лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.7. Кореляція цінних паперів та її застосування


Під час формування ПЦП істотну роль відіграє ще одна характеристика — кореляція ЦП. Вона характеризує взаємозв’язок між нормами прибутку двох цінних паперів. Міру щільності цього взаємозв’язку вимірюють за допомогою коефіцієнта кореляції.
Коефіцієнт кореляції є показником того, наскільки зв’язок між нормами прибутків акцій двох видів близький до строгої лінійної залежності. Він однаково ураховує і надто велику частку випадковості, і надто велику частку нелінійності цього зв’язку. Якщо розглядаються дві звичайні акції виду А1та А2, то їхній коефіцієнт кореляції визначається за формулою:

де r12 — коефіцієнт кореляції для акцій виду А1 та А2, cov(R1, R2) — коваріація випадкових величин R1 та R2. Очевидно, що cov(Rk, Rk) =
=
,rkk = 1, k = 1, 2.
Якщо коефіцієнт кореляції не дорівнює нулю, то він своєю величиною характеризує не тільки наявність, а й тісноту стохастичного зв’язку між R1 та R2.
Нагадаємо основні властивості коефіцієнта кореляції:

  • коефіцієнт кореляції приймає значення в межах [– 1; 1];
  • абсолютна величина коефіцієнта кореляції вказує на тісний взаємозв’язок норм прибутку акцій: чим більшою (ближчою до одиниці) є абсолютна величина, тим тісніше пов’язані між собою ці акції і чим меншою (ближчою до нуля) вона є, тим слабшим є зв’язок між цими акціями;
  • знак коефіцієнта кореляції вказує напрямок взаємозв’язку норм прибутку акцій. Якщо він додатний, то маємо додатну кореляцію, коли зростання (зниження) норми прибутку однієї акції відбувається одночасно із зростанням (зниженням) норми прибутку другої акції. Коли ж коефіцієнт кореляції є від’ємною величиною, то маємо коефіцієнт так званої від’ємної кореляції акцій, коли зростання (зниження) норми прибутку однієї акції відбувається одночасно із зниженням (зростанням) норми прибутку другої.

Приклад 7.5. Розглянемо три різні акції виду А1, А2, А3. Дані стосовно їх норм прибутку та ймовірностей подано в табл.7.3.
Необхідно обчислити відповідні коефіцієнти кореляції.

Таблиця 7.3

Стан економіки

Імовірність

Норма прибутку акцій, %
А1                  А2                  А3

Значне піднесення

0,1

20

30

5

Незначне піднесення

0,3

10

20

7

Стагнація

0,3

5

10

8

Незначна рецесія

0,2

0

5

9

Значна рецесія

0,1

– 10

0

12

!

 

Розв’язання. Після відповідних обчислень одержимо такі значення сподіваних норм прибутку та середньоквадратичних відхилень акцій:
m1 = 5,5%, m2 = 13%, m3 = 8%; s1 = 7,567%, s2 = 8,718%,
s3 = 1,732%.
Знайдемо коваріацію між нормами прибутку для акцій А1 та А2:
cov(R1, R2) =  0,1 ? (20 – 5,5)(30 – 13) + 0,3 ? (10 – 5,5)(20 – 13) + 
+ 0,3 ? (5 – 5,5)(10 – 13) + 0,2 ? (0 – 5,5)(5 – 13) +
+ 0,1 ? (– 10 – 5,5)(0 – 13) = 63,5.
Аналогічно знаходимо коваріації між нормами прибутку акцій виду А1 та А3, А2 та А3:
cov(R1, R3) = – 13;  cov(R2, R3) = – 14.
Знайдемо тепер відповідні коефіцієнти кореляції:
r12 = cov(R1, R2)/s1s2 = 63,5 / (7,567 ? 8,718) = 0,963;
r13 = cov(R1, R3)/s1s3 = – 13 / (7,567 ? 1,732) = – 0,992;
r23 = cov(R2, R3)/ s2s3 = – 14 / (8,718 ? 1,732) = – 0,927.-
На практиці додатна кореляція зустрічається значно частіше, ніж від’ємна. Це пов’язано з так званою силою прискорення ринку. Наприклад, дослідження, проведені на Нью-Йоркській біржі, показали, що переважна частина акцій має коефіцієнт кореляції в межах від 0,4 до 0,6.
Аналогічно тому, як це було зроблено при обчисленні сподіваної норми прибутку та ризику, оцінку коефіцієнта кореляції для двох видів акцій — вибірковий коефіцієнт кореляції — можна знайти на основі інформації про норми прибутку акцій у минулому.
Формула для обчислення вибіркового коефіцієнта кореляції двох видів акцій  така:
,
де Т — кількість попередніх періодів, для яких маємо інформацію.
У зв’язку з випадковістю вибірки, вибірковий коефіцієнт кореляції  може відрізнятися від нуля навіть тоді, коли між спостережуваними випадковими величинами відсутня кореляція.


7.8. Портфель цінних паперів


Узгодження максимізації норми прибутку і мінімізації ризику не є простим, бо на досить ефективному ринку цінні папери з високою нормою прибутку характеризуються відповідно високим ступенем ризику. Розсудливий інвестор шукає такі можливості щодо розміщення капіталу, при яких із збільшенням норми прибутку одночасно зменшувався б і ступінь ризику. Такі можливості дає йому формування портфеля цінних паперів. Сукупність придбаних цінних паперів становить портфель. Під структурою портфеля цінних паперів розуміють співвідношення часток інвестицій у цінні папери різних видів.
Математична модель ПЦП, сформованого з N цінних паперів, будується таким чином. Нехай Rk — норма прибутку k-го виду ЦП (k = 1, …, N), Sk — обсяг грошових активів, інвестованих в k-тий вид ЦП, S — обсяг всіх грошових активів, інвестованих в ПЦП. Покладемо
хk = Sk / S,   k = 1, …, N,
тобто хk — це частка інвестицій у ЦП k-го виду. Очевидно, що xk ? 0 і при цьому

Структуру ПЦП відображає вектор X = {x1; ...; xN}.
Тоді норма прибутку ПЦП, складеного з N видів ЦП

Cподівана норма прибутку цього ПЦП

тобто

Ризик ПЦП згідно з класичним підходом обчислюється на основі дисперсії його норми прибутку:
VП = D() = s2() =  = M(RП – mП)2.
Легко показати [3], що
,
де .


7.8.1. Однорідний портфель цінних паперів


Особливим випадком портфеля є однорідний портфель, тобто такий, який містить лише один вид цінних паперів.
Тоді для цього ПЦП

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.