лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Основи інформаційних систем

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Принцип першого керівника передбачає закріплення відпові­дальності під час створення системи за замовником — керівником підприємства, установи, галузі, тобто майбутнім користувачем, який відповідає за ввід у дію та функціонування АСУ.
Принцип нових задач — пошук постійного розширення можливостей системи, удосконалення процесів управління, одержання додаткових результатних показників з метою оптимізації управ­лінських рішень. Це може супроводжуватись постановкою і реа­лізацією на ЕОМ нових задач управління.
Принцип автоматизації інформаційних потоків і документообігу передбачає комплексне використання технічних засобів на всіх стадіях проходження інформації від моменту її реєстрації до одержання результативних показників і формування управ­лін­сь­ких рішень.
Принцип автоматизації проектування має на меті підвищити ефективність самого процесу проектування і створення АСУ на всіх рівнях народного господарства, при цьому забезпечується скорочення часових, трудових і вартісних витрат за рахунок введення індустріальних методів. Сучасний рівень розробки і впровадження систем дає змогу широко використовувати типізацію проектних рішень, уніфікацію методів і засобів при підготовці проектних матеріалів, стандартизації підходів під час проектування окремих елементів систем і підсистем, методи автоматизації ведення проектних робіт з використанням персональних ЕОМ і організованих на їх базі автоматизованих робочих місць проектувальника АСУ.
Залежно від технологічного або функціонального аспектів розгляду в АСУ можна вирізнити кілька складових елементів.
Використовуючи технологічний аспект розгляду, в управля­ючій частині (орган управління) вирізняють апарат управління, а також техніко-економічну інформацію, методи і засоби її технологічної обробки. Коли відокремлено апарат управління, елементи, що залишилися, так тісно в технологічному плані пов’язані між собою (за умов єдиного системного використання економіко-математичних методів і технічних засобів управління), що створюють автоматизовану систему обробки даних (АСОД).
АСОД являє собою людино-машинну систему, у рамках якої реалізується інформаційна модель, що формалізує процеси обробки даних в умовах нової технології (рис. 30). АСОД через себе замикає прямі та зворотні інформаційні зв’язки між об’єктом уп­равління (ОУ) і апаратом управління (АУ).
Функції АСОД визначають її структуру, яка включає під­сис­теми: збору і реєстрації даних; підготовки інформаційного фонду; обробки, нагромадження і зберігання даних; випуску ви­хідних документів, передачі даних від джерел виникнення до міс­ця обробки, а результатів розрахунків — до користувачів ін­фор­мації для прийняття управлінських рішень.
До складу комплексу технічних засобів АСОД  можуть входити ЄС ЕОМ, СМ ЕОМ, персональні ЕОМ, різноманітні технічні засоби підготовки та зберігання інформаційних масивів, засобів збору і реєстрації даних, канали зв’язку і т.ін. Реалізуючи пере­дусім обчислювальні функції, АСОД забезпечує обмін інформа­цією з користувачем у режимі діалогу, а також здійснює машинну обробку даних при розв’язуванні задач регламентної звіт­ності, коли результат розв’язування однієї задачі є сигналом до автоматичного переходу на розв’язування наступної задачі або на формування носіїв результатної інформації.
Матеріальні ресурси та обслуговуючий персонал у процесі переробки інформації мають бути організовані так, аби досягався необхідний економічний ефект. При цьому велика увага при­ді­ляється вибору організаційної форми використання обчислювальної техніки як одному з важливих елементів АСУ. У практиці скла­лися три організаційні форми використання обчислювальної техніки: децентралізована, централізована, змішана.
Децентралізована форма орієнтована на масове впровадження персональних ЕОМ на робочих місцях виконавців, робітників планово-економічних служб підприємств і установ, керівних пра­цівників, які використовують ЕОМ у своїй професійній діяль­ності. На базі широкої комп’ютеризації створюються автоматизовані робочі місця, локальні обчислювальні мережі, що дає змогу підвищити ефективність виконання управлінських функцій за рахунок оперативності, вірогідності, повноти інформації у рамках прийманих рішень.


Рис. 30. Структура АСУ і АСОД
Централізована форма передбачає в АСУ наявність обчислювальної установи (обчислювальний центр, інформаційно-обчис­лювальний центр, обчислювальний центр колективного використання), де зосереджені обчислювальні, інформаційні, програмні та інші ресурси, включаючи кваліфікованих спеціалістів з експлу­атації технічних засобів, проектування та програмування роз­в’я­зування нових задач, створення і ведення інформаційного фонду.
Змішаний варіант грунтується на широкому використанні експлуатаційних можливостей великих ЕОМ, які мають розвинену систему периферійних засобів для вводу, первинної обробки і нагромадження вхідної інформації, каналів зв’язку, котрі забезпечують підімкнення персональних ЕОМ до єдиної обчислювальної мережі. При цьому у процесі функціонування обчислювальна установка зберігає своє домінуюче положення в частині організації технології, управління інформаційними процесами, не­обхідними ресурсами, розподіленими за рівнями ієрархічно створеної обчислювальної мережі.
Функціональний аспект вивчення елементів АСУ дає змогу  виділити забезпечуючу і функціональну частини АСУ. Склад цих частин регламентується Державним стандартом та іншими ке­рівними й методичними матеріалами зі створення АСУ.
