лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 18. Форми реалізації норм права: поняття та видиРозглянувши загальну характеристику «нормативної площини» слід, насамперед, наголосити на тому, що вона може бути втілена в реалії життєдіяльності лише у разі, якщо її суб’єкти скористаються своїми правами та виконають відповідні обов’яз­ки, тобто норми права зможуть «запрацювати» на користь суспільства та особи лише за наявності відповідного механізму їх реалізації.
З огляду на це доцільно зазначити, що реалізація норм права як втілення приписів юридичних норм в суспільні реалії завжди взаємопов’язана з правомірною поведінкою, оскільки суб’єкти правовідносин впроваджують норми через активні правомірні діяння (дії та бездіяльність). У разі ж, коли суб’єктами вчиняються негативні, соціально шкідливі, винні діяння, які підпадають під ознаки правопорушень, мова про «реалізацію норм права» йти не може. Таким чином, норми права реалізуються через правомірні діяння суб’єктів, порушуються норми права — через неправомірні діяння.
Метою даної теми є розкриття особливостей реалізації «безпосередніх» форм реалізації норм права (дотримання, використання, виконання), а також дослідження відповідних причин втручання компетентних інститутів держави та суспільства в процес реалізації норм права для видання правозастосовчого акта, яким забезпечуються права та законні інтереси суб’єктів правовідносин (табл. 18.1).
Особливо слід звернути увагу студентів на об’єктивні чинники, які сприяють виникненню підстав для задіювання правозастосовчого механізму реалізації норм права, що, насамперед, пов’я­зані з періодом перехідного суспільства. Адже жодне законо­давство за перехідних умов не може врахувати все різноманіття суспільних відносин, які вимагають правового регулювання, і тому об’єктивно існують так звані прогалини у праві (випадки відсутності правових норм, необхідних для регулювання суспільних відносин), юридичні колізії (суперечності між правовими нор­мами) тощо.
Таблиця  18.1
ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА


Назва форми
Її зміст

Дотримання

форма реалізації, що здійснюється через виконан­ня заборонних норм права

Виконання

форма реалізації, що здійснюється через вико­нання зобов’язальних норм права

Використання

форма реалізації, що здійснюється через уповнова­жувальні норми права

Застосуванння

це особлива форма реалізації норм права, яка здійс­нюється компетентними органами та посадовими особами через винесення персоніфікованих індивідуально-правових актів, що спрямована на створення умов, необхідних для реалізації суб’єктами правовідносин норм права

Схема 18.1
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИН У ПРАВІ


Аналогія закону
вирішення конкретної справи на основі норми права, яка розрахована на регулювання подібних суспільних від­носин, близьких зазначеним за характером

Аналогія права

вирішення конкретної справи за наявності прогалини у законодавстві і відсутності аналогічної правової нор­ми, виходячи із принципів права в цілому або принципів галузі чи інституту даної галузі права

Крім того, саме за таких реалій можливі неузгодженості, невідповідності, суперечливі положення тощо, які, своєю чергою, заважають нормальному процесу реалізації норм права та потребують втручання правозастосовчих або нормотворчих органів. У зв’язку з цим доцільно розглянути шляхи подолання «прогалин у праві» (схема 18.1), а також розкрити причини виникнення, зміст і способи вирішення такого явища як «юридичні колізії».

1. Поняття та види реалізації норм права.
2. Необхідність виникнення особливої форми реалізації норм права — правозастосування. Ознаки правозастосування.
3. Прогалини в праві та шляхи їх усунення і подолання.
4. Юридичні колізії та способи їх розв’язання.
Література

 1. Алексеев С. С.Теорія права. — М.: БЕК, 1994. — 245 с.
 2. Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности. — К.: Наукова думка. 1989. — 79 с.
 3. Словарь терминов по теории государства и права: Учеб. пособие Рук. авт. кол. Н. И. Панов. — Харьков: Основа, 1997.
 4. Смирнова Т. Форми реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні за Конституцією України // Право України. — 1998. — № 5. — С. 12—14.
 5. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Мар­ченко. — М.: БЕК, 1997. — 253 с.
 6. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєй­чиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.


Форми безпосередньої реалізації праваце такі форми реалізації приписів юридичних норм, за яких норми права втілюються в суспільні відносини безпосередньо через правомірні діяння суб’єктів правовідносин без втручання правозастосовчих інститутів.
Причинами виникнення прогалин в праві є недоліки юридичної техніки в процесі підготовки та прийняття нормативних актів, а також виникнення нових суспільних відносин, яких на момент прийняття закону ще не існувало і вони не могли бути враховані суб’єктами нормо-
творчої діяльності.
Передумовами правозастосування є випадки, коли правовідношення не може з’явитися без владного веління державного органу або посадової особи; коли виникає спір про право та сторони самостійно не можуть прийти до узгодженого рішення або існують перепони для реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків; коли з’являється необхідність офіційно встановити наявність або відсутність конкретних фактів або визнати їх юридично значимими; коли суспільне відношення завдяки його особливій значимості має пройти контроль з боку органів держави для перевірки його законності тощо.
Юридичні колізії — суперечності між окремими нормами права, які регулюють однорідні, споріднені між собою суспільні відносини, а також суперечності, що виникають в процесі правозастосовчої ді-
яльності.

Теми рефератів

 1. Форми безпосередньої реалізації норм права.
 2. Загальна характеристика правозастосовчої діяльності та причини її виникнення.
 3. Використання права особи як одна з форм реалізації норм права.
 4. Виконання обов’язків як одна з форм реалізації норм права.

Питання для дискусій
У процесі використання будь-яких прав та правомочностей особа завжди звертається до виконання своїх певних обов’язків або до-
тримується певних заборон. Проаналізуйте взаємопов’язаність таких форм реалізації права, як використання, виконання та дотримання.

Питання для самоконтролю

  • Проаналізуйте особливості правозастосування в порівнянні з іншими видами реалізації норм права.
  • Надайте загальну характеристику формам реалізації норм права.
  • Виділіть передумови виникнення правозастосовчої діяльності. Наведіть конкретні її приклади.
  • Шляхи подолання прогалин в праві у практиці правозастосування.
  • Способи вирішення юридичних колізій.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.