лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Передмова

 

Завдання збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її якості та зниження собівартості виробництва потребують здійснення послідовної інтенсифікації виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, що сприятиме підвищенню ефективності роботи агропромислового комплексу.

Розвиток сільськогосподарського виробництва в умовах становлення ринкових відносин в Україні потребує підвищення ефективності господарювання. Останнім часом господарства усіх форм власності намагались збільшити прибутки не за рахунок розширення виробництва, збільшення обсягів реалізації продукції та зниження її собівартості, а за допомогою підвищення цін на продукцію. Збільшення прибутку за рахунок позитивного впливу на його величину всіх зазначених факторів потребує ретельних аналітичних розрахунків, удосконалення економічної роботи на підприємствах. Цьому сприятиме поліпшення методики й організації проведення економічного аналізу, використання його результатів для обґрунтування управлінських рішень.
Розв’язання продовольчої проблеми потребує високих темпів зростання сільськогосподарського виробництва. Для цього необхідно удосконалити організаційні форми господарств, підвищити культуру землеробства і тваринництва, поліпшити використання землі, виробничих фондів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, забезпечити зростання продуктивності праці та якості роботи, ощадливе ставлення до виробничих засобів у сільськогосподарських підприємствах. Вирішення цих питань зобов’язує керівників і спеціалістів, фермерів та орендарів аналізувати господарську діяльність господарства і його підрозділів для прийняття ефективних управлінських рішень.
Існуюча навчальна література з аналізу діяльності сільських господарств щодо деяких принципових питань не відповідає вимогам сучасної практики, рівню науково-технічного прогресу в сільськогосподарському виробництві. На нинішньому етапі розвитку ринкової економіки спостерігається прискорене впровадження економічних методів господарювання. При цьому обов’язковими умовами є розширення самостійності підприємств та їхніх підрозділів в управлінні господарською діяльністю, самоокупність і самофінансування, самокерованість організаційних структур виробництва.
Нині у сільському господарстві набули поширення орендні і кооперативні форми внутрішньогосподарської організації виробництва, кооперативні, фермерські та інші селянські господарства. В існуючій літературі з економічного аналізу відсутні відомості щодо методики оцінки результатів роботи орендних, фермерських та селянських господарств і пошуку ефективних напрямів їхньої діяльності, методики аналізу з використанням нових економічних показників.
У ринкових умовах посилюється роль і значення показників, що відображують фінансові результати та фінансовий стан господарств, за якими економічну діяльність підприємства оцінюють не тільки його власні аналітики, а й зовнішні користувачі фінансової звітності (банки, податкові органи, конкуруючі суб’єкти тощо). Тому у пропонованому підручнику значна увага приділена висвітленню саме цих показників.
Оскільки результати аналізу призначені переважно для внутрішньогосподарського використання в управлінні, то методику аналізу виробничої діяльності подано перед фінансовим аналізом. Така послідовність викладу матеріалу пояснюється ще й тим, що фінансові результати господарства формуються залежно від рівня виробництва, витрат, собівартості та рентабельності продукції.
Діяльність кожного виробничого, обслуговуючого і промислового підрозділу підприємства оцінюється за допомогою комплексу взаємопов’язаних показників. Це зумовлює необхідність розробки методики комплексного аналізу економіки внутрішньогосподарських підрозділів, тоді як в існуючій літературі з економічного аналізу переважає галузево-ресурсний підхід.
Тому окремі розділи підручника доповнені викладенням методики аналізу діяльності орендних та інших підрозділів. Питання методології аналізу в умовах ринкових відносин ще не достатньо розроблені. Одним із шляхів удосконалення методики аналізу є узагальнення практики роботи сільськогосподарських підприємств у нових умовах.
Нині на підприємствах, у тому числі й сільськогосподарські, широко застосовують сучасні ЕОМ, що дає змогу пришвидшити економічні розрахунки. Незважаючи на те, що аналіз господарської діяльності є одним з найпридатніших об’єктів для ефективного використання комп’ютерів, істотним недоліком навчальної літератури з аналізу є повна відсутність відомостей щодо комп’ютеризації економічного аналізу. Знання технології розробки комп’ютерних програм для розв’язання економічних завдань та уміння реалізувати їх на практиці нині є невід’ємною і дуже важливою складовою роботи висококваліфікованих економістів. Це дає їм змогу організовувати планування, бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності на сучасному рівні. Враховуючи все це, а також велику трудомісткість розрахунків при аналізі, у підручнику викладено загальні принципи аналітичної обробки даних на ЕОМ і методики розв’язання комплексу найбільш трудомістких задач, наведено приклади постановки задач у вигляді аналітичної моделі, алгоритми їх вирішення.
Необхідність поновлення учбової літератури з аналізу зумовлена також тим, що останнім часом прийнято багато законів, нормативних актів, положень, рекомендацій щодо господарської діяльності підприємств, які ще не знайшли достатнього висвітлення в методиці та організації економічного аналізу. Зокрема істотні зміни відбулися в обліково-плановій і звітній документації, яка є базою даних для аналізу. Скорочено обсяг інформації в річних звітах і планах підприємств, змінено форми їх подання, введено нові економічні показники, істотно змінилися їх абсолютні величини. У пропонованому підручнику враховано ці зміни, а також висвітлено особливості використання інформаційної бази при аналізі.
У першій частині підручника розглянуто загальні положення методики й організації аналізу відповідно до особливостей сільськогосподарської галузі, основні питання опрацювання аналітичної інформації на електронних обчислювальних машинах (ЕОМ). Автором запропоновано новий підхід до викладення методики вивчення господарської діяльності, який полягає у систематизуванні прийомів і способів аналізу, їхній формалізації, що відповідає автоматизації економічного аналізу із застосуванням сучасних ЕОМ.
У підручнику висвітлено питання, які раніше не викладалися в курсі економічного аналізу, зокрема моделювання та алгоритмізація господарської діяльності, особливості створення інформаційної бази аналізу аналіз використання капіталу, аналіз ризику банкрутства (методика аналізу виробничої діяльності фермерських) орендних та інших селянських господарств.
У другій частині підручника розглянуто питання аналізу найважливіших сторін виробничої діяльності підприємства та його підрозділів, прогресивні методи і форми організації аналітичної роботи, методика річного внутрішньогосподарського аналізу, особливості проведення оперативного і міжгосподарського аналізу, методика аналізу виробництва продукції, її собівартості, використання трудових ресурсів, роботи допоміжних і промислових виробництв. У третій частині висвітлено питання фінансового аналізу сільськогосподарських підприємств: загальна оцінка фінансового стану за даними балансу, аналіз фінансової стійкості, оцінка кредитоспроможності, прогнозування фінансових показників діяльності підприємства тощо.
Автор сподівається, що підручник допоможе читачеві оволодіти методикою економічного аналізу і застосовувати отримані знання у практичній діяльності.
Для ілюстрації методики аналізу використано звітні дані щодо господарської діяльності за 2000—2003 рр. одного з передових господарств Київщини сільськогосподарського виробничого комбінату-агрофірми «Перемога» Кагарлицького району. В окремих випадках використано також умовні дані, наближені до реальної дійсності на сучасному етапі розвитку сільського господарства в Україні.
Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів з економічних спеціальностей у сільському господарстві, а також спеціалістів-практиків. Аналітичні алгоритми, наведені у книзі, можуть бути використані для підготовки програмного забезпечення автоматизації економічного аналізу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.