лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» ЗА ТЕМАМИ

 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Тема 1. Теорія держави і права: її предмет, методи пізнання та місце в системі юридичних наук
Поняття теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни. Система основних юридичних понять, таких як предмет і метод наукового пізнання. Поняття предмету теорії держави і права та методології, що використовується в загальнотеоретичній науці.
Співвідношення теорії держави і права з іншими суспільними науками, що вивчають державу і право: філософією, політологією, соціологією тощо.
Теорія держави і права в системі юридичних наук (галузевих, практично-прикладних та ін.).
Система головних функцій теорії держави і права як напрямів її впливу в системі суспільних та юридичних наук.
Структура теорії держави і права.
РОЗДІЛ ІІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ
Тема 2. Виникнення уявлень про державу
і право в країнах стародавнього світу
Етапи становлення державно-правових поглядів у краї­нах Стародавнього Сходу, давньої Індії та давньому Китаї.
Держава і право у теоріях мислителів давньої Греції.
Розвиток державно-правових концепцій у давньому Римі.
Державницькі погляди раннього християнства.
Тема 3. Становлення та розвиток
державно-правової ідеології
у країнах Західної Європи,
Північної Америки та в Росії
Особливості розвитку вчень про державу і право серед­ньовічного суспільства в епоху розквіту феодалізму.
Особливості еволюції вчень про державу і право у Західній Європі в ХV—ХVІІ ст. у період занепаду феодалізму та перших буржуазних революцій.
Особливості розвитку вчень про державу і право в епоху Великої французької революції, західноєвропейського Просвітництва ХVІІІ ст. та періоду боротьби за незалежність США.
Основні напрями розвитку державно-правової думки в епоху промислового капіталізму в Західній Європі в кінці ХVІІІ ст. — на початку ХІХ ст.
Державно-правова думка Західної Європи другої половини ХІХ ст. — початку ХХ ст.
Основні напрями світової державно-правової думки ХХ ст. Основні етапи розвитку дуржавно-правової думки в Росії.
Тема 4. Особливості розвитку вітчизняної
державно-правової ідеології
Становлення поглядів про державу і право в ранньофео­дальній Київській Русі.
Особливості державно-правової думки в Україні періоду входження її до складу Литви та Польщі.
Розвиток державно-правових поглядів у часи Гетьманської держави.
Політико-правові погляди представників Просвітництва. Державно-правові концепції громадських об’єднань і рухів у кінці XVIII — першій половині ХІХ ст.
Державно-правова ідеологія ліберального та радикального демократизму.
Вчення про державу і право в Україні кінця ХІХ—ХХ століть. Становлення плюралізму державно-правових теорій на зламі ХІХ—ХХ ст.
Розвиток державницьких поглядів в Україні політичними партіями в першій чверті ХХ ст.
РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО
РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВИ
Тема 5. Держава: її походження та поняття
Загальна характеристика первісного суспільства. Влада і соціальні норми в додержавний період. Причини виникнення держави.
Ознаки держави, що відрізняють її від суспільної влади родового ладу.
Причини виникнення права. Ознаки, що відрізняють право від соціальних норм первіснообщинного ладу.
Характеристика теорій походження держави і права: теологічної, патріархальної, договірної, психологічної, органічної, марксистської, насильства та ін.
Тема 6. Сутність та типи держави.
Правова, соціальна держава як гарант
здійснення та захисту прав людини
Поняття типу держави. Чинники, що визначають тип держави. Формаційний та цивілізаційний підходи до визначення типів держави.
Сутність держави та її еволюція. Класове і загальнолюдське в сутності держави.
Основні сучасні концепції розуміння сутності держави.
Формування концепцій держави у класово диференційованому суспільстві.
Становлення і розвиток концепцій держави у країнах, де відбувається формування основ громадянського суспільства.
Концепція національної держави. Фашистські ідеї державно-
сті. Концепція елітарної держави.
Концепція держави загального благоденства. Особливості та зміст концепції правової держави.
Правова, соціальна держава як гарант здійснення та захисту прав людини — загальнолюдський соціально-політичний ідеал. Співвідношення держави, суспільства й особи. Необхідність закріплення та захисту прав особи. Правовий статус особи: поняття, структура, види. Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Декларація прав людини (1948 р.). Дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина — обов’язок держави. Взаємна відповідальність особи та держави.
Тема 7. Місце держави в політичній
системі суспільства
Поняття і структура політичної системи суспільства. Її основні суб’єкти: держава, політичні партії, рухи, громадські організації й об’єднання і т. д. Право й інші соціальні норми як регулятивна основа політичної системи.
Представницька і безпосередня форми демократії та їх роль у політичній системі суспільства. Ідея народовладдя як одна із загальнолюдських цінностей. Концепція народного суверенітету.
Поняття та основні ознаки народовладдя. Громадянське суспіль­ство як загальна база організації народовладдя. Представницька та безпосередня форми демократії.
Поняття та зміст первинного та похідного представництва. Місце єдиного загальнонародного органу державної влади в систе­мі поділу влади.
Ознаки держави, що відрізняють її від інших організацій і установ суспільства. Взаємодія держави з партіями, суспільними об’єднаннями тощо.
Тема 8. Форми держави
Поняття й елементи форми держави. Форми державного правління: поняття і види. Форма державного правління в Україні та її розвиток у сучасних умовах.
Співвідношення типу і форми держави. Розмаїття форм правління в межах одного і того ж типу держави.
Форми національно-державного й адміністративно-територіаль­ного устрою: поняття і види.
Політичний (державний) режим: поняття і види. Політичний (державний) режим сучасної України.
Тема 9. Держава: її мета,
механізм та функції

Поняття функцій держави. Співвідношення їх із цілями, задачами та принципами держави. Форми здійснення функцій держави: поняття і види. Функції держави та функції окремих її органів.
Класифікація функцій держави: постійні і тимчасові, внутріш­ні і зовнішні, основні і неосновні. Характеристика основних внут­рішніх і зовнішніх функцій сучасної Української держави. Мета правової, соціальної держави.
Поняття механізму держави. Його роль у здійсненні функцій і завдань держави. Структура державного апарату.
Поняття й ознаки державних органів. Їх класифікація. Органи держави й органи місцевого самоврядування.
Принципи організації та діяльності державного апарату. Поняття державної служби.
Вдосконалення механізму сучасної Української держави як умова підвищення ефективності її функціонування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.