лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ РИЗИКУ
1.1. Гносеологічні аспекти економічного ризику
1.1.1. Невизначеність та ризик
1.1.2. Визначення економічного ризику
1.1.3. Ставлення до ризику суб’єктів прийняття рішень
1.1.4. Багатокрокова процедура аналізу ризику
1.2. Аналіз чинників невизначеності, конфліктності та породжуваного ними економічного ризику
1.2.1. Фундаментальний характер невизначеності

  1. 1.2.2. Аналіз чинників невизначеності

1.2.3. Види невизначеності
1.2.4. Причини багатокритеріальності та конфліктності
1.2.5. Аналіз чинників ризику
1.3. Класифікація ризику
1.3.1. Загальні засади класифікації ризику
1.3.2. Політичний ризик
1.3.3. Виробничий ризик
1.3.4. Комерційний ризик
1.3.5. Фінансовий ризик
1.3.6. Інноваційний ризик
1.4. Контрольні запитання та теми для обговорення
1.5. Завдання для самостійного дослідження
1.6. Теми рефератів
1.7. Основні терміни та поняття
Розділ 2. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКУ
2.1. Статистична та нестатистична  (суб’єктивна) ймовірність
2.2. Метод аналогій
2.3. Аналіз чутливості (вразливості)
2.4. Аналiз ризику методами iмiтацiйного моделювання
2.4.1. Алгоритм
2.4.2. П’ять спрощених ситуацій прийняття рішення
2.5. Аналіз ризику збитків
2.5.1.Зони ризику збитків
2.5.2. Функція щільності розподілу ймовірності збитків
2.6. Наслідки кількісного аналізу ризику
2.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
2.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
2.9. Теми рефератів
2.10. Основні терміни та поняття
Розділ 3. Система кількісних оцінок ступеня ризику
3.1. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику
3.2. Ймовірність як один з підходів до оцінки ризику
3.3. Інгредієнт економічного показника
3.4. Ризик в абсолютному вираженні
3.4.1. Спрощений підхід до оцінювання ризику
3.4.2. Ризик як величина очікуваної невдачі
3.4.3. Зважене середньогеометричне значення  економічного показника
3.4.4. Ризик як модальне значення міри невдачі
3.4.5. Ризик як міра мінливості результату
3.5. Ризик у відносному вираженні
3.5.1. Коефіцієнт сподіваних збитків
3.5.2. Коефіцієнти варіації, семіваріації, семівідхилення від зваженого середньогеометричного
3.5.3. Правила визначення знака інгредієнта
3.5.4. Коефіцієнти асиметрії та варіації асиметрії
3.5.5. Коефіцієнт ексцесу та варіації ексцесу
3.6. Використання нерівності Чебишева
3.6.1. Уникнення банкрутства при отриманні кредиту
3.6.2. Уникнення банкрутства при наданні кредиту
3.6.3. Визначення меж зон допустимого, критичного  та катастрофічного ризиків
3.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
3.8. Теми рефератів
3.9. Приклади та завдання для самостійної роботи
3.10. Основні терміни та поняття
Розділ 4. Ризик та елементи теорії корисності
4.1. Концепція корисності. Пріоритети та їх числове  відображення
4.2. Корисність за Нейманом
4.2.1. Поняття лотереї
4.2.2. Сподівана корисність
4.2.3. Детермінований еквівалент лотереї. Страхова сума
4.2.4. Премія за ризик. Приклади
4.3. Різне ставлення до ризику та корисність
4.3.1. Несхильність та схильність до ризику
4.3.2. Функція схильності-несхильності до ризику
4.3.3. Нейтральність до ризику
4.3.4. Стратегічна еквівалентність
4.3.5. Продаж лотереї
4.3.6. Купівля лотереї
4.3.7. Функція локальної несхильності до ризику
4.4. Криві байдужості
4.5. Функція корисності з інтервальною  нейтральністю до ризику
4.6. Контрольні запитання та теми для обговорення
4.7. Теми рефератів
4.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
4.9. Основні терміни та поняття

