лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

!

 Приклад 3.20.Виходячи з умови прикладу 3.3, тобто вважаючи, що kдп0,2, kкр = 0,02, kкт = 0,002, а також поклавши M(X27,660 та s(X) = 26,189, оцінити теоретичні значення границь зон допустимих, критичних та катастрофічних відносних збитків.
Розв’язання.Виходячи з виведених вище формул, отримуємо:

Як ми бачимо, отримані вище значення хдп та хкр за однакових умов в 2 рази з надлишком більші від відповідних границь, отриманих у прикладі 3.3, за значення хкт — в три рази. Така відмінність результатів пояснюється тим, що при виведенні формул для оцінок хдп , хкр та хкт використовувалась нерівність (напркилад, для хдп)
|Х – m| ? |хдпm|, яка на відміну від результатів, отриманих раніше (пункт 3.4), враховує як оцінку , так і оцінку , тобто має місце таке співвідношення:

Якщо ж є підстави вважати, що   (наприклад, коли Мо(Х) » М(Х),тобто функція щільності розподілу є симетричною відносно прямої х = m), то приходимо до оцінки:

тобто
Аналогічно отримуємо, що

?

 


  Відмінність останніх результатів від тих, що отримані в прикладі 3.3, на даному етапі пояснюється вже тим, що нерівність Чебишева не враховує властивостей функції щільності розподілу ймовірності.-

 


  3.7. Контрольні запитання та теми для обговорення

 


1. Чому для кількісного вимірювання величини ризику у фінансовому менеджменті використовують кілька показників? Наведіть окремі з них.
2. Якщо дисперсія норми доходу першого проекту більша, ніж дисперсія другого проекту за решти рівних умов, то який з проектів обтяжений більшим ризиком й чому?
3. Чому і в якому випадку для оцінювання переваг одного з кількох варіантів проектів використовують коефіцієнт варіації?
4. Наведіть приклади показників ступеня ризику у відносному вираженні. Які показники ефективності приймаються при цьому за базу вимірювання?
5. У яких ситуаціях доцільніше оцінювати ризик: за допомогою семіваріації чи за допомогою коефіцієнта семіваріації?
6. У яких ситуаціях ризик доцільно оцінювати за допомогою коефіцієнта асиметрії? Коефіцієнта варіації асиметрії?
7. У яких ситуаціях ризик доцільно оцінювати за допомогою коефіцієнта ексцесу? Коефіцієнта варіації ексцесу?
8. Поясніть, що означають терміни: «допустимий», «критичний», «катастрофічний» ризик, наведіть приклади кількісного визначення цих величин.
9. Наведіть основні правила та побудуйте гіпотетичну криву ймовірностей збитків у фінансовому підприємництві.
3.8. Теми рефератів
1. Використання абсолютних оцінок ризику при прийнятті фінансових (інвестиційних) рішень.
2. Використання відносних оцінок ризику при прийнятті управлінських рішень.
3. Новітні підходи щодо адекватного вимірювання ступеня політичного та країнного ризиків.
4. Використання експертних процедур при вимірюванні ступеня інвестиційних ризиків.
3.9. Приклади та завдання для самостійної роботи
1. Розглядаються два проекти А і В щодо інвестування. Відомі оцінки прогнозованих значень доходу від кожного з цих проектів та відповідні значення ймовірностей. Цифрові дані наведено в таблиці.

Оцінка
можливого
результату

Проект А

Проект В

Прогнозований
прибуток ($млн)

Значення
ймовірностей

Прогнозований прибуток ($млн)

Значення ймовірностей

Песимістична

300

0,20

240

0,25

Стримана

1000

0,60

900

0,50

Оптимістична

1500

0,20

1800

0,25

Потрібно оцінити міру ризику кожного з цих проектів та обрати один із них для інвестування (той, що забезпечує меншу величину ризику), якщо за величину ризику приймається :
а) величина дисперсії;
б) величина коефіцієнта варіації;
в) величина семіваріації;
г) величина коефіцієнта семіваріації;
д) величина коефіцієнта асиметрії;
е) величина коефіцієнта аксцесу.
2. При вкладенні капіталу в проект А із 150 випадків прибуток А1 = 2000 отримано 75 разів, прибуток А2 = 800 отримано 25 разів, а при вкладенні капіталу в проект B із 120 випадків прибуток B1 = 1100 отримано 58 разів, прибуток В2 = 1900 отримано 40 разів і прибуток B3 = 1770 отримано 22 рази. Визначте варіант вкладення капіталу, виходячи з таких показників :
а) величина сподіваного прибутку;
б) величина ризику.
Розгляньте варіанти, коли величина ризику визначається як дисперсія, семіваріація, коефіцієнт семіваріації та коефіцієнт асиметрії.
3. Розглядаються два інвестиційні проекти П1 та П2. Норма прибутку по кожному з них залежить від економічної ситуації. На ринку можливі два варіанти економічної ситуації: ситуація q1 з ймовірністю 0,3 та ситуація q2 — з ймовірністю 0,7. Проекти неоднаково реагують на різні економічні ситуації. Прибуток проекту П1за обставин q1 зростає на 8%, за обставин q2 — на 7%; прибуток проекту П2за обставин q1 падає на 5%, за обставин q2 зростає на 12,57%. Для реалізації інвестиційного проекту інвестор змушений брати позику під 2,5%. Проведіть аналіз проектів П1та П2щодо реалізації одного з них.
3.10. Основні терміни та поняття

  • Базовий показник:

допустимого ризику;
катастрофічного ризику;
критичного ризику.

  • Еластичність коефіцієнта сподіваних збитків.
  • Інгредієнт економічного показника ефективності :

негативний;
позитивний.

  • Індикатор:

несприятливого відхилення;
сприятливого відхилення.

  • Ймовірність перевищення заданого рівня збитків.
  • Критерій :

допустимого ризику;
катастрофічного ризику;
критичного ризику.

  • Ризик банкрутства.
  • Ризик в абсолютному вираженні:

величина очікуваної невдачі :
математичне сподівання;
зважене середньогеометричне.

  • Міра мінливості економічного показника ефективності:

дисперсія;
семіваріація;
семіквадратичне відхилення;
середньоквадратичне відхилення.

  • Ризик у відносному вираженні :

коефіцієнт асиметрії;
коефіцієнт варіації;
коефіцієнт варіації асиметрії;
коефіцієнт варіації ексцесу;
коефіцієнт ексцесу;
коефіцієнт ризику;
коефіцієнт семіваріації;
коефіцієнт семівідхилення від зваженого середньогеометричного.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.