лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 23. Юридична відповідальність: поняття та видиЛогічним продовженням попередньої теми є вивчення питань щодо «юридичної відповідальності» (як одного з видів «соціальної відповідальності»), оскільки держава має не лише здійснювати роботу щодо усунення причин та передумов виникнення правопорушень, а й протидіяти правопорушенням, переслідуючи порушників та притягаючи їх до відповідальності.
Переходячи до розгляду даної теми, насамперед, необхідно наголосити на тому, що юридична відповідальність як така, що визначена в формалізованих нормах права, безпосередньо пов’я­зана з державою; проте не слід зводити юридичну відповідаль-
ність виключно до державного примусу
, оскільки, крім заходів дер­жавно-примусового впливу (що застосовується лише як допоміж­ний засіб), юридична відповідальність супроводжується відповід­ними негативними наслідками, як-то: позбавлення прав, обме­ження майнових, особистих інтересів тощо, тобто сукупністю відповідних каральних санкцій.
З приводу цього варто розкрити багатогранну природу юридичної відповідальності, її основні ознаки, види, мету та функції, а також визначити підстави притягнення та звільнення від неї (схема 23.1), виокремити загальні засади, на основі яких вона застосовується (табл. 23.1).
Схема 23.1
ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ЮРИДИЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НЕЇ


Підстави притягнення до юридичної відповідальності:
1) наявність норми права, що передбачає склад правопорушення;
2) юридичний факт — вчинення самого правопорушення;
3) наявність правозастосовчого акта, що набрав чинності

Підстави звільнення від юридичної відповідальності:
І. ПІДСТАВИ звільнення від кримінальної відповідальності:
1) у зв’язку з дійовим каяттям; тобто особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і пов­ністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду;
2) у зв’язку з примиренням винного з потерпілим та відшкодуванням завданих особою, яка вперше здійснила злочин невеликої тяжкості, збитків або усуненням заподіяної шкоди;
3) у зв’язку з передачею особи на поруки;
4) у зв’язку із закінченням строків давності;
5) у зв’язку зі зміною обстановки — вчинене діяння втратило суспільну небезпечність або особа перестала бути суспільно небезпечною.
ІІ. ПІДСТАВИ звільнення від адміністративної відповідальності:
1) передача матеріалів на розгляд товариського суду, трудового колективу;
2) обмеження усним зауваженням у разі вчинення незначного адміністратив­ного правопорушення.
ІІІ. ПІДСТАВИ звільнення від дисциплінарної відповідальності:
передача матеріалів на розгляд трудового колективу або його органу

Таблиця 23.1
ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


Назва принципу

Зміст принципу

Законність

Неухильне виконання вимог законів та відповідних їм підзаконних норм усіма індивідами, організаціями та посадовцями; єдиною законною підставою застосування юридичної відповідальності є наявність факту правопорушення

Невідворотність і своєчас­ність відповідальності

Немає юридичної відповідальності без правопорушення, а також немає правопорушення без юридичної відповідальності

Справедливість

Виконання вимог щодо: заборони повторно притягати до відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення; недопустимості кримінального покарання за провину; закон, що встановлює або посилює відповідальність, не може мати зворотну дію тощо

Доцільність та індивідуалізація

Усі громадяни держави рівні перед законом у тому розумінні, що вони є носіями рівних прав та рівних обов’язків і тому кожен особисто відповідальний за власну вину; відповідність обраних стосовно правопорушника заходів впливу цілям юридичної відповідальності

Юридична відповідальність тісно пов’язана із санкцією норми права і являє собою примусовий обов’язок особи відповідати за скоєні правопорушення; тобто вона виникає з приводу вчинення особою правопорушення та реалізується в конкретних особливих правовідносинах. Досліджуючи відносини відповідальності в динаміці, слід виділити такі її стадії: 1) виявлення правопорушення; 2) виникнення юридичної відповідальності; 3) офіційна оцінка правопорушення як підстави для юридичної відповідальності в актах компетентних органів; 4) реалізація юридичної відповідальності.

1. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види.
2. Цілі та принципи юридичної відповідальності.
3. Обставини, що виключають протиправність діяння і юридичну відповідальність. Презумпція невинуватості.
Література

  1. Алексеев С. С. Теорія права. — М.: БЕК, 1994.
  2. Литвак О. М. Державний вплив на злочинність. — К.: Наукова думка, 2000. — 58 с.
  3. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. — М.: БЕК, 1997. — 253 с.
  4. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій,
    В. В. Копєй­чиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.


Позитивна (перспективна) юридична відповідальність — це відповідальність, яка потенційно пов’язана з виконанням певного кола посадових обов’язків, підзвітністю, юридичною компетентністю (зокрема відставка міністра тощо).
Ретроспективна юридична відповідальність (негативна) — це особливий вид правовідносин між державою та особою-правопоруш­ником, який виникає на підставі скоєного правопорушення і за яким держава має право застосувати відповідні заходи примусу до право­порушника, а правопорушник, у свою чергу, зобов’язаний нести юридич­ну відповідальність; тобто це визначені нормами права несприятливі наслідки, які настають для конкретної особи у зв’язку зі вчиненням нею правопорушення; водночас слід зазначити, що як з боку держави є відповідні обов’язки (як-то: діяти в межах та на підставі чиннного законодавства, дотримуючись відповідних принципів), так і з боку правопорушника є, крім того, відповідні, встановлені чинним законодавством, права (зокрема, право на захист тощо).

Теми рефератів

  1. Соціальна відповідальність та її види.
  2. Обставини, які виключають юридичну відповідальність.
  3. Види юридичної відповідальності: поняття та ознаки.

Питання для дискусій
1. У чому полягає головна відмінність юридичної відповідальності від інших видів соціальної відповідальності?
2. У правовій відповідальності демократичного суспільства дер­жавний примус не є головним елементом. Перебільшення значимості державного примусу в 30-ті—40-ві роки ХХ ст. за часів сталінізму знайшло відображення і в правознавстві радянської доби. Свідченням цього є панівне на той час визначення права як «сукупності норм, реалізація яких забезпечується державним примусом».
Спробуйте визначити головний елемент юридичної відповідальності в умовах демократичного суспільства. Обґрунтуйте Вашу відповідь.
3. Проаналізуйте наведені вислови видатного мислителя епохи Просвітництва Чезаре Беккаріа:
«Для особи-правопорушника ефективним є не стільки суворість покарання, скільки тривалість його морального впливу»;
«Смертна кара — це війна держави з громадянином у тих випадках, коли вона вважає корисним і необхідним позбавити його життя».
Чому, на Вашу думку, в правових, соціальних і демократичних державах смертна кара вже давно виключена із системи державних покарань? Обґрунтуйте свою відповідь, використовуючи найкращі надбання вітчизняної і світової вітчизняної політико-правової думки.
 Питання для самоконтролю
1.Проаналізуйте головні функції юридичної відповідаль­ності.
2. Юридична відповідальність та державний примус: співвідношення та взаємозв’язок.
3. Наведіть приклади перспективної та ретроспективної відповідальності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.