Розділ 5. Управління ризиком

5.1. Основні підходи щодо управління ризиком
5.1.1. Узагальнена блок-схема процесу управління ризиком
5.2. Інваріантні способи зниження ступеня ризику
5.2.1. Зовнішні способи зниження ступеня ризику
5.2.2. Внутрішні способи зниження ступеня ризику
5.3. Таблиця рішень
5.4. Контрольні запитання та теми для обговорення
5.5. Теми рефератів
5.6. Основні терміни та поняття
Розділ 6. ЗАПАСИ, РЕЗЕРВИ ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ
6.1. Структура та види резервів і запасів  на непередбачувані витрати
6.1.1. Види матеріальних запасів
6.1.2. Обсяг резерву сировини
6.2. Резервування грошових засобів на покриття  випадкових затрат
6.3. Управління запасами з урахуванням ризику
6.3.1. Модель М. Міллера і Д. Орра
6.3.2. Модель формування оптимального резерву
6.4. Задачі управління виробництвом та резервами
6.5. Контрольні запитання та теми для обговорення
6.6. Приклади та завдання для самостійної роботи
6.7. Теми рефератів
6.8. Основні терміни та поняття
Розділ 7. Диверсифікація як спосіб зниження ризику: елементи теорії портфеля
7.1. Суть диверсифікації
7.2. Суть управління портфелем цінних паперів
7.3. Ризик портфеля  цінних паперів
7.4. Норма прибутку цінних паперів
7.4.1. Сподівана норма прибутку цінних паперів
7.5. Ризик цінних паперів в абсолютному вираженні
7.6. Ризик цінних паперів у відносному вираженні
7.7. Кореляція цінних паперів та її застосування
7.8. Портфель цінних паперів
7.8.1. Однорідний портфель цінних паперів
7.8.2. Портфель з двох видів цінних паперів
7.8.3. Портфель з багатьох видів цінних паперів
7.8.4. Включення в портфель безризикових цінних паперів
7.8.5. Коефіцієнт чутливості бета. Фондові індекси
7.8.6. Спрощена класична модель формування портфеля  (модель Шарпа)
7.8.7. Систематичний та несистематичний ризики
7.9. Тактика фінансового менеджера
7.10. Про ефективність роботи фінансового менеджера та аналітика
7.11. Контрольні запитання та теми для обговорення
7.12. Теми для досліджень та рефератів
7.13. Приклади та завдання для самостійної роботи
7.14. Основні терміни та поняття
Розділ 8. Моделювання економічного ризику
8.1. Теоретико-ігрова модель
8.1.1. Концепція теорії гри
8.1.2. Економічне середовище
8.1.3. Функціонал оцінювання
8.1.4. Функція ризику
8.1.5. Матриця ризику
8.1.6. Неперервний випадок
8.2. Інформаційна ситуація
8.3. Прийняття рішень в умовах ризику
8.4. Критерії прийняття рішень
8.4.1. Перша інформаційна ситуація (І1)
8.4.2. Друга інформаційна ситуація (І2)
8.4.3. Третя інформаційна ситуація (І3)
8.4.4. Четверта інформаційна ситуація (І4)
8.4.5. П’ята інформаційна ситуація (І5)
8.4.6. Шоста інформаційна ситуація (I6)
8.4.7. Критерій Парето
8.5. Стислий підсумок
8.6. Контрольні запитання, теми для обговорення  та дослідження
8.7. Приклади та завдання для самостійної роботи
8.8. Основні терміни та поняття
Розділ 9. Ієрархічні моделі прийняття рішень
9.1. Загальна ієрархічна модель
9.2. Побудова моделі багатоцільової  та багатокритеріальної задачі
9.2.1. Формування набору критеріїв і розробка шкал їх оцінювання
9.2.2. Виявлення системи пріоритетів прийняття рішення
9.2.3. Побудова вирішувальних правил
9.3. Приклад ситуації прийняття багатоцільового  та багатокритеріального рішення
9.4. Одноцільова багатокритеріальна задача прийняття  рішень в полі однієї інформаційної ситуації
9.5. Одноцільова багатокритеріальна задача прийняття  рішень в полі кількох інформаційних ситуацій
9.6. Багатоцільова та багатокритеріальна задача прийняття  рішень в полі кількох інформаційних ситуацій
9.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
9.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
9.9. Теми рефератів
9.10. Основні терміни і поняття
Розділ 10. Вартість, час та ризик
10.1. Вартість і час
10.1.1. Норма дисконту
10.2. Модель рівноваги ринку капіталів (СAPM)
10.3. Вплив ризику та інфляції на величину сподіваної норми відсотка
10.3.1. Інфляція, інфляційний ризик і норма відсотка
10.3.2. Ризик та норма відсотка
10.4. Майбутня вартість
10.4.1. Техніка дисконтування
10.5. Теперішня вартість
10.6. Оцінка ринкової вартості підприємства та ризик
10.7. Контрольні запитання  та теми для обговорення
10.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
10.9. Основні терміни та поняття
Розділ 11Деякі типові задачі Урахування ризику у фінансовому менеджменті
11.1. Загальні засади фінансового менеджменту  з урахуванням ризику
11.2. Вартість капіталу
11.3. Формалізований опис невизначеності та урахування  ризику інвестиційних проектів
11.4. Контрольні запитання та теми для обговорення
11.5. Основні терміни та поняття
Додатки
Додаток 1. Навчальна програма з дисципліни «Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком»
Додаток 2. Перелік скорочень
Додаток 3. Перелік математичних об’єктів
Додаток 4. Перелік вживаних символів (операторів, кванторів)

література

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.