лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕМА 1. ФОНДОВИЙ РИНОК: ЙОГО СУТНІСТЬ,
ФУНКЦІЇ І РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

Дана тема знайомить з предметом дисципліни, що вивчається, — фондовим ринком, його сутністю, місцем, яке він посідає стосовно фінансової системи, і роллю, що виконує в економіці.
Як і решта фінансових дисциплін, фондовий ринок вивчає специфічну сферу економічних відносин, особливість яких полягає у формуванні процесів купівлі-продажу довгострокових цінних паперів, у межах визначеного простору зі сформованою правовою, технічною, економічною та податковою інфраструкту­рою, яка постійно змінюється.
Основними учасниками (суб’єктами) фондового ринку є:
емітенти — юридичні особи (згідно із законодавством України), виконавчі органи держави та місцеві органи влади, які ви­пускають цінні папери з метою залучення грошових коштів;
інвестори — фізичні та юридичні особи, що купують цінні папери емітентів з метою отримання доходу або для інших цілей;
фінансові посередники між емітентами та інвесторами;
держава в особі спеціальних органів нагляду та контролю.
З’ясуємо основні ознаки провідних категорій фондового
ринку як складової фінансового ринку:

  • фінансові фонди, що обертаються на фінансовому ринку, досить різноманітні за своїм змістом, призначенням і використанням. Тому сформувались три відокремлені сфери фінансового ринку: фондовий ринок, грошовий ринок і ринок банківських позичок;
  • фінансові фонди являють собою заощадження, які постійно вивільняються в процесах виробництва та обігу;
  • заощадження акумулюють численні й різноманітні кредитні, фінансові, страхові та інші фінансові інститути з метою перетворення їх на позичковий капітал для подальшого інвестування у фінансові активи або надання послуг;
  • фінансові фонди, що обертаються на фондовому та грошовому ринках, втілені у фінансові інструменти — цінні папери, які є засобами спілкування між учасниками ринку;
  • на фондовому ринку відбувається випуск та обіг довгострокових цінних паперів;
  • з правової точки зору цінний папір — це юридичний документ, стандартний контракт, який засвідчує, що емітент продав цінний папір, щоб отримати необхідні фінансові фонди, і прийняв на себе відповідні зобов’язання. Інвестор, який купив цінний папір, придбав майнові права та інші права, передбачені контрактом. У даному разі законодавство насамперед має захищати права інвесторів;
  • з економічної точки зору цінний папір — це капітал, який приносить дохід його власнику;
  • сучасний розвиток фінансового і фондового ринків спричинив посилення процесу сек’юритизації фінансових відносин. Організований обіг цінних паперів не тільки робить відносини між емітентом та інвестором цивілізованими, але й сприяє організації контролю і нагляду за фондовим ринком;
  • фондовий ринок, що складається з ринку акцій і ринку облігацій, разом з грошовим ринком можна назвати ринком цінних паперів;
  • розширення фондових ринків покликало до життя похідні цінні папери, розвиток фінансового інжинірингу та появу опціонних і ф’ючерсних бірж;
  • процеси, що відбуваються на світовому фінансовому ринку в цілому, впливають на національні фондові ринки: збільшується міжнародний рух грошових потоків, відбувається інтернаціоналізація і глобалізація всіх сфер фінансових ринків, в тому числі й фондового.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.