лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Наука — особлива сфера людської діяльності, що являє собою теоретичне відображення дійсності, систему узагальнених уявлень про явища природного та суспільного характеру, закономірності їх виникнення та розвитку; система достовірних знань про об’єктивні закони розвитку природи, держави та суспільства, які були набуті впродовж історичного розвитку суспільства; завдання науки — дати правильне пояснення явищам природи і суспільства, розкрити закономірності їх розвитку, обґрунтувати, що і як можна, а чого не можна робити; значення науки полягає в тому, що вона має якомога повніше та глибше пізнати і відобразити реальну дійсність, дати рекомендації щодо застосування наукових досягнень у практичній діяльності суспільства; усю сукупність наук можна умовно класифікувати на дві групи — природничі та суспільні; цей поділ умовний, бо суспільство і цивілізація — це також частина природи, як і окрема людина, що виокремилась із рослинного
і тваринного світу й використовує цей світ для свого існування та розвитку.
Поняття об’єкта наукового пізнання є ширшим, аніж предмет наукового пізнання, оскільки ним охоплюються явища навколишнього світу, на які поширюється пізнання та практичний вплив суб’єктів дослідження; предмет наукового пізнання — це певна частина об’єкта, той чи інший його аспект, який досліджується даною наукою, це коло найбільш суттєвих питань, які вона вивчає та досліджує.
Методологія наукового пізнання — сукупність методів, за допомогою яких здійснюється опрацювання явищ природного та суспільного характеру; методи наукового пізнання — відповідні засоби та прийоми, що використовуються в процесі дослідження та вивчення закономірностей становлення і розвитку об’єкта і предмету.
Суспільні науки — система узагальнених уявлень про суспільне буття і суспільну свідомість, закономірності їх виникнення та розвитку; суспільні науки досліджують людей, суспільства та держави; іноді їх ще називають гуманітарними науками (від лат. Hymanitas — людство); усі суспільні науки, своєю чергою, можна класифікувати на філософію, соціологію, політологію, психологію, педагогіку, економічну теорію (політекономію), різні економічні науки, історію, юриспруденцію або правознавство, музику, естетику, етику тощо.
Юридична (правова) наука — одна з суспільних наук, предметом дослідження якої є держава і право як специфічні суспільно-історичні явища, як політичний і нормативний чинник суспільного життя, як суспільні засоби для управління суспільством і нормування політичних, економічних, культурних, духовних та інших (майнових і немайнових) суспільних, а також міжнародних відносин.
Теоріясистема знань у процесі пізнавальної діяльності людини; це система процесу пізнання (форм, методів, засобів і т. ін.); термін «теорія» давньогрецького походження й означає дослідження, пізнання, узагальнення; у широкому розумінні цей термін трактують як систему понять, ідей, уявлень, принципів, законів і закономірностей в тій чи іншій галузі знань у процесі пізнавальної діяльності людини; ця система знань має динамічний характер, вона залежить від рівня розвитку науки в суспільстві, від рівня професіоналізму вчених, від зацікавленості дер­жави і суспільства у розвитку науки.
Закономірністьвнутрішній і необхідний зв’язок між явищами; виявити закономірності — означає вивчити сутність даних явищ, закони їх становлення та розвитку.
Закономірності держави і права — реальні стійкі зв’язки, які виражають сутність цих явищ.
Предметом теорії держави і права є вивчення й аналіз загальних понять щодо держави і права, дослідження загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування держави і права, а також пов’язаних з ними суспільних відносин.
Функції науки загальної теорії держави і права — основні напрями діяльності, які виконує дана наука в системі юридичних наук та у взаємодії, взаємозв’язку з іншими суспільними науками, в чому виявляються її сутність, зміст, соціальне, науково-пізнавальне та навчальне призначення.
Історія загальнотеоретичної юридичної науки (у вузькому розумінні цього поняття) охоплює розгляд державно-правової думки, почи­наючи з другої половини ХVII ст., коли вперше в європейських країнах (Німеччині, Франції, Росії та ін.) відбулося виділення в системі юридич­ної науки «Енциклопедії права» як самостійної науки, котра певний час виконувала функції методологічної, загальнотеоретичної дисципліни,
а згодом на її основі виникли філософія права, теорія держави і права,
а також історія політичних і правових учень; тобто це історія становлен­ня і розвитку науки «теорії держави і права» в сучасному її розумінні.
Історія загальнотеоретичної юридичної науки (у широкому розумінні цього процесу) — вивчає історію виникнення та розвитку уявлень, теоретичних концепцій людства про державу і право, починаючи ще зі стародавніх часів та включаючи сучасний період; тобто це історія становлення та розвитку уявлень про державу і право в світовій політико-правовій думці.

Теми рефератів

  1. Системи суспільних і юридичних наук: співвідношення та взаємодія цих двох систем.
  2. Місце теорії держави і права в системах суспільних і юридичних наук.
  3. Загальна теорія держави і права як методологічна наука щодо галузевих юридичних наук.
  4. Діалектичний метод як один із фундаментальних загальнонаукових методів пізнання державно-правових явищ.
  5. Системно-функціональний метод як один із основоположних приватнонаукових методів пізнання державно-правових явищ.
  6. Структура теорії держави і права та її функції.

Питання для дискусій
1. У чому полягає значимість теорії держави і права як провід­ної методологічної науки щодо галузевих юридичних наук?
2. Проаналізуйте тезу про те, що теорія держави і права об’єднує всі юридичні науки у злагоджену, гармонійну пізнавальну систему.
3. Обґрунтуйте тезу про те, що державно-правові явища не можуть бути досліджені лише за допомогою приватнонаукових методів пізнання.
4. Проаналізуйте структуру теорії держави і права як фундаментальної юридичної дисципліни.
5. У чому, на Вашу думку, виявляється єдність та диференційованість державно-правової надбудови суспільства?
6. Чому теорію держави і права визначають «абеткою» юридичної науки? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні функції теорії держави і права.
7. Проаналізуйте значення ідеологічної функції теорії держави і права у формуванні місця теорії держави і права в системі юридичних наук.
 Питання для самоконтролю

1. Чи правильною є теза про те, що теорія держави і права — це наука не лише юридична, а й водночас і політична та філософська? Обґрунтуйте свою відповідь.
2. Що є предметом вивчення теорії держави і права?
3. Які категорії та закони діалектики, на Вашу думку, є найбільш значимими при дослідженні та вивченні дер­жавно-правових явищ?
4. Чи правильна теза про те, що сутністю спеціально-юридичного методу наукового пізнання державно-пра­вових явищ є встановлення та вивчення їх кількісних характеристик? Обґрунтуйте свою відповідь.
5. Використовуючи метод сходження від абстрактного до конкретного, проаналізуйте значимість теорії держави і права в системі суспільних наук.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.