лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 21. Механізм правового регулювання: поняття та структураЗагальнотеоретичне уявлення про механізм правового регулювання допомагає відобразити глибинний взаємозв’язок між окремими частинами правової системи; у зв’язку з цим метою даної теми є узагальнення усіх тих знань, які були сформульовані в процесі вивчення попередніх тем, присвячених правовим явищам.
Переходячи до її розгляду доцільно визначити сутність таких категорій, як «правове регулювання» та «правовий вплив», оскіль­ки ці два поняття різняться між собою, співвідносячись відповід­но як частина до цілого.
При цьому, розкриваючи зміст «правового впливу», необхідно звернути увагу на його форми щодо соціальних відносин (виховний, інформаційно-психологічний тощо); досліджуючи ж природу «правового регулювання» варто окремо зупинитися на природі «правових засобів» та їх видах.
Правове регулювання (як інструмент соціального управління) за своїм призначенням спрямоване на упорядкування суспільних відносин та забезпечення позитивних інтересів їх суб’єктів; оскіль­ки воно являє собою узгоджену систему взаємопов’язаних складових елементів, необхідно розкрити усі стадії механізму правового регулювання (табл. 21.1).
Таблиця 21.1
СТАДІЇ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ


№ стадії

Назва стадії

Зміст стадії

І

Визначення диспози­ції норми права

Формулюється правило поведінки, спрямо­ване на задоволення тих чи інших інтересів у сфері права

ІІ

Визначення гіпотези норми права (юридичного факту)

Визначаються відповідні спеціальні умови, за наявності яких настає дія загальних правил і які дають змогу перейти від загальних правил до більш конкретних

ІІІ

Визначення змісту правовідносин

Встановлення конкретного юридичного зв’язку з досить певним розподілом суб’єк­тів на уповноважених та зобов’язаних

ІV

Здійснення актів реалізації норм права

Реалізація суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, за яких правове регулювання досягає своїх цілей, — надає можливість інтересу суб’єкта задовольнитися; реалізація права може здійснюватися у трьох формах — дотримання, виконання та використання

V

Факультативна стадія

Вступає в дію лише у разі, якщо безпере-
шкодна форма реалізації норм права неможлива, у зв’язку з чим виникає необхідність в правозастосовчій діяльності

Таблиця 21.2
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ


Критерії класифікації

Види правових засобів

1. В залежності від ступе­ня складності

Первинні (елементарні, неділимі приписи — су­б’єктивні права та юридичні обов’язки, заохочення та покарання, пільги та заборони тощо) і комплексні (тобто складні, комбіновані, які включають більш прості — договір, норма, інститут тощо)

2. В залежності від їх призначення

Регулятивні (правила поведінки) та охоронні (міри відповідальності)

3. За предметом правово­го регулювання

Адміністративні (штраф), кримінальні (позбавлення волі) тощо

Право як багатогранне явище, спрямоване на регулювання суспільних відносин, може розглядатися і як засіб (інструмент) для вирішення значимих загальносоціальних завдань та задоволення індивідуальних, групових інтересів. Даний підхід праворозуміння визначається правовою доктриною як інструментальний, в межах якого і досліджуються правові засоби (табл. 21.2). З огляду на це, розкриваючи питання даної теми, слід також зупинитися на розгляді правових засобів як юридичних інструментів, способів забезпечення інтересів суб’єктів права, що виступають головними елементами механізму правового регулювання (функціональної сторони права).

1. Правове регулювання і правовий вплив.
2. Поняття механізму правового регулювання. Його основні елементи і стадії.
3. Правові засоби: поняття, ознаки, види.
Література

  1. Алексеев С. С. Теорія права. — М.: БЕК, 1994, 245 с.
  2. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. — М.: БЕК, 1997. — 253 с.
  3. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєй­чиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.
  4. Шмельова Г. Юридичний механізм забезпечення прав людини // Право України. — 1994. — № 10. — С. 18—20.


Правове регулюванняяк одна з форм правового впливу — це система всіх державно-правових засобів, за допомогою яких держава здійснює владний вплив на суспільні відносини для їх упорядкування та охорони; воно пов’язано в будь-якому випадку з безпосередніми правовими приписами про належне і можливе, з встановленням конкретних прав та обов’язків як реалізація норм права через правовідносини.
Правовий впливце процес впливу права на суспільну життєдіяль­ність, свідомість та поведінку людей.
Правові засоби — це правові явища, які відображаються в інструментах (установленнях) та діяннях (технологіях), за допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів права.

Теми рефератів

  1. Правовий вплив права на суспільні відносини.
  2. Право та механізм правового регулювання: співвідношення та взаємозв’язок.
  3. Юридичні колізії як перешкоди в процесі правового регулювання.
  4. Мета правового регулювання — єдність та добробут народу.
  5. Цінність правового регулювання.
  6. Проблеми ефективності механізму правового регулювання.

Питання для дискусій
1. У суспільстві діє безліч норм (наприклад, моральні, релігійні, естетичні, технічні тощо), які мають відповідний вплив на діяль­ність людей та своєрідне регулятивне спрямування.
Поясніть, в чому полягають, на Вашу думку, особливості правового регулювання, та спробуйте визначити його місце в системі інших видів соціального регулювання.
 Питання для самоконтролю
1. Спробуйте визначити загальносоціальні та спеціально-юридичні передумови ефективності механізму правового регулювання.
2. За наявності яких обставин постає необхідність у факультативній стадії механізму правового регулювання?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.