лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПОТОЧНОМУ ТА ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ


Загальні положення
1. Організація процесу навчання має бути спрямована на стимулювання наполегливого, систематичного і старанного вивчення дисципліни «Фондовий ринок».
2. Відповідно до вимог «Регламенту навчального процесу» добре засвоєння знань студентами та об’єктивна оцінка рівня знань викладачем вимагають:

  • постійного контролю за відвідуванням занять кожним студентом;
  • систематичного поточного контролю знань;
  • належної організації заліку з дисципліни.

3. Викладачами кафедри впроваджений контроль відвідування лекцій, семінарських і практичних занять в кожній академічній групі і окремо кожного студента.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
НА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
При викладанні дисципліни «Фондовий ринок» кожен студент виконує самостійно індивідуальні завдання письмово за темами: «Ризик і ціна капіталу», «Ринок акцій», «Ринок облігацій», «Ринок похідних цінних паперів».
Рівень знань на семінарських і практичних заняттях оцінюється на:
«відмінно» — коли студент дає обґрунтовані, теоретично і практично вірні відповіді, правильно розв’язує задачі, демонструючи при цьому знання, набуті з підручників, посібників, інструкцій, законодавчих і нормативних актів, наводить узагальнення й висновки;
«добре» — коли студент володіє знанням матеріалу, але ним були допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, розрахунків, коли за допомогою викладача студент може швидко зорієнтуватися і знайти правильні відповіді. Присутність на семінарських і практичних заняттях обов’язкова;
«задовільно» — коли студент дає неправильну відповідь на одне запитання або дає малообґрунтовані відповіді на всі запитання, припускається помилок при розрахунках, які може виправити лише за допомогою викладача. При цьому враховується наявність конспекту за темою завдання і самостійність виконання цього завдання;
«незадовільно» — коли студент дає неправильні відповіді на 2—3 запитання, припускається помилок у розрахунках і не в змозі їх виправити, не має конспекта, виконує практичне завдання не в строк.
критерії оцінки рівня знань
під час курсового заліку
Особливістю проведення заліку з дисципліни «Фондовий ринок» є те, що він носить диференційований характер і складається по білетах.
Кожен студент має індивідуальний білет, який містить два запитання: перше носить теоретичний характер і пов’язане із запам’ятовуванням і розумінням понятійного апарату відповідної навчальної дисципліни; друге — практичне, тобто пов’язане із застосуванням вивченого матеріалу, яке передбачає вміння роз­в’язувати задачі та розібратися з діловими ситуаціями.
На письмову відповідь відводиться одна академічна година.
Для того, щоб студент був допущеним до заліку, він повинен бути присутнім на семінарських і практичних заняттях і підготувати самостійно реферат на одну із запропонованих викладачем тем.
Залік проводиться лектором потоку або асистентами. У разі виникнення спільних запитань залік може бути прийнятий лектором спільно з асистентами шляхом проведення додаткової співбесіди (за власною ініціативою або за бажанням студента) для з’ясування остаточного результату.
Залік вважається зданим, якщо студент дав вичерпну і обґрунтовану відповідь на обидва запитання і правильно розв’язав задачу, або якщо студент припустився помилки і зміг самостійно її виправити.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.