лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

РОЗДІЛ ІV. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ


Тема 10. Право: його поняття, сутність, функції та принципиПереходячи до вивчення наступного розділу даного курсу, студентам необхідно звернути увагу на те, що право, як і держава, є унікальним суспільно необхідним феноменом, науковий інтерес до якого протягом багатьох століть не тільки не згасає, а навпаки, постійно зростає.
З приводу цього доцільно розглянути сутність даного поняття під різними кутами зору, оперуючи поглядами багатьох мислителів, державних діячів, правознавців, які визначали зміст цього складного суспільного явища у різні часи, за різних соціально-економіч­них та політичних умов, оскільки подібний підхід об’єктивно відповідає існуванню в юридичній науці багатьох наукових напрямів щодо розуміння права (див. відповідні положення розділу ІІ).
Отже, чим складнішим є явище, тим більшу кількість якостей і ознак воно має, що, своєю чергою, зумовлює необхідність ґрунтовнішого дослідження основних підходів до сприйняття сутності права (табл. 10.1).

Таблиця 10.1
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРАВОРОЗУМІННЯ

Назва концепції

Зміст концепції права

Позитивістська школа права

Оскільки юридичне право формально визначене, виключним його джерелом є державна влада, тобто право розглядається як результат нормотворчої діяльності держави (саме ця концепція розуміння права була панівною за часів радянської юридичної науки)

Природно-правова тео­рія права

Виникнення будь-якої норми права та юридичного права як нормативного регулятора суспільних відносин в цілому пов’язане з суспільною необхідні-
стю, а отже, і його сутність зумовлена природою людини; тож право не зумовлюється державою,

Закінчення табл. 10.1

Назва концепції

Зміст концепції права

 

а закони, які видаються відповідними органами держави, повинні мати правовий характер; у Конституції України 1996 р. проголошується принцип верховенства права, людина визнається найвищою соціальною цінністю, встановлюється, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави

Історична школа права

Будь-яка правова система функціонально пов’яза­на зі станом історичного розвитку суспільства, національним духом народу

Соціологічна концепція права

Зміст права зумовлюється тими життєвими умовами, в яких фактично відбувається реалізація правових правил; право проголошується головним інструментом соціального компромісу, який функ­ціонує в суспільстві з метою соціальної єдності

Психологічна концепція права

Наше розуміння права випливає з нашої психіки, а отже, джерелом права є переживання та емоції людини

Теорія інтегративної юриспруденції

Об’єднання елементів різних, полярних концепцій праворозуміння з метою створення нової — «інтегративної» школи: джерелами права є і законодавча діяльність держави, і правотворча діяльність суддів

Визначивши особливості поняття права (схема 10.1) і, зокрема, ознаки юридичного права (схема 10.2), його принципи та функ­ції, необхідно особливо зауважити на тому, що право, як і держава, є продуктом суспільного розвитку, і «юридично» воно формується в державно організованому суспільстві як «основний нормативний регулятор суспільних відносин».
Схема 10.1

ПОНЯТТЯ ПРАВА ЯК БАГАТОГРАННОГО
СОЦІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ

Термін «право» використовується в декількох значеннях:

 • формально визначена, об’єктивно зумовлена міра свободи, що належить особам на певному проміжку часу, в конкретно-історичних соціально-еко­номічних, політичних умовах, в тій чи іншій державі світу;
 • волю домінуючої частини населення в соціально неоднорідному суспільстві, спрямована на регулювання та охорону суспільних відносин, гарантується державою та зведена в закон;
 • соціально-правові домагання осіб, зумовлені природою цих домагань («природні права»);
 • об’єктивне право (право в об’єктивному розумінні) як система норм;
 • система ідей, уявлень про те, яким має бути об’єктивне право;
 • право в суб’єктивному розумінні
Схема 10.2
ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОГО, ФОРМАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОГО ПРАВА

1. Встановлюється або санкціонується (тобто офіційно схвалюється) відповід­ними компетентними інститутами — державними органами, народом (на референдумі) тощо.
2. Його зміст визначається потребами суспільного розвитку, інтересами учас­ників суспільних відносин.
3. Має загальнообов’язковий характер для всіх членів спільноти.
4. Має відповідні процедуру та порядок прийняття і набрання чинності.
5. Має нормативний характер, оскільки за своїм функціональним призначенням во­но діє як типовий регулятор однотипних ситуацій, встановлених у нормах права.
6. Має формально визначений характер, існує у відповідних формах права, формулює правила поведінки у вигляді прав і обов’язків.
7. Діє в часі, в просторі та за колом осіб.
8. Має системний характер, оскільки його норми утворюють внутрішньоузгоджену цілісність.
9. Забезпечується можливістю державного примусу

З приводу цього слід дослідити причини виникнення права й ознаки, які відрізняють юридичне, формально визначене право від соціальних норм первіснообщинного ладу.
Розкриваючи зміст поняття «нормативність» як одну із власти­востей права доцільно звернути увагу на існування в суспільстві системи соціальних норм, особливо зосередившись на співвідношенні та взаємодії норм права і норм моралі, їх єдності, відмінності, а також на тих суперечностях, які виникають між цими суспільними феноменами, та шляхах усунення і подолання їх. Розглянувши сутність соціальних норм, потрібно визначити місце норм права в їх системі, роль норм права в розвитку і зміцненні етичних основ суспільства і, своєю чергою, — значення моралі в підвищенні правової культури і формуванні поваги до права.

