лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.4. Ризик в абсолютному вираженні


В абсолютному вираженні ризик може визначатися сподіваною величиною можливих збитків, якщо збитки піддаються такому вимірові. Як міру ризику в абсолютному вираженні використовують також оцінки мінливості результату.


3.4.1. Спрощений підхід до оцінювання ризику


На практиці, оцінюючи ризик, часто обмежуються спрощеним підходом. При цьому спираються на одне значення економічного показника, яке відображає найважливішу узагальнену характеристику у даній конкретній ситуації. Якщо в якості такої узагальненої характеристики виступає величина небажаних наслідків(збитки, платежі тощо), то міра (ступінь) ризику невдачі (в процесі досягнення мети) може визначатися як добуток ймовірності невдачі (небажаних наслідків) на величину цих наслідків, тобто:
W = pнхн,
де хн — величина небажаних наслідків.
Приклад 3.4. Надаючи банківський кредит комерційній фірмі, вважають, що збитки можливі в 20% випадків. Величина збитків може становити 20 тис.грн. Визначити величину ризику.
!Розв’язання. Оскільки хн = 20000(гривень), рн = 0,2, то величина ризику становить W== рнхн= 20000?0,2 = 4000(гривень).-


3.4.2. Ризик як величина очікуваної невдачі


Безсумнівний інтерес становить така оцінка ризику невдачі, яка ґрунтується на всьому спектрі можливих результатів (збитків, платежів тощо). Якщо ж відомі всі можливі наслідки окремої події та ймовірності їх настання, то для оцінки міри (ступеня) ризику використовується величина очікуваної невдачі (сподіване значення, математичне сподівання), пов’язана з невизначеністю, тобто середньозважена величина цих можливих результатів, де ймовірність кожного з них використовується як частота або питома вага відповідного значення. У випадку, коли всі можливі наслідки події описуються дискретною випадковою величиною
Х= Х – ={x1; x2;; xn},
а розподіл ймовірностей їх настання P = {p1; p2;; pn}; , величина ризику очікуваної невдачі:
W = M(Х –) .
Якщо ж несприятливі наслідки події описуються неперервною випадковою величиною , то
W = M(Х –) = ,
де f(x) — щільність розподілу ймовірності.
Приклад 3.5.Надаючи банківський кредит комерційній фірмі, здійснюють прогноз можливих значень збитків та відповідних значень ймовірності. Числові дані подано в табл.3.1.
Таблиця 3.1


Оцінка можливого
результату

Прогнозовані збитки,
тис. гривень

Значення
ймовірності

Песимістична
Стримана
Оптимістична

30
6
– 40

0,2
0,5
0,3

!

  

Визначити сподівану величину ризику, тобто збитків.
Розв’язання. Випадкова величина Х, що характеризує можливі збитки, Х – ={30; 6; – 40}. Тоді величина ризику (сподіваних збитків):

тобто комерційній фірмі можна надати кредит, оскільки величина сподіваних збитків становить W = – 3, а це вказує на можливість прибутку.-
! Висновок. Сподіване значення є центром групування реалізацій випадкової величини Х, а тому його можна розглядати як результат (ризик), який ми очікуємо в середньому.


3.4.3. Зважене середньогеометричне значення економічного показника


У якості характеристики центра групування реалізацій економічного показника (випадкової величини Х) можна використовувати величину G(Х) — його зважене середньогеометричне значення. У випадку, коли Х > 0, G(Х) визначається за формулою:
G(Х) = еM(ln X).
Якщо ж Х є дискретною випадковою величиною, тобто Х = {x1; x2;…;xn}, то

Якщо ж при цьому р= р= … рn = 1/n, то отримуємо середньогеометричну оцінку випадкової величини Х:

У ситуації, коли випадкова величина Х набуває як додатних, так і від’ємних значень і є дискретною, зважену середньогеометричну оцінку можна знайти за формулою [14]:

де ,  (наприклад, e = 1).
Під час обчислення зваженої середньогеометричної оцінки норми прибутку цінного паперу ( чи портфеля цінних паперів) покладають X = R/100% (R — норма прибутку), а = – 1, e = 0. Тоді

У випадку, коли величина G(Х) оцінюється на основі статистичних даних,

де Т — кількість періодів.
Якщо випадкова величина Х відображає спектр можливих збитків (платежів тощо), то зважене середньогеометричне цієї величини можна використовувати в якості оцінки величини ризику W = G(Х –).

!

 Приклад 3.6. Виходячи з умови прикладу 3.5., визначити величину ризику як зважене середньогеометричне прогнозованих збитків.
Розв’язання. Враховуючи, що а = min{30; 6; – 40} = – 40, поклавши e = 1, отримуємо:
G(X –) = – 40 + 1 + (30 + 40 + 1)0.2(6 + 40 + 1)0.5(– 40 + 40 + 1)0.3 = – 24,92.-
! Зауваження 3.1. Довільний вибір величини e спричинює доцільність використання цієї оцінки ризику лише в плані порівняння між собою альтернативних проектів.
3.4.4. Ризик як модальне значення міри невдачі
У випадку, коли адекватною моделлю міри невдачі є випадкова величина Х – з несиметричним розподілом ймовірності, в якості величини ризику доцільно використовувати модальне значення — Мо(Х) — цієї випадкової величини, тобто
W = Mo(X –).
Нагадаємо, що модою дискретної випадкової величини є найбільш ймовірне значення цієї випадкової величини. Для неперервної випадкової величини мода — це точка максимуму функції щільності розподілу ймовірності значень цієї випадкової величини.
Якщо повернутись до прикладу 3.5, то величина ризику визначається розмірами збитків, що відповідають стриманій оцінці можливого результату, оскільки Р(Х = 6) = max{0,2; 0,5; 0,3} = 0,5, тобто величина ризику
W = Mo(X –) = 6 (тис. гривень).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.