лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 24. Законність, правопорядок, дисциплінаНаприкінці даного курсу ми переходимо до вивчення таких трьох взаємопов’язаних фундаментальних категорій юридичної науки та практики, як законність, правопорядок і дисципліна.
Слід зазначити, що законність, з одного боку, являє собою своєрідний правовий засіб державної влади та народу щодо встановлення та підтримки правопорядку, а з іншого — є серцевиною, основою дисципліни, яка, своєю чергою, становить одну з форм проявів правопорядку в країні.
Законність виражає загальний принцип ставлення суспільства до права в цілому. У зв’язку з цим її зміст необхідно розглядати у трьох аспектах: а) як «правовий» характер суспільного життя;
б) з позиції вимоги загальної поваги до закону й обов’язків його виконання всіма без винятку; в) під кутом зору вимог реального захисту і забезпечення прав, інтересів громадян і охорони правопорядку в цілому від будь-якого свавілля.
Крім того, слід особливо зауважити, що сутність законності як невід’ємного елемента демократії неможливо усвідомити без вивчення її основоположних принципів (табл. 24.1) та відповідних гарантій (табл. 24.2).
Таблиця 24.1
ПРИНЦИПИ ЗАКОННОСТІ


Назва принципу

Зміст принципу

Єдність законності

Усезагальність та загальнообов’язковість дотримання і виконання вимог чинного законодавства усіма суб’єктами правовідносин, єдине тлу­мачення юридичних критеріїв оцінки суб’єктів та їхня рівність перед законом

Гарантованість голов­них прав і свобод людини та громадянина

Соціальну основу даного принципу становить ідея усезагального захисту індивіда та необхідність забезпечення пріоритету загальногуманітар­них цінностей

Невідворотність покарання за скоєння право­порушення

Будь-яке протиправне діяння має бути своєчасно розкрите, а винні у його скоєнні особи мають бути покарані відповідно до скоєного правопорушення

Недопустимість протиставлення законності та доцільності

Учасники правовідносин відповідно до вимог норм права мають змогу прийняти найдоцільніше рішення і варіант поведінки згідно з фактичними обставинами та у рамках норм права

Взаємозв’язок законності та культури

Законність не може розвиватися та функціонувати без опори на досягненя у духовній сфері, оскільки загальносоціальна та правова культура — це морально-етична основа законності; у свою чергу, і законність є однією з політико-правових передумов формування культури суспільства

Таблиця 24.2
ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ


Назва гарантії

Зміст гарантії

Загальні

Економічні, політико-ідеологічні, морально-духовні, культурні тощо — плюралізм форм власності, відповідний спосіб виробництва, безкризовий розвиток економіки, рівень зайнятості населення в суспільно корисній праці, стан політичної системи, ідеологія, рівень стабільності в суспіль-
стві, стан культури

Спеціальні

Юридичні — це зумовлена особливостями соціально-еко­номічного, політичного, культурного тощо характеру си-
стема умов і засобів, закріплених у чинному законодавстві та безпосередньо спрямована на забезпечення законності; виділяють два самостійні види спеціальних юридичних гарантій: правові та договірні

Таблиця 24.3
СТРУКТУРА ПРАВОПОРЯДКУ


Елементи структури

Зміст елементів структури

1. Учасники право­порядку

Держава, її органи, підприємства, установи, організації, недержавні утворення, громадські організації та громадяни — усі вони входять до системи правових зв’язків з відповідними функціональними повноваженнями

2. Правові відноси­ни та зв’язки

Учасники правопорядку взаємодіють:
— по вертикалі (в межах публічно-правових відносин), по горизонталі (в межах приватно-правових відносин);
— залежно від сфер їхньої діяльності (законодавчий порядок, порядок реєстрації та розірвання шлюбу, порядок виборів тощо)

3. Акти впорядкування на різних
рівнях суспільних зв’язків

Ці акти розрізняються залежно:
— від змісту та форми (регламент роботи парламенту, правила внутрішнього трудового розпорядку);
— від предмету регулювання (загального та галузевого характеру);
— від часу їх дії (постійні та тимчасові) тощо.

Правопорядок — це державно-правове явище, що тісно пов’я­зане з державною владою, оскільки саме влада встановлює та підтримує правопорядок, охороняє та захищає його від порушень; без правопорядку неможлива реалізація державних зав­дань, здійснення сутності, форм й функцій влади (табл. 24.3).

 1. Законність: її поняття, ознаки, принципи. Гарантії законності.
 2. Правопорядок: поняття, ознаки та структура.
 3. Поняття і види дисципліни.

Література

 1. Алексеев С. С. Теория права. — М.: БЕК, 1994, 245 с.
 2. Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності // Право України. — 2004. — № 2. — С. 21—23.
 3. Литвак О. М. Державний вплив на злочинність. — К.: Наукова думка, 2000. — 58 с.
 4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Мар­ченко. — М.: БЕК, 1997. — 253 с.
 5. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєй­чиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.


Гарантії законності — це система передумов і засобів, зумовлених закономірностями суспільного розвитку та спрямованих на забезпечення такого соціального режиму, за якого в усіх учасників правовідносин формується внутрішня необхідність у здійсненні правомірної поведінки, реалізація якої стає могутньою основою становлення та розвитку демократії в надрах суспільства.

Теми рефератів

 1. Історія становлення ідеї законності.
 2. Співвідношення суспільного порядку з правопорядком.
 3. Законність як запорука правопорядку.
 4. Правова держава та дисципліна.

Питання для дискусій

 1. Законність являє собою складну юридичну категорію з багатовіковою історією. Проаналізуйте розвиток ідеї законності за різних соціально-економічних, політичних та інших умов у різні історичні періоди.
 2. Чи може, на Вашу думку, сам факт наявності нормативних актів, які спрямовані на регулювання та охорону певних суспільних відносин, свідчити про наявність законності?
 3. Проаналізуйте тезу Бориса Чичеріна: «Де немає свободи, там немає суб’єктивного права, а де немає закону, там немає об’єктивного права. Проте до цих двох засад приєднується новий елемент — влада, що має своїм призначенням охороняти закон та обмежувати свободу. Вона становить необхідну ланку будь-якого суспільного порядку».

 Питання для самоконтролю
 1. На яких принципах будується реальна законність?
 2. Назвіть об’єктивні умови та суб’єктивні чинники, за допомогою яких забезпечується режим законності.
 3. Чи правильною є теза про те, що правопорядок — це стан упорядкованості виключно державного життя?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.