лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 19. Застосування права як особлива форма його реалізаціїЯкщо в процесі розгляду попередньої теми ми лише у загальних рисах розкрили головні форми реалізації норм права, то дана тема присвячена виключно вивченню такої особливої її форми, як правозастосування.
Шляхом застосування норм права держава владно втручається у процес розв’язання соціально значимих для суспільства й особи індивідуально-конкретних життєвих ситуацій. Оскільки держава у своїй діяльності здійснює дві основні функції (організацію виконання приписів норм права через видання правозастосовчих актів та охорону і захист права від порушень), правова доктрина розрізняє два види застосування права — оперативно-виконавчу та правоохоронну.
У зв’язку з цим, передусім, слід зупинитися на дослідженні головних вимог до правозастосовчої діяльності, основних рисах, які відрізняють її від інших форм реалізації права. Застосування норми права не означає її «просту» реалізацію. Це владна діяльність, що здійснюється у певному порядку суб’єктами правозастосування, які наділені чинним законодавством відповідною ком­петенцією; правозастосування спрямоване на задоволення потреб усієї спільноти та завжди супроводжується винесенням акта застосування права (індивідуально-правового акта).
Одним із важливих питань даної теми, розгляд якого, врешті-решт, зумовлює необхідність виділення «правозастосування» в окре­му тему даного курсу, є розкриття сутності та змісту стадій пра­возастосовчого процесу, де варто особливо виділити таку його стадію, як тлумачення норм права, його види та суб’єкти (табл. 19.1).
Таблиця 19.1
СТАДІЇ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


№ стадії

Назва стадії

Зміст стадії

І

Встановлення об’єктив­ної істини у справі

Встановлюються ті обставини, на наявність або відсутність яких розрахована норма права

ІІ

Юридична кваліфікація

Пошук норми права, яку належить застосувати до юридично значимих, об’єктив­но встановлених фактів

III

Тлумачення змісту нор­ми права

Діяльність щодо з’ясування та роз’яснен­ня змісту норми права

ІV

Прийняття рішення у справі

Це індивідуально-правовий акт, що пов’я­зує норми права з конкретним випадком, встановлює права та обов’язки визначе­них суб’єктів права

V

Виконання рішення у справі

Діяльність компетентних органів щодо виконання правозастосовчого акта

Таблиця 19.2
СТРУКТУРА ПРАВОЗАСТОСОВЧОГО АКТА


Складові структури

1

Вступна частина (назва документа та найменування суб’єкта (органу), що його прийняв, предмет справи, термін прийняття тощо)

2

Констатуюча (описова) частина (виклад суті справи)

3

Мотивувальна частина (аналіз доказів, їх оцінка, юридична класифікація та її обґрунтування)

4

Резолютивна частина (висновки правозастосувального суб’єкта (органу) щодо справи, яка вирішується)

Крім того, окремо слід зупинитися на актах застосування права (індивідуально-правових актах), оскільки саме вони є офіційною формою вирішення компетентними органами конкретної юридичної справи, результатом правозастосовчої діяльності (табл. 19.2). Цей різновид актів характеризується певними специфічними озна­ками, і зокрема, — спрямованістю на індивідуальне регулювання суспільних відносин, персоніфікованим характером (рішення щодо конкретної справи) тощо.

1. Правозастосовча діяльность: поняття та види.
2. Поняття та види юридичної практики.
3. Стадії процесу застосування норм права та їх загальна харак­теристика.
4. Акти застосування норм права: поняття, особливості, види.
Література

 1. Алексеев С. С. Теорія права. — М.: БЕК, 1994. 245 с.
 2. Гребьонкіна Л. Мета та завдання державної виконавчої служби // Право України. — 2000. — № 2. С. 23—25.
 3. Исаева Л. Н. Сознание и правопонимание // Государство и право. — 2004. — № 8. — С. 106—109.
 4. Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України. — 2000. — № 6. С. 24—25.
 5. Мурашин О. Правозастосовчі акти прямого народовладдя (теоретичний аспект) // Там само. — 1999. — № 8. — с. 7—10.
 6. Онуфрієнко О. Правові засоби як основна категорія теорії права// Українське право. — 2003. — № 1. — С. 90—99.
 7. Плавич В. П. Проблема колізій та шляхів їх подолання в сучасному законодавстві України // Правова держава: Щоріч­ник наук. пр. — 2002. — Вип. 13. — С. 500—505.
 8. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Мар­ченко. — М.: БЕК, 1997. — 253 с.
 9. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. —368 с.
 10. Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України // Право України. — 2000. — № 2. — С. 7—10.


Юридична практика — складне поняття, що розглядається і як види юридичної діяльності (судова, слідча, прокурорська тощо), і як теоретико-правовий досвід, юридичне надбання.
Акт застосування правових норм — це формально обов’язкове волевиявлення компетентних органів держави, посадових осіб, яке підтверджує, встановлює, змінює або припиняє юридичні права та обов’язки персоніфікованих суб’єктів у конкретній життєвій ситуації; за формою вони поділяються на постанови, укази, розпорядження, рішення, накази, ухвали, протести, вироки, висновки тощо; правозастосувальні акти різноманітні за суб’єктами, але усім їм властива така структура — вступна, описова, мотивувальна та резолютивна частини.
Офіційне тлумачення — роз’яснення норм права, що надається уповноваженими на це суб’єктами та існує у двох формах — нормативне і казуальне; нормативне — не веде до створення нових правових норм, проте роз’яснює зміст чинних норм та існує, в свою чергу, у фор­мі автентичного та легального; казуальне тлумачення не має загальнообов’язкового характеру та містить роз’яснення норми до конкретного випадку — казусу (судове та адміністративне).
Неофіційне тлумачення не є юридично значимим і поділяється на побутове, професійне та доктринальне.

Теми рефератів

 1. Особливості правозастосовчої діяльності та причини його виникнення.
 2. Правозастосовча діяльність як організаційно-владна діяльність органів держави.
 3. Встановлення об’єктивної істини у справі як стадія правозастосовчого процесу.
 4. Надання фактичним обставинам юридичної кваліфікації як стадія правозастосовчого процесу.
 5. Тлумачення норм права та його значення в правозастосовчій діяльності.
 6. Індивідуально-правові (правозастосовчі) акти.

Питання для дискусій

 1. Індивідуально-правові акти та їх види за суб’єктами.
 2. Види актів тлумачення права та їх особливості.
 3. Проаналізуйте юридичне значення роз’яснень Пленуму Вер­ховного Суду України.

 Питання для самоконтролю
  • У чому полягає відмінність офіційного тлумачення норм права від неофіційного?
  • Визначте відмінні риси між нормативно-правовим та індивідуально-правовим актами.
  • На якому етапі правозастосовчого процесу здійснюється дослідження юридичних доказів (предметів, документів, показань свідків тощо)? Обґрунтуйте свою відповідь і дайте загальну характеристику кожній стадії процесу застосування норм права.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.