лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 11. Джерела (форми) праваРозпочинаючи розгляд питань даної теми слід, передусім, звернути увагу на те, що поняття «форма права» та «джерела права» (у широкому розумінні) хоча і тісно пов’язані між собою, проте не збігаються; поняття «форма права» відображає виключно спосіб зовнішнього оформлення правових норм, в той час як категорія «джерела права» за своїм змістом є ширшою й охоплює, крім того, ще витоки формування права як систему чинників соціально-економічного, політичного, культурного значення тощо, які зумовлюють сутність юридичного права та його форми вираження в тій чи іншій державі світу, у той чи інший проміжок часу (табл. 11.1).

Таблиця 11.1
ДЖЕРЕЛА ПРАВА

Матеріальні — чинники, зумовлені об’єк­тивними потребами су­спільного розвитку та особливостями спосо­бу виробництва у даній країні

Ідеальні — чинники зов­нішньо- та внутрішньопо­літичного характеру, куль­турні чинники, рівень пра­восвідомості тощо, тобто все те, що сприяє усвідом­ленню суб’єктами нор-
мотворчості існуючих в країні матеріальних, об’єк­тивних потреб для вироблення відповідних форм права

Юридичні — форми права (правовий звичай, нормативно-правовий договір, нормативно-пра­вовий акт, судовий або адміністративний преце­дент, правова доктрина)

Метою вивчення даної теми є ознайомлення студентів з тими формами зовнішнього прояву юридичного права, які на сьогодні існують в різних державах світу. Розкриваючи поняття та зміст кожної з цих форм, слід приділити особливу увагу нормативно-пра­вовому актові та його значимості в Україні; і при цьому в загальних рисах розглянути характеристику та властивості нормативно-пра­вових актів, дослідити усі ланки системи нормативно-правових актів в Україні, виділивши в цій ієрархічній структурі закони та їх особливі ознаки.
Крім того, опрацьовуючи питання даної теми доцільно зауважити на значимості міжнародних договорів, стандартів і принципів як джерел права, оскільки у практиці правового регулювання демократичних держав світу діє принцип пріоритету норм міжнародного права над нормами національного права, згідно з яким вважається, що саме міжнародне право втілює загальнолюдські принципи, на підставі яких мають будуватись як міждержавні, так і внутрішньодержавні правовідносини.

 1. Поняття «форма права» і «джерело права»: їх єдність та відмінність.
 2. Види форм права та їх поняття і зміст.
 3. Міжнародні договори, стандарти та принципи як джерела права.
 4. Значимість нормативно-правових актів та їх система в Україні.

Література

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р.. — К.: Преса України, 1997.
 2. Коментар до Конституції України. — К.: Ін-т законодав. ВРУ, 1996.
 3. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 року) // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31.
 4. Статут Організації Об’єднаних Націй // liga.com.ua
 5. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.
 6. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практики застосування: Пер. з англ. — К.: АРТЕК, 1997. — 189 с.
 7. Лаврів З. М. Прецедент у Європейському та вітчизняному праві // Вісник господарського судочинства. — 2004. — № 2. — С. 257—262.
 8. Петрова Л. Думки щодо підручника проф. С. С. Алєксєєва // Право України. — 1995. — № 2. — С. 9—14.
 9. Сурілов О. В. Теорія держави і права. — Одеса, Вища школа. — 1998. — 410 с.
 10. Федоренко Г. О. Деякі питання законодавчої діяльності (про так званий поділ праці між законодавцем і суддею) // Право України. — 1996. — № 6. — С. 18—20.
 11. Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України // Там само. — 2000. — № 2. — С. 19—22.


Нормативно-правовий акт — це офіційний загальнообов’язковий документ, що видається у встановленому порядку відповідними компетентними суб’єктами нормотворчості, має певну процедуру набрання чинності, містить норми права та діє в часі, в просторі і за колом осіб.
Конституція — Основний Закон держави, якому належить верховенство в системі нормативно-правових актів.
Конституційні закони — акти, що становлять основу розвитку правової системи та вносять зміни або доповнення до Конституції.
Органічні закони — акти, які конкретизують найважливіші положення Конституції.
Звичайні закони — акти, які приймаються парламентом у межах його компетенції з інших важливих питань суспільного життя.
Акти делегованого законодавства — акти, які приймаються через делегування (передачу) законодавчих повноважень від парламенту до Уряду або до Голови держави та мають юридичну силу законів.
Підзаконні нормативно-правові акти — це офіційні загальнообов’язкові документи компетентних органів держави, які видаються на підставі та на виконання законів.
Правовий звичай — санкціоноване державою правило поведінки, що утвердилося в суспільстві завдяки багаторазовому повторенню впродовж тривалого часу та котре стало традицією, тобто правило, яке передавалось від покоління до покоління, поки потрапило в орбіту державних інтересів.
Юридичний прецедент — це формально визначене рішення судового або адміністративного органу, яке стало нормою, еталоном, зразком (правилом поведінки) при розгляді подібних справ у майбутньому.
Міжнародний договірце багатосторонній офіційний документ, що укладається на міждержавному рівні та має на меті створення, зміни або скасування норм міжнародного права та спрямований на регулювання й охорону інтересів усієї міжнародної спільноти.

