лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Як видно Кларк вважає, що аграрна технологічна революція виступає фактором розвитку динамізму індустріальної.
Кінцеве формулювання теорії заробітної плати Кларк дає в наступному положенні: «Оплата праці в кожній галузі виробництва намагається відповідати граничному продукту суспільної праці, що використовується у поєднанні з відповідною кількістю суспільного капіталу як такого» (с. 28).
Кларк вимагає признати відмінність понять капіталу та капітального блага. Він не вважає, що капітал є якістю самої людини. Капітал складається із засобів виробництва, які завжди конкретні та матеріальні. Відмінною ознакою капіталу є постійність, а капітальні блага повинні зношуватись, для того, щоб капітал міг існувати. «Земля є єдиним видом капітальних благ, який не потребує знищення, для того, щоб втілений в неї фонд багатства міг продовжувати існувати» (с.130).
Капітал приносить відсоток, але конкретні засоби виробництва приносять ренту. Термін рента виражає суму, яку приносить кожний конкретний засіб виробництва. Кларк дає висновок: «Рента є являє собою сукупність валових сум, що дають капітальні блага, тоді як відсоток є прибуток, що надається постійним фондом капіталу та виражається як частка цього фонду..., відсоток керує рентою»(с 136-137).
Кларк критикує Мілля з його теорією утримання. Оскільки утримання охоплює споживче благо, а капітал засоби виробництва, які не можуть бути спожиті людиною, оскільки і концепція Мілля примітивна. Утримання по Кларку обмежено генезисом нового капіталу, тобто воно динамічне явище. Теорія ренти Кларка знайшла своє відображення в навчальних посібниках сучасності.
В посібнику Бара «Політична економія», т. 1, с.295. «Історія і економічна теорія заставляють включати землю і природні фактори в капітали, які в свою чергу діляться на природній капітал і технічний капітал». Досить близько до того, що додаткова праця і капітал, внесені в землю підвищують цінність землі у Кларка.
Теорія динаміки Д.Б. Кларка йшла в якості початкової в таких підручниках по економіксу як підручник К. Р. Макконела і С. А. Брю в главі «Економічний ріст та економіка відсталих країн», які називаються фактори економічного росту: 1) природні ресурси; 2) трудові ресурси; 3) накопичення капіталу; 4) технічний прогрес; 5) соціокультурні та інституціональні, (т. 2, с.367-372).
В підручнику Р. Бора «Політична економія» той же динамічний процес, але називається: 1) демографічний динамізм; 2) динамізм інновацій; 3) динамізм домінування (пануючі економічні одиниці, міста, промислові зони, фінансові центри); 4) динамізм соціальної групи. Але це вже інший час, інша країна.
Д.Б.Кларк один із авторів поняття «вменение». Цей термін використовують Менгер, особливо Візер та Кларк. Він вирішує питання про те, як визначити продуктивність фактора виробництва. У Кларк це праця, капітал, підприємець, їх прибутки, заробітна плата, відсоток. Як визначити долю кожного? У Менгера її можна визначити, коли котрийсь із них вилучається. Візер виміряв співробітництво, що приноситься фактором продуктивний вклад.
«Д.Б.Кларк прирівнює продуктивність кожної одиниці фактора до того приросту продукції, який досягається завдяки використанню додаткової одиниці даного фактора» (Р.Бар. Політекономія, т. 2, с.29).
»Вменение» це пояснюючий принцип, завдяки якому стає можливим перехід від поняття продукту, отриманого завдяки комбінуванню факторів виробництва, до поняття продукту, отриманого завдяки якому-небудь одному фактору виробництва.
«Вменение» є «реальна подія», яка відображає дію підприємця, що розраховує на основі своїх передбачень використання факторів виробництва, або еволюцію ринку, що відображає реальну мінову вартість факторів виробництва» (Р.Бар. Політекономія, т. 2,с.ЗО).
Заслуга Д.Б.Кларка являється в тому, що він вніс в загальну теорію маржиналізму новий підхід до розподілу, він розкрив єдність його з виробництвом. Такий зв’язок установлюється завдяки виявленню відношення між граничною продуктивністю і попитом на фактори.
Бар пише: «...маржиналізм являється економічною теорією фундаментального плану, яка акцентує увагу на проблемах вартості та на економічних функціях прибутків представляє великі можливості для економічного аналізу і господарської політики» (с.35).

 

Альфред Маршалл — батько економікс.

Маршалл — видатний економіст історичної епохи затвердження панування індустріальної технологічної революції в світовому масштабі і початок аналізу протиріч індустріальної цивілізації..
Його дослідження мають в своїй основі два девіза: «Природа не робить стрибків» і «Багаточисленість в одиничному та одиничне в багаточисленості».
В поняття «природа» він вкладає єдність як природних так і моральних процесів. Ця єдність не є чимось застиглим. Вона в безперервному русі. Принцип «безперервності» займає важливе місце в дослідженні природи, що розуміємо в широкому значенні цього поняття. Безперервність відображає еволюційність розвитку. Розвиток йде через накопичення не стільки сукупності кількості, скільки приросту якості.
