лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Основи інформаційних систем

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

Вступ ...................................................................................................................... 3
Розділ 1. Iнформаційні системи та вдосконалення управлін-
ня народним господарством 
................................................................................... 5
1.1. Розвиток технічної бази автоматизації управління
народним господарством ............................................................................ 5
1.2. Системи, системи управління, системи підтримки прий-
няття рішень: основні терміни та визначення............................................ 11
1.3. Створення комп’ютерної технології управління народним
господарством — органічна складова об’єктивного процесу
інформатизації сучасного суспільства........................................................ 19
Розділ 2. Характеристика інформаційних систем в управлінні народ-
ним господарством 
................................................................................................... 25
2.1. Основні етапи створення інформаційних систем......................................... 25
2.2. Класифікація інформаційних систем............................................................ 32
2.3. Структура комп’ютерних інформаційних систем........................................ 36
Розділ 3. Економічна інформація як об’єкт автоматизованої обробки.......... 43
3.1. Поняття економічної інформації, її види та властивості............................. 43
3.2. Структура, форми подання та відображення економічної
інформації..................................................................................................... 49
3.3. Оцінка економічної інформації..................................................................... 56
3.4. Iнформаційні процедури................................................................................ 62
Розділ 4. Засоби формалізованого описання економічної інформації............. 66
4.1. Характеристика засобів формалізованого описання еконо-
­мічної інформації.......................................................................................... 66
4.2. Методи класифікації економічної інформації.............................................. 70
4.3. Методи кодування економічної інформації................................................. 75
4.4. Єдина система класифікації та кодування техніко-економіч-
ної інформації............................................................................................... 79
4.5. Категорії класифікаторів, порядок їх розробки, упровад-
ження та ведення.......................................................................................... 84
4.6. Моделювання елементів економічної інформації....................................... 87
Розділ 5. Організація позамашинної інформаційної бази.................................. 92
5.1. Поняття позамашинної інформаційної бази, склад робіт
з її організації................................................................................................ 92
5.2. Носії інформації, їхній склад та характеристика.......................................... 94
5.3. Уніфікована система первинної документації, поняття,
склад та вимоги............................................................................................ 97
5.4. Вихідні документи. Розробка форм та вибір засобів виводу..................... 101
Розділ 6. Організація машинної інформаційної бази.......................................... 104
6.1. Поняття машинного інформаційного забезпечення.................................... 104
6.2. Передумови створення та основні переваги БД.......................................... 105
6.3. Поняття і класифікація АБД......................................................................... 107
6.4. Склад АБД...................................................................................................... 107
6.5. Характеристика інфологічної та даталогічної моделі баз
даних.............................................................................................................. 112
6.6. Методи створення омтимальної моделі баз даних....................................... 115
6.7. Теорія нормалізації відношень...................................................................... 116
Розділ 7. Основи створення комп’ютерних технологій...................................... 120
7.1. Характеристика та класифікація технологічних операцій........................... 121
7.2. Технологічні процеси автоматизованої обробки економіч-
ної інформації............................................................................................... 123
7.3. Типові технологічні операції та їх виконання в інформа-
ційних системах обробки даних................................................................... 124
Розділ 8. Режим роботи ЕОМ та їхні особливості................................................. 136
8.1. Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ.......................................... 136
8.2. Організація пакетного режиму обробки інформації.................................... 141
8.3. Організація діалогового режиму обробки інформації................................ 146
Розділ 9. Організаційно-методичні основи створення та функціонуван-
ня інформаційних систем
......................................................................................... 160
9.1. Стадії та етами розробки............................................................................... 160
9.2. Організація робіт, спрямованих на створення та впрова-
дження інформаційних систем..................................................................... 165
9.3. Документація на розробку інформаційних систем...................................... 167
Розділ 10. Управлінські інформаційні системи.................................................... 176
10.1. Поняття та класифікація управлінських інформаційних
систем............................................................................................................ 176
10.2. Принципи побудови управлінських інформаційних систем,
їхня структура............................................................................................... 179
10.3. Концепція розподільної обробки інформації в управлінсь-
ких інформаційних системах....................................................................... 187
10.4. Характеристика і призначення інтегрованих УIС...................................... 192
Розділ 11. Системи підтримки прийняття рішень.............................................. 199
11.1. Розвиток і запровадження систем підтримки прийнятих
рішень............................................................................................................ 199
11.2. Архітектура систем підтримки прийняття рішень..................................... 209
Розділ 12. Iнтелектуальні інформаційні системи в економіці........................... 227
12.1. Загальні аспекти розробки систем зі штучним
інтелектом..................................................................................................... 227
12.2. Експертні системи та їх характеристика..................................................... 228
12.3. Поняття знань та відмінності їх від даних................................................. 232
12.4. Модель продукції......................................................................................... 234
Розділ 13. Iнформаційно-пошукової системи в економіці.................................. 237
13.1. Поняття інформаційно-пошуковї системи................................................. 237
13.2. Iнформаційно-пошукова мова та її використання в АIПС....................... 240
13.3. Дескрипторна інформаційно-пошукова мова та принципи
її побудови.................................................................................................... 243
13.4. Iнформаційно-пошуковий тезаурус............................................................. 244
Література..................................................................................................................... 247

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.