Семінарське заняття № 1
Право та основні підходи до праворозуміння
1. Сутність права та його складна, багатогранна природа.
2. Причини виникнення юридичного, формально визначеного права.
3. Право як складний соціальний феномен та основні підходи до праворозуміння.

Література

 • Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. — К.: Преса України, 1997.
 • Аристотель. Сочинения. — М.: Наука, 1983. — 240 с.
 • Бердяєв Н. О государстве. — Философия неравенства. — М.: Наука, 1990. — 125 с.
 • Гегель Г. Философия права. — М.: Наука, 1990. — 105 с.
 • Гумилев Л. В поисках вымышленного царства. — М.: Наука, 1992. — 98 с.
 • Історія вчень про право і державу: Хрестоматія для юридичних вузів і факультетів / Уклад., заг. ред. проф., д-р істор. наук Г. Г. Демиденко. — 2-ге вид., доп. і змін. — Х.: Легас, 2002. — 568 с.
 • Монтескье Ш. Дух законов. — М.: Госиздат, 1968. — 86 с.
 • Новгородцев П. И. Введение в философию права. Кризис современного правосознания. — М.: Юристь, 1996. — 87 с.
 • Ющик О. Право: у пошуках дефініції // Право України. — 2003. — № 6. — С. 105—109.
 • Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 356 с.

Семінарське заняття № 2
Право як нормативний регулятор
суспільних відносин
1. Соціальна цінність юридичного права та його ознаки.
2. Функції права: поняття та види.
3. Принципи права: поняття та види.

Література

 • Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. — К.: Преса України, 1997.
 • Аристотель. Сочинения. — М.: Наука, 1983. — 240 с.
 • Бердяєв Н. О государстве. — Философия неравенства. — М.: Наука, 1990. — 125 с.
 • Гегель Г. Философия права. — М.: Наука, 1990. — 165 с.
 • Гумилев Л. В поисках вымышленного царства. — М.: Наука, 1992. — 98 с.
 • Гойман В. И. Действие права. — М.: Наука, 1992.
 • Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у ре­гулюванні суспільних відносин // Право України. — 2000. — № 16. — С. 12—15.
 • Монтескье Ш. Дух законов. — М.: Наука, 1968. — 86 с.
 • Недбайло П. Е. Введение в общую теорию государства и права. — К.: Выща шк., 1973. — 253 с.
 • Радько Т. Н. Функции права // Общая теория права: Курс лекций / Под ред. В. К. Бабаева. — Н.: Новгород, 1993. — 150 с.
 • Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.


Об’єктивне право — це система юридичних, загальнообов’язкових, формально визначених, гарантованих державою правил поведінки, які встановлюють права, обов’язки та відповідальність учасників правовідносин і спрямовані на врегулювання та охорону суспільних відносин; тобто це по суті загальнообов’язкові юридичні правила, які не залежать від індивідуальної свідомості людини, встановлюються поза нею.
Суб’єктивне юридичне право особи — це забезпечена державою і закріплена в юридичних нормах можливість певної її поведінки, що спрямована на здійснення певних прав: тобто воно виникає на основі норм об’єктивного права і ними передбачене.
Публічне право — система загальнообов’язкових імперативних (категоричних) норм, які спрямовані на врегулювання статусу та порядку діяльності органів держави і відносин особи та держави.
Приватне право — система загальнообов’язкових, здебільшого диспозитивних норм, які спрямовані на врегулювання відносин між індивідами.
Принципи права — це провідні засади, ідеї, які характеризують його зміст та визначають спрямованість правового регулювання; найбільш прийнятною є класифікація принципів права на загальносоціальні, що поширюють свою дію на усю систему права, та спеціально-юридичні принципи як галузеві, міжгалузеві, принципи окремих інститутів права.
Правові аксіомияк принципи права — це такі правові положення, які сприймаються без доведення (незнання законів не звільняє від відповідальності тощо).
Правові презумпції як принципи права — це правові припущення (презумпція невинуватості: ніхто не може бути визнаним винним у здійсненні злочину, а також притягнутий до кримінальної відповідальності інакше як за вироком суду тощо).
Функції права — основні напрями впливу права на суспільні відносини; найбільш прийнятним є поділ функцій права на загальносоціаль­ні (гуманістична, інформаційна, виховна тощо) та спеціально-юридичні (регулятивна, охоронна).
Матеріальне право — сукупність правових норм, за допомогою яких держава впливає на суспільні відносини через пряме безпосереднє правове регулювання.
Процесуальне право — сукупність норм права, що регулюють відносини, які виникають у процесі розслідування злочинів, розгляду та вирішення кримінальних, цивільних прав тощо.

Теми рефератів
До семінарського заняття № 1

 • Основні ознаки юридичного права.
 • Природно-правова та позитивістська концепції права: порів­няльна загальнотеоретична характеристика.
 • Природно-правова концепція та її роль на шляху побудови правової держави.
 • Сутність та значення соціологічної концепції права.

До семінарського заняття № 2

 • Загальносоціальні та спеціально-юридичні функції права.
 • Загальносоціальні принципи права.
 • Співвідношення та взаємодія норм права і норм моралі.
 • Правові аксіоми: поняття та види.
 • Правові презумпції: поняття та види.

Питання для дискусій
До семінарського заняття № 1

 • Чи правильна теза про те, що лише через право матеріалізується потенціал духовних, моральних цінностей, покликаних і здатних оберегти та захистити людину від негативного впливу природи і суспільства?
 • Проаналізуйте різні концепції праворозуміння в аспекті часового проміжку їх виникнення.
 • У чому, на Вашу думку, полягають глибинні джерела походження кожної з концепцій розуміння сутності права?
 • Видатний російський мислитель, представник ліберального державно-правового напряму П. І. Новгородцев зазначав, що право як таке не може здійснити позитивні зміни у суспільстві, оскільки воно є підлеглою частиною, що входить до ширшого складу моральних сил.

Проаналізуйте підхід П. І. Новгородцева до права і спробуйте надати такому підходу об’єктивну оцінку, використовуючи при цьому найкращі надбання світової та вітчизняної політико-правової думки.
5. Академік Всеукраїнської Академії наук, відомий фахівець у галузі держави і права М. І. Палієнко розглядав право як суспільне явище, в основу якого покладена ідея справедливості, критерій оцінки будь-чого, принцип належного; таким належним, на його думку, в житті кожної людської спільноти є моральні засади; ідеалом права, його завданням є встановлення миру і порядку між людьми і сприяння їх добробуту.
Проаналізуйте підхід М. І. Палієнка до права і спробуйте визначити, проявом якої концепції праворозуміння він є за своїм змістом.
6. Г. Кельзен, представник нормативістської концепції права, висував тезу проти природно-правової теорії на підставі того, що в останній відбувається змішування суттєвих відмінностей між науково загальновизнаними законами природи та правилами етики і юриспруденції. Урешті-решт, на його думку, тяжіння до природно-правової доктрини походить від психологічної потреби виправдати суб’єктивні рішення і спробувати видати їх за такі, що засновані на об’єктивних принципах, на істині, справедливо-
сті тощо.
У чому, на Вашу думку, полягає наукова обмеженість та наукова невиваженість міркувань Г. Кельзена? Обґрунтуйте свою відповідь, вказавши на її хибні риси.
До семінарського заняття № 2

 • Порівняйте правові презумпції й аксіоми та розкрийте їх сутнісні особливості.
 • Інтерпретуючи на свій кшталт погляди на право ідеологічних попередників (К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна), посилаючись на історичні умови, Й. В. Сталін і апарат очолюваної ним комуніс­тичної партії заперечували можливість існування теорії природного права, закликали відмовитися від старого «буржуазного права» і створювати «нове соціалістичне право», яке базувалося б на марксистській методології та відповідало б завданням диктатури пролетаріату.

Спробуйте проаналізувати та порівняти зміст функцій і принципів права за тоталітарного державного режиму та за демократичного державно-правового режиму.
 Питання для самоконтролю
До семінарського заняття № 1
1. У чому полягає цінність і значимість права для суспільства?
2. Чи згодні Ви з тезою про те, що нормативістський підхід до розуміння правових явищ визначає зміст права життєвими обставинами й умовами, за яких фактично реалізуються правові приписи? Обґрунтуйте свою відповідь, розкривши зміст кожної з основних концепцій права.
3. У чому, на Вашу думку, полягає сутність плюралізму різних концепцій права і яким чином вона співвідноситься з проголошенням принципу верховенства права?
До семінарського заняття № 2
1. У чому полягають головні відмінні ознаки права від інших соціальних норм?
2. Спробуйте виявити глибинне призначення правових принципів.
3. Проаналізуйте значення загальносоціальних принципів для побудови правової держави в Україні.
4. У чому полягає відмінність загальносоціальних від спеціаль­но-юридичних функцій права?
5. Генеральний прокурор СРСР, директор Інституту права А. Я. Вишинський (1883—1954) на Першій нараді з питань науки радянської держави та права у липні 1938 р., сформульовавши позицію офіційного «праворозуміння» (право почало визначатись як сукупність норм, законів і настанов, що захищаю­ться силою держави), також висунув ряд ідей стосовно проблем доказування в кримінальному процесі.
Проаналізувавши підхід А. Я. Вишинського до праворозуміння, спробуйте пригадати які основоположні правові принципи, що притаманні для будь-якої правової, соціальної держави, були повністю перекреслені в процесі впровадження таких «ідей» у практичну площину «сталінської дійсності».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.