лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Глава 4. Органи оперативного управління  бюджетом

4.1.   Міністерство фінансів України, його функції та структура

Провідне місце в системі органів оперативного управління бюджетом займає Міністерство фінансів. Головними напрямами його діяльності є розробка і реалізація фінансової політики держави, забезпечення бюджетного процесу, регулювання фінансового ринку і організації випуску цінних паперів, забезпечення міжнародних фінансових відносин держави, організація фінансових відносин у суспільстві, матеріальному виробництві, сфері послуг. При цьому стержневою основою  виступає саме бюджет. З одного боку, так чи інакше, всі сфери діяльності Міністерства фінансів відображаються в бюджеті. З другого, через бюджет значною мірою здійснюється реалізація поставлених завдань та функцій.
В своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Міністерство організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. Воно узагальнює практику застосування актів законодавства з питань, що входять до його компетенції.
Діяльність Міністерства фінансів регламентується спеціальним документом -  “Положенням про Міністерство фінансів України”, затверджене Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до нього, основними завданнями, які покладено на Міністерство фінансів є :
а) розробка основних напрямків державної фінансової політики;
б) складання і забезпечення виконання державного бюджету;
в) концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку економіки, фінансового забезпечення державних гарантій щодо соціального захисту населення та створення державних фінансових резервів;
г) розробка нових і вдосконалення діючих форм фінансових відносин:
- держави з іноземними державами та міжнародними фінансовими організаціями;
- держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності на основі економічних методів управління, проведення гнучкої податкової політики, спрямованої на створення належних умов для розширення виробництва, здійснення заходів щодо розвитку і регулювання фінансового ринку;
д) удосконалення фінансового механізму, методів фінансового і бюджетного планування  та фінансування витрат шляхом широкого використання довготермінових фінансових форм і нормативів.
Відповідно до покладених на Міністерство фінансів завдань, воно виконує слідуючі основні функції :
1) реалізує державну фінансову політику, бере участь у розробці балансу  фінансових ресурсів, платіжного балансу, зведеного валютного плану України з неторгових операцій, а також державних цільових позабюджетних фондів, готує пропозиції щодо їх розмірів і порядку створення  і використання ;
2) організує роботу, пов’язану із складанням проекту державного бюджету, за дорученням Кабінету Міністрів України визначає порядок і термін подання центральними органами  державної виконавчої влади, Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проекту державного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зараховуються до бюджетів Республіки Крим, областей, м.м. Києва та Севастополя і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
3) організує виконання державного бюджету по доходам і видаткам, здійснює фінансування видатків у межах наявних фінансових ресурсів у державному бюджеті, ведев облік касового виконання державного бюджету. Разом з іншими міністерствами, відомствами, Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконанням місцевих Рад народних депутатів забезпечує надходження доходів до державного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів ;
4) забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінансовий прав підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності  і громадян, здійснює у межах своєї компетенції  контроль за виконанням актів законодавства;
5) здійснює методичне керівництво роботою в галузі територіального фінансово-бюджетного планування, розробляє порядок надання з державного бюджету субвенцій, дотацій, субсидій;
6) складає поквартальний розпис доходів і видатків, забезпечує виконання державного бюджету, затвердженого Верховною Радою України, проводить в установленому порядку взаємні розрахунки державного бюджету з бюджетами Республіки Крим, областей, міст Києва тв Севастополя, в межах своїх повноважень здійснює обслуговування державного внутрішнього  і зовнішнього боргу ;
7) здійснює контроль за виконанням державного бюджету і за отриманням установами Національного банку та комерційними банками правил касового виконання державного бюджету. Встановлює порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання  державного і місцевих бюджетів, кошторисів видатків бюджетних установ, встановлює форми обліку і звітності щодо касового виконання бюджетів;
8) складає звіт про виконання державного бюджету, розробляє та виносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо ефективного використання коштів державного бюджету;
9) розробляє проект правил складання  і виконання державного та місцевих бюджетів і подає його на затвердження Кабінету Міністрів України, затверджує класифікацію доходів і видатків цих бюджетів;
10) розробляє пропозиції про вдосконалення податкової політики, спрямованої на зміцнення  державних фінансів, забезпечення оптимальних фінансових умов  для виробничо-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності та підприємницької діяльності громадян;
11) здійснює методологічне керівництво роботою державних податкових адміністрацій з питань формування і виконання доходної частини бюджетів, ведення обліку та звітності, вдосконалення податкового законодавства;
12) разом з Національним банком і Мінекономіки здійснює заходи, спрямовані на зміцнення грошового обігу, забезпечення збалансованості грошових доходів громадян та їх витрат;
