лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

 

 

 • Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука.
 • Методологія пізнання державно-правових явищ.
 • Ідеологічна функція в системі функцій теорії держави і права.
 • Причини виникнення держави в умовах сучасного світу.
 • Умови виникнення держави і права в Європі.
 • Концепції походження держави.
 • Сутність та мета держави.
 • Ідеологічне підґрунтя епохи Нового часу.
 • Політико-правова ідеологія західноєвропейського, російського та українського Просвітництва: порівняльно-правовий аналіз.
 • Порівняльний аналіз формаційного та цивілізаційного підходів до типології держав.
 • Характеристика основних сучасних теорій сутності держави.
 • Поняття і класифікація функцій держави.
 • Внутрішні та зовнішні функції держави.
 • Держава, право, особа.
 • Громадянське суспільство і держава.
 • Держава, право та глобальні проблеми людства.
 • Проблеми становлення і розвитку в Україні правової, соціаль­ної держави.
 • Лібералізм та неолібералізм як ідеологічне підґрунтя правової, соціальної держави.
 • Форми безпосереднього народовладдя та їх вплив на соціаль­но-політичні процеси сучасного світу.
 • Республіка як форма правління в сучасному світі.
 • Форма Української держави.
 • Співвідношення механізму й апарату держави.
 • Загальна характеристика та зміст приватного і публічного права.
 • Права людини та їх гарантії в Україні.
 • Право, суспільство, держава: від тоталітаризму до демократії.
 • Правова держава та правова культура: взаємодія та співвідношення.
 • Забезпечення прав і свобод людини в Україні: загальнотеоретичні аспекти.
 • Співвідношення позитивістського, нормативістського, соціологічного та природно-правового підходів до розуміння сутності права.
 • Нормотворча діяльність як правовий засіб утвердження прав і свобод людини.
 • Правова система України: загальна характеристика сучасного етапу формування.
 • Систематизація законодавства та проблеми підприємництва.
 • Розвиток і перспективи кодифікації законодавства в Україні.
 • Нормотворча діяльність в умовах побудови в Україні правової держави.
 • Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян.
 • Правовідносини як один із видів суспільних відносин.
 • Право як ефективний регулятор суспільного життя.
 • Правові сім’ї сучасного світу.
 • Джерела права в країнах романо-германської правової сім’ї.
 • Природно-правова концепція праворозуміння та проблеми сучасності.
 • Сутність ідеї законності та історія її становлення.
 • Правопорядок як один із видів суспільного порядку.
 • Норми права та їх місце в механізмі правового регулювання.
 • Нормативно-правовий акт як одна з форм права.
 • Юридична техніка і мова законодавства.
 • Правова культура та правове виховання в сучасному укра­їнському суспільстві.
 • Структура правової свідомості.
 • Правова свідомість юриста.
 • Загальнотеоретична характеристика джерел права.
 • Критерії виділення і принципи побудови галузей права.
 • Соціальна цінність права.
 • Співвідношення нормативно-правових актів з актами тлумачення права та актами застосування права.
 • Співвідношення законності та доцільності.
 • Шляхи подолання правопорушень в Україні.
 • Соціальні джерела виникнення правопорушень.

 


ЗАВДАННЯ ДЛЯ БЛОЧНО- МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 

 Тема 1. Теорія держави і права: її предмет, методи пізнання та місце в системі юридичних наук.
Тема 2. Виникнення уявлень про державу і право в країнах стародавнього світу.
Тема 3. Становлення та розвиток державно-правової ідеоло­гії у країнах Західної Європи, Північної Америки та в Росії.
Тема 4. Особливості розвитку вітчизняної державно-право­вої ідеології.
Контроль знань здійснюється у формі
виконання письмових або усних питань
Контрольні питання до 1 блоку (модуля):

