лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 9. Держава: її мета, механізм та функціїУ державах різних ідеологічних спрямувань, різних типів і форм, у різні часові проміжки існували і відповідні кон-
струкції механізму реалізації державних функцій
, оскільки кожна держава для повноцінного здійснення своєї мети та завдань мусить мати певні державні інститути, які у своїй сукупності (за сучасною правничою термінологією) утворюють певний державний механізм (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ —
це система державних інститутів,
які створюються для забезпечення нормального функціонування держави

До системи державних інститутів входять:
— державні підприємства, установи й організації;
— державний апарат як система всіх державних органів, які здійснюють завдання і виконують певні функції держави

Розкриваючи внутрішню природу державного механізму, варто звернути увагу на такий його структурний елемент як держав­ний апарат, зауваживши при цьому насамперед на особливих рисах його складових (органів держави), а також на тій системі принципів, на підставі яких здійснюється їх організація та функціонування.
При цьому студентам особливо важливо осмислити правову природу державних органів, оскільки кожен з них як первинний елемент (компонент) державного механізму бере участь або у формуванні, або у підтримці державної політики. Кожен орган держави є юридичною особою (тобто має свій правовий статус, компетенцію, межі якої визначені чинним законодавством, свій кошторис, банківські рахунки, своє відокремлене майно на праві оперативного управління, що належить до державної власності, свою офіційну назву, державну печатку). Використовуючи системно-функціональний метод в процесі дослідження даного питання вкрай важливо виділити серед ознак державного органу особливі правові зв’язки, що об’єднують особовий склад органу держави в одне ціле і виражають найважливіші засади організації й функціонування органів держави, а саме: принцип службової субординації між працівниками, підпорядкування керівників ниж­чих державних органів керівникам вищих органів держави тощо.
Слід також ще раз наголосити, що механізм держави будується, насамперед, з урахуванням мети, завдань та призначення держави в певний історичний період її існування; тобто у даній темі фактично триває вивчення питань щодо призначення держави, проте вже в аспекті розгляду її функцій як основних напрямів діяльності держави, в яких, зрештою, втілюються в практичній площині її сутність, соціальне призначення та мета (табл. 9.2). Функціональне коло внутрішньої діяльності держави визначається її адміністративно-економічною (організаційно-господарською), полі­ційно-військовою (силовою) та судово-посередницькою ролями.

Таблиця 9.2


ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ —
це основні напрями діяльності держави,
які розкривають її соціальну сутність і призначення
в суспільстві з урахуванням державної мети

МЕТА ПРАВОВОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ —
формування громадянського суспільства,
створення умов, які забезпечують права і свободи людини.
«Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави» (ст. 3 Конституції України)

ВИДИ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ:
1) за сферою суспільного життя — економічні, політичні, гуманістичні тощо;
2) за часом виникнення — постійні; тимчасові;
3) за соціальним значенням — основні, неосновні;
4) за територіальною спрямованістю — внутрішні, зовнішні

  1. Поняття механізму держави.
  2. Структура державного апарату.
  3. Поняття державної служби.
  4. Поняття функцій держави та їх класифікація.

Література
1. Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2005. — 456 с.
2. Теорія держави і права: Навч. посіб. / За заг. ред.
С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.
3. Якубенко В. Напрями підвищення ефективності реалізації принципів соціальної держави // Українське право. — 2003. — № 1. — С. 100—106.

Орган держави — структурно-організаційний колектив державних службовців, які наділені владними повноваженнями, необхідними засобами для виконання певних завдань і функцій держави, мають територіальний масштаб діяльності, формуються або через вибори, або через призначення; усі державні органи можна класифікувати за різними критеріями — за принципом поділу влад, за формою і процедурою їх утворення або виникнення, за об’ємом їх владних повноважень, за політичним значенням тощо.
Державна служба в Україні — професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави й одержують заробітну плату за рахунок державних коштів; ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження; право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального та майнового стану, расової та національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір або за іншою процедурою, пере­д­баченою Кабінетом Міністрів