13) здійснює контроль за випуском і обігом цінних паперів, веде загальний реєстр випуску цінних паперів в Україні, видає дозвіл на здійснення діяльності щїодо випуску і обігу цінних паперів;
14) організує виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку, затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань;
15) бере участь у роботі керівних органів фондових бірж і здійснює контроль за дотриманням положень статуту та правил фондової біржі ;
16) організує роботу щодо формування державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, складає баланси дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння , здійснює контроль за використанням, збиранням та переробкою брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, обліком та збереженням дорогоцінного каміння та дорогоцінних металів на підприємствах, в установах і організаціях  незалежно від форм власності;
17) готує пропозиції з фінансових питань, пов’язаних із зміною державної власності, демонополізацією виробництва, розвитком підприємницької діяльності в різних галузях економіки та регіонах;
18) розробляє пропозиції про економічні методи регулювання спільної підприємницької діяльності, бере участь у підготовці пропозицій про створення і функціонування спеціальних вільних економічних зон;
19) бере участь у формуванні та реалізації державної інвестиційної політики;
20) вивчає валютно-фінансові проблеми, пов’язані з міжнародним економічним співробітництвом і вдосконаленням  валютно-економічних відносин з іноземними державами, розробляє пропозиції щодо збільшення валютних ресурсів держави, вдосконалення механізму економічного  стимулювання підприємств для збільшення експорту і підвищення його ефективності. Готує  і подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вступу України до міжнародних фінансових організацій та їх членства в них, виступає як фінансовий агент держави при здійсненні всіх фінансових операцій відповідно до угод з міжнародними організаціями;
21) аналізує вплив на фінансовий стан галузей народного господарства та бюджет процесів, пов’язаних з переходом на нові принципи ціноутворення, та готує відповідні пропозиції;
22) бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури органів державної виконавчої влади та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Аналізує витрати на утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади  і готує пропозиції про їх оптимізацію, бере участь у розробці умов оплати праці працівників органів виконавчої та судової влади, правоохоронних органів, закладів освіти, охорони здоров’я і соціального забезпечення, культури та інших бюджетних установ;
23) забезпечує впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і звітності на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності (крім банків), затверджує за погодженням з Мінстатом форми бухгалтерської звітності, типові плани рахунків і форм бухгалтерського обліку та інструкції про порядок їх застосування, бере участь у встановленні переліку витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), у розробці типових форм первинного обліку і типових програм  автоматизації бухгалтерського обліку ;
24) вивчає, аналізує і вживає заходів до вдосконалення діяльності Мінфіну Республіки Крим, фінансових управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
25) здійснює загальне керівництво та методологічне забезпечення  роботи державної контрольно-ревізійної служби в Україні, розробляє пропозиції, спрямовані на вдосконалення контролю та використання коштів державного бюджету;
26) проводить роботу з професійної підготовки та перепідготовки кадрів для фінансової системи, контролює цю роботу на підприємствах, в установах і організаціях, що входять до сфери управління Міністерства.
Для реалізації своїх функцій Міністерству фінансів України надані чинним законодавством України слідуючі   права :
1) одержувати від центральних органів державної виконавчої влади, Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій матеріали для складання проекту державного бюджету, розробки бюджетних нормативів і здійснення контролю за виконанням  державного бюджету;
2) обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансування з державного бюджету підприємств, установ і організацій при наявності фактів незаконного витрачання ними коштів, а також при неподанні звітів про витрачання раніше відпущених коштів та іншої встановленої звітності, з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств і в межах своєї компетенції застосовувати інші санкції, встановлені чинним законодавством;
3) надавати з державного бюджету в разі виникнення тимчасових касових розривів при виконанні бюджетів Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя позички, які повинні бути погашені  в установлені терміни поточного бюджетного року;
4) забороняти або припиняти випуск  цінних паперів у разі, коли він здійснюється з порушенням установленого порядку;
5) проводити у Міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах незалежно від форм власності, перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів планів, кошторисів та інших документів, пов’язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірки;
6) одержувати від установ банків відомості щодо стану поточних  бюджетних рахунків підприємств, організацій і установ;
7) накладати на установи банку, зв’язку, інші установи фінансові санкції  в разі порушеного встановленого Національним банком України за погодженням з Міністерством фінансів України порядку проходження і виконання платіжних доручень по доходах і видатках у розмірі 2% від суми затриманого платежу або перерахування бюджетних коштів за кожний день просрочення.
