лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.3. Особливості цивільно-правової відповідальності на транспорті


Цивільно-правові делікти на транспорті мають специфічний об’єкт посягання — майнові відносини і виражаються в порушенні або невиконанні транспортних зобов’язань.
Цивільно-правова відповідальність, у тому числі і відповідаль-
ність за порушення транспортних зобов’язань, полягає в застосуванні до правопорушника (боржника) в інтересах іншої особи (кредитора) встановлених законом або договором санкцій майнового характеру: відшкодування збитків, виплати неустойки (штрафу, пені).
Цивільно-правова відповідальність носить компенсаційний характер, оскільки її мета — відновлення порушених майнових прав кредитора і тому розмір відповідальності повинен відповідати розміру завданих збитків.
Але, разом з цим, цивільно-правова майнова відповідальність за порушення транспортних засобів має свої особливості. Цю відповідальність можна назвати спеціальною у тому плані, що її правове регулювання здійснюється не тільки цивільним, а також і спеціальним законодавством, яке враховує специфіку діяльності транспорту. Загальні положення за невиконання або неналежне виконання зобов’язань перевезення передбачені в гл. 51 ст. 1187, ст. 1188 Цивільного кодексу, але при визначенні вини і притягненні до відповідальності перевізника за втрату, нестачу і пошкодження вантажу або багажу, порушенні строків доставки ван­тажу та багажу необхідно керуватися транспортними кодексами чи статутами (ч. ІІІ ст. 361, ч. ІІ ст. 362, ч. ІІІ ст. 364 ЦК України). Наприклад, відповідальність перевізника за деякі порушення або неналежне виконання зобов’язань перевозу вантажів і пасажирів передбачена ст. ст. 163, 175, 182, 183, 193, 194 Кодексу торгівельного мореплавства України; ст. ст. 191, 193, 195, 209, 219 Статуту внутрішнього водного транспорту; ст. ст. 92, 93, 94 Повітряного кодексу України.
Як зазначалось, формами цивільно-правової відповідальності є: відшкодування збитків і сплата неустойки. Перша застосовується у всіх випадках порушення зобов’язання при відсутності інших вказівок у законі, друга — лише тоді, коли вона встановлена для конкретного зобов’язання у нормативному порядку чи договором.
Транспортне законодавство використовує обидві ці форми, але переважною є форма сплати неустойки, причому розмір неустойки і спосіб визначення обсягу її стягнення різний і залежить від характеру порушення.
Необхідно зазначити, що за однакові за характером порушення зобов’язань на різних видах транспорту встановлюються різні види і розміри штрафу.
Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань на різних видах транспорту розглядаються в наступних темах навчального курсу .
Проте, слід зазначити загальний порядок фіксації обставин, що мають бути підставою для притягання до цивільно-правової відповідальності суб’єктів транспортних правовідносин.
По-перше, такі обставини зазначаються у відповідних товарно-транспортних документах, а у випадках розбіжностей між відправником, перевізником або одержувачем — фіксуються актами встановленої форми.
По-друге, претензії, що випливають з договору перевезення, можуть бути пред’явлені перевізникові протягом шести місяців, а претензії щодо сплати штрафів і премій — протягом сорока п’яти днів. Перевізник зобов’язаний розглянути заявлену претензію і повідомити заявника про задоволення чи відхилення її протягом трьох місяців, а щодо претензії з перевезення у прямому змішаному сполученні — протягом шести місяців. Претензії щодо сплати штрафу або премії мають бути розглянуті протягом сорока п’яти днів.
По-третє, якщо претензію відхилено або відповідь на неї не одержано в строк, заявник має право звернутися до суду протягом шести місяців з дня одержання відповіді або закінчення строку, встановленого для відповіді.

 • Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р.
 • Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.
 • Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.
 • Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року, (із змінами та доповненнями).
 • Кодекс законів України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року, (із змінами та доповненнями).
 • Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року, (із змінами і доповненнями).
 • Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року, (із змінами і доповненнями).
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми боротьби з правопорушеннями на транспорті на 2004—2006 роки» від 26.12.2003 р. № 2029.
 • Статут автомобільного транспорту, введений в дію Постановою Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1969 р. № 40.
 • Статут залізниць України, введений в дію Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457.
 • Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7, від 24 грудня 1982 року, (із змінами та доповненнями) «Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини».


Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е. Ф., Гіжевський В. К., Демський С. Е., Мілошевич А. В.; За заг. ред. В. К. Гіжевського, Е. Ф. Демського — К.: Юрінком Інтер, 2002. — С. 99—153.
Хозяйственное право / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В. К. — К.: Юринком Интер, 2002. — С. 737—746.
Шульженко Ф. П., Кундрик Р. С. Транспортне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.:КНЕУ, 2004. — С. 57—70.
Цивільний кодекс України: Коментар. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. — С. 624—629, 631—632.

1. Проаналізуйте чинне законодавство і визначте:

 • Які санкції передбачаються за вчинення таких злочинів:
 • Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту;
 • Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів;
 • Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна;

2) Визначте об’єкт та об’єктивну сторону цих злочинів.
2. Проаналізуйте чинне законодавство і визначте:

 • Які санкції передбачаються за вчинення таких злочинів:
 • Самовільне, без нагальної потреби зупинення поїзда;
 • Незаконне заволодіння транспортним засобом;
 • Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха;
 • Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден;
 • Порушення чинних на транспорті правил;

2) Визначте об’єкт та об’єктивну сторону цих злочинів.
3. Проаналізуйте чинне адміністративне законодавство і визначте:
1) Які адміністративні стягнення мають бути застосовані за:

 • порушення водіями правил безпеки руху і експлуатації транс-
  портних засобів;
 • керування транспортними засобами особами в стані сп’я-
  ніння і тими, що не мають права управління ;

2) Проаналізуйте склад цих правопорушень.
4. Керівник транспортного підприємства, де Ви працюєте начальником юридичного відділу, направляє Вам для юридичної оцінки лист Генерального директора Державного підприємства «Кліринговий центр Міністерства транспорту України». У цьому листі керівник Вашого підприємства суворо попереджається про неприпустимість несвоєчасного надання інформації щодо результатів фінансово-господарської діяльності за травень місяць. Лист був відправлений 15 і отриманий 19 травня цього року.

  • Наскільки правомірні вимоги Генерального директора Держав-
   ного підприємства «Кліринговий центр Міністерства транспорту України»? Який нормативно-правовий акт встановлює повноваження цієї установи і які саме повноваження встановлюються?
  • Які строки подання такої інформації? За якою формою вони мають бути подані?
  • На підставі даних, отриманих на основі вивчення відповідних нормативно-правових актів, сформулюйте керівнику підприємства вмотивовану оцінку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.