Забезпечуюча частина АСУ складається з підсистем, які автоматизують розв’язування задач з використанням ЕОМ та інших технічних засобів управління в установлених режимах функціо­ну­вання. Склад забезпечуючої частини АСУ, як правило, одно­рід­ний для різних систем, що дає змогу реалізувати принцип суміс­ництва різних систем у процесі їх функціонування. Обов’яз­ко­вими елементами забезпечення АСУ є інформаційне, лінгвіс­тич­­не, технічне, програмне, математичне, правове, організаційне та ергономічне.
Iнформаційне забезпечення АСУ (IЗ) — це сукупність проектних рішень за розмірами, розміщенням, формами організації ін­формації, яка циркулює в АСУ. Воно містить сукупність показників, форм документів, класифікаторів, нормативної бази, а також персонал, який забезпечує надійність зберігання, своєчасність і якість технології обробки інформації.
Лінгвістичне забезпечення (ЛЗ) об’єднує сукупність мовних засобів для формалізації природної мови, побудови і поєднання інформаційних одиниць у процесі спілкування персоналу АСУ із засобами обчислювальної техніки. За допомогою лігвістичного забезпечення здійснюється спілкування людини з машиною. ЛЗ включає інформаційні мови для описання структури одиниць інформаційної бази АСУ; мови управління та маніпулювання даними інформаційної бази АСУ; мовні засоби інформаційно-по­шукових систем; мовні засоби автоматизації проектування АСУ; діалогові мови спеціального призначення та інші мови; систему термінів і визначень, які використовуються у процесі розробки й функціонування АСУ.
Технічне забезпечення АСУ (ТЗ) являє собою сукупність усіх технічних засобів (технічні засоби збору, реєстрації, передачі, обробки, відображення інформації, оргтехніки та ін.), які використовуються при функціонуванні АСУ. Структурними елементами ТЗ поряд з технічними засобами є також методичні і керівні матеріали, технічна документація і персонал, що обслуговує ці технічні засоби.
Програмне забезпечення АСУ (ПЗ) містить сукупність програм на носіях даних і програмних документів, яка призначена для відлагодження, функціонування й перевірки роботоздатності АСУ. До складу ПЗ входять загальносистемні і спеціальні програми, а також інструктивно-методичні матеріали щодо застосування програмного забезпечення і персонал, який розробляє його і організує супровід на весь період життєвого циклу АСУ. До системного ПЗ належать програми, які розраховані на широкий загал користувачів і призначені для організації обчислювального процесу та  розв’язування задач з обробки даних (наприклад, формування IВ), які зустрічаються найчастіше. Такі програми дають змогу розширювати функціональні можливості ЕОМ, автоматизувати планування черги обчислювальних робіт, контроль і управ­ління процесом обробки даних, а також автоматизувати працю програмістів. Спеціальне ПЗ — це сукупність програм, які роз­роблюються для конкретної АСУ. Воно містить пакети прикладних програм (ППП), які виконують організацію даних і їх обробку при розв’язуванні функціональних задач АСУ.
Математичне забезпечення АСУ (МЗ) — це сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів обробки інформації, які використовуються при розв’язуванні функціональних задач і в процесі автоматизації проектних робіт АСУ. До МЗ належать засоби моделювання процесів управління, методи і засоби роз­в’язування типових задач управління, методи оптимізації дослід­жуваних управлінських процесів і прийняття рішень (методи багатокритеріальної оптимізації, математичного програмування, математичної статистики, теорії масового обслуговування і т.ін.). Технічна документація з цього виду забезпечення АСУ містить описання задач, завдання для алгоритмізації, економіко-мате­ма­тичні моделі задач, текстові і контрольні приклади їх роз­в’язування. Персонал становлять спеціалісти з організації управ­ління об’єктом, постановники задач управління, спеціалісти з обчислювальних методів, проектувальники АСУ.
Організаційне забезпечення АСУ (ОЗ) — це комплекс документів, які регламентують діяльність персоналу АСУ в умовах її функціонування. У процесі розв’язування задач управління даний вид забезпечення визначає взаємодії працівників АСУ з техніч­ними засобами та між собою. ОЗ реалізується в різноманітних методичних і керівних документах за стадіями розробки, упровадження, функціонування і супроводження АСУ.
Правове забезпечення АСУ являє собою сукупність правових норм, які регламентують правостосунки при створенні й упровадженні АСУ. Правове забезпечення на етапі розробки АСУ охоплює нормативні акти, що пов’язані з договірними стосунками під­рядника і замовника у процесі створення АСУ, з правовим регулюванням різних відхилень у ході цього процесу, а також зумовлені потребою забезпечити процес розробки АСУ різними видами ресурсів. Правове забезпечення на етапі функціонування АСУ передбачає визначення структури АСУ в конкретних галузях державного управління, права, обов’язки і ступінь відповідальності персоналу АСУ, порядок створення і використання інформації в АСУ, процедури її реєстрації, збору, зберігання, передачі і обробки і т.ін.
Ергономічне забезпечення АСУ (ЕЗ) як сукупність методів і засобів, які використовуються на різних етапах розробки та функ­ціонування АСУ, призначене для створення оптимальних умов високоефективної і безпомилкової діяльності людини, спрямованої на якомога швидше освоєння цієї системи. До складу ЕО входять: комплекс різноманітної документації, яка містить ергоно­мічні вимоги до робочих місць, інформаційних моделей, умов діяльності персоналу, а також набір найдоцільніших способів ре­алізації цих вимог і здійснення ергономічної експертизи рівня їх реалізації; комплекс методів, навчально-методичної документації і технічних засобів, які забезпечують обгрунтованість вимог до рів­ня підготовки персоналу, і т.ін.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.