лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.4. Аналіз виконання плану агротехнічних заходів

Аналіз виконання окремих агротехнічних заходів можна проводити як за їх комплексом, так і з деталізацією по окремих культурах. Найважливішими з них є нагромадження і внесення добрив, обробіток посівів проти шкідників і хвороб гербіцидами та регуляторами росту, виконання комплексу технологічних робіт тощо. Способи аналізу зазначених заходів можуть бути різні. Так, при аналізі використання добрив потрібно вивчити виконання плану їх надходження і внесення під окремі культури, порівняти норми внесення в господарстві, що аналізується, із середніми даними і даними кращих господарств.
Основні агротехнічні заходи, що забезпечують виконання плану урожайності, передбачаються у технологічних картах вирощування культур. За потреби можна порівняти фактичні показники технології вирощування культур з плановими. Для цього використовують такі основні показники: відсоток площі посіву культури по попередниках, передбачених прийнятою сівозміною; норма висіву насіння на 1 га; кількість внесених на 1 га посівної площі добрив — органічних — у тоннах, мінеральних — у центнерах, у тому числі окремо азотних, фосфорних і калійних добрив; обсяг механізованих робіт в умовних еталонних гектарах (або нормозмінах) на 1 га площі посіву культури; кратність міжрядкового обробітку на 1 га площі посіву культури; тривалість збирання врожаю в днях тощо (табл. 6.6).
Особливо корисними можуть бути результати порівнянь показників звичайної та інтенсивної технологій вирощування культур. Наприклад, інтенсивна технологія вирощування зернових культур включає комплексну концентрацію добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин, нових технологічних засобів та інших виробничих ресурсів, меліорацію (за потреби).
Суть інтенсивної технології полягає в оптимізації умов вирощування культури на всіх етапах її росту і розвитку, що означає: розміщення культури по кращих попередниках; застосування сортів інтенсивного типу, які позитивно реагують на високий агрофон, стійкі до полягання, мають з високу якість зерна; оптимальне забезпечення культури елементами мінерального живлення з урахуванням їх вмісту у ґрунті на різних стадіях розвитку культури; дробове внесення добрив (азотних) згідно з даними діагностики ґрунту і рослин; застосування інтегрованої системи захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів; регулювання росту рослин ретардантами; якісне виконання усіх технологічних прийомів, що сприяють захисту ґрунту від ерозії, нагромадженню вологи, створенню інших сприятливих умов росту рослин.

 

Таблиця 6.6

Виконання плану агротехнічних заходів З вирощування
цукрових буряків (спосіб посіву — рядковий)


Показники

По господарству в цілому

Фактично
по відділках

за планом

фактично

№ 1

№ 2

Посівна площа, га

185

220

50

40

У тому числі по попередниках прийнятої сівозміни:

 

 

 

 

га

185

220

50

40

%

100

100

100

100

Назва сорту культури

?

?

Клас посівного матеріалу

?

?

1-й

1-й

Норма висіву насіння, кг

20

25

20

22

Внесено добрив на 1 га:

 

 

 

 

органічних, т

5

5,3

4

6,0

мінеральних, ц

3,5

3,2

3,0

3,3

Виконано механізованих робіт, еталонні гектари на 1 га посівної площі

18

20

17

21

Посіяно механізованим способом,  %

100

100

100

100

Кратність міжрядкового обробітку просапних культур на 1 га

3

2,5

2,7

3,0

Зібрано комбайнами, %

100

100

100

100

у тому числі поточним способом

50

75

60

90

Тривалість збирання, днів

20

25

23

18

Вихід продукції на 1 га посівної площі, ц

323

345

310

370

Виконання зазначених заходів потребує належного контролю за технологією виробництва, тому впровадження інтенсивних технологій виробництва зумовлює посилення ролі аналізу в підвищенні урожайності культур.
Слід зазначити, що хоча урожайність культур залежить від кожного з перелічених вище факторів, однак кількісно виміряти їх вплив елементарними порівняннями практично неможливо. Для цього при аналізі використовують такі складні способи, як групування, кореляція тощо.