«Економічна революція відбувається поступово. її хід іноді сповільнюється або перетворюється в політичну катастрофу. Але її поступальні кроки не бувають несподіваними» (т. 1, с.51).
Цей важливий висновок — плід старанних і глибоких досліджень економічної та політичної історії не лише європейських, але і східноазіатських, арабських цивілізацій. Аналіз на основі: «одиничного в багаточисленності, а багаточисленності в одиничному». Кредитні відносини в Римській імперії, які отримали достатньо високий розвиток потім на століття уходять зі сцени Європи, але лише кредит є однією із рис індивідуалізму. Дійсно вони затримались і практично перетворились в щось подібне, як птиця Фенікс відродилися, розквітли в другій половині XIX століття, ставши рушійною силою прогресивної людської цивілізації.
Політичні катастрофи першої половини XX століття в Німеччині, Італії, Росії, Югославії, Індонезії, африканських та інших країнах ілюструють висновок Маршалла про їх місце і роль в постіндустріальному русі прогресу, в тому числі економічного.
«Можливість прогресу в великій мірі залежить від фактів та висновків, що входять в компетенцію економічної науки, тобто це складає головне і вище призначення економічних досліджень»(т.1,с.139).
Так визначає місце економічної науки А. Маршалл в прогресивному розвитку людства.
Як же оцінює А.Маршалл дослідження економістів попередників? У вищій мірі позитивні оцінки досліджень А. Смітта, Д.С.Мілля. але рух прогресу, його «безперервність» вносять свої корективи. Це відноситься перш за все до поглядів на місце і роль людини в кінці XIX століття. «Вище поняття соціального боргу отримує майже всюди розповсюдження. В парламенті, в засобах інформації і з трибун проголошення людяності звучить все більш чітко та відверто» (т.З,с.2О1).
Економісти в особі Д.С.Мілля вже цей феномен відмічали, але не в якості найважливішого, а у соціалістів він знаходиться в главі кута. Але їх погляди не базувалися на основних наукових дослідженнях, вони не розуміли природи нової організації суспільства. Це рельєфно показали події в Європі в 1848 році.
«Ранні економісти виходили в своїх доводах з того, що характер людини і її продуктивність повинні були розглядатися в якості фіксованої величини, сучасні економісти постійно пам’ятають про те, що це є продуктом обставин, в яких він жив. Частково причина такої зміни точки зору економістів полягала в тому, що переміни в людській природі на протязі останніх п’ятдесяти років проходили настільки швидко, що привертали до себе увагу, частково причина полягала в безпосередній дії окремих авторів — соціалістів і т.д., а частково в побічній дії схожих змін в деяких сферах природничих наук. Економічна теорія не залишилась в стороні і приділяла увагу змінності людської природи і тому яким чином характер людини діє на переважаючі методи виробництва, розподілу багатств і сам піддається їх дії»(т.3,с. 199).«Вони заговорили про працю як товар, не зупиняючись, щоб врахувати його людські пристрасті, інстинкти та звички, симпатії та антипатії, його класову ненависть і прив’язаність, його прагнення до знань і до отримання вільних та рішучих дій»(т.3,с. 197).
Це випад проти Рікардо, його теорії вартості, заробітної плати та прибутку, яка лягла в основу теорії додаткової вартості Карла Маркса.
А.Маршалл економіст-творець «економікс» — досліджує економічні процеси з позиції людини нової епохи, це не «економічна людина» А.Сміта та його послідовників, а він знаходиться в середовищі, де поряд з економічними діють і соціальні, моральні, інституціональні фактори. Це індустріальна цивілізація.
Він констатує: «Бідність складає величезне істинне зло...Ліквідація тягарів злиднів та згубної дії непомірної фізичної праці складає головне і найвище призначення економічних досліджень..., причому поставлене запитання висуває на перший план вимоги нинішньої епохи»(т. 1,с.56).
Як видно, А.Маршалл чітко позначає новий час і нові задачі економічної науки. Як показує Кейнс язик Маршала — язик ділової людини. Але бізнесмен нової епохи, який реалізує не тільки особисті інтереси, але і самореалізується. «Основоположна риса сучасного індустріального життя — не конкуренція, але впевненість у власних силах, обережність у виборах рішень і цілеспрямована передбачуваність»(т. 1, гл. 1, п.4).
Бізнесмен Маршалл — релігійна людина, він пуританець. Він глибоко поважає інтереси сім’ї. Саме сім’я виступає однією з рухомих сил діловитості. Створити умови дітям, щоб вони вступали в це життя більш збагаченими як знаннями так і капіталом. Інтереси сім’ї — стимул накопичення та інвестицій.
У економічній науці дві задачі — дослідження багатств, а в другої частини дослідження людини. «Політична економія чи економічна наука займається дослідженням нормальної життєдіяльності людського суспільства, вона вивчає ту сферу індивідуальних та суспільних дій, яка найтіснішим образом пов’язана з пізнанням і використанням матеріальних основ благополуччя»(т. 1,с.56).
