лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Акти загальної форми складаються для посвідчення інших обставин, які можуть бути підставою для відповідальності.
Перевізник зобов’язаний скласти комерційний акт, якщо мають місце обставини, зазначені в ст. 215 Статуту внутрішнього водного транспорту.
Комерційний акт підписується начальником порту (пристані) чи особами, ним уповноваженими, і особами, що брали участь у перевірці вантажу, а також вантажоодержувачем, якщо він брав участь у перевірці вантажу чи багажу. При відсутності вантажоодержувача комерційний акт повинен бути підписаний не менше ніж трьома особами: начальником порту (пристані) чи його заступником, прийомоздавачем, начальником вантажної контори чи завідувачем складу, а при відсутності начальника вантажної контори чи завідувача складу на даній пристані — іншою особою, яка брала участь у перевірці вантажу або багажу.
Для стягнення штрафів учасникам перевезень необхідно виставляти претензії і подавати скарги.
Перевізник чи начальник порту (пристані) зобов’язаний в п’я-
тиденний термін розглянути скарги і письмово повідомити заявника про результати розгляду і вжиті заходи.
Позови до пароплавств, що виникають із перевезення і буксирування, можуть пред’являтися тільки у випадку повної чи часткової відмови перевізника в задоволенні претензії після закінчення терміну, встановленого для розгляду претензії.
Право на пред’явлення до перевізника претензій і позовів мають:
а) у випадку повної втрати вантажу: вантажоодержувач — при умові подання вантажної квитанції з відміткою на ній порту (пристані) призначення про неприбуття вантажу, а при неможливості подання вантажної квитанції — документа про оплату вартості ван-
тажу і довідки перевізника про відправлення вантажу з відміткою порту (пристані) призначення про неприбуття вантажу; відправник вантажу — за умови подання вантажної квитанції;
б) у випадку часткової втрати, псування чи пошкодження вантажу: вантажоодержувач — за умови подання накладної і комерційного акту, виданого йому перевізником, чи акту, зазначеного в ст. 215 Статуту внутрішнього водного транспорту (для нафтоналивних вантажів);
в) у випадку прострочення доставки вантажу: вантажоодержувач — при умові подання накладної;
г) у випадку затримки у видачі вантажу: вантажоодержувач — при умові подання накладної і акту;
д) у випадку перебору провізних платежів: відправник вантажу або вантажоодержувач — у залежності від того, хто здійснить подання накладної;
е) у випадку втрати, псування, пошкодження чи прострочення доставки багажу: при повній утраті — пред’явник багажної квитанції, в усіх інших випадках — пред’явник виданого перевізником акту про часткову втрату, псування, пошкодження чи прострочення доставки багажу.
Вищезазначене поширюється і на претензії, що виникають із буксирування.
Передача іншим організаціям чи особам права на пред’яв-
лення претензій і позовів не допускається, за винятком випадків передачі такого права відправником вантажу вантажоодержувачу чи вантажоодержувачем відправникові вантажу, а також вантажоодержувачем чи відправником вантажу організації вищого або нижчого підпорядкування. Передача права на пред’яв-
лення претензій засвідчується переуступним написом на документі.
Претензії, що виникають із перевезення вантажу в прямому змішаному залізнично-водному сполученні, пред’являються:
а) до керівництва дороги призначення, коли кінцевим пунктом перевезення є залізнична станція;
б) до керівництва пароплавства призначення, коли кінцевим пунктом перевезення є пристань чи порт.
Претензії відправників вантажу з приводу належних їм штрафів чи премій пред’являються до пароплавства відправлення.
До претензійної заяви повинні бути додані документи, що підтверджують претензію.
Претензії до пароплавств (перевізників) можуть бути заявлені протягом шестимісячного терміну, а претензії про виплату премій, про сплату штрафу за прострочення в доставці вантажу і про повернення штрафу за простій суден — протягом 45 днів.
Перевізник зобов’язаний розглянути заявлену претензію і повідомити заявника про задоволення чи відхиленні її в наступний термін із дня одержання претензії:
а) протягом шести місяців — по претензіях, що виникли з перевезень у прямому змішаному сполученні;
б) протягом 45 днів — по претензіях стосовно переборів провізних платежів, про штрафи і премії;
в) протягом трьох місяців — у всіх інших випадках.
При частковому задоволенні чи відхиленні претензії в пові­домленні повинна бути зазначена підстава рішення перевізника з посиланням на відповідні статті Статуту внутрішнього водного транспорту. У цих випадках подані при претензійній заяві документи повертаються заявнику.
При повному чи частковому відхиленні претензії перевіз-
ником чи залишенні її без відповіді заявнику претензії на пред’явлення позову в суді надається двомісячний термін з дня одержання відповіді чи з дня закінчення терміну, установле-
ного для відповіді (згідно із Статутом), а згідно із ст. 315 Господарського кодексу України — шість місяців. При оцінці строків слід враховувати новації законодавства, уніфіковані строки, визначені в Цивільному та Господарському кодексах для всіх видів транспорту, зокрема, положення ст. 315 ГКУ, ст. 925, 926 ЦКУ.
Позови пароплавств (перевізників), що виникають із перевезення і буксирування, можуть бути пред’явлені в судові органи протягом шести місяців. Цей термін обчислюється із дня пред’явлення, що послужило підставою для позову, з урахуванням спеціальних вимог ст. 186 Статуту внутрішнього водного транспорту.
У тих випадках, коли розрахунки по нестачах і надлишках ван­тажів здійснюються по закінченні навігації (ст. 194 Статуту внутрішнього водного транспорту), термін позовної давності обчислюється з 1 січня наступного року.
На визнану суму претензії чи присуджену суму позову перевіз­ник сплачує 4 % річних.
По претензіях і позовах про штрафи і премії відсотки не нараховуються.
Позови до пароплавств, що виникають із перевезення і буксирування, пред’являються в судові органи за місцем перебування перевізника, до якого була пред’явлена претензія.

