лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Основи інформаційних систем

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Після визначення складу реквізитів конкретної форми проектованого документа їх розміщують на бланку, який розбивається на окремі зони з обліком їх групування, логічної залежності та узгодження з шаблоном розміщення на машинному носії. Зони документа можуть мати лінійну, анкетну або табличну форму. У лінійній формі для кожного реквізиту відводяться дві клітки: для його назви і для значення (наприклад, виробіток 100 %). Анкетна форма передбачає розміщення реквізитів (їхніх назв і значень) у вертикальній послідовності. Основна зона документа, як правило, являє собою таблицю зі стовпцями по вертикалі і рядками по горизонталі. Найчастіше в одному документі використовується по­єднання різних форм побудови його зон. Для зменшення кіль­кості документів і скорочення витрат на їх заповнення та підготовку машинних носіїв доцільно застосовувати багаторядкові форми. При цьому реквізити розміщуються в певній послі­довності, яка спочатку відображується у ескізній формі документа.
Реквізити, які переносяться на машинний носій, по змозі розміщуються в одній частині документа і виділяються потовщеною лінією. Iз них відбираються довідково-групувальні ознаки, сталі для даного документа, і розміщуються у правому верхньому куті бланка, у загальній частині документа. У первинні документи часто вводяться спеціальні стовпці і рядки для запису контрольних чисел, призначених для контролю заповнення документів, переносу даних на машинні носії і вводу до ЕОМ. У них також передбачаються підписи осіб, які відповідають за зміст даних, записаних у документі.
За ескізом документа проектується схема розміщення даних на машинному носії, проводиться їх узгодження і уточнення зміс­ту документа з урахуванням інших форм взаємопов’язаних первинних документів, після чого визначається формат бланка уточ­неної форми проектованого документа згідно з вимогами стандартів.
Якщо первинний документ формується за допомогою тех­нічних засобів, обов’язково враховуються їхні особливості. Певні особливості притаманні, зокрема, документам, дані з яких переда­ються факсом, телеграфом (у них вводяться службові позначки).
Проводяться розрахунки розмірів бланка документа і вибір стандартного формату. Ширина бланка (у мм) визначається за формулою [13]
Ш = Пл + Пп + Ш(з + г) + 0,5Вт + 2,2Вс,
де Пл, Пп — ширина чистого відповідно лівого і правого поля бланка; ш — ширина одного символа; з — максимальна або найбільш імовірна кількість символів у рядку; г — кількість стов­пців у документі; Вт і Вп — кількість вертикальних ліній відпо­відно тонких і потовщених.
Аналогічно обчислюється довжина бланка:
Д = Пв + Пн + Поф + вс + 0,5Гт + 2,2Гп,
де Пв, Пн — висота чистого відповідно верхнього і нижнього поля бланка; в — висота одного рядка документа (з урахуванням висоти символів); с — кількість рядків; Гт, Гп — кількість горизонтальних ліній відповідно тонких і потовщених.
За знайденими значеннями ширини та довжини (Ш і Д) добирають придатний формат за стандартом з можливим коригуванням ширини та довжини окремих стовпців і рядків документа. Най­частіше використовуються такі стандартні формати, мм: 420?297; 297?210; 210?148. За уточненим ескізом підготовлюється зразок документа для затвердження його форми і передачі до друку.
Організація документообігу, тобто проходження документів у процесі їх складання й обробки, має бути максимально простою і відповідати таким основним принципам:
своєчасної підготовки документів із широким використанням засобів автоматизації збору, реєстрації і передачі інформації;
оптимізації шляхів їх проходження та раціональної обробки;
взаємозв’язку документів і повноти охоплення всіх процесів виробничої діяльності конкретного об’єкта управління.
Для раціональної організації документообігу розробляються схеми потоків інформації по кожному підрозділу та об’єкту управ­ління в цілому, аналізуються взаємозв’язки між різними потоками з використанням економіко-математичних методів. Наприклад, широко відомий метод аналізу та оптимізації внутрішніх документопотоків за допомогою транспортної моделі лінійного програмування. При цьому за критерій оптимальності беруть під­сумкову кратність передач за маршрутами їхнього руху.

5.4. Вихідні документи.
Розробка форм та вибір засобів виводу

Одним з основних питань, що постають при створенні ком­п’ютерних інформаційних систем, є вибір форм виводу результатної інформації.
Форми виводу результатної інформації в IС визначаються екс­плуатаційними можливостями застосовуваних технічних засо­бів, загальною технологією обробки даних, призначенням і методами їх використання.
Залежно від того, як використовуватимуться результати обробки, усі форми виводу поділяються на дві групи (рис. 22): форми виводу, призначені для візуального використання; форми виводу, призначені для машинного використання.