Вихід в світ першого тому «Принципів економічної науки» в 1890 році був відмічений суспільством як значна історична подія. Ось один з прикладів: «Пелл-Мелл газет» пише: «Виникла «нова політекономія», а «стара» політична економія — це лиховісна наука, яка розглядала індивідуальну людину в якості виключно егоїстичної і скупої тварини, державу лише масу таких тварин, пішла в минуле»(т.1, с.ЗЗ).
Нова економічна наука — економікс, її творець А.Маршалл визначає її задачу: дослідження багатств людини в умовах співдружності праці та капіталу, їх ефективної взаємодії. Як підкреслював Маршалл: « ВХУШ столітті Англія відкрила еру дорогих знарядь виробництва. На кінець XIX століття вони стали ще дорожчими. Експлуатація дорогих машин вимагала висококваліфікованих робітників, ефективна взаємодія вимагала особливої організації виробництва». А. Маршалл дає її таке тлумачення: «Розвиток організму чи-то соціального, чи-то природно обумовлено поглибленим розділенням функцій між його різними частинами. Воно проявляє себе як розподіл праці, розвиток спеціалізованих кваліфікацій, знань та машин і інтеграція, тобто посилюючої глибини та міцності зв’язків між різними частинами виробничого організму — зріст надійності комерційного кредиту, засобів і навиків спілкування за допомогою морського та шосейного транспорту, залізничних доріг та телеграфу, почти та друкованого станка. В економічній науці, закон про те, що боротьба за існування призводить до розмноження таких організацій, які краще інших пристосовані до отримання користі із навколишнього середовища» (т.2, с.32).
В організації виробництва особливу роль відіграє «принцип заміщення». «По мірі розширення знань і посилення ділової підприємливості виробників вони в кожному разі вибирають ті фактори виробництва, які краще всього відповідають їх цілям, аналогічним чином суспільство заміняє одного за другим підприємців, ефективність діяльності яких пропорційно менша отриманого прибутку. Ми можемо назвати це принципом заміщення.
Цей принцип знаходить використання майже в усіх областях економічних досліджень» (т.2, с.24).
Принцип заміщення, як видно, він поширюється і на діяльність підприємця.
Інтересний історичний екскурс в процесах формування комерційної підприємливості його здатностей. Він зв’язує появу підприємливості перш за все з зламом звичаїв та традицій. Сім’я, сільська громада, гільдія зв’язували ініціативу, якою є свобода господарської діяльності, право на ризик, включаючи свободу політичну.
Маршалл так зображає ментальність греків, римлян, німців, англійців: «Греки життєрадісні та повні свіжих ідей, які є елементами комерційної підприємливості. Але їм не вистачає терплячості в їх виконанні» (т. З, с. 152).
Римляни проявляють тверду волю, рішучість, наполегливість в виконанні цілей, винахідливі та підкорені дисципліні, вони постійно випробували ті якості, які необхідні для комерційної підприємливості (т. З, сі59).
Для німця, яким би рішучим та сильним він не був, виявилось дуже тяжким ділом вивільнитися від кайданів звичаїв та від неосвіченості,... він занадто дорожив постулатами та звичаями своєї сім’ї та свого племені (т.З, с. 157). Ця особливість німця знаходити своє відображення і в особливостях національної економіки, в якій значна роль держави.
В Німеччині виключно велика частина кращих інтелектуальних сил нації намагається знайти роботу в урядових закладах та можливо не один уряд не включає в себе такої великої кількості добре підготовлених високообдарованих людей. З іншої сторони енергія, оригінальність та рішучість, притаманні кращим комерсантам Англії та Америки, лише в останній час стали розвиватися в Німеччині, в той же час німці володіють великими здібностями до покори. Таким чином вони не відрізняються від англійців, чия сила волі дозволяє проявити їм чітку дисципліну в серйозний момент, але які не володіють схильність до покори (т.З, с. 184).
В цьому один із секторів потужного розвитку Німеччини, особливостей засобів шляхів індустріальної революції.
«Природна серйозність і цілеспрямованість суворих націй, що поселилися на англійських берегах, підштовхували їх до сприйняття доктрин Реформації і останні мали вплив на життєвий уклад народу, потім тон його виробничої діяльності (т. З, сі69).
Раніше вже говорилося про роль пуританізму в формуванні англійської підприємливості з позиції становлення та розвитку особистості. А.Сміт і його послідовники в концепції дослідження природи та причин багатства народів в деякій мірі виходили з ментальності, він космополітичний в висновках, закони функціонування економіки наднаціональні, тому в заголовку фігурує «багатство народів», а не народу.
Вони проти втручання держави в економічне життя. Але інша ситуація у німців. Тут держава — вождь, учитель, верховний суддя, вона — захист сім’ї, клану. Тут навчали службовця державному нагляду і управлінню фінансами, податками, зборами, акцизами, взаємодіями станів. Тут панувала камералістика. Тому потрібна була протекціоністська політика захисту національного підприємництва від французьких та англійських конкурентів. Так виникла німецька історична школа — творець економічної теорії про особливості національних економік.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.