лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 16. Норми права в системі соціальних норм: поняття, види та структураЩе на початку цього розділу, розкриваючи багатогранну сутність права та основні концепції праворозуміння, ми розглядали питання щодо існування в суспільстві системи соці-
альних норм з метою загального визначення місця норм права в цій системі.
Водночас «норма права» є однією із центральних загальнотеоретичних категорій, оскільки будь-яке правове явище розкриває свій зміст безпосередньо або опосередковано саме у взаємодії та співвідношенні з правовими нормами.
При цьому поняття «нормативність», «формальновизначеність», «юридична загальнообов’язковість та чинність» як ключові ознаки юридичного права безпосередньо пов’язані з категорією «норма права». У зв’язку з цим, насамперед, варто особливо наголосити на тому, що норма права — це первинна складова його системи, завдяки чому правовій нормі властиві усі головні ознаки, притаманні формально визначеному праву (див. схему 10.2 до теми 10).
Метою вивчення даної теми є безпосереднє вивчення внутріш­ньої природи норми права, визначення її змісту, структури та видів (табл. 16.1).

Таблиця 16.1
КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМ ПРАВА

Критерії поділу

Види норм права

1. За функціональним зна­ченням

Вихідні (відправні, установчі), норми-принципи, норми-засади, норми-дефініції, норми — правила поведінки, загальні норми, спеціальні норми

2. За предметом правового регулювання

Це виокремлення норм права за галузевою приналежністю — норми конституційного, адміністративного кримінального, цивільного, трудового та інших галузей права

3. За методом правового регулювання

Імперативні, диспозитивні, заохочувальні, рекомендаційні

4. За юридичною силою

Залежно від суб’єкта нормотворчої діяльності — законодавчі, підзаконні

5. За сферою дії

Норми загальної дії, обмеженої дії, локальні

6. За характером приписів (формою вираження диспозиції)

Уповноважувальні, забороняльні, зобов’язувальні

7. За структурними характеристиками права

Норми публічного права, норми приватного права;
норми матеріального права; норми процесуального права

Норма права як загальне правило вбирає в себе все різноманіття соціального досвіду суспільства і держави; вона є моделлю суспільних відносин, що відображає інтереси суспільства, держави й особи.
Розглядаючи питання щодо співвідношення норми права зі статтею нормативного акта, доцільно звернути увагу на те, що зміст і призначення такої видової групи правових норм як норми
правила поведінки
тісно переплітається з їх структурою, що являє собою логічний взаємозв’язок гіпотези, диспозиції та санкції; тож виділяється декілька варіантів співвідношення норм права та статті нормативного акта: в одній статті нормативного акта може міститися одна норма права або декілька статей у своїй сукупності можуть складати одну норму права тощо.

 1. Поняття та ознаки норми права.
 2. Класифікація норм права за певними критеріями
 3. Гіпотеза, диспозиція та санкція як складові структури норми права — правила поведінки.

Література

 1. Алексеев С. С. Теория права. — М.: БЕК, 1994. — 245 с.
 2. Пеньков Ю. Социальные нормы. — М.: 1990. БЕК, 140 с.
 3. Словарь терминов по теории государства и права: Учеб. пособие. / Рук. авт. кол. Н. И. Панов. — Харьков: Основа, 1997.
 4. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.
 5. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. — М.: БЕК, 1997. — 253 с.


Норма права — це таке правило поведінки, яке встановлюється у відповідному порядку компетентними суб’єктами нормотворчої діяльності для регулювання й охорони суспільних відносин, має загальнообов’язковий, формально визначений характер, забезпечується державою та діє в часі, в просторі та за колом осіб.
Структура норми права — це об’єктивно зумовлена потребами правового регулювання її внутрішня форма, складовими елементами якої є диспозиція, гіпотеза та санкція.
Диспозиція норми права — це така її частина, де безпосередньо зафіксоване правило поведінки, що виражене в правах і обов’язках суб’єктів; уповноважувальна диспозиція надає суб’єктам право на здійс­нення певних дій, визначає той чи інший варіант їх можливої поведінки; зобов’язувальна диспозиція покладає на суб’єкта обов’язок щодо здійснення певних дій; забороняльна диспозиція містить заборону щодо здійснення суб’єктом певних дій.
Гіпотеза норми права — це така її частина, де визначені обставини, умови, за наявності яких настає дія правил, що містяться в диспозиції; визначена гіпотеза вичерпно окреслює ті умови, за наявності яких настає дія правил, які містяться в диспозиції; не повністю визначена гіпотеза містить формулювання в загальній формі «у необхідному випадку»; відносно визначена гіпотеза — обмежує умови застосування норми певним колом формальних вимог.
Санкція норми права — це така її частина, де закріплені заходи державного примусу у разі невиконання або неналежного виконання правил, які містяться в диспозиції, та недотримання вимог, що визначені в гіпотезі; визначена санкція вказує на заходи державного впливу, які мають бути застосовані у випадку порушення норми; відносно визначена санкція встановлює нижчі та вищі або лише вищі межі державного впливу на правопорушника; альтернативні санкції надають змогу особі, яка застосовує норми права, обрати з двох або декількох можливих варіантів заходи державного впливу такі, котрі найбільш відповідають конкретним обставинам скоєного правопорушення.

Теми рефератів
1. Правова норма як первинна ланка системи права.
2. Формальна визначеність як ознака норми права.
3. Дія норм права в просторі.
4. Дія норм права в часі.
5. Дія норм права за колом осіб.
Питання для дискусій
1. Проаналізуйте співвіднесеність прогалин у праві зі структурою норм права — правил поведінки.
2. Проаналізуйте зміст ч. 1 і ч. 2 ст. 299 Кримінального кодексу України з погляду їх структури:
1. Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацьковування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, — караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
2. Ті ж самі дії, вчинені у присутності малолітнього, — кара­ються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
Обґрунтуйте співвідношення норми права та статті нормативно-правового акта на конкретному прикладі (зокрема, використовуючи Кримінальний кодекс України).
3. Визначте до якого виду норм права відносять такі положення, сформульовані у ст.1 Конституції України:
«Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава».
 Питання для самоконтролю
  • У чому полягає сутність структури норми права?
  • Які існують види диспозицій норми права?
  • У чому полягає значення науково обґрунтованої класифікації норм права? Наведіть приклади можливих критеріїв класифікації норм права.
  • Визначте, які структурні елементи норми права наве­дені у статті Цивільного процесуального кодексу (ЦПК) (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належ­ність (абсолютно визначені, відносно визначені тощо): «Особа, яку призначено експертом, повинна з’явитися на виклик суду і дати правдивий висновок щодо постав­лених їй питань».
  • Визначте, які структурні елементи норми права наведені у статті ЦПК (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність: «Якщо у судове засідання не з’яв­ляться свідки або експерти, суд заслуховує думку осіб, які беруть участь у справі, про можливість розгляду справи за відсутності свідків або експертів, які не з’явилися, та постановляє ухвалу про продовження судового розгляду або про відкладення розгляду справи на певний строк».
  • Визначте, які структурні елементи норми права наведені у статті ЦПК (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність: «Якщо при розгляді цивільної справи суд виявить у діях сторони або іншої особи ознаки злочину, він повідомляє про це прокурора або порушує кримінальну справу».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.