 • Закон України «Про транспорт» від 11 січня 1995 р.;
 • Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року (із змінами і доповненнями);
 • Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року (із змінами і доповненнями);
 • Положення про Державний департамент морського і річкового транспорту України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 260;
 • Статут внутрішнього водного транспорту, затверджений Постановою РМ СРСР 15 жовтня 1955 р. №801;
 • Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затверджені Наказом Міністерства транспорту від 16.02.2004 р. № 91;
 • Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затверджене Наказом Міністерства транспорту від 20.11.2003 р. № 904;
 • Інструкція про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів морським та річковим транспортом, затверджена Наказом Міністерства транспорту України від 5 серп-
  ня 1994 р. № 424.

Основна

Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е. Ф., Гіжевський В. К., Демський С. Е., Мілошевич А. В.; За заг. ред. В. К. Гіжевського, Е. Ф. Демського — К.: Юрінком Інтер, 2002. — С. 170—189.
Ходунов М. Е., Колпаков Н. Т. Коментарій до статуту внутрішнього водного транспорту — М., 1986.
Шульженко Ф. П., Кундрик Р. С. Транспортне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.:КНЕУ, 2004. — С. 166—189.

1. Проаналізуйте зміст Кодексу торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року зі змінами і доповненнями і сформулюйте відповіді на такі запитання:

 • Яке основне призначення Кодексу та яка його струк-
  тура?
 • Які основні легальні дефініції в ній наведені? Розкрийте їх зміст.
 • Визначте сферу дії Кодексу торговельного мореплавства України.

2. Проаналізуйте зміст Кодексу торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року зі змінами і доповненнями і сформулюйте відповіді на такі запитання:

 • Який правовий режим використання торговельного
  судна?
 • У чому полягають особливості державної реєстрації суден?
 • Які основні суднові документи повинно мати торговельне судно?

3. Проаналізуйте зміст Кодексу торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року зі змінами і доповненнями і сформулюйте відповіді на такі запитання:

 • Який правовий статус екіпажа торговельного судна?
 • У чому полягають особливості правового становища капітана судна?

4. Проаналізуйте зміст Кодексу торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року зі змінами і доповненнями і сформулюйте відповіді на такі запитання:

 • Який правовий статус і функції морського порту?
 • Які повноваження має капітан порту?
 • Який правовий статус державного морського лоцмана на судні?

5. Проаналізуйте чинне законодавство України та міжнародно-правові акти і сформулюйте відповіді на такі запитання:

 • У чому полягають загальні особливості організації морських перевезень?
 • Які документи є письмовими доказами морських перевезень?

6. Проаналізуйте чинне законодавство України та міжнародно-правові акти і сформулюйте відповіді на такі запитання:

 • Який порядок притягання морського перевізника до відповідальності за нестачу вантажу?
 • За яких умов морський перевізник звільняється від відповідальності за нестачу вантажу?

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.