лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

     Управління розглядає кошториси і готує обгрунтування витрат на утримання міждержавних комісій торгівельно-економічного співробітництва в рамках СНД ,а також витрат , пов’язаних  звізитами Президентів і Урядових делегацій зарубіжних країн в Україну, і нашого Президета і Урядових делегацій в інші країни. Фінансує заходи по проведеню щорічних  зборів засідання Ради керуючих Європейского банку реконструкції та розвитку.
Управління здійснює підготовку необхідних матеріалів для участі у роботі Комісії з питань повернення в Україну валютних ціностей, що знаходяться за їх межами, робочої комісії з питань приєднання України  до ГАТТ/СОТ, Міжвідомчої комісії з питань антидемпінгових розслідувань, інших міжвідомчих комісій, пов’язаних із зовнішньоекономічної діяльностю, валютним регулюванням. Розробляє разом із міністерством зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі, Міністерством економіки та іншими зацікавленими міністерствами та відомствами пропозицій щодо вдосконалення проведення експортно-імпортних операцій, бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною у галузі зовнішньоекономічної діяльності. Бере участь у роботі двохсторонніх та багатосторонніх державних комісій з питань торгівельно-економічного співробітництва. Забезпечує координацію співробітництва України з фінансових питань з країнами СНД , Європейським союзом, міждержавного двохстороннього і багатостороннього співробітництва, а також фінансового співробітництва України з міжнародними фінансовими установами. Аналізує фінансові аспекти політики іноземних держав щодо України та готує пропозиції по розробці концепції фінансового і зовнішньогоекономічного співробітництва з країнами світу. Аналізує процеси пов’язані з залученням в Україну іноземних інвестицій, бере участь у розробці та реалізації заходів, спрямованих на створення привабливого інвестиційного клімату в Україні. Бере участь у підготовці ведення переговорів та реалізації угод та інвестиційних проетів з Міжнародними фінансовими установами щодо структурної перебудови економіки України.
Управління здійснює облік операцій по програмних проектах , бере участь у підготовці кредитних угод по програмних проектах, готує інформаційно-аналітичні матеріали та звіти по програмних проетах. Забезпечує підготовку необхідних документів та здійснює заходи по набуттю чиності кредитними, гарантійними угодами, проводить роботу по технічному забезпеченню надходження коштів. Здійснює проведення щорічного аудиту позик, контроль за поверненням коштів за позиками.
Однією з функій управління є співпраця з МЗС при розгляді питань встановлення граничної чисельності дипломатичних представництв України, встановленні посадових окладів представникам посольств, придбання у власність України за кордоном приміщень для розміщення дипломатичних представництв. Участь у перевірках фінансово-господарської діяльності дипломатичних представництв України, дотримання міністерствами, відомствами та іншими установами, що фінансуються з державного бюджету вимог нормативно-правових актів при направленні працівників державної влади у службові закордонні відрядження.
Адміністративно- господарський департамент забезпечує підготовку проектів рішень про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємстd, організацій, що належать до сфери управління міністерства фінансів, здійснює контроль за ефективністю використання і зберігання закріпленого за ними державного майна.
Важлива роль департаменту полягає в забезпечені кадрової політики. Він бере участь у підготовці нормативних документів, що визначають основні засади кадрової  політики в органах державного управління у сфері підготовки і перепідготовки керівників і спеціалістів для органів державного управління. Забезпечує реалізацію кадрової політики в органах системи Міністерства фінансів, забезпечує підготовки і перепідготовки керівних працівників і спеціалістів системи Міністерства, співпрацює з навчальними закладами України та інших країн з цього питання.       
Організує  роботу по підвищенню кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства. Укладає та розвиває контракти з керівниками підприємств, установ  і організацій, які входять до сфери управління Міністерства фінансів. Здійснює роботу по підбору та розстановці кадрів, веденню особових справ працівників центрального апарату і підпорядкованих йому органів, готує матеріали про нагородження і відзначення працівників системи міністерства. Визначає державне замовлення на підготовку кадрів по навчальних закладах Міністерства фінансів, розробляє навчальні плани і програми підготовки і перепідготовки кадрів. Аналізує стан роботи в установах, організаціях і підприємствах Міністерства по попередженню фактів, пов’язаних з використанням службового становища, порушень фінансового та бюджетного законодавства.
