лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 22. Правопорушення: поняття та складПереходячи до вивчення даної теми, передусім, необхідно звернути увагу на те, що в юридичній літературі розрізняють «правову поведінку» та «правомірну поведінку» (див. тему 19). І, зокрема, остання розглядається як основний різновид правової поведінки.
У свою чергу, правопорушення — це соціальний і юридичний антипод правомірної поведінки. В соціальному розумінні це поведінка, яка суперечить інтересам суспільства. З приводу цього доцільно визначити усю сукупність ознак, які зумовлюють суспільну небезпеку правопорушень, оскільки відсутність хоча б однієї з них унеможливлює розгляд діяння як правопорушення (схема 22.1).
Схема 22.1
СКЛАД ПРАВОПОРУШЕННЯ


СКЛАД ПРАВОПОРУШЕННЯ — це сукупність закріплених
у законі ознак об’єктивного та суб’єктивного  характеру, за наявності
яких суспільно небезпечне діяння визнається  правопорушенням

І. Суб’єкти — фізичні та юридичні особи, які мають здатність і можливість нести юридичну відповідальність за свої протиправні діяння (деліктоздатність)
ІІ. Суб’єктивна сторона — певне психічне ставлення суб’єкта до своєї протиправної поведінки та її наслідків, що характеризується провиною у формі умислу або необрежності, метою та мотивом вчинення правопорушення

ІІІ. Об’єкти — це ті суспільні відносини, які охороняються нормами права і на які посягає дане правопорушення;
предмет правопорушення — матеріальні та духовні блага тощо
ІV. Об’єктивна сторона — його зовнішня сторона, яку складають протиправні діяння, викликані ним у суспільстві та небезпечні шкідливі наслідки, а також причинний зв’язок між діяннями і його наслідками

Варто також зазначити, що категорія «склад правопорушення» більш детально і повною мірою розкрита наукою кримінального права. Проте вона, крім того, має ще й загальнотеоретичне значення та використовується з урахуванням специфіки в різних галузях права. При цьому поняття «правопорушення» та «склад правопорушення» — нетотожні, оскільки, маючи справу з різними суспільно шкідливими, протиправними та винними діяннями, люди почали фіксувати спочатку на рівні правосвідомості, а потім і на нормативному рівні їх безпосередні емпіричні ознаки; таким чином, поступово окреслились елементи, які заклали основу загальнотеоретичної категорії «склад правопорушення».
Крім того, ще одним украй важливим питанням даної теми є види правопорушень; усі правопорушення, які скоюються в суспільстві, можна поділити на певні види, залежно від того чи іншого критерію (схема 22.2). Найприйнятнішим, на нашу думку, є їх поділ за ступенем суспільної небезпеки.
Схема 22.2
ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ЗА СТУПЕНЕМ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ


Злочини — це суспільно небезпеч­ні, винні порушення норм права, які містяться в кримінальному законодавстві

Провини — це усі суспільно шкідливі, винні порушення норм права, які не віднесені до злочинів (дисциплінарні, адміністративні, цивільні)

Розглядаючи питання даної теми, слід також окремо зупинитися на причинах правопорушень та шляхах і засобах їх запобігання та усунення.

1. Поняття і види правомірної поведінки.
2. Поняття, ознаки і склад правопорушень.
3. Види правопорушень.
Література

 1. Алексеев С. С.Теория права. — М.: БЕК, 1994. — 245 с.
 2. Литвак О. М. Державний вплив на злочинність. — К.: Наукова думка, 2000. — 58 с.
 3. Русская защита: Нашумевшие уголовные процессы / Сост. М. А. Анашкевич. — М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. — 153 с.
 4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Мар­ченко. — М.: БЕК, 1997. — 253 с.
 5. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій,
  В. В. Копєйчиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.


Правова поведінка — соціально значимі вчинки індивідуальних чи колективних суб’єктів, що контролюються їхньою свідомістю і волею, передбачені нормами права і тягнуть за собою юридичні наслідки; виділяють такі її види: правомірна поведінка, правопорушення, зловживання правом та об’єктивно протиправна поведінка.
Правомірна поведінка як основний різновид правової поведінки — це суспільно корисна, суспільно необхідна, бажана і допустима поведін­ка осіб, яка відповідає правовим нормами і гарантується державою.
Правопорушення — це соціально шкідливі, винні діяння делікто-
здатного суб’єкта, які порушують вимоги норм права.
Зловживання правом — соціально шкідлива поведінка, яка здійснюється в рамках норм права.
Об’єктивно протиправна поведінка — це поведінка, яка не завдає шкоди, але здійснюється з порушенням норм права.
Умисел як форма провини характеризується тим, що особа під час скоєння забороненого законом діяння усвідомлювала його протиправний характер, передбачала його небезпечні наслідки і жадала їх настання (замір прямий); за тих самих умов не бажала, але передбачала можливість їх настання, ставилася до їх настання байдуже (замір побічний).
Необережність — у разі скоєння правопорушення має місце тоді, коли особа передбачала абстрактну можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, але легковажно розраховувала на їх ненастання чи відвернення (протиправна самовпевненість) або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити (протиправна недбалість).
Мотив — усвідомлена спонука (прагнення) до здійснення конкретних вольових дій чи утримання від них (бездіяльність), зумовлених потребами, інтересами й нахилами правопорушника, для задоволення (реалізації) яких він обирає певні суспільно небезпечні форми й засоби.

Теми рефератів
1. Правопорушення та правомірна поведінка.
2. Злочин як один із видів правопорушень та його особливості.
3. Провина як один із видів правопорушень та її особливості.
Питання для дискусій
1. Серед важливих чинників, які спричиняють появу правопорушень, правова доктрина, насамперед, виокремлює дестабілізацію нормального функціонування соціального середовища.
Проаналізуйте основні причини виникнення правопорушень.
2. Видатний мислитель епохи Просвітництва Чезаре Беккаріа зазначав: «Краще запобігати злочинам, аніж карати за них. Це мета будь-якого законодавства».
Якими, на Вашу думку, є найбільш ефективні шляхи подолання злочинності?
 Питання для самоконтролю
  • Чи може бути, на Вашу думку, правопорушення без вини?
  • Проаналізуйте головні ознаки правопорушення. В чому полягає головна відмінність злочину від провини?
  • Порівняйте цивільну, адміністративну та кримінальну делікто­здатність осіб.
  • Визначте основні елементи складу відомого правопорушення, користуючись матеріалами ЗМІ, популярними виданнями (зокрема, Русская защита: Нашумевшие уголовные процессы / Сост. М. А. Анашкевич. — М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2003).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.