лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Передмова


Вивчення і врахування невизначеності, конфліктності, багатокритеріальності та породжуваного ними ризику стало однією з магістральних ліній розвитку економічної теорії в другій половині ХХ ст. Особливістю сучасного економічного ризику є його тотальність, всеосяжність. Власне, тому економічний ризик належить до фундаментальних понять сучасної економічної теорії та менеджменту.
Об’єкт управління ситуаціями, що постають перед органом управління, характеризується багатоваріантністю розвитку подій і можливістю виникнення непередбачених ситуацій. Тому головними якостями сучасного економіста, фінансиста, управлінця, менеджера є уміння працювати в умовах невизначеності (неповноти інформації), здійснювати раціональний вибір з множини можливих, альтернативних варіантів, здатність йти на ризик у розумних (допустимих) межах.
Чим складнішим і невизначенішим (розпливчастим) є соціально-економічне середовище, тим злободеннішими є необхідність урахування ризику, побудова й удосконалення адекватного інструментарію щодо його
аналізу, врахування, моделювання та прогнозування. Складність причинно-наслідкових і функціональних зв’язків між елементами ринкового механізму формується під впливом багатьох потужних соціально-еко­номічних, політичних, організаційно-технічних та інших чинників, які мають, взагалі кажучи, різноспрямований характер. Усе це породжує невизначеність, конфліктність, багатокритеріальність, зумовлений ними ризик, який неможливо цілком усунути. Але в цьому й немає жодного сенсу.
Сучасна теорія економічного ризику (економічна ризикологія), спираючись на загальну економічну теорію, системний аналіз, економіко-математичні методи і моделі, сформувала свої теоретико-методологічні принципи, нагромадила потужний і гнучкий інструментарій, що знаходить дедалі ширше практичне використання в усіх сферах економічної (господарської) діяльності. Однак це не виключає необхідності її подальшого удосконалення і розвитку.
Слід зазначити, що конкретні інструкції, методики, математичні моделі, програмно-методичні комплекси, які використовуються корпораціями, банками, страховими компаніями та іншими суб’єк­тами економічної діяльності при врахуванні й оцінюванні економічного ризику, є комерційною таємницею, що досить ретельно охороняється. Особи, які займаються цими питаннями, в економічно розвинутих країнах — одні з найбільш високо оплачуваних і не заінтересовані в ширшому розповсюдженні своїх знань та досвіду. У багатьох монографіях, присвячених, зокрема, проблемам менеджменту, наголошується, що однією з головних причин недостатнього врахування ризику є те, що багато керівників різних рівнів і рангів просто не мають таких знань, бояться і не в змозі операціонально висловити свої міркування (судження), пов’язані з проблемами ризик-менеджмен­ту. А тому вивчення студентами закладів вищої освіти України основ сучасної економічної ризикології сприятиме виробленню у майбутніх фахівців глибокого розуміння суті економічних явищ і процесів, гнучкого професійного мислення, оволодінню сучасною, що врахо­вує ризик, методологією аналізу та прийняття раціональних рішень, стратегією і тактикою антикризового управління економічним (господарським) об’єктом в реальних умовах. Ще раз наголосимо: економіці іманентно притаманна невизначеність, конфліктність, багатокритеріальність та зумовлений ними ризик.
Мета курсу — озброїти майбутніх фахівців з економіки, бізнесу та менеджменту систематизованими знаннями щодо аналізу, моделювання та управління ризиком.
Під час опрацювання цього навчального посібника автори мали також на меті дати можливість студентові (читачеві) вдивитися в економіку очима зацікавленого (не байдужого) дослідника, який намагається зрозуміти і адекватно формалізувати мотиви поводження виробника, споживача, фінансиста, а також держави, як виразника спільних інтересів її громадян, в умовах об’єк­тивно існуючої невизначеності, конфліктності та зумовленого ними ризику.
У результаті вивчення дисципліни «Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком» студент матиме можливість:

  • зрозуміти,що на економічні процеси впливають некеровані чинники, що ці процеси розвиваються здебільшого в умовах невизначеності, конфліктності, багатокритеріальності, принципової неможливості здійснення точних економічних прогнозів, необхідних для прий­няття раціональних рішень. Усе це необхідно свідомо враховувати в господарський діяльності та в теоретико-економічних дослідженнях;
  • засвоїти основні принципи здійснення аналізу ризику, його моделювання, врахування та управління ним;
  • оволодіти,навичкамисамостійно здійснювати якісний аналіз, ідентифікацію ризику й проводити відповідні обчислення, використовуючи сучасні ЕОМ та відповідні програмно-методичні комплекси. Оцінювати міру ризику за певними адекватними цілям і системі прийнятих гіпотез кількісними показниками. Контролювати, моделювати й враховувати ризик, управляти ним, застосовуючи відповідні методи (способи), що є в арсеналі економічної ризикології.

Пропонований навчальний посібник надасть дієву допомогу під час самостійного вивчення відповідних підходів та інструментарію з ризикології. Необхідною умовою для цього є попередня підготовка з теорії економіки (макро-мікроекономіки), фінансового аналізу, менеджменту, маркетингу та низки дисциплін економіко-математич­ного циклу (математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей, математичної статистики, математичного програмування, економетрії).
В основу посібника покладено багаторічний досвід професорсько-викладацького складу кафедри економіко-математичних методів Київського національного економічного університету з читання лекцій та проведення практичних і семінарських занять з проблеми економічної ризикології для студентів усіх факультетів різних форм навчання (денної, вечірньої, заочної).
Навчальний курс, що ґрунтується на даному посібни­ку, передбачає організацію навчального процесу, який складається з трьох частин:

  • лекції, під час яких викладаються основні положення теорії;
  • семінарські (практичні) заняття для детального обговорення вузлових проблем теорії, отримання необхідних навичок використання аналітичного інструментарію та перевірки правильності розв’язання задач;
  • самопідготовка, що включає вивчення змісту посібника, додаткових джерел, поточної інформації, розв’язу­вання задач, підготовку відповідей на контрольні тестові запитання.

Структура посібника відповідає типовій програмі з дисципліни. Він складається із вступу, одинадцяти розділів і чотирьох додатків. У першому додатку приведено типову навчальну програму з дисципліни. У посібнику висвітлюється проблематика перших дванадцяти тем навчальної програми. Теми 13 і 14 пропонуються студентам для написання рефератів, а тому вони опущені в основному матеріалі. Ці теми достатньо висвітлені у підручниках [2, 3].
На думку авторів, посібник буде корисним не лише під час навчання у вузі, а й у подальшому житті.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.