Значне місце в роботі департаменту займає забезпечення здійснення єдиної технічної і науково-методичної політики по комп’ютеризації органів фінансової системи України і впровадження типових систем та прикладних програм. Організація проведення комплексу робіт, пов’язаних з проектуванням, впровадженням, експлуатацією та технічним забезпеченням комп’ютеризації органів системи Міністерства фінансів. Забезпечення створення територіальної телекомунікаційної системи фінансових і казначейських органів, контрольно-ревізійних служб. Участь в роботах по впровадженню засобів технічного і програмного захисту інформації від несонкціонованого доступу. Контроль за єфективністю впровадженя програмних продуктів і комп’ютерної техніки, виконання робіт по економічному аналізу і обгрунтуванню витрат при впровадженні і функціонуванні інфрмаційних систем. Організація роботи по проведенню експертизи типових проектів, прийому їх у промислову єксплуатацію у відповідності з вимогами сертифікації, дотримання вимог захисту інформації апаратними та програмними засобами. Створення та ведення галузевого фонду алгоритмів і програм у відповідності з діючими державними і міжнародними стандартними. Однією з функцій департаменту є складання кошторисів витрат на отримання центрального апарату та централізованих витрат Міністерства, контроль за використанням видвлених коштів ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання кошторису центрального апарату і централізовиних видатків Міністерства, контроль за постановою бухгалтерського обліку і звітності в установах і організаціях Міністерства.
Департамент укладає  господарські договіри з проектними, підрядними, автотранспортними та іншими підприємствами та організаціями на проведення робіт та обслуговування. Забезпечує господарські та матеріально-технічного обслуговування центрального апарату та підвідомчих Міністерству установ і організацій.
Організує видавничу діяльність по забезпеченню Міністерства та підвідомчих установ і організацій інструктивними матеріалами, формами обліково-звітної та іншої документації.
До забезпечуючих підрозділів міністерства відносяться Служба Міністра, Юридичне управління, Відділ економічної безпеки. Вони безпосередньо підпорядковані Міністру фінансів.
Служба Міністра забезпечує підготовку аналітичних матеріалів і доповідей для Міністра фінансів, здійснює контроль за своєчасним виконанням доручень Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів і Верховної Ради, готує необхідні матеріали і заходи по зустрічі представників іноземних держав.
Юридичне управління забезпечує юридичне обслуговування Міністерства, дотримання всіма його підрозділами чинного законодавства.
Відділ економічної безпеки забезпечує контроль за дотриманням всіма підрозділами міністерства і окремими службовими особами правил користування і використання службової інформації.

Середню ланку фінансових органів складають фінансові управління обласних , Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. На них покладаються такі основні завдання :
- складання і забезпечення виконання обласного ( міського ) бюджету;
- розробка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках  розвитку економіки регіону, фінансове забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення;
- впровадження нових і розробка пропозицій  щодо удосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм  власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.
Фінансове управління відповідно до покладених на нього завдань виконує слідуючі функції :
- бере участь у розробці фінансових ресурсів регіону, аналізує і визначає тенденції розвитку його фінансової бази та враховує їх при складанні обласного (міського) бюджету;
- організує роботу, пов’язану із складанням проекту обласного (міського) бюджету за дорученням обласної (міської) Рад народних депутатів визначає порядок і термін подання  обласними (міськими ) управліннями і відділами, районними (міськими) Радами народних депутатів матеріалів для підготовки проектів обласного (міського) бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів міст обласного підпорядкування і районів області (міста).  Складає проект обласного (міського) бюджету, готує пропозиції про нормативи відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і платежів міст і районів і подає  їх на розгляд обласних (міських) Рад народних депутатів;
- організує виконання обласного (міського) бюджету по доходах і видатках. Разом з обласними (міськими) управліннями і відділами, районними (міськими) Радами народних депутатів забезпечує надходження доходів до обласного (міського) бюджету та вживає заходів щїодо ефективного витрачання бюджетних коштів;
- забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінансових прав підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства;
- розробляє порядок надання  з обласного (міського) бюджету субвенцій, дотацій, субсидій бюджетам міст обласного підпорядкування, районів;
- складає розпис доходів і видатків обласного (міського) бюджету з поквартальним розподілом, забезпечує виконання обласного (міського) бюджету, приймає рішення про  пересування  квартальних коштів у межах річних бюджетних асигнувань, проводить у вастановленому порядку взаємні розрахунки обласного (міського) бюджету з Державним бюджетом і з бюджетами районів, міст обласного підпорядкування ;
- здійснює контроль за виконанням обласного (міського) бюджету і за додержанням установи Національного банку України та комерційними банками правил касового виконання бюджету по доходах;
- веде облік виконання обласного (міського) бюджету і облік змін, що вносять у встановленому порядку до затверджених призначень по доходах і видатках обласного (міського) бюджету, бюджетів районів, міст обласного підпорядкування;
- розглядає звіти про виконання бюджетів районів, міст обласного підпорядкування, кошторисів видатків обласних управлінь і відділів, складає зведення про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи областей (міста), і подає його Міністерству фінансів України. Звітує перед обласною (міською) Радою народних депутатів про хід виконання обласного (міського) бюджету і подає їй річний звіт про виконання обласного (міського) бюджету для затвердження ;