6.5. Оперативний аналіз

Оперативний аналіз виконання виробничої програми рослинництва має важливе значення. Особливістю галузі рослинництва є те, що визначити обсяг виробленої продукції можна лише після збирання й обліку врожаю. Великий проміжок часу між початком виробництва та отриманням продукції в цій галузі не дає змоги здійснювати під час виробництва аналіз виробничої програми, оскільки він ґрунтується на показниках виходу продукції. Тому поточний аналіз виробництва в рослинництві обмежується контролем за виконанням плану посівних площ і технології вирощування культур.
Оперативний аналіз виробничої програми в рослинництві розпочинають з перевірки виконання робіт з приготування і передпосівного обробітку ґрунту, посіву, саджанню сільськогосподарських культур.
Важливою особливістю оперативного аналізу виконання плану агротехнічних заходів є поопераційне вивчення дотримання прийнятої агротехніки, виявлення причин відхилень і розробка заходів щодо їх усунення. Поопераційний аналіз проводять не менше одного разу після завершення певної технологічної операції. Однак більш ефективнішим є щоденний поопераційний аналіз. Це має важливе значення для аналізу довготермінових, монотонних, малозмінних технологічних операцій. Так, доцільно здійснювати щоденний поопераційний аналіз заготівлі кормів, добрив, насіння, збирання врожаю, оранки ґрунту, догляду за посівами тощо. Чим тривалішою є технологічна операція, тим більша кратність її аналізу, тим вищі дійовість, повнота і кратність використання результатів аналізу в оперативному управлінні цією операцією.
Основною планово-нормативною базою для поопераційного аналізу є технологічні карти вирощування культур, норми і нормативи. Однак з метою перетворення технологічних карт на дійовий інструмент оперативного управління і наближення їхніх техніко-економічних показників до виконавців потрібно деталізувати систему оперативного планування шляхом розробки на основі технологічних карт календарних планів-графіків, робочих планів, індивідуальних і групових планів-нарядів. Плани-графіки виконання агротехнічних заходів доводяться до бригад, а розроблені на їх основі плани-наряди — до виконавців. При цьому щомісячно і поперіодно здійснюється необхідне уточнення плану агротехнічних заходів, передбачених у технологічних картах. Таким чином, створюється деталізованіша, ширша і об’єктивніша база критеріїв для поопераційного аналізу.
Фактичні дані для операційного аналізу отримують з первинних бухгалтерських документів, регістрів оперативного обліку і статистики, а також результатів останнього обліку, зважування, з розрахунків, спостережень і повідомлень фахівців, керівників і виконавців.
Об’єктом поопераційного аналізу є технологічна операція або інший агротехнічний захід за місцем їх здійснення у бригаді, ланці, на місці роботи окремого агрегату і виконавця. Таким чином, забезпечується оперативний аналітичний вплив на виконання змінних норм виробітку, підвищення якості і дотримання строків робіт, поліпшення використання техніки.
Результати поопераційного аналізу використовують в оперативному управлінні для розробки рішень щодо коригування застосування агротехніки, розв’язання проблем, які виникли.
Наприкінці року аналізують виконання виробничої програми по відділках, бригадах, ланках або інших виробничих підрозділах господарства. В умовах внутрішньогосподарського розрахунку враховують те, що розміри посівних площ окремого підрозділу господарства переважно не залежить безпосередньо від колективу працівників цього підрозділу. Тому в основі оцінки роботи окремих госпрозрахункових колективів підрозділів, як правило, лежить план виробництва продукції з фактичних посівних площ при плановій урожайності культур.

Контрольні питання

  1. Показники і джерела даних для аналізу виробничої програми рослинництва.
  2. Методика оцінки виконання виробничої програми рослинництва і впливу факторів розміру посівних площ та урожайності культур.
  3. Аналіз структури посівних площ та сільськогосподарських угідь.
  4. Аналіз досягнутого рівня і виконання плану урожайності культур.
  5. Методика аналізу впливу на урожайність окремих факторів і комплексу агротехнічних заходів.
  6. Методика аналізу впливу структури площ на сукупну врожайність однорідних культур (зернових, овочів, кормових культур).
  7. Основні показники виконання плану агротехнічних заходів та їх аналіз.
  8. Особливості оперативного аналізу виробничої програми рослинництва

 

