лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДОСЛІДНИЦЬКІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

  1. Творчість, її сутність, принципи та різновиди.
  2. Креативний інтелект, його різновиди.
  3. Вибір теми наукового дослідження. Об’єкт і предмет дослі­дження.
  4. Дослідження як процес, його етапи.
  5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Складання бібліографії.
  6. Вимоги до оформлення результатів наукового дослідження.
  7. Магістерська робота як наукове дослідження.
  8. Процедура захисту магістерської роботи.
  9. Різновиди результатів наукових досліджень, їх апробація.
  10. Сутність і типологія нововведень, їх «життєвий цикл», специфіка реалізації у державній службі.

Рекомендована за темою література: 3; 8; 12; 19; 20; 22; 28.
Розділ 3

ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

3.1. Експрес-тест для перевірки
залишкових знань
Проводиться на першій лекції. На його розв’язання надається 10 хвилин. Мета тесту: перевірити базовий рівень знань магістрантів із гносеології для корегування змісту лекційного курсу.
Варіант 1
1. До критеріїв істини у науці відносяться (зайве виключити): а) дослідно-практичні; б) логічні; в) організаційні; г) естетичні, д) моральні.
2. Структура пізнання складається з наступних елементів (зайве виключити): а) суб’єкт пізнання; б) об’єкт пізнання; в) принципи пізнання; г) способи пізнання.
3. Вихідними принципами гносеології є (зайве виключити): а) оптимальності; б) пізнаванності; в) активного відображення; г) практики.
4. До основних функцій практики відносяться (зайве виключити): а) основа і джерело пізнання; б) метод пізнання; в) мета пізнання; г) критерій істини.
5. До основних видів філософської методології відносяться (зайве виключити): а) евристика; б) метафізика; в) діалектика; г) герменевтика.
Варіант 2
1. До основних моментів процесу наукового пізнання відносяться (зайве виключити): а) чуттєві; б) раціональні; в) ірраціональ­ні (одкровення); г) інтуїтивні.
2. До основних рівнів методологічного знання відносяться (зайве виключити): а) філософська методологія; б) паранаукова методологія; в) загальнонаукова методологія; г) спеціальнонаукова методологія.
3. До специфічних рис об’єктів соціально-економічного пізнання відносяться (зайве виключити): а) надскладність; б) приналежність до вищого структурного рівня буття; в) об’єктивність; г) суб’єктивний фактор (наявність у складі об’єктів осіб, кожна з котрих переслідує і реалізує власні цілі).
4. До форм наукового пізнання належать (зайве виключити): а) проблема; б) експеримент; в) гіпотеза; г) теорія.
5. Методи наукового пізнання поділяються на (зайве виключити): а) прагматичні; б) теоретичні; в) проміжні (емпірично-теоретичні); г) емпіричні.
3.2. Експрес-тест для перевірки базових знань
Проводиться на останній лекції. На розв’язання завдань дається 15 хвилин.
Варіант 1
1. Дати універсальне логічне визначення поняття:


Поняття

Родова ознака

Видова ознака

Випадкова атрибутивна ознака

Обсяг

Синергетика

?

?

?

?

2. Виконати операції додавання, віднімання, множення над поняттями:
А — стиль мислення; В — системний стиль мислення.
3. Зробити операцію обмеження поняття: методологія.
4. Зробити операцію узагальнення поняття: сучасна перехідна економіка України.
5. Зробити поділ за видотворною ознакою і дихотомічний поділ поняття: логіка.
Варіант 2
1. Дати універсальне логічне визначення поняття:


Поняття

Родова ознака

Видова ознака

Випадкова атрибутивна ознака

Обсяг

Гносеологія

?

?

?

?

2. Виконати операції додавання, віднімання, множення над поняттями:
А — об’єкт пізнання; В — предмет пізнання.
3. Зробити операцію обмеження поняття: логіка.
4. Зробити операцію узагальнення поняття: сучасна методологія відкритого суспільства.
5. Зробити поділ за видотворною ознакою і дихотомічний поділ поняття: судження.
Варіант 3
1. Дати універсальне логічне визначення поняття:


Поняття

Родова ознака

Видова ознака

Випадкова атрибутивна ознака

Обсяг

Проблема

?

?

?

?

2. Виконати операції додавання, віднімання, множення над поняттями:
А — ентимема; В — скорочений силогізм.
3. Зробити операцію обмеження поняття: мова.
4. Зробити операцію узагальнення поняття: істинність складного строго диз’юнктивного судження.
5. Зробити поділ за видотворною ознакою і дихотомічний поділ поняття: фігура силогізму.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.