- здійснює облік коштів резервного фонду обласної (міської) Ради народних депутатів і позабюджетних фондів;
- контролює правильність проведення виплати і відшкодування  коштів за рахунок Державного і місцевих бюджетів, передбачених діючими законодавчими актами;
- готує пропозиції обласній (міській) Раді народних депутатів про встановлення місцевих податків, платежів і зборів;
- за дорученням обласної (міської) Ради народних депутатів розглядає матеріали про надання  окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до обласного ( міського) бюджету, і готує відповідні пропозиції з цього питання, розглядає і приймає рішення за висновками Державної податкової адміністрації  про відстрочення платежів і надання  податкового кредиту ;
- на базі статистичних і бухгалтерських звітів, аналітичних та прогнозних розрахунків аналізує економічний та фінансовий стан галузей народного господарства, тенденції та динаміку розвитку  різних форм власності, готує пропозіції щодо вишукання та мобілізації додаткових фінансових ресурсів ;
- бере участь у формуванні та реалізації  інвестиційної політики областей ( міста);
- готує пропозиції з фінансових питань, бере участь у їх вирішенні у справах, пов’язаних із зміною форм загальнодержавної і комунальної власності та розвитком підприємницької діяльності в області (місті);
- бере участь у роботі по створенню  ринку цінних паперів в області (місті), аналізує його вплив на фінансовий стан господарства і грошовий обіг. Веде реєстрацію і облік випуску цінних паперів в області (місті);
- організує контроль за раціональним використанням, обліком і збереженням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності;
- готує пропозиції про випуск в обіг  для розміщення серед населення місцевих виграшних позик, місцевих грошових, речових і грошово-речових лотерей і контролює проведення цієї роботи;
- разом з установами Національного банку України, комерційними банками вивчає питання  грошового обігу в регіоні, бере участь у розробці балансів грошових доходів і витрат населення;
- аналізує валютно-фнансові питання, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю об’єднань, підприємств, організацій та розробляє відповідні пропозиції про збільшення  валютних ресурсів держави;
- аналізує вплив на фінансовий стан місцевого господарства та бюджет області (міста) процесів, пов’язаних з новими принципами ціноутворення, та  готує відповідні пропозиції;
- відповідно до затверджених у бюджеті призначень здійснює  фінансування в межах фінансових ресурсів у бюджеті заходів по розвитку місцевого господарства, агропромислового комплексу та охоронно-природних заходів, соціально -економічних програм, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжних заходів і спорту, науки і культури, місцевих органів державної  виконавчої влади і регіонального самоврядування;
- забезпечує на підприємствах, в організаціях і установах  комунальної власності додержання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку і звітності на виконання рішень обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів та виконавчих органів;
- бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення  структури місцевих органів державної виконавчої влади та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Готує пропозиції про чисельність, фонд оплати праці працівників і витрат на утримання  місцевих органів державної виконавчої влади.

4.2. Казначейство, його призначення та функції

Державне казначейство України функціонує починаючи з 1 листопада 1995 року на основі Указу Президента України від 27.04.95 р. № 335/95 "Про Державне казначейство України" та постанови Кабінету Міністрів України від 31.0795 р. № 590 "Питання Державного казначейства". До цього окремої такої служби не існувало. Державне казначейство України було створено на базі Управління виконання державного бюджету та Головного управління обслуговування державного зовнішнього боргу Міністерства фінансів, а також секторів виконання Державного бюджету України, що діяли у складі головних бухгалтерій Мінфіну Автономної Республіки Крим і обласних фінансових управлінь, груп виконання Державного бюджету України бухгалтерій районних і міських фінансових відділів.
Державне казначейство було утворене з метою забезпечення  ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті.
Державне казначейство України створене при Міністерстві фінансів. Воно включає три рівні:
Головне управління Державного казначейства - вища ланка;
його територіальні органи:
- управління Державного казначейства України в Автономній Републіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - середня ланка;
- відділення Державного казначейства у районах, містах і районах у містах - низова (базова) ланка.
На вищу ланку покладається завдання організації здійснення виконання Державного бюджету, контролю за цим, методичного забезпечення роботи даної служби в країні, а також контроль за діяльністю органів Державного казначейства. Відповідно до чинного законодавства Головне управління Державного казначейства України виконує такі функції:
1) організовує та здійснює виконання державного бюджету, виходячи з принципу єдиного казначейського рахунку;
2) здійснює керівництво територіальними органами Державного казначейства;
3) веде зведені реєстри розпорядників коштів державного бюджету України, державних позабюджетних фондів та рахунків територіальних органів Державного казначейства в установах банків;
4) здійснює управління доходами і видатками державного бюджету, проводить операції з наявними бюджетними коштами, в тому числі в іноземній валюті в межах розпису доходів і видатків державного бюджету;
5) здійснює операції з іншими коштами, що перебувають у розпорядженні Уряду України;
6) організовує та здійснює прогнозування і касове планування коштів державного бюджету, визначає на основі чинного законодавства розміри їх поточного використання у межах затверджених на відповідний період видатків;
7) доводить до головних розпорядників коштів і територіальних органів Державного казначейства обсяги асигнувань, що виділяються з державного бюджету;
8) організовує розподіл між державним бюджетом та місцевими бюджетами відповідних рівнів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів від зазначених відрахувань;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.