лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

?  Запитання для самоперевірки знань

 1. Дайте визначення предмета дисципліни, що вивчається. Назвіть його основні особливості.
 2. У чому полягає сутність фондового ринку?
 3. Назвіть головних учасників фондового ринку.
 4. Як ви розумієте категорію «заощадження»?
 5. Поясніть, чому головною функцією фондового ринку є перетворення заощаджень на інвестиції?
 6. У чому полягає значення інститутів фінансових посередників?
 7. Чим пояснюється різноманітність цінних паперів?
 8. Як ви розумієте юридичну природу цінного папера?
 9. Які основні стандарти та вимоги щодо цінних паперів?
 10. Який економічний зміст цінного папера?
 11. Як ви розумієте інтернаціоналізацію і глобалізацію фондових ринків?

! Контроль індивідуальної роботи студентів

Обговорення основних проблем відбувається у позааудиторний час. слід виокремити дві проблеми. Перша — «Фондовий ринок і його сутність». Основні питання, що мають обговорюватися:

 1. структура фондового ринку України;
 2. особливості розвитку фондового ринку в Україні в 1998 і 1999 роках;
 3. заощадження та інвестиції, особливості їх формування в Україні;
 4. роль фондового ринку у розвитку економіки України.

По кожному з наведених питань студенти виступають з повідомленнями на 5—6 хвилин. Виступ повинен бути оформлений як реферат. Після виступів основних учасників колоквіуму починається обговорення доповідей, яке має бути організоване таким чином, аби залучити якомога більше студентів.

&

  Для підготовки відповідей рекомендується така література:

 1. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. — К.: Феникс, 1998. — С. 6—19.
 2. Рынок ценных бумаг: Учеб. / Под ред. В.В. Галанова, А.И. Басова. — М.: Финансы и статистика, 1996. — С. 40—49.
 3. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. Фондовый рынок: Учебн. пос. — М.: Вита-Пресс, 1998. — С. 7—18.
 4. Задоя А.О., Ткаченко Г.П. Структура та функції фінансового ринку // Фінанси України. 1999. — № 5. — С. 3.
 5. Звіт Державної Комісії з цінних паперів і фондового ринку за 1998 рік.
 6. Звіт Державної Комісії з цінних паперів і фондового ринку за перше півріччя 1999 року.

Обговорення другої проблеми «Економічна природа цінного папера» має проходити за такими питаннями:

 1. правова природа цінних паперів;
 2. економічна природа цінних паперів;
 3. цінні папери, що обертаються на фондовому ринку України.

Для розкриття правової природи цінного папера, а також сутності цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку України, слід ознайомитися із Законом України «Про цінні папери та фондову біржу», який був прийнятий Верховною Радою України 18 червня 1991 року № 1201-ХІІ з подальшими доповненнями і змінами. Потім варто ознайомитися з монографіями:

&

 

&

 Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. — М.: БЕК, 1994. — С. 174—188.
 1. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: Правові основи формування та функціонування. — К.: ЮРІНКОМ-ІНТЕР, 1998. — С. 5—100.
 2. Сутормина В.Н. Правовое обеспечение функционирования финансового рынка в Украине. — К.: НАУ, 1999. — С. 35—55.

По другому питанню — економічна природа цінного паперарекомендована така література:

 1. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 1995. — С. 66—71. (У книзі наведено дані щодо фундаментальної якості цінного папера та його визначення, яке застосовується в міжнародній практиці.)
 2. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. Фондовый рынок: Учебн. пособие. — М.: Вита-Пресс, 1998. (Рекомендована для підготовки повідомлення про акції — с. 34—68, державні цінні папери — с. 149—192, про облігації — с. 69—122.)
 3. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. — К.: Феникс, 1998. — С. 33—113. (Рекомендується для підготовки повідомлення про цінні папери, що емітуються та обертаються на фондовому ринку України.)
 4. Тьюлз Дж.Т., Брэдли Э.С., Тьюлз Т.М. Фондовый рынок: Университет. учебн.: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 3—52. (Рекомендується для отримання інформації про ринки і власників цінних паперів та про цінні папери корпорацій у США.)
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.