Рис. 22. Класифікація форм виводу результатної інформації
До 1-ї групи належать паперові документи (машинограми, діаграми, графіки), табло, телеекран. До 2-ї — усі машинні носії.
Найчастіше для візуального користування як форми виводу застосовуються машинограми та відеограми. Проектування цих форм виводу має багато спільного з проектуванням первинних документів (особливо щодо визначення складу та порядку розміщення реквізитів) і водночас характеризується деякими специ­фічними вимогами, які визначаються самою організацією машинної обробки даних і експлуатаційними можливостями використовуваних технічних засобів.
Роботи з проектування візуальних форм виводу виконуються у такій послідовності:
визначається перелік результатних даних;
результатні показники поділяються за машинограмами та відеограмами, складається список вихідних форм;
кожній формі присвоюється назва і номер (код);
установлюється періодичність складання і термін отримання кожної вихідної форми;
визначається місце використання машинограми і необхідна кількість примірників;
розробляється ескіз вихідної форми;
визначається склад інформаційних масивів, необхідних для отримання кожної форми;
установлюється послідовність складання вихідних форм і загальний технологічний процес; підготовлюються контрольні приклади вихідних форм, які далі обговорюються й уточнюються;
затверджуються уточнені форми виводу.
Особливо важливою є розробка ескізу візуальної форми виводу. Для кожної такої форми передусім визначається зміст трьох її зон: заголовка (у машинограмі замість заголовка може бути титульна сторінка, на якій виводиться одноразово або частково повторюється на кожному аркуші і містить назву документа, дату складання, код форми, назви стовпців та їх нумерацію, яка виводиться на кожному аркуші; основної предметної (інформаційної) частини, що становить тіло вихідної форми. До останньої зони вносять рядки двох видів: докладні та підсумкові. Докладні рядки містять дані, які є в записах вхідних масивів. Їх розміщують по рядку так само, як реквізити в первинних документах (наприклад, спочатку довідкові та довідково-групувальні ознаки, потім рекві­зити основи — вхідні і результатні). Підсумкові рядки містять кількісні та сумарні підсумки за певними групувальними озна­ками, результати виконаних розрахунків. Їх розміщення залежить від кількості контрольованих ознак, передбачених умов виводу проміжних результатів (наприклад, щодо кожного аркуша) та інших чинників, які визначаються користувачем. У підсумкові рядки часто додатково вносять текстовий коментар (наприклад, «Разом по...», «Всього» і т.ін.).
При визначенні змісту та форми кожного вихідного документа враховується його цільове призначення, сфера та особливості використання, періодичність отримання тощо. Дуже важливо встановити взаємозв’язки різних результатних показників, з’ясу­вавши, чи можна об’єднати їх в одну форму або паралельно складати дві чи кілька однорідних форм. При цьому слід ураховувати не лише технічні можливості засобів виводу інформації, а й особливості передбачених програмних засобів підготовки та виводу даних. Наприклад, при проектуванні відеограм ураховується ін­формаційна ємність екрана дисплея, кількість рядків у кадрі, кіль­кість символів у рядку.
В умовах обробки економічної інформації на ЕОМ усі вихідні документи формуються спочатку на машинних носіях, а потім відображаються у формі машино- або відеограм. У вихідних документах результатна інформація відбивається у двох режимах: регламентному і запитовому. При регламентному режимі машинограми видаються за планом згідно з раніше встановленими термінами. Запитовий режим забезпечує видачу результатної інфор­мації в будь-який час, коли постає в ній потреба. Наприклад, розрахунково-платіжна відомість щодо заробітної плати склада­ється щомісячно і видається користувачеві з додержанням чітко встановлених дат.
А ось запит до будь-якої інформаційної бази оформляється за певною формою і охоплює період часу, за який потрібні дані, а також структуру та зміст відео- або машинограми (рис. 21).

Запит
Прошу видати по всіх міністерствах показники чисельності персоналу 1994 року за такою формою:

Середньомісячна чисельність працюючих
за категоріями персоналу 1994 року

Iacaa i?i?noa?noaa

?acii i?ao?-??eo

?ia?o-
iee?a

IO?

Neo?-aiao?a

O?i?a

Iio? eaoa-ai???

Рис. 23. Структура запиту

Деякі важливі питання організації виводу результатів докладніше розглянуто в розділах 8,9, де йдеться про технологічні процеси обробки даних і формування результатів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.