лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

РОЗДІЛ ІV. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ
Тема 10. Право: його поняття,
сутність, функції та принципи
Сутність права та його складна, багатогранна природа. Право з філософської, соціологічної, юридичної точок зору. Право як міра та форма свободи.
Причини виникнення права. Ознаки, що відрізняють право від соціальних норм первіснообщинного ладу.
Основні сучасні концепції права: загальна характеристика та види. Право як складний соціальний феномен та основні підходи до праворозуміння.
Соціальні і технічні норми, поняття, особливості і вза-
ємозв’язок. Техніко-юридичні норми. Класифікація соціальних норм.
Співвідношення права та моралі: єдність, відмінність, взаємодія. Суперечності між правом і мораллю; шляхи їх усунення та подолання. Роль права в розвитку та зміцненні етичних основ суспільства. Значення моралі в підвищенні правової культури і фор-
муванні поваги до права.
Принципи права: поняття та види. Функції права як форми свободи. Основоположні загальносоціальні та спеціально-юридич­ні функції права.
Тема 11. Джерела (форми) права
Співвідношення понять «форма» і «джерело» права. Фор­ми права: правовий звичай, нормативно-правовий договір, нормативно-правовий акт, юридичний прецедент, правова доктрина.
Система нормативно-правових актів в Україні. Закони: їх озна­ки і види. Підзаконні акти: їх ознаки і види.
Міжнародні договори, стандарти і принципи як джерела права.
Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб.
Тема 12. Правові сім’ї світу:
порівняльна характеристика
Поняття «національна правова система» та її структура.
Поняття «правова сім’я» та її ознаки. Загальна порівняльна характеристика різних правових сімей світу.
Особливі ознаки романо-германської правової сім’ї. Її органіч­ний зв’язок з римським правом. Особлива значимість закону в системі джерел права.
Основні риси англо-саксонської правової сім’ї. Право суддів. Особливе положення судової влади, високий рівень незалежності суддів.
Мусульманська правова сім’я та її головні ознаки. «Вестернізація» мусульманського права.
Сім’я традиційного права та її особливі ознаки.
Тема 13. Право в системі соціально-політичних явищ,
цінностей та матеріальних відносин
Проблеми співвідношення та взаємодії економіки («базису») та права, політики («надбудови»). Перебіг історичних подій та роль в цьому процесі надбудовних явищ — політичних, правових, філософських, релігійних та ін.
Право як відносно самостійне явище суспільного життя та його вплив на політику й економіку. Проблеми так званої зарегульованості суспільних відносин, надмірного правового регулювання, прогалин у праві тощо.
Співвідношення між рівнем розвитку виробництва, обміну, розподілу, з одного боку, та відповідним суспільно-політичним устроєм — з іншого.
Співвідношення та взаємозв’язок права і держави.
Право, громадянське суспільство та виникнення ідеї правової держави.
Сутність і головні принципи правової політики. Право як ефек-
тивний стабілізатор політичного життя.
Сучасні пріоритети української правової політики.
Тема 14. Правосвідомість, правове виховання
та правова культура: поняття та взаємодія
Поняття, структура, види правосвідомості. Правова пси­хологія та правова ідеологія як структурні елементи правосвідомості.
Функції правосвідомості.
Поняття, джерела та форми вираження правового нігілізму.
Взаємозалежність права та правосвідомості.
Правове виховання: поняття, форми, методи.
Поняття та загальна характеристика правової культури. Струк­тура та функції правової культури.
Тема 15. Нормотворча діяльність:
поняття, види та стадії
Поняття, види і принципи нормотворчої діяльності.
Юридичний процес та його види. Юридична процедура.
Нормотворчий процес як один із видів юридичних процесів. Нормотворча процедура.
Поняття і стадії законотворчого процесу. Законодавча ініціатива, обговорення законопроекту, прийняття й опублікування закону.
Систематизація законодавства. Інкорпорація, консолідація, ко­дифікація.
Тема 16. Норми права в системі соціальних норм:
поняття, види та структура
Соціальні і технічні норми, поняття, особливості і взаємо­зв’язок. Техніко-юридичні норми. Класифікація соціальних норм.
Ознаки, що відрізняють норми права від соціальних норм первіснообщинного ладу.
Поняття й ознаки норми права. Гіпотеза, диспозиція та санкція як складові структури норми права.
Класифікація норм права за певними критеріями.
Тема 17. Система права та система
законодавства: поняття, зміст
і їх співвідношення
Поняття системи права, її відмінність від правової си-
стеми. Предмет і метод правового регулювання як підстава виділення норм права в окремі галузі права. Загальна характеристика галузей права. Інститут права: поняття і види. Приватне та публіч­не право.
Матеріальне і процесуальне право.
Система українського права та міжнародне право.
Система права і система законодавства, їх співвідношення та взаємозв’язок. Характеристика сучасного стану українського законодавства.
Система законодавства. Поняття та види законів.
Тема 18. Форми реалізації норм права:
поняття та види
Поняття реалізації права. Характерні риси форм реалізації норм права.
Види реалізації норм права: виконання, використання, заборона.
Прогалини в праві, шляхи їх усунення та подолання. Аналогія закону й аналогія права.
Юридичні колізії та способи їх вирішення.
Тема 19. Застосування права
як особлива форма його реалізації
Застосування правових норм як особлива форма реалізації норм права. Необхідність правозастосування. Правозастосов­чий процес як один із видів юридичних процесів. Стадії процесу застосування норм права.
Поняття і необхідність тлумачення норм права. З’ясування та роз’яснення змісту правових норм. Суб’єкти тлумачення. Види тлумачення за суб’єктами. Офіційне і неофіційне тлумачення. Різ­новиди офіційного тлумачення. Акти тлумачення норм права: по­няття, особливості, види.
Акти застосування норм права: поняття, особливості, види. Відмінність правозастосовчих актів від нормативно-правових.
Юридична практика: поняття і види.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.