лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

В. М. Суторміна
Н. В. Савчук


Фондовий ринок

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

РекомендованоМіністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

Київ
2001

ББК 65.262.2                                                         Розповсюджувати та тиражувати
   C 90                                                             без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

Л. І. Данилова, канд. екон. наук, доц.
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)
Г. В. Черніков (Київ. філія Укрсіббанку)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 2/1031 від 22.06.2000
Суторміна В. М., Савчук Н. В.
C 90       Фондовий ринок. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. (спец. «Фінанси» і «Банківська справа») — К.: КНЕУ, 2001. — 72 с.
ISBN 966–574–215–9
У навчально-методичному посібнику зосереджено весь комплекс навчально-методич­ного забезпечення, якого потребує самостійне вивчення дисципліни «Фондовий ринок».
Навчально-методичний посібник складається зі вступу, типової програми курсу, навчально-методичного забезпечення з методичними порадами до кожної з тем курсу, планів семінарських занять, задач для виконання на практичних заняттях, навчальних завдань для перевірки знань студентів при поточному та підсумковому контролі, термінологічного словника та списку літератури.
Рекомендується для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з економіки та спеціаліста за спеціальностями «Фінанси» і «Банківська справа».

ББК 65.262.2

Навчальне видання

Суторміна Валентина Миколаївна
Савчук Наталія Володимирівна

Фондовий ринок

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

(спеціальності «Фінанси» і «Банківська справа»)

 

Редактор Т. Зарембо. Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота. Коректор А. Бородавко. Верстка О. Іваненко

Підписано до друку 22.01.2001. Формат 60?84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 4,19. Умов. фарбовідб. 4,30.
Обл.-вид. арк. 4,76. Наклад 500 прим. Зам. № 20-1980.

Видавництво КНЕУ
03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1
Свідоцтво про реєстрацію № 235 від 07.11.2000
Тел. (044) 458-00-66; тел./факс (044) 446-64-58
E-mail: [email protected]
ДМП “Полимед”
a В. М. Суторміна,
Н. В. Савчук, 2001
ISBN 966–574–215–9                                                                 a КНЕУ, 2001

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.