Теми рефератів

 1. Закон: поняття та види.
 2. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття та види.
 3. Судовий прецедент: поняття та місце серед інших форм права.
 4. Нормативно-правовий договір: поняття та місце серед інших форм права.
 5. Дія нормативно-правових актів у часі, в просторі і за колом осіб.
 6. Міжнародні договори: поняття та види.
 7. Принципи міжнародного права як джерела права.

Питання для дискусій
1. Видатний французький мислитель епохи Просвітництва Ш. Л. Монтеск’є зазначав: «Я почав з вивчення людей і зрозумів, що усе різноманіття їхніх законів і звичаїв не зумовлено виключно свавіллям їх фантазії... Є багато речей, які керують людьми: клімат, релігія, закони, приклади минулого, правила поведінки, звичаї, і як результат усього цього, — формується загальний дух народу... Якщо справедливо, що характер та почуття серця надто різноманітні за різних кліматичних умов, то закони мають відповідати цьому розмаїттю...»
Проаналізувавши міркування Ш. Л. Монтеск’є, висловлені в його славетній праці «Про дух законів» (1748), спробуйте визначити ті «неюридичні» джерела права, які, на Вашу думку, мають вирішальний вплив на формування норм права. Обґрунтуйте свою відповідь.
2. Видатний український мислитель Яків Козельський у своїй праці «Філософські пропозиції» (1768) визначав закон як правило чи веління, за яким людина зобов’язана діяти через острах покарання або заради отримання нагороди. Що ж стосується тих правил, за яких людина може діяти з повною свободою, без остраху покарання або без надії отримати нагороду, то такого роду правила Я. Козельський визначав як «поради».
Спробуйте висловити власну думку щодо підходу Я. Козель­ського до змісту поняття «закон» й з огляду на це виділити найголовніші, на Вашу думку, ознаки формально визначеного права, розкривши при цьому особливі риси кожної з форм права.
3. «Право, взагалі, — святе, хоча б тому, що воно є наявне буття абсолютного поняття, самоусвідомленої свободи. Формалізм же права виникає із тих відповідних відмінностей, які існують між різними рівнями розвитку поняття свободи...», — вказував видатний німецький філософ Георг Гегель у праці «Філосо­фія права» (1820).
Поясніть, що, на Вашу думку, мав на увазі Гегель, стверджуючи, з одного боку, «святість» права, а з іншого — його «формалізм».
4. Деякі фахівці не відносять правову доктрину до юридичних джерел права, посилаючись на те, що в правовій доктрині, на їхню думку, не повною мірою втілюються усі ознаки, притаманні юридичному, формально визначеному праву. Проаналізуйте наданий уривок з праці відомого представника історичної школи права Георга Фрідріха Пухти «Енциклопедія права» (1840) та спробуйте висловити свою думку з цього приводу: «Завдання науки полягає в тому, щоб пізнати юридичні положення в їх систематизованому взємозв’язку... для пізнання генеології окремих юридичних положень до їх основоположних принципів і, навпаки.... За такого способу пізнання можна осмислити такі юридичні положення, які приховані в дусі національного права і які не можуть виявити себе ні в безпосередніх переконаннях членів народу, ні у висловах законодавця, які відповідно стають зрозумілими лише як продукт наукової дедукції.
Таким чином, наука являє собою ще одне джерело права поруч з іншими, а право, яке виникло з цього джерела, є право науки, або інакше, право юристів, оскільки воно виникло з діяльності юристів... право, яке живе переважно у свідомості юристів...»
 Питання для самоконтролю
  • Визначте відмінність нормативно-правового акта від нормативно-правового договору.
  • Виділіть особливі ознаки міжнародно-правового договору та різних його видів (міжнародних конвенцій, міжнародних угод тощо)
  • Назвіть особливі ознаки судового прецеденту, які виділяють його з-поміж інших форм права.
  • Якими, на Вашу думку, є ідеологічні підґрунтя для становлення таких форм права, як нормативно-право­вий акт та судовий прецедент? Обґрунтуйте свою відповідь, використовуючи найкращі надбання світової та вітчизняної політико-правової думки.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.