РОЗДІЛ 7
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА

7.1. Аналіз виробничої програми тваринництва

Загальна мета і методика розрахунків аналізу виробничої програми тваринництва подібні до таких рослинництва. Обсяг валової продукції тваринництва залежить від розміру галузей і продуктивності одиниці розміру галузей. Розміри галузей у тваринництві характеризуються середнім за певний період поголів’ям тварин за їх статевими і віковими групами.
Під час аналізу валової продукції великої рогатої худоби виділяють такі групи тварин: молочне стадо корів (основна продукція — молоко і приплід телят в головах приплоду та живій вазі), молодняк тварин і ті, які поставлені на відгодівлю (продукція — приріст, живої ваги); у свинарстві — поголів’я свиноматок (продукція — приплід поросят і жива вага приплоду), молодняк свиней (приріст живої ваги); у вівчарстві — поголів’я овець (продукція — приріст живої ваги та настриг шерсті): у птахівництві — поголів’я птиці в тис. голів (продукція — приріст у ц та кількість отриманих яєць у тис. штук); у бджільництві — кількість бджолосімей (продукція — вага отриманого меду, воску тощо), у рибництві — площа водного дзеркала ставків у гектарах (продукція — вага виловленої риби).
Продуктивність тваринництва відображують показниками виходу продукції на одиницю розміру відповідних галузей: надій молока на одну корову, приплід телят на 100 корів, приріст живої ваги на одну голову молодняка і відгодівельних тварин (середньодобовий приріст у грамах, річний — у ц тощо); приплід поросят на одну свиноматку, приріст молодняка та відгодівельного поголів’я свиней на одну голову; приріст і настриг вовни на одну вівцю; приріст живої ваги птиці у ц та несучість птиці на одну голову або на 100 голів; вихід меду та іншої продукції на одну бджолосім’ю; вилов риби з 1 га водного дзеркала водоймищ тощо.
Зміни обсягу виробництва продукції тваринництва внаслідок впливу кожного фактора аналізують переважно за допомогою способу ланцюгових (послідовних) підстановок або абсолютних різниць. Для аналізу способом послідовних підстановок визначають умовний показник валової продукції при фактичному поголів’ї і плановій (базисній) продуктивності тварин. Порівнянням цього показника з плановим обсягом продукції визначають вплив на обсяг валової продукції зміни поголів’я тварин, з фактичним обсягом продукції — вплив продуктивності тварин.
Розрахунки способом абсолютних різниць наведені в табл. 7.1. Вплив на валову продукцію зміни поголів’я визначають як добуток різниці у кількості поголів’я тварин і планового показника продуктивності однієї голови тварин, а продуктивності — як добуток різниці між показниками продуктивності і фактичною кількістю поголів’я тварин.
Згідно з даними табл. 7.1 в цілому по тваринництву план виробництва продукції був перевиконаний на 4,2 %, додатково отримано продукції у порівняльних цінах на 190 тис. грн, перевищення фактично отриманої продукції щодо плану становило 190 тис. грн.

Таблиця 7.1
Виконання виробничої програми тваринництва


Види тварин і продукція

Середньорічне поголів’я, голів

Продуктивність однієї голови, ц

Валова продукція, ц

Відхилення (+; –) по валовій продукції

У тому числі за рахунок

За планом

Фактично

Відхилення (+; –) гр. 3-гр. 2

За планом

Фактично

Відхилення (+; –) гр. 3-гр. 2

За планом

Фактично

У натурі
(гр. 9-гр. 8)

Порівняльна ціна
1 ц, грн.

На суму, грн
(гр. 10 · гр. 11)

Поголів’я

Продуктивності

У натурі
(гр. 4 · гр. 5)

грн
(гр. 13 · гр. 11)

У натурі
(гр. 7 · гр. 11)

грн
(гр. 15 · гр. 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Молочне стадо корів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

молоко, ц

1008

1092

+ 84

34

36

+ 2

34 272

39 312

+ 5040

65,57

+ 330,5

+ 2856

+ 187,3

+ 2184

+ 143,2

приплід: голів

1008

1092

+ 84

1,14

1,12

– 0,02

1150

1220

+ 70

центнери

1150

1220

+ 70

0,26

0,25

– 0,01

300

305

+ 5

406,01

+ 2,0

+ 182

+ 73,9

– 177

– 71,9

ВРХ — приріст, ц

2520

2600

+ 80

1,31

1,16

– 0,15

3311

3027

– 284

406,01

– 115,3

+ 104,8

+ 42,5

– 388,8

– 157,8

Інша продукція, тис. грн

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

– 27,2

?

– 27,2

?

?

Разом по тваринництву, грн

?

?

?

?

?

?

4500

4690

?

?

+ 1900

?

+ 276,5

?

– 86,5

% до плану

?

?

?

?

?

?

100

104,2

?

?

+ 4,2

?

+ 6,1

?

– 1,9


Збільшення валової продукції відбулось за рахунок поголів’я тварин, однак внаслідок зниження приросту тварин великої рогатої худоби фактично отримано 4690 ц. Дещо меншою за планову була вага однієї голови приплоду (25 кг).
Наведені розрахунки дають можливість проводити лише загальну оцінку виконання виробничої програми тваринництва та основних факторів. Тому виникає необхідність у детальному аналізі причин змін поголів’я тварин та їх продуктивності.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.