Міністерство фінансів України повинно забезпечувати реалізацію поставлених перед ним завдань і функцій на всій території держави. В зв’язку з цим воно має територіальну структуру, яка охоплює всі адміністративні утворення в країні. Організаційна структура системи Міністерства фінансів України представлена на схемі :
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Як видно з наведеної схеми, в основі побудови системи Міністерства фінансів України лежить бюджетна система України. Разом з тим, територіальні фінансові органи створюються тільки на регіональному рівні (в республіці Крим та областях і їх районах ) і в містах державного і обласного  підпорядкування та їх районах. В містах районного підпорядкування, селах і селищах фінансоі органи не створюються, а функції забезпечення бюджетного процесу покладаються, з одного боку, на районні фінансові органи, а з другого - на відповідні місцеві Ради народних депутатів.
Територіальні фінансові органи мають, як правило, систему подвійного підпорядкування. Так, обласні фінансові управління підпорядковуються за вертикаллю Міністерству фінансів, а за горизонталлю входять до складу обласної державної адміністрації. Районні фінансові відділи відповідно підпорядковані фінансовим управлінням обласних державних адміністрацій і входять до складу районних державних адміністрацій. Аналогічну систему подвійного підпорядкування мають органи державного казначейства. Органи контрольно- ревізійної служби з метою забезпечення  належного контролю не мають місцевого підпорядкування.
Провідне місце в системі органів Міністерства фінансів належить центральному апарату, тобто безпосередньо Міністерству. Воно забезпечує втілення в життя державної фінансової політики шляхом розробки економічних методів і важелів впливу на збільшення внутрішнього валового продукту і національного доходу, підвищення ефективності суспільного виробництва, аналізує показники розвитку економіки країни, здійснює заходи щодо оздоровлення фінансового стану галузей народного господарства та збільшення доходів бюджету. Міністерство фінансів організує і координує роботу по складанню і виконанню державного бюджету. Здійснює методичне керівництво роботою в галузі бюджетно-фінансового планування і фінансування народного господарства, розробляє пропозиції по встановленню нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Разом з Міністерством економіки України Міністерство фінансів розробляє проект зведеного балансу фінансових ресурсів і використовує його показники для розробки проекту державного бюджету та розрахункових обсягів бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Міністерство фінансів веде значну законодавчу і методологічну роботу: розробляє проекти законів України, указів Президента, декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів, накази і інструкції та бере участь у розробці їх іншими органами з питань, що відносяться до компетенції Міністерства фінансів; розробляє проекти Правил складання і виконання державного і місцевих бюджетів, класифікацію доходів і видатків цих бюджетів, нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням  рівня розвитку соціальної інфраструктури регіонів. Воно також роз’яснює порядок застосування законодавчих та інших нормативних актів з питань фінансів.
Центральний апарат бере участь  у розробці нових механізмів і форм господарювання, аналізує тенденції та фінансові аспекти їх діяльності, взаємовідносини з бюджетом і готує відповідні пропозиції з цих питань. Активно працює в напрямку роздержавлення власності, демонополізації народного господарства, проведенню земельної реформи, в створенні ринку цінних паперів та вивчає вплив цих процесів на зміцнення фінансового стану народного господарства.

На центральний апарат покладено завдання надавати практичну і методичну допомогу галузевим міністерствам, відомствам, виробничим об’єднанням, державним корпораціям, асоціаціям, консорціумам, підприємствам і організаціям з фінансових питань впровадження ринкових відносин, а також місцевим фінансовим органам  в організації їх роботи. Він систематично вивчає тенденції соціально-економічного розвитку країни і регіонів, бере участь у науковому обгрунтуванні соціально-економічних програм та інших заходів. Подає доповіді, довідки та іншу інформацію Верховній Раді, Президенту та Уряду країни з фінансових питань діяльності міністерств, відомств, об’єднань, підприємств і відповідні пропозиції.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.