лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

9.6. Багатоцільова та багатокритеріальна задача прийняття рішень в полі кількох інформаційних ситуацій


Процес прийняття компромісного рішення з урахуванням різних (часто суперечливих) цілей (ситуація багатьох цільових ФО) може розглядатись як ієрархічна модель, наведена на рис. 9.3. Остання враховує також можливість компромісу в полі кількох ІС.
На рис. 9.3 використані умовні  позначення, які вже мали місце на рис. 9.1 та 9.2, і крім цього:
F1, …, FN — функціонали оцінювання;
 — оператор згортання функціонала оцінювання ;

~

 

~

  — вектор-стовпчик, отриманий в результаті згортання функціонала оцінювання ;

~

 Fa — інтегральний функціонал оцінювання (матриця розмірів m?N), який утворений з векторів-стовпчиків , ;
Fa — вектор-стовпчик рейтингів альтернативних рішень, отриманий в результаті зваженого згортання матриці Fa за допомогою оператора KU;
UF={} — вектор вагових коефіцієнтів, що відображають пріоритетність відповідних функціоналів оцінювання ;
ZNF — оператор згортання N функціоналів оцінювання в полі кількох інформаційних ситуацій.


Рис. 9.3. Ієрархічна модель прийняття рішення
при наявності N функціоналів оцінювання
Використовуючи введені позначення, ієрархічну задачу прийняття рішення в полі кількох інформаційних ситуацій при наявному одному функціоналу оцінювання можна записати у вигляді:

Рис. 9.4. Розгорнута ієрархічна модель прийняття
рішення комерційним банком

!

 Приклад 9.4.Виходячи з умови прикладу 9.1, прийняти компромісне рішення в полі інформаційних ситуацій І1та І5та з одночасним урахуванням двох функціоналів оцінювання.

~

 

~

 Розв’язання. Процес визначення компромісного рішення для даного прикладу здійснюється на основі результатів прикладів 9.2 та 9.3. У розгорнутій схемі (рис. 9.4) показано послідовність етапів прийняття компромісного рішення. В даному прикладі рішення приймається на найвищому (четвертому) рівні ієрархії.
На основі векторів-стовпчиків  та , отриманих в прикладі 9.3, утворюємо матрицю . З урахуванням коефіцієнтів пріоритету функціоналів оцінювання = 0,41, = 0,59, згортаємо  в стовпчик:

~

 

~

 

~

 
Рішення х2має найвищий рейтинг (0,643), тобто комерційному банку можна рекомендувати надати кредит заводу горілчаних виробів. В той же час рейтинг рішення х1не значно відрізняється від рейтингу рішення х2, а тому х1 можна розглядати як альтернативу щодо рішення х2при остаточному прийнятті рішення керівництвом банку.
Можна показати, що незначна зміна коефіцієнтів пріоритету в сторону збільшення ризику може забезпечити найвищий «рейтинг» рішенню х1.-

?

  

9.7. Контрольні запитання та теми для обговорення


1. Поясніть суть критерію Парето. Проілюструйте метод виділення Паретових розв’язків на прикладі з двома критеріями.
2. Чому при прийнятті економічних рішень виникають багатокритеріальні задачі? У чому полягає їх суть?
3. Наведіть структурну схему процесу побудови ієрархічних моделей багатокритеріальних рішень. Поясніть суть основних етапів цієї схеми.
4. Якими основними чинниками можна охарактеризувати проблему прийняття багатоцільових рішень?
5. Перерахуйте основні етапи процесу побудови багатокритеріальної задачі. Поясніть суть кожного з цих етапів.
6. Який набір критеріїв вважається повним?
7. Поясніть суть методів нормалізації.
8. У чому полягає суть методів згортки? Наведіть деякі з них.
9. Суть та основні вимоги щодо формування множини критеріїв.
10. Перерахуйте найбільш розповсюджені характеристики пріоритету. Охарактеризуйте їх.
11. Перерахуйте принципи урахування пріоритету. Охарактеризуйте їх.
12. Поясніть суть ієрархічної моделі прийняття рішень в полі однієї інформаційної ситуації при наявності двох функціоналів оцінювання.
13. Побудуйте ієрархічні моделі, що відповідають ситуації прийняття рішення:
а) згідно з модифікованим критерієм;
б) згідно з критерієм Гурвіца;
в) згідно з критерієм Ходжеса –Лемана.
14. Поясніть суть ієрархічної моделі прийняття рішень в полі кількох інформаційних ситуацій.
15. Дайте економічну інтерпретацію випадку, коли рішення приймається:
а) в полі інформаційних ситуацій І3 та І4.
б) в полі інформаційних ситуацій І1 та І3.
16. Поясніть суть загальної ієрархічної моделі прийняття рішення.
9.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
1. Відомо, що:

Знайдіть оптимальне рішення виходячи з позиції компромісу між критеріями мінімального середньоквадратичного відхилення (І1;
p1 = 0,25; p2 = 0,15; р3 = 0,4; р4 = 0,2) та критерієм Вальда (І5).
Побудуйте відповідну розгорнуту ієрархічну схему.
2. Відомо, що:

Знайдіть оптимальне рішення, виходячи з позиції критерію Ходжеса-Лемана (l = 0,7; р1 = 0,3; p2 = 0,3; p3 = 0,25; p4 = 0,15) і компромісу між обома функціоналами оцінювання.
Побудуйте відповідну розгорнуту ієрархічну схему.
3. Знайдіть компромісне рішення щодо розвитку фірми, якою Ви керуєте, виходячи:
1) з N функціоналів оцінювання F1, F2,, FN (N? 2);
2) з  інформаційних ситуацій  І1, І2, …, І( ? 2);
3) з sj, j = 1, ...,, критеріїв прийняття рішення (sj ? 2), на базі яких здійснюється згортання функціоналів оцінювання в полі кожної з вибраних інформаційних ситуацій.
Функціонали оцінювання F1, F2, …, FN:

  • а) можуть мати різні інгредієнти;
  • б) розрахунок елементів ФО повинен базуватись на множині несумісних рішень X = {x1; x2;; xm}, m ?4, та множині несумісних взаємодоповнюючих станів економічного середовища Q = {q1; q2; …; q}, n ? 3;

в) множини станів ЕС, що відповідають різним ФО, можуть мати свою розмірність і свої розподіли ймовірностей.
Згортку інтегральних функціоналів оцінювання здійснювати з використанням самостійно підібраних систем коефіцієнтів пріоритетів.
9.9. Теми рефератів
1. Використання ієрархічних моделей у проблемах антикризового управління фірмою.
2. Ієрархічні моделі та їх використання при обранні інноваційних проектів з урахуванням ризику.
3. Застосування багатокритеріального підходу при аналізі кредитного ризику комерційного банку.
9.10. Основні терміни і поняття
· Багатоцільова та багатокритеріальна задача прийняття рішення.
· Вирішувальне правило:
аксіоматичний підхід;
евристичний підхід.
· Задача прийняття рішення:
багатокритеріальна;
багатоцільова;
одноцільова.
· Згортка інформації.
· Ієрархічна модель прийняття рішень.
· Інтегральний функціонал оцінювання.
· Критерії прийняття рішення:
Парето;
зваженого гарантованого результату;
зваженого домінуючого результату;
зваженої сумарної ефективності;
зваженої рівномірності;
рівності;
квазирівності.
· Методи зваженої згортки інформації (KU).
· Методи згортки інформації:
Байєса (В);
Вальда (V);
Севіджа (S);
Гурвіца (G);
Ходжеса-Лемана (HL);
середньоквадратичного відхилення (s );
семіквадратичного відхилення (SSV).
· Нормалізація інформації, її методи:
відносна;
зміни інгредієнта;
порівняльна;
природна;
Севіджа.
· Одноцільова багатокритеріальна задача прийняття рішення:
в полі однієї інформаційної ситуації;
в полі кількох інформаційних ситуацій.
· Оператор згортання одного функціонала оцінювання:
в полі однієї інформаційної ситуації (ZI);
в полі кількох інформаційних ситуацій (ZF).
· Оператор згортання багатьох функціоналів оцінювання (ZNF).
· Принципи врахування пріоритету:
лінійний;
показниковий.
· Рейтинг альтернативного рішення.
· Характеристики пріоритету:
вектор вагових коефіцієнтів (U);
ряд бінарних відношень (RV);
ряд пріоритету (RI).
· Ситуація прийняття багатоцільових рішень.
· Шкала оцінювання критеріїв.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.