лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМ КУРСУ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Тема 1. Теорія держави і права: її предмет, методи пізнання та місце в системі юридичних наукРозпочинаючи вивчення даної теми, слід передусім звернути увагу на те, що в процесі пізнання навколишнього світу наука посідаєособливе місце. Кожна наука має свій об’єкт, предмет і методологію дослідження.
Залежно від того, що є об’єктом дослідження — явища природ­ного або суспільного характеру, науки поділяються на природничі та суспільні.
Варто зазначити, що всі суспільні науки (юридичні зокрема), тією чи іншою мірою звертаються до розгляду таких особливих елементів суспільного життя, як держава і право, проте лише в міру необхідності, для поглибленого вивчення відповідних об’єк­тів і предметів пізнання цих наук.
Предмет теорії держави і права становлять загальні (системоутворювальні, фундаментальні) закономірності, притаманні різним державно-правовим явищам; зокрема, невід’ємними ознаками кожної держави є «державний апарат», територія тощо, без наявності яких існування будь-якої держави вважається неможливим. Поняття «держава», «право» вивчаються теорією держави і права у їх узагальненому розумінні та розглядаються у взаємозв’язку з іншими суспільними явищами та категоріями; наприклад, державна влада досліджується в системі політичної влади, норми права — в системі соціальних норм тощо.
Місце теорії держави і права в системі суспільних наук, з одного боку, та в системі юридичних — з іншого, зумовлено, насамперед, особливістю предмету дослідження цієї фундаменталь­ної науки (схема 1.1). При цьому слід мати на увазі, що держава і право — це, передусім, невід’ємні складові кожного цивілізованого суспільства, яким притаманні ознаки загальносоціального характеру. Водночас державно-правові явища являють собою самостійні інститути, цілісні соціальні системизі специфічними, своєрідними особливостями.

Схема 1.1

МІСЦЕ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
В СИСТЕМАХ СУСПІЛЬНИХ І ЮРИДИЧНИХ НАУК

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
 1. філософія;
 2. політекономія;
 3. історія;
 4. соціологія;
 5. політологія;
 6. формальна логіка тощо

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ
І ПРАВА

(фундаментальна наука) посідає особливе місце в системі юридичних наук завдяки предмету дослідження

 1. історичні;
 2. галузеві;
 3. прикладні;
 4. науки, що вивча­ють зарубіжні державу і право;
 5. наука міжнародно­го права

Розкриваючи зміст категорії «загальнотеоретична методологія наукового пізнання державно-правових явищ», необхідно ще раз проаналізувати особливе місце теорії держави і права у си-
стемі суспільних і юридичних наук. Досліджуючи багатогранну природу цих особливих явищ суспільного життя теорія держави і права використовує як «загальнонаукові», так і суто специфічні, «приватнонаукові» засоби та прийоми (схема 1.2).

Схема 1.2

МЕТОДИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
(з урахуванням її місця в системі суспільних наук
та в системі юридичних наук)

МЕТОДИ

Загальнонаукові

ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
І ПРАВА

Приватнонаукові

 1. діалектичний;
 2. формально-логічний;
 3. історичний;
 4. соціологічний;
 5. статистичний;
 6. синергетичний тощо
 1. спеціально-юридичний;
 2. системно-функціональний;
 3. тлумачення;
 4. порівняльного правознавства;
 5. техніко-юридичного аналізу;
 6. правового моделювання;
 7. правового прогнозування тощо

 

Схема 1.3
ФУНКЦІЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
(з урахуванням її місця в системах суспільних і юридичних наук)


Методологічна — аналіз і розробка методології юридичної науки, різноманітних підходів до вивчення держави і права.
Ідеологічна — формування правової ідеології як системи знань, системи правових понять, ідей, теорій, концеп-
цій, спрямованих на вдосконалення державно-правових явищ, тощо.
Евристична — відкриття нових закономірностей розвитку держави і права, нових підходів до розв’язання тих чи інших завдань, які стоять перед державою і суспільством, тощо.
Прогностична — визначення можливих орієнтирів і напрямів розвитку державно-правових явищ у майбутньому
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Онтологічна (основна функція) —
розкриття загальних закономірно-
стей
буття державно-правових явищ

Системотворча — об’єднання всіх юридичних наук у злагоджену гармонійну систему.
Практично-прикладна — впровадження напрацьованих загальнотеоретичних положень та висновків у державно-правову практику.
Комунікативнаслугування своєрідним «містком» між юридичними й іншими суспільними науками.
Навчальна — зумовлена тим, що загальна теорія держави і права є не лише однією з юридичних наук, а й однією із навчальних дисциплін, яка викладається в юридичних вузах

Загальна теорія держави і права належить до фундаментальних юридичних наук, які дають базові юридичні знання, фундамент для вивчення решти юридичних наук. Значення таких знань полягає в тому, що студенти-юристи, котрі вивчили теорію держави і права, засвоюють абетку та логіку правознавства, методологію вивчення державно-правових явищ, без знання яких неможливо в подальшому просуватися в безмежний світ юридич­них наук. У зв’язку з цим варто зазначити, що своєрідне призначення теорії держави і права безпосередньо знаходить свій прояв у її функціях, засвоюючизміст яких студенти ще краще зрозуміють її особливе місце в системі суспільних та юридичних наук (схема 1.3).
Слід також зауважити, що в межах теорії держави і права, враховуючи певну предметну визначеність і спрямованість досліджень, склалися відповідні структурні підрозділи. З огляду на це ще одним фундаментальним питанням даної теми є визначення структури курсу «Теорія держави і права» (схема 1.4).

Схема 1.4

СТРУКТУРА КУРСУ
«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ,
МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК

ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ
СУТНОСТІ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Водночас варто наголосити на тому, що в процесі розробки програмних питань постала нагальна необхідність надати більше уваги закономірностям становлення та розвитку загальнотеоретичної науки, оскільки це природно відповідає об’єктивним вимогам сучасного світу. При цьому слід зазначити, що на сьогодні автори багатьох посібників з «Теорії держави і права» розглядають проблеми виникнення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки в Україні (див. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков та ін.; за заг. ред. С. Л. Лисенкова. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — С. 140—164). На нашу думку, враховуючи реалії сучасного світу, зокрема, тенденції глобалізації, інтегративні процеси, які впливають на входження нашої держави до спільноти міжнародних організацій та її участь в програмах ООН, а також зважаючи на перспективи розвитку освіти в Україні в контексті Болонського процесу, — особливо важливе вивчення української державно-правової думки в контексті становлення світової політико-правової ідеології. Тож для поглибленого вивчення даного курсу одним із його розділів є вивчення історії становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки у широкому та у вузькому розумінні цього процесу.

 1. Предмет і структура теорії держави та права.
 2. Методи загальнотеоретичного наукового пізнання державно-правових явищ.
 3. Функції теорії держави і права.

Література

  • Керимов Д. А. Методология права. — М.: Аванта, 2001. — 85 с.
  • Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2005. — 456 с.
  • Рабинович П. М. Основи загальної теорії держави та права. — К.: Атіка, 2001. — 98 с.
  • Скакун О. Ф. Теория государства и права. — Харьков, Летас, 2000. — 348 с.
  • Теорія держави і права: Навч. посіб. / За заг. ред. С. Л. Лисенкова. — К.: Юрінком інтер, 2002. — 368 с.
  • Теория государства и права. Курс лекций / Под ред.
   Н. И. Матузова и А. В. Малько. Изд 2-е. — М.: Аванта, 2000. — 448 с.
  • Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: Підручник / Ф. П. Шульженко. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 356 с.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.