 • Поняття теорії держави і права та її функції.
 • Методологічне значення теорії держави і права для галузевих наук.
 • Закономірності становлення уявлень про державу і право в країнах стародавнього світу.
 • Особливості розвитку вчень про державу і право середньовічного суспільства в епоху розквіту феодалізму.
 • Особливості еволюції вчень про державу і право у Західній Європі у ХV—ХVІІ ст. в період занепаду феодалізму та перших буржуазних революцій.
 • Особливості розвитку вчень про державу і право в епоху Великої французької революції, західноєвропейського Просвітництва ХVІІІ ст. та періоду боротьби за незалежність США.
 • Основні напрями розвитку державно-правової думки в епоху промислового капіталізму в Західній Європі в кінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст.
 • Державно-правова думка Західної Європи другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
 • Основні напрями світової державно-правової думки ХХ ст.
 • Основні етапи розвитку державно-правової думки в Росії.
 • Становлення поглядів про державу і право в ранньофеодаль­ній Київській Русі.
 • Особливості державно-правової думки в Україні періоду входження її до складу Литви та Польщі.
 • Розвиток державно-правових поглядів в часи Гетьманської держави.
 • Політико-правові погляди представників Просвітництва. Державно-правові концепції громадських об’єднань і рухів у кінці XVIII — першій половині ХІХ ст.
 • Державно-правова ідеологія ліберального та радикального демократизму.
 • Вчення про державу і право в Україні кінця ХІХ—ХХ ст.
 • Становлення плюралізму державно-правових теорій на зламі ХІХ—ХХ століть.
 • Розвиток державницьких поглядів в Україні політичними партіями в першій чверті ХХ ст.


Тема 5. Держава: її походження та поняття.
Тема 6. Сутність та типи держави. Правова, соціальна дер­жава як гарант здійснення та захисту прав людини.
Тема 7. Місце держави в політичній системі суспільства.
Тема 8. Форми держави
Тема 9. Держава: її мета, механізм та функції.
Контроль знань здійснюється
у формі виконання письмових
або усних питань
Контрольні питання до 2 блоку (модуля):

 • Порівняльна характеристика теорій виникнення держави.
 • Формаційний підхід до визначення типу держави.
 • Цивілізаційний підхід до визначення типу держави.
 • Сутність держави та її функції.
 • Характеристика концепції держави загального благоденства.
 • Характеристика концепції правової держави.
 • Зміст взаємної відповідальності держави й особи.
 • Права людини: поняття та види.
 • Місце держави в політичній системі суспільства.
 • Структурні елементи політичної системи суспільства.
 • Народовладдя: поняття й основні ознаки.
 • Народовладдя: форми реалізації.
 • Категорія «форма держави» у її широкому значенні.
 • Категорія «форма держави» у її вузькому значенні.
 • Зміст поняття «форма державного правління»
 • Зміст поняття «форма державного устрою».
 • Зміст поняття «форма політичного (державного) режиму».
 • Республіка як форма державного правління: поняття та види.
 • Особливості парламентської республіки.
 • Особливості президентської республіки.
 • Структурні елементи механізму держави.
 • Органи держави й органи місцевого самоврядування.


ЧАСТИНА 1
Тема 10. Право: його поняття, сутність, функції та принципи.
Тема 11. Джерела (форми) права.
Тема 12. Правові сім’ї світу: порівняльна характеристика.
Контроль знань здійснюється
у формі виконання письмових
або усних питань

Контрольні питання до 1 частини 3 блоку (модуля):

  • Сутність права та його складна, багатогранна природа.
  • Право з філософського, соціологічного, юридичного погляду.
  • Право як міра та форма свободи.
  • Причини виникнення права.
  • Ознаки, що відрізняють право від соціальних норм первіснообщинного ладу.
  • Основні сучасні концепції права: загальна характеристика та види.
  • Право як складний соціальний феномен та основні підходи до праворозуміння.
  • Соціальні і технічні норми, поняття, особливості та взаємозв’язок.
  • Класифікація соціальних норм.
  • Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія.
  • Суперечності між правом і мораллю; шляхи їх усунення і подолання.
  • Роль права в розвитку і зміцненні етичних основ суспільства.
  • Значення моралі в підвищенні правової культури і формуванні поваги до права.
  • Принципи права: поняття та види.
  • Функції права як форми свободи. Основоположні загальносоціальні та спеціально-юридичні функції права.
  • Співвідношення понять «форма» і «джерело» права.
  • Форми права: правовий звичай, нормативно-правовий договір, нормативно-правовий акт, юридичний прецедент, правова док­трина.
  • Система нормативно-правових актів в Україні.
  • Закони: їх ознаки і види.
  • Підзаконні акти: їх ознаки і види.
  • Дія нормативних актів у часі, просторі і за колом осіб.
  • Міжнародні договори, стандарти і принципи як джерела права.
  • Поняття «правової системи», «правової сім’ї».
  • Загальна порівняльна характеристика різних правових систем світу.
  • Особливі ознаки романо-германської правової сім’ї. Її органічний зв’язок з римським правом. Особлива значимість закону в системі джерел права.
  • Основні риси англо-саксонської правової сім’ї. Право суддів. Особливе положення судової влади, високий рівень незалежності суддів.
  • Мусульманська правова система та її головні ознаки. «Вестернізація» мусульманського права.
  • Сім’я традиційного права та її особливі ознаки.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.