лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 13. Право в системі соціально-політичних явищ, цінностей та матеріальних відносинЗаглиблюючись у світ багатогранної сутності права слід, передусім, пригадати той факт, що за часів радянської науки беззаперечною була теза — «базис визначає надбудову», тобто за радянської правової доктрини увага акцентувалася на домінантному значенні економіки для усіх надбудовних явищ і, зокрема, — для політики та права.
Крім того, необхідно наголосити також і на тому, що за часів, коли одна партія визнавалася ядром політичної системи, превалювали тези і про пріоритет політики над правом, оскільки воно розглядалося виключно як інструмент і знаряддя в руках бюрократичної партійної верхівки, де процвітало так зване телефонне право тощо. Іншими словами, право довго не визнавалося як відносно самостійна, загальносоціальна та культурна цінність.
Через це особлива значимість вивчення даної теми зумовлена необхідністю розкриття ролі такого соціального феномена як право в системі діалектичного розвитку суспільного процесу і, зокрема, таких його важливих складових, як економіка та політика.
Варто зауважити, що в процесі історичного розвитку суспільства ступінь «використання права» був різним; проте в процесі ускладнення суспільного життя помітна тенденція до росту значимості права в усіх сферах діяльності людини, що уможливлює активний вплив на соціально-економічні процеси, дає змогу встановлювати межі соціально значимої діяльності держави та надає гарантії суспільству від узурпації політичної влади. І це, до речі, є підтвердженням нормального розвитку суспільної життєдіяльності, в процесі якої людина, врешті-решт, починає усвідом­лювати цінність вирішення будь-якої ситуації саме правовими методами, адже, як відомо, право ґрунтується на духовному, тобто розумному.
Крім того, доцільно замислитися також і над питаннями про реальне співвідношення та взаємодію права з такими соціальними цінностями, як «громадянське суспільство» та «держава». Необхідність повторного звернення до проблем, пов’язаних із громадянським суспільством та державою (які розглядались в попередньому розділі даного курсу), зумовлена, передусім, потребою сприйняття їх під новим кутом зору;в основі права лежить суспільний інтерес, у свою чергу, саме інтереси «скріплюють» членів громадянського суспільства, бо реальним зв’язком між ними є не політичне, а цивільне життя; з огляду на це не держава «скріплює» між собою елементи громадянського суспіль­ства, а, навпаки, єдність суспільства зумовлює єдність держави (табл. 13.1).

Таблиця 13.1
СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Єдність

Спільні походження, типологія, історична доля та детермінованість економічними, культурними та іншими умовами; існують як засоби регуляції та упорядкування, акумулюючи та балансуючи загальні та індивідуальні інтереси; гарантують права особи

Відмінність

Держава — особлива політико-територіальна організація пуб­лічної влади, форма існування класового суспільства; право, багатогранне соціальне явище і в юридичному розумінні являє собою систему офіційно встановлених норм, які спрямовані на регулювання та охорону суспільних відносин; тобто держава уособлює собою силу, а право — волю

Тож мета вивчення даної теми полягає у розкритті значимості права щодо такої особливої соціальної організації, як держава. Оскільки у разі, якщо метою діяльності держави є вузькогрупові, олігархічні інтереси, вона не здатна ефективно регулювати процеси суспільного розвитку; водночас становлення громадянського суспільства, в основі якого лежить забезпечення природних прав людини, являє собою фундамент для формування правової держави, за якої діє принцип верховенства права, а права і свободи людини визначають зміст і спрямованість діяльності держави (схема 13.1).

Схема 13.1

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОВІДНОСИН
МІЖ ДЕРЖАВОЮ
ТА ЮРИДИЧНИМ ПРАВОМ


ТОТАЛІТАРНА
Держава, створюючи право, вище за нього і тому ним не зв’язана

ЛІБЕРАЛЬНА
Право вище держави

ПРАГМАТИЧНА
Держава створює право, але зв’язана ним

Продовжуючи розгляд питань щодо співвідношення політики, держави та права, студентам юридичних вузів важливо також зрозуміти специфіку, призначення та головні пріоритети правової політики, оскільки остання значною мірою розробляється та впроваджується в життя саме юристами і правознавцями.
При цьому слід особливо наголосити на тому, що політика держави має бути правовою, а право — сприяти проведенню розумної державної політики. У зв’язку з цим важливо закцентувати увагу на визначенні головних суб’єктів правової політики, розглянути питання щодо розробки науково обґрунтованої програми заходів у сфері правової політики, що надала б можливість законодавцям визначитися з тим, які життєво важливі відносини потрібно врегульовувати за допомогою права, а в яких сферах задля недопущення «процесів зарегульованості» таке юридичне втручання може розглядатися як надумане або надмірне тощо. З приводу цього доцільно також розглянути явища «правового нігілізму» та «правового ідеалізму» (схема 13.2).

 
Схема 13. 2
ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ТА ПРАВОВИЙ ІДЕАЛІЗМ

ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ
— недооцінка значимості права; — різновид соціального нігілізму, сутність якого — у загальному негативному, неповажному ставленні до права, законів, нормативного порядку, джерелами якого є правова невихованість (недотримання правових настанов, «війна законів», спроба реалізувати свої інтереси не правовим шляхом тощо)

ПРАВОВИЙ ІДЕАЛІЗМ
— переоцінка значимості права, абсолютизація права, наділення його понад­природними властивостями, що зумовлено нерозумінням того факту, що перетворення, які проводяться в суспільстві, хоча і потребують надійного правового забезпечення, проте вони не можуть бути виключно вольовими, оскільки закони мають виконуватися, закони мають працювати; зокрема одним із класичних прикладів правового ідеалізму є боротьба із «зеленим змієм» за радянських часів (прийняття правових норм, які не відповідають наявним об’єктивним умовам — «спроба виростити квітучий сад в жорстоких умовах пустелі»)


Cемінарське заняття № 1
Право як відносно самостійне
явище суспільного життя
1. Право, суспільство та матеріальні суспільні відносини.
2. Право як відносно самостійне явище суспільного життя та його вплив на політику й економіку.
3. Спільні та відмінні риси між правом і політикою.
4. Право і демократія. Взаємодія і співвідношення між правом, державою та громадянським суспільством.

Література

 1. Алексеев С. С. Теория права. — М.: БЕК, 1994. — 245 с.
 2. Білас І. Право, суспільство, держава: від тоталітаризму до демократії // Розбудова держави. — 1994. — № 3. — С. 14—17.
 3. Волович В., Юрченко О. Україна: тенденції соціального розвитку // Політологічні читання. — 1992. — № 2. — С. 8—10.
 4. Євдокимов В. О. Право як феномен соціального регулювання та його вплив на розвиток суспільства і держави // Адвокат. — 1997. — № 2. — С. 11—12.
 5. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.

Семінарське заняття № 2
Правова політика та її головні
ознаки і принципи

 1. Сутність і головні принципи правової політики.
 2. Право як ефективний стабілізатор політичного життя.
 3. Основні завдання правової політики на різних етапах соці-
  ального розвитку.

Література

  • Алексеев С. С. Теория права. — М.: БЕК, 1994. — 245 с.
  • Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. — М.: Инфа-М, 2000.
  • Словарь терминов по теории государства и права: Учеб. пособие. / Рук. авт. кол. Н. И. Панов. — Харьков: Основа, 1997.
  • Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. — М.: Юристь, 1997.— 456 с.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.