лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Інститути фондового ринку — це організаційно-правова форма діяльності підприємств, основні активи яких розміщені у фінансові активи або вимоги, а саме: акції, облігації, похідні цінні папери тощо. Інститути фондового ринку надають позички клієнтам або вкладають кошти в цінні папери на фондовому ринку. Крім того, вони можуть надавати різні фінансові послуги, починаючи зі страхового захисту і продажу пенсійних планів і закінчуючи зберіганням коштовностей і здійсненням розрахунків, переказом грошових коштів.
Інститути фондового ринку можна класифікувати як фінансові посередники та інші фінансові інститути. До фінансових посередників належать: комерційні та ощадні банки, кредитні спілки, страхові і лізингові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні довірчі товариства та ін. До інших фінансових інститутів можна віднести: брокерів і дилерів з цінних паперів, інвестиційні та іпотечні банки, інші фінансово-кредитні установи. При цьому слід усвідомити причини підвищення значення фінансового посередництва, яке полягає в деномінації заощаджень, прийнятті на себе ризику дефолту (тобто неповернення виданих позичок і процентів),  інформаційному забезпеченні інвесторів та емітентів.


?  Запитання для самоперевірки знань
 1. Чому домашні господарства є суб’єктом фондового ринку, який постачає на нього заощадження, саме у країнах з розвинутою ринковою економікою?
 2. Перспективи розвитку домашніх господарств в Україні.
 3. Хто є кредиторами держави на фінансовому ринку?
 4. Що являє собою структура капіталу акціонерного товариства? Наведіть характеристику активів і пасивів акціонерного товариства.
 5. Що таке оптимальна структура капіталу акціонерного товариства?
 6. Як ви розумієте управління капіталом акціонерного товариства?
 7. У чому полягає значення фінансового посередництва для економіки країни?
 8. Поясніть, чи впливає фінансове посередництво на економічний зріст і добробут? Яким чином?
 9. Поясніть різницю між сумісними та акціонерними фінансовими інститутами.
 10. На сьогодні існують тенденції у фінансовому секторі: розширення сфери фінансових послуг, консолідація невеликих за розміром установ, дерегулювання, автоматизація, комп’ютеризація, зростання конкуренції, збільшення ризику. Охарактеризуйте кож­ну тенденцію.

! Контроль індивідуальної роботи студентів

Студентам пропонується вивчити фінансову звітність і методи її аналізу, а потім закріпити цей матеріал шляхом перевірки розв’я­заних задач і розбору ситуацій, з’ясування економічної і фінансової сутності розрахунків, виправлення помилок.

&

  Пропонується література:

 1. Брэдли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — М.: ОЛИМП-БИЗНЕС, 1997. — С. 739—763.
 2. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993.
 3. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, 1996.
 4. Чирва Н.В. Методические материалы по курсу «Финансовый рынок». — К.: КНЭУ, 1997.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.