лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1.3.4. Комерційний ризик

Це ризик, що виникає в процесі реалізації товарів і послуг, вироблених чи куплених підприємцем. Деякі з основних причин комерційного ризику:

 • зниження обсягів реалізації внаслідок зниження попиту або витіснення даного товару конкуруючими товарами (замінниками) або запровадження обмежень на продаж даного товару тощо;
 • підвищення закупівельної ціни товару в процесі здійснення підприємницького проекту;
 • втрата частки товару;
 • погіршення якості товару в процесі зберігання чи транспортування, що спричиняє зниження його ціни;
 • підвищення затрат обертання коштів внаслідок сплати штрафів, відрахувань, стягнень, що спричиняє зниження прибутків тощо.

Комерційний ризик можна деталізувати на такі складові:

 • ризик, пов’язаний з реалізацією товару (послуг) на ринку;
 • ризик, пов’язаний з транспортуванням товару;
 • ризик, пов’язаний з передачею товару (послуг) покупцеві;
 • ризик, пов’язаний з платоспроможністю покупця;
 • ризик форс-мажорних обставин.

Окремо зупинимося на транспортному ризику. Його класифікація вперше була здійснена Міжнародною торговельною палатою в Парижі у 1919 р. й уніфікована у 1936 р. Нині різноманітні транспортні ризики класифікуються за ступенем і за відповідністю в чотири групи: Е, F, C, D. Кожна з груп F, C, D також деталізується. Так, наприклад, група F деталізується згідно з ситуацією передачі відповідальності, а відповідно й ризиків:

 • FCA означає, що ризик і відповідальність за товар переходять від постачальника до покупця в момент передачі його у встановленому місці;
 • FAS означає, що ризик і відповідальність за товар переходять від постачальника до покупця у зазначеному в контракті порту;
 • FOB означає, що постачальник звільняється від відповідальності за товар після його вивантаження за борт судна.

Слід зазначити, що у вітчизняній економічній літературі часто комерційний ризик ототожнюється з підприємницьким, але комерційний ризик — це лише один з низки підприємницьких ризиків.

 

1.3.5. Фінансовий ризик

Під фінансовим розуміють ризик, що виникає під час здійснення фінансового підприємництва чи фінансових угод. До фінансового ризику належать:

 • валютний ризик;
 • кредитний ризик;
 • інвестиційний ризик.

Зупинимося на інвестиційному ризикові. Він зумовлюється і залежить від специфіки вкладення підприємницькою фірмою коштів у різні проекти.
Таблиця 1.3

ОСНОВНІ ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ

Види ризику

Пояснення

Капітальний

Загальний ризик, що стосується усіх інвестиційних вкладень. Ризик полягає у тому, що інвестор буде не в змозі повернути інвестовані засоби без збитків

Селективний

Ризик спрямованого вибору об’єкта для інвестування в порівнянні з іншими варіантами

Відсотковий

Ризик понесення збитків, зумовлених змінами відсоткових ставок на ринку

Країнний

Ризик можливих збитків у зв’язку з вкладенням коштів у підприємства, що знаходяться під юрисдикцією країни з нестабільним соціальним та економічним становищем

Операційний

Ризик можливих збитків, пов’язаних із збоями в функціонуванні комп’ютерних інформаційних систем

Часовий

Ризик інвестування коштів у невдало обраний час, що тягне за собою збитки

Ризик законодавчих змін, нестабільності законодавчої бази

Можливі збитки, зумовлені змінами в законодавчому регулюванні

Ризик ліквідності

Ризик, зумовлений реалізацією цінних паперів при можливих змінах в оцінці ліквідності

Ризик інфляції

Ризик полягає у тому, що через високі темпи інфляції доходи, які надійдуть від інвестованих коштів, можуть знецінитися у реальних цінах

Основні ризики, які належать до групи інвестиційних наведено в табл. 1.3.
Нерідко в економічній літературі інвестиційними ризиками вважають лише ризики, зумовлені вкладенням коштів у цінні папери. Насправді під цими ризиками слід розуміти різноманітні суттєві ризики, що можуть виникнути при інвестуванні коштів.

 

1.3.6. Інноваційний ризик

Інноваційний ризик — це міра можливих збитків, які можуть виникнути у разі вкладення підприємницькою фірмою коштів у виробництво нових товарів, технологій, послуг, що не відразу сприймаються ринком або не знаходять свого споживача взагалі. У літературі з теорії економічного ризику цей вид ризиків також детально проаналізований [1, 9].
Слід зазначити, що різноманітні ризики здебільшого взаємопов’язані, зміни одних викликають зміну інших. Більшість з них впливають на результати економічної діяльності і вимагають як аналізу на якісному, так і на кількісному рівнях.
Отже кількісний аналіз та моделювання є тими інструментальними засобами, які дають змогу оцінити, виокремити, нехай і наближено, суттєві ризики з несуттєвих (надуманих).

?

 1.4. Контрольні запитання
та теми для обговорення
1. Що є предметом курсу «Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком»?
2. Наведіть приклади економічних рішень, обтяжених ризиком.
3. Дайте визначення економічного ризику. Поясніть його сутність.
4. Поясніть основні причини виникнення економічного ризику.
5. Назвіть основні види джерел ризику в певному виді економічної діяльності та самих ризиків.
6. З’ясуйте, у яких випадках необхідно здійснювати аналіз, прогнозувати й оцінювати ризики.
7. Дайте визначення основних суб’єктів економічного ризику.
8. Поясніть сутність таких понять: джерело, об’єкт, суб’єкт еконо­мічного ризику.
9. Поясніть, який існує взаємозв’язок між ризиком і прибутком з позиції фінансового менеджменту.
10. Розкрийте суть такого поняття, як структура фінансового ризику. Наведіть відповідний приклад.
11. Охарактеризуйте умови виникнення ризику та його елементи.
1.5. Завдання для самостійного дослідження

 • Проаналізуйте чинники та визначіть структуру ризику на прикладі певного інвестиційного проекту.
 • На конкретному прикладі здійсніть аналіз ризику, класифікуйте його джерела щодо певного виду комерційної діяльності.
 • На конкретному прикладі імпорту певного виду товарів визначіть ризик, яким обтяжена ця діяльність. Класифікуйте джерела.
 • Проаналізуйте і дайте класифікацію ризиків для експортера певних товарів та послуг.
 • На конкретному прикладі здійсніть якісний аналіз та класифікацію ризику ринкової ліквідності.

1.6. Теми рефератів

 • Якісний аналіз та класифікація банківських ризиків.
 • Сутність та причини виникнення ризику в фінансовому менеджменті.
 • Інновації та ризик.
 • Ризик у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
 • Антикризове управління фірмою та ризик.
 • Аналіз ризику в АПК.
 • Зовнішній борг України та ризик.

1.7. Основні терміни та поняття

 • Економічний ризик.
 • Інформаційна ситуація.
 • Невизначеність:

ієрархія видів (недостовірність; неоднозначність; невідомість);
інформаційні компоненти;
причини виникнення.

 • Поводження менеджера в умовах ризику.
 • Принцип невизначеності в економіці.
 • Пристосування до ризику:

внутрішнє (екстравертність);
зовнішнє (інтравертність).

 • Психологічна теорія рішень.
 • Ризик:

види (виробничий, інноваційний, комерційний, політичний, фінансовий);
класифікація;
об’єкт, суб’єкт, джерело;
типи (динамічний, статистичний);
чинники (внутрішні, зовнішні).

 • Якісний аналіз ризику:

алгоритм;
аспекти.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.