лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 

Основна література

 1. Конституція України // Голос України. — 1996. — 13 липня.
 2. Коментар до Конституції України. — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996.
 3. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 року) // Верховної Ради України. — 1990. — № 31.
 4. Загальна декларація прав людини (1948) // Liga.com.ua.
 5. Статут Організації Об’єднаних Націй // liga.com.ua.
 6. Міжнародний пакт про цивільні та політичні права (1966) // Liga.com.ua.
 7. Алексеев С. С. Теория права. — М.: БЕК,1995. — 267 с.
 8. Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учеб. для вузов. — М.: Омега; 2004. — 250 с.
 9. Гайдулін О. О. Основні поняття загальної теорії права: Монографія. — К.: ППП, 2003. — 75 с.
 10. Гайдулін О. О. Система понять правової теорії держави: Монографія. — К.: ППП, 2003. — 67 с.
 11. Гусарєв С. Д., Олійник А. Ю., Слісаренко О. Л. Тематичний словник термінів та визначень з курсу теорії держави та права. — К.: АРТЕК, 1996. — 85 с.
 12. Дженіс М., Кей Р., Бредні Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практики застосування: Пер. з англ. — К.: АРТЕК, 1997. — 189 с.
 13. Історія вчень про право і державу: Хрестоматія для юридичних вузів і факультетів / Уклад., заг. ред. проф., д-ра істор. наук Г. Г. Деми­денко. 2-е вид., доп. і змін. — Харків: Легас, 2002. — 568 с.
 14. Історія державності України / О. М. Бандурка. — Х.: Одіссей, 2004. — 78 с.
 15. Костюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2005, — 456 с.
 16. Оніщенко Н. М. Правова система і держава в Україні / Н. М. Оні­щенко / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2002. — 164 с.
 17. Опришко В. Ф. Загальнотеоретичні та практичні проблеми систематизації законодавства України // Право України. — 1999. — № 12. — С. 3—7.
 18. Опришко В. Ф. Питання гармонізації законодавства України з міжнародним правом і національними правовими системами // Там само. — 1999. — № 12. — С. 3—6.
 19. Опришко В. Ф. Питання трансформації Європейського права в законодавство України // Право України. — 2001. — № 2. С. 5—7.
 20. Полешко О. Правовій освіті населення — посилену увагу // Право України. — 1999. — № 10.
 21. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф. А. Я. Сухарев. — М.: НОРМА, 2001. — 647 с.
 22. Рабинович П. М. Основи загальної теорії держави та права. — К., Атіка, 2001. — 78 с.
 23. Рене Давид. Основные правовые системы современности. — М.: Норма, 1988. — 155 с.
 24. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира: Справочник. — М.: Норма, 1993. — 256 с.
 25. Світова класична думка про державу і право: Навч. посіб. — К.: Наукова думка, 1999. — 156 с.
 26. Скакун О. Ф. Теория государства и права. — Харьков, Легас, 2000. — 354 с.
 27. Словарь терминов по теории государства и права: Учеб. пособие / Рук. авт. кол. Н. И. Панов. — Харьков: Основа, 1997.
 28. Сурілов О. В. Основи загальної теорії держави і права. — Одеса, Вища школа, 1995. — 353 с.
 29. Теорія держави і права: Навч. посіб. / За заг. ред. С. Л. Лисенко­ва, В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 2002. —368 с.
 30. Черданцев А. Ф. Теория государства и права: Курс лекций. — Екатеринбург, 1996. — 225 с.
 31. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 356 с.

Додаткова література

  • Азімов Ч. Про приватне і публічне права // Право України. — 1995. — № 1. — С. 9—11.
  • Аристотель. Сочинения. — М., 1983. Наука — 240 с.
  • Бердяєв Н. О государстве. — Философия неравенства. — М.: Наука, 1990. — 165 с.
  • Білас І. Право, суспільство, держава: від тоталітаризму до демо-
   кратії // Розбудова держави. — 1994. — № 3. С. 14—17.
  • Васькович Й. Державність і правова культура // Там само. — 1996. — № 5. — С. 10—11.
  • Верник О. Проблематика меж державної влади в державно-правовій думці Давньої Русі, України і Московського царства // Українсь­ке право. — 2003. — № 1. — С. 48—54.
  • Вишняк О. Партії в політичній системі України: соціологічний вимір // Вища школа. — 2004. — № 2. — С. 25—30.
  • Власюк О., Прозорова Н. Перспективи демократизації місцевого самоврядування // Віче. — 2004. — № 5. — С. 44—45.
  • Волович В., Юрченко О. Україна: тенденції соціального розвитку // Політологічні читання. — 1992. — № 2. С. 8—10.
  • Гавриленко І. Чи потрібна державі ідеологія // Віче. — 1996. — № 4. С. 7—10.
  • Головатий С. Концептуальні витоки ідеї «верховенства права» у філософській спадщині античних мислителів // Українське право. — 2003. — № 1. — С. 17—47.
  • Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави // Право України. — 2005. — № 4. — С. 24—25.
  • Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності // Там само. — 2004. — № 2. С. 21—23.
  • Гегель Г. Основи філософії права. — К., 2000.
  • Гребьонкіна Л. Мета та завдання державної виконавчої служби // Там само. — 2000 — № 2. С. 23—25.
  • Гумилев Л. В поисках вымышленного царства. — М.: Наука, 1992. — 98 с.
  • Дашутін Г. Проблеми політичного ідеалу в сучасній Україні // Вища освіта України. — 2004. — № 2. — С. 14—25.
  • Дмитрієнко Ю. М. Актуальні аспекти періодизації світового історико-правового розвитку України // Держава і права. Юридичні і політичні науки: Зб. наук. праць. — 2004. — Вип. 23. — С. 32—39.
  • Дмитрієнко Ю. М. Актуальні проблеми та перспективи посттоталітарної української правосвідомості // 2003. — Вип. 21. — С. 24—32.
  • Євдокимов В. О. Право як феномен соціального регулювання та його вплив на розвиток суспільства і держави // Адвокат. — 1997. — № 2. — С. 11—12.
  • Журавський В. С. Концепція гармонізації законодавства України із законодавством держав-членів ЄС // Правова держава: Щорічник. — 2002. — Вип. 13. — С. 131—135.
  • Исаева Л. Н. Сознание и правопонимание // Государство и право. — 2004. — № 8. — С. 106—109.
  • Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права України // Право України. — 2003. — № 7. — С. 24—29.
  • Козюбра М. Євразійська або слов’янська правова сім’я: реальність чи міф // Українське право. — 2003. — № 1. — С. 7—16.
  • Колодій А. М. Права людини і громадянина: Навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 125 с.
  • Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. — 2000. — № 16. — С. 12—15.
  • Кононенко О. Правосвідомість судді і перспективи впровадження міжнародних норм у сфері прав людини в практику судового захисту // Там само. — 2001. — № 2. С. 17—21.
  • Корчемна Л. Українське право і романо-германська традиції // Там само. — 2004. — № 5. — С. 19—22.
  • Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Там само. — 2000. — № 6. С. 24—25.
  • Кравчук В. Громадські організації в громадянському суспільстві: теоретичні питання // Українське право. — 2003. — № 1. — С. 201—206.
  • Кравчук В. Правові ознаки юридичної особи // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1999. — № 9. — С. 10—12.
  • Лаврів З. М. Прецедент у Європейському та вітчизняному праві // Вісник господарського судочинства. — 2004. — № 2. — С. 257—262.
  • Лінецький С. Як коли законопроект перетворюється на закон (деякі проблемні питання законодавчого процесу) // Юридичний журнал. — 2003. — № 10. — С. 39—40.
  • Монтескье Ш. Дух законов. — М.: Госиздат, 1968. — 86 с.
  • Новгородцев П. И. Введение в философию права. Кризис современного правосознания. — М.: Юрист, 1996. — 87 с.
  • Озерська А. В. Внутрішньоправові аспекти генезису правової системи України // Економіка. Фінанси. Право. — 2004. — № 8. — С. 19—22.
  • Оніщенко Н. М. Система права як юридична основа правової системи // Правова держава: щорічник наук. пр. — 2002. — Вип. 13. — С. 39—47.
  • Онуфрієнко О. Правові засоби як основна категорія теорії права // Українське право. — 2003. — № 1. — С. 90—99.
  • Пархоменко Н. М. Юридична сила: основна властивість та один із критеріїв класифікації правових актів // Правова держава: Щорічник наук. пр. — 2002. — Вип. 13. — С. 55—62.
  • Петрова Л. Думки щодо підручника проф. С. С. Алєксєєва // Право України. — 1995. — № 2. — С. 9—14.
  •  Плавич В. П. Проблема колізій та шляхів їх подолання в сучасному законодавстві України // Правова держава: Щорічник наук. пр. — 2002. — Вип. 13. — С. 500—505.
  • Подковенко Т. О. Система законодавства: загальнотеоретична характеристика // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2003. — Вип. 21. — С. 77—83.
  • Русская защита: Нашумевшие уголовные процессы / Сост. М. А. Анашкевич. — М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Изда­тельство АСТ», 2003. — 153 с.
  • Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права // Антология мировой философии: Сб. филос. текстов. — К., 1991. — Т. 1., ч. 2. — С. 158—163. Наукова думка.
  • Селиванов О. Політика і право в рішеннях Верховної Ради України // Право України. — 2005. — № 3. — С. 4—9.
  • Семенов Б. Г., Шульженко Ф. П. Формування ідеї громадянського суспільства та правової держави в західноєвропейській філософії XVII—XVIII століть. — К.: Наукова думка, 1995. — С. 38—47.
  • Скакун О. Политическая и правовая мисль на Украине (1861—1917). — Харьков, Легас, 1987. — 58 с.
  • Скуратівський А. Взаємозв’язок правової культури і соціального буття в процесі суспільної трансформації // Право України. — 2004. — № 1. — С. 17—18.
  •  Смирнова Т. Форми реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні за Конституцією України // Право України. — 1998. — № 5. — С. 12—14.
  • Тесленко М. Свобода як ідеальне начало особи і держави // Українське право. — 2003. — № 1. — С. 83—89.
  • Узун Ю. В. Концепт «громадянське суспільство»: принципи сучасної теоретико-методологічної парадигми // Держава і право. Юридичні і політичні науки: Зб. наук. пр. — 2003. — Вип. 21. — С. 612—617.
  • Федоренко Г. О. Деякі питання законодавчої діяльності (про так званий поділ праці між законодавцем і суддею) // Право України. –1996. — № 6. С. 18—20.
  • Федоренко Г. О. Загальнотеоретичні проблеми функціонування держави в умовах регіоналізації // Там само. — 2004. — № 11. — С. 129—131.
  • Федоренко Г. О. Розподіл влади та її єдність: місце законодавчої влади на етапі державно-правової реформи // Там само. — 1998. — № 7. — С. 7—8.
  • Федоренко Г. О. Поділ та єдність влади: інтеграційні механізми на парламентському рівні // Там само. — 2002. — № 11. — С. 13—15.
  • Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принипи права: деякі теоретичні аспекти // Там само. — 2003. — № 7. — С. 24—29.
  • Ющик О. Право: у пошуках дефініції // Там само. — № 6. —
   С. 105—109.
  •  Ющик О. І. Суб’єктивне право — вихідний пункт дослідження права // Держава і права. Юрид і політ науки: Зб. наук. пр. — 2003. — Вип. 21. — С. 16—23.
  • Якубенко В. Напрями підвищення ефективності реалізації принципів соціальної держави // Українське право. — 2003. — № 1. — С. 100—106.
  • Якубовський О. Взаємодія держави і громадянського суспільства в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2004. — № 1. — С. 317—321.
  • Янів В. Донцов Дмитро // Енциклопедія Українознавства / Гол. ред. В. Кубійович. — Львів, 1993. — Т. 2.
  • Ярош Д. В. Державно-правова думка в програмних документах Кирило-Мефодіївського братства (1846—1847) / Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права: Науковий часопис / Р. І. Кондратьєв. — Хмельницький інститут регіонального управління та права, 2002.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.