лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


До семінарського заняття № 1
Спільність ознак політики і права полягає в єдиних джерелах фор­мування цих суспільних явищ, в їх єдиному призначенні та меті (регулятив­не забезпечення стабільності існування та розвитку соціальної системи).
Відмінність між політикою і правом полягає в цільовій спрямованості дій їх учасників: політика націлена на завоювання та використання політичної влади, лідерство у формуванні державної влади, а право орієнтоване на рівне і справедливе забезпечення багатоманітних інтересів різних суб’єктів у конкретних соціально значимих відносинах.
Державний позитивізм — це одне з учень про взаємодію держави і права, за якого джерелом права є держава.
Ідея правової держави — вчення про зв’язаність державної влади правом, законами, які вона має поважати та дотримуватись, оскільки джерелом права є природа особи; держава повинна здійснювати свою діяльність в правових формах, тобто вона має бути санкціонована правом, підкорена йому.
До семінарського заняття № 2
Політика — це складне, багатоаспектне явище, джерелами якого є боротьба за владу; існує велика кількість її різновидів: внутрішня та зов­нішня, соціальна, національна, економічна, правова, науково-технічна, культурна, фінансова, військова, екологічна тощо.
Правова політика — науково обґрунтована програма заходів, ідей, цілей, методів, які реалізуються в сфері дії права та через право, що сприяє розумному проведенню державної політики; особлива форма вираження державної політики, закріплення і здійснення політичного курсу країни.

Теми рефератів
До семінарського заняття № 1

 1. Суб’єкти політики та суб’єкти права.
 2. Політика і право як нормативні регулятори суспільних відносин.
 3. Право та його соціальна спрямованість.
 4. Сфери правової та політичної діяльності.
 5. Зміст політики та права.
 6. Зовнішні форми вираження політики та права.
 7. Держава і право в їх співвідношенні та взаємодії.
 8. Головні відмінні ознаки громадянського суспільства від станового.
 9. Ідея правової держави в історії політико-правової думки.
 10. Правова держава: поняття та основоположні засади.

До семінарського заняття № 2

 1. Суб’єкти правової політики.
 2. Правова політика та її завдання в Україні.
 3. Шляхи подолання правового нігілізму та правового ідеалізму.
 4. Загальна характеристика політики як основи процвітання на­ції та стабільності суспільства.
 5. Політика як складне та багатоаспектне явище. Види політики.
 6. Рівень політизації суспільства. Сучасна політико-правова ситуація в Україні та її основні риси.

Питання для дискусій
До семінарського заняття № 1
У своїй праці «Німецька ідеологія» (1846) Карл Маркс зазначав: «В дійсній історії ті теоретики, що бачили основу права в силі, перебували в найгострішій суперечності з тими, які вважали основою права волю, — перебуваючи в такій суперечності, як суперечність між реалізмом і ідеалізмом. Якщо визнавати силу базисом права, як це роблять Гоббс і т. д., то право, закон тощо — тільки симптоми, вираження інших відносин, на яких ґрунтується державна влада. Матеріальне життя індивідів жодним чином не залежне просто від їхньої «волі». Їх спосіб виробництва і форма спілкування, які взаємно зумовлюють одне одне, є реальний базис держави і залишається ним на всіх ступенях, на яких ще необхідні поділ праці і приватна власність, цілком незалежно від волі індивіда. Ці дійсні відносини зовсім не створені державною владою, а, навпаки, самі вони — створююча її сила. Крім того, що пануючі за даних відносин індивіди мають конституювати свою силу у вигляді держави, вони повинні надати своїй волі, зумовленій цими певними відносинами, загального виразу у вигляді державної волі, у вигляді закону, — виразу, зміст якого завжди дається відносинами цього класу, як це особливо ясно доводить приватне і кримінальне право. Подібно до того, як від ідеалістичної волі чи сваволі цих індивідів не залежить вага їхніх тіл, так не залежить від їх волі і те, що вони проводять свою власну волю у формі закону, роблячи її в той же час незалежною від особистої волі кожного окремого індивіда серед них. Їх особисте панування має в той же час конституюватися як загальне панування, їх особиста сила ґрунтується на життєвих умовах, які вони, як пануючі індивіди, мусять забезпечувати проти інших індивідів, і до того ж у вигляді умов, що мають силу для всіх. Вираз їх волі, зу­мовленої їхніми спільними інтересами, є закон».
Проаналізувавши підхід К. Маркса до питань співвідношення та взаємодії права з матеріальними відносинами, спробуйте висловити свою думку з цього приводу.
До семінарського заняття № 2
Видатний філософ давньої Греції Арістотель, як відомо, розділяв погляди своїх славетних попередників — Сократа і Платона щодо співвідношення справедливого і законного. У трактаті «Політика» він зазначав, що поняття справедливості пов’язано з уявленням про державу, оскільки право, що служить критерієм справедливості, є регулюючою нормою політичного спілкування. Право як політичне явище Арістотель визначає «політичним правом». Це, врешті-решт, означає, що, на його думку, існування «не­політичного права» неможливе, тобто право як соціальне явище взагалі відсутнє в неполітичних (деспотичних) формах правління.
Таким чином, Арістотель відносив право до явищ політичного характеру. При цьому, розрізняючи природне та умовне (воле-
встановлене) право, він обидва ці різновиди права відносить до явищ політичних, оскільки, на його думку, джерелами і природного, і політичного права є «політична природа людини», адже людина, за його словами, за своєю природою істота політична.
Проаналізувавши підхід Арістотеля до питання співвідношення права і політики, спробуйте висловити свою думку з цього приводу.
 Питання для самоконтролю
До семінарського заняття № 1
 1. Поясніть, як Ви розумієте тезу про те, що за допомогою права здійснюються завдання та функції держави.
 2. Обґрунтуйте положення, згідно з яким право відіграє велику роль у становленні, розвитку та вдосконаленні держави.
 3. Права людини за станово-кастового суспільства та за громадянського суспільства: порівняльна характеристика.
 4. Чи збігаються форми та методи забезпечення реалізації політичних та правових рішень?
 5. У чому полягає взаємодія політики і права?
 6. Проаналізуйте наслідки надмірної правової регламентації.
 7. Чи правильним є положення — «не все те, що не заборонено, — дозволено, проте і дозволено не лише те, що безпосередньо законом не заборонено»?
 8. Чи можна погодитися з думкою давніх римлян: «Хто живе по закону, той нікому не шкодить»?
 9. Прокоментуйте тезу про те, що влада має тенденцію до необмеженості, виходу з-під контролю, а право намагається поставити її на місце, ввести в юридичні рамки.

До семінарського заняття № 2
1. У чому полягає, на Вашу думку, призначення правової політики? Чи можливо розглядати правову політику як прикладну науку, спрямовану на оцінювання чинного законодавства для вироблення більш досконалих норм? Обґрунтуйте Вашу думку.
2. Чому правова політика тісно пов’язана з іншими видами по­літики?
3. Чи можна погодитися з висловом про те, що правова політика, передусім, служить інтересам держави?
4. Яким Ви вбачаєте співвідношення таких понять як «право сили» та «сила права»?
5. Прокоментуйте вислів Ш. Монтеск’є: «Коли я відправляюсь в будь-яку країну, я перевіряю не те, чи гарні там закони, а те, яким чином вони виконуються, оскільки гарні закони існують усюди».
6. Наведіть конкретні приклади існуючих поряд з Вами проявів правового нігілізму та правового ідеалізму.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.