Прибуток, який підлягає оподаткуванню (ряд.8-ряд.9-ряд.10)

 

12

Ставка податку - 30 %

 

13

Сума податку на прибуток ( ряд.11x ряд.12)

 

Згідно зі змінами і доповненнями до Закону “Про податок на прибуток” , введеного з 1 липня 1997 року, прибуток визначається  як різниця між валовим  доходом і валовими видатками, а податок на прибуток поступатиме в місцеві бюджети. Це передбачає необхідність внесення змін до обліку і планування окремих конкретних елементів, які визначають як суму прибутку, так і податку на нього.
Показники прибутку і податку на нього в галузевому розрізі по підприємствах державної власності зводять відповідні міністерства і відомства, а по недержавним підприємствам - Фонд державного майна.
Прибутковий податок з громадян  є одним з основних економічних інструментів перерозподілу доходів громадян і форм мобілізації їх в бюджеті. Планування податку здійснює Управління доходів Міністерства фінансів на основі макроекономічних показників по фонду споживання, які розробляє і доводить до Управління Міністерство економіки. Прогноз фонду оплати праці здійснюється Міністерством економіки в територіальному ( обласному) розрізі по слідуючим платникам податків :
- працівникам виробничої сфери  державного сектору економіки (без сільського господарства ) ;
- працівникам сільського господарства  ( державна форма власності) ;
- працівникам госпрозрахункових установ невиробничої сфери ;
- працівникам кооперативів, малих підприємств.
Управління доходів розраховує суми надходжень по прибутковому податку, виходячи з прогнозного фонду оплати праці по платникам податків і середньої ставки податку по відповідним категоріям , що склалась в поточному році. Слід зауважити, що розрахунок по категоріям платників ведеться в зв’язку з тим, що розмір середньої ставки по платникам податків значно різниться, про що свідчать дані таблиці. Середня ставка податкувизначається шляхом ділення очікуваної суми прибуткового податку в поточному році на суму коштів, спрямованих на споживання в поточному році.
Розрахунок надходжень прибуткового податку з громадян подається в формі слідуючої таблиці :


N

                       Показники

Тис. грн.

1

Кошти, спрямовані на оплату праці робітників, службовців, працівників кооперативів, малих та спільних підприємств
Середня ставка податку(%)
Сума податку
Перехідні платежі
Податок з урахуванням перехідних платежів

 

2

Кошти, спрямовані на оплату праці працівників колективних  сільськогосподарських підприємств
Середня ставка податку (%)
Сума податку
Перехідні платежі
Податок з урахуванням перехідних платежів

 

3

Прибутковий податок з доходів від зайняття підприємницькою діяльністю та інших доходів

 

4

Всього прибуткового податку

 

Податок з власників транспортних засобів та інших самоходних машин  і  механізмів.
В основу розрахунку податку покладено очікувані надходження податку в поточному році з урахуванням наявної тенденції зростання кількості автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів. При цьому враховуються пільги, що передбачені Законами України  “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” , “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,  “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”,  а також пільги для підприємств автомобільного транспорту загального користування, установ та організацій, що фінансуються з Державного бюджету України, а саме :установ та організацій МВС, МО, СБУ, Національної Гвардії, Прокуратури , сільськогосподарських підприємств, які сплачують 50 %  зазначеного податку за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти.
Управління доходів визначає суму податку на наступний рік, при розробці проектів Державного і зведеного бюджетів, виходячи з інформації Державної податкової адміністрації  про фактичні суми надходжень податку до бюджету на дату складання бюджету і очікуваних сум надходжень податку до кінця поточного року. Визначені Управлінням доходів суми податку враховуються при визначенні нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів в бюджети областей, міст Києва і Севастополя.
податок з власників транспортних засобів згідно діючого законодавства повністю зараховується до місцевих бюджетів. А тому місцеві фінансові органи  планують суми надходжень даного податку при розробці проектів місцевих бюджетів методом прямого рахунку - по юридичним особам, на балансі яких обліковуються транспортні засоби, а по фізичним особам - по інформації ДАЇ.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.