лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Частина 2
Тема 13. Право в системі соціально-політичних явищ, цінностей та матеріальних відносин.
Тема 14. Правосвідомість, правове виховання та правова культура: поняття та взаємодія.
Контроль знань здійснюється
у формі виконання письмових
або усних питань

Контрольні питання до 2 частини 3 блоку (модуля):

 • Проблеми співвідношення і взаємодії економіки («базису») та права, політики («надбудови»).
 • Перебіг історичних подій та роль в цьому процесі надбудовних явищ — політичних, правових, філософських, релігійних тощо.
 • Право як відносно самостійне явище суспільного життя та його вплив на політику та економіку.
 • Проблеми так званої зарегульованості суспільних відносин, надмірного правового регулювання, прогалин у праві тощо.
 • Співвідношення між рівнем розвитку виробництва, обміну, розподілу, з одного боку, та відповідним суспільно-політичним устроєм, — з іншого.
 • Співвідношення і взаємозв’язок права і держави.
 • Право, громадянське суспільство та виникнення ідеї правової держави.
 • Сутність і головні принципи правової політики. Право як ефективний стабілізатор політичного життя.
 • Сучасні пріоритети української правової політики.
 • Поняття, структура, види правосвідомості.
 • Правова психологія та правова ідеологія як структурні елементи правосвідомості.
 •  Функції правосвідомості.
 • Поняття, джерела та форми вираження правового нігілізму.
 • Взаємозалежність права та правосвідомості.
 • Правове виховання: поняття, форми, методи.
 • Поняття та загальна характеристика правової культури. Структура та функції правової культури.


Частина 1
Тема 15. Нормотворча діяльність: поняття, види та стадії.
Тема 16. Норми права в системі соціальних норм: поняття, види та структура.
Тема 17. Система права та система законодавства: поняття, зміст і їх співвідношення.
Контроль знань здійснюється
у формі виконання письмових
або усних питань

Контрольні питання до 1 частини 4 блоку (модуля):

 • Поняття, види і принципи нормотворчої діяльності.
 • Поняття та види юридичних процесів. Юридична процедура.
 • Співвідношення понять «нормотворчий процес» та «нормотворча процедура».
 • Поняття і стадії законотворчого процесу. Законодавча ініціатива, обговорення законопроекту, прийняття й опублікування закону.
 • Систематизація законодавства. Інкорпорація, консолідація, кодифікація.
 • Поняття й ознаки норми права.
 • Гіпотеза, диспозиція та санкція як складові структури норми права.
 • Класифікація норм права за певними критеріями.
 • Види норм права за характером правових приписів.
 • Види норм права за функціональним призначенням.
 • Види норм права за формою закріплення бажаної поведінки.
 • Поняття системи права, її відмінність від правової системи.
 • Предмет і метод правового регулювання як підстава виділення норм права в окремі галузі права.
 • Загальна характеристика галузей права.
 • Публічні, приватні та комплексні галузі права.
 • Категорія «галузь права» та її зміст.
 • Категорія «підгалузь права» та її зміст.
 • Категорія «інститут права» та її зміст.
 • Матеріальне і процесуальне право.
 • Система українського права і міжнародне право.
 • Система права і система законодавства, їх співвідношення і взаємозв’язок.
 • Характеристика сучасного стану українського законодавства.
 • Система законодавства та її структурні елементи.
 • Значимість законів в ієрархічній системі законодавства.
 • Поняття та види законів.

Частина 2
Тема 18. Форми реалізації норм права: поняття та види.
Тема 19. Застосування права як особлива форма його реалізації.
Тема 20. Правовідносини: поняття, склад, підстави виникнення, зміни та припинення.
Тема 21. Механізм правового регулювання: поняття та структура.
Тема 22. Правопорушення: поняття та склад.
Тема 23. Юридична відповідальність: поняття та види.
Тема 24. Законність, правопорядок, дисципліна.
Контроль знань здійснюється у формі
виконання письмових або усних питань
Контрольні питання до 2 частини 4 блоку (модуля).

 • Реалізація норм права: поняття та види. Характерні риси форм реалізації норм права.
 • Види реалізації норм права: виконання, використання, заборона.
 • Прогалини в праві, шляхи їх усунення і подолання. Аналогія закону й аналогія права.
 • Юридичні колізії і способи їх вирішення.
 • Застосування правових норм як особлива форма реалізації норм права.
 • Стадії процесу застосування норм права.
 • Поняття і необхідність тлумачення норм права.
 • З’ясування і роз’яснення змісту правових норм.
 • Суб’єкти тлумачення. Види тлумачення за суб’єктами. Офіційне і неофіційне тлумачення.
 • Різновиди офіційного тлумачення. Акти тлумачення норм права: поняття, особливості, види.
 • Юридична практика.
 • Акти застосування норм права: поняття особливості, види.
 • Відмінність правозастосовчих актів від нормативно-правових.
 • Поняття й ознаки правових відносин.
 • Передумови виникнення правовідносин. Взаємозв’язок норм права і правовідносин.
 • Поняття і види суб’єктів права. Фізичні, юридичні особи, спільноти.
 • Правосуб’єктність. Правоздатність і дієздатність. Обмеження дієздатності.
 • Суб’єктивні права й обов’язки як юридичний зміст правовідносин.
 • Об’єкти правовідносин: поняття і види.
 • Поняття і класифікація юридичних фактів. Фактичний (юридичний) склад.
 • Правове регулювання і правовий вплив (інформаційно-психологічний, виховний, соціальний).
 • Поняття механізму правового регулювання. Його основні елементи і стадії.
 • Роль права, юридичних фактів і правозастосування, актів реалізації прав і обов’язків, правовідносин у процесі правового регулювання.
 • Ефективність правового регулювання та шляхи її підвищення.
 • Поняття і види правомірної поведінки. Правова активність особи.
 • Стимулювання правомірних діянь.
 • Поняття й ознаки правопорушень.
 • Юридичний склад правопорушення. Суб’єкт і об’єкт, суб’єк­тивна й об’єктивна сторони правопорушень.
 • Види правопорушень. Злочини і провини.
 • Причини правопорушень. Шляхи та засоби їх запобігання й усунення.
 • Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види.
 • Цілі та принципи юридичної відповідальності.
 • Обставини, що виключають протиправність діяння та юридичну відповідальність. Презумпція невинуватості.
 • Поняття та принципи законності. Гарантії законності.
 • Правовий порядок: поняття, загальна характеристика.
 • Структура правопорядку.
 • Рівні упорядкованості та функції правопорядку.
 • Право, законність, правопорядок і державна дисципліна.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

 

Принципи і види контролю знань студентів
Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в КНЕУ і являє собою організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів є основою для судження про результати навчання та для вирішення таких питань, як ступінь засвоєння навчальної програми, переведення на наступний курс, призначення стипендії, випуск з вузу і видача диплому. Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється робота окремо взятого студента, академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також робота викладацького складу. За умови правильної організації контроль знань слугує і навчальним, виховним, організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям.
Контроль знань будується на таких основних принципах:

 • перевірка й оцінка знань студентів мають відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів;
 • перевірка й оцінювання знань мають проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики;
 • перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного студента;
 • диференціація оцінок має здійснюватися за об’єктивними, заздалегідь визначеними критеріями;
 • оцінка знань студента має відповідати істинній якості та кіль­кості засвоєних знань, вмінь і навичок.

Контроль знань по дисциплінах, що викладаються на кафедрі теорії та історії держави і права та закінчуються іспитом, складається з двох блоків планових заходів: підсумковий контроль знань студентів; поточний контроль знань студентів.
Порядок оцінювання знань студентів
Для денної та вечірньої форм навчання
Теорія держави і права вивчається протягом двох семестрів із проміжним семестровим контролем у формі ПМК та під­сумковим у формі іспиту. З огляду на це у загальній підсумковій оцінці враховуються:
1) середній бал за результатами поточного контролю в усіх семестрах, в яких вивчалася дисципліна;
2) результати іспиту.
При цьому поточна успішність в усіх семестрах оцінюється в діапазоні від 0 до 40 балів (включно), а результати поточного кон­тролю знань студентів (числом, кратним «5») в кожному семестрі фіксуються у відомості обліку успішності за поточним модуль­ним контролем.
Поточний контроль для заочної форми навчання здійснюється оцінюванням виконання модульних завдань (від 0 до 40 балів); підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту — від 0 до 60 балів (але не менше 30).
Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу і засобом виявлення ступеня засвоєння студентом програмного матеріалу. Поточний контроль роботи студента протягом семестру має:

 • допомагати студентові в організації його роботи;
 • привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисцип­ліни;
 • виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;
 • стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дис­ципліни;
 • виявити обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;
 • визначити недоліки та прогалини у знаннях та шляхи їх подолання;
 • виявити рівень засвоєння навичок самостійної роботи.

Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за трьома основними напрямами (об’єктами контролю):

 • систематичність й активність роботи на семінарських заняттях;
 • виконання завдань для самостійного опрацювання;
 • виконання модульних завдань.

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 40 балів.
Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи, — 40.

Для денної та вечірньої форм навчання

Об’єкти контролю:

 • систематичність й активність роботи на семінарських заняттях (рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських і практичних заняттях; активність під час обговорення питань, що винесені на семінарські заняття; результати виконання експрес-контролю тощо) — до 15 балів;
 • виконання завдань для самостійного опрацювання (самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; написання рефератів тощо) — до 10 балів;
 • виконання модульних завдань (оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після засвоєння певного модуля) — до 15 балів.

Шкала оцінювання за системою ЕСTS


Кількість балів за шкалою оцінювання, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка
за шкалою
ECTS

0—15

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

20—45

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

FX

50—55

3 (задовільно)

Е

60

3 (задовільно)

D

65—75

4 (добре)

С

80

4(добре)

В

85—100

5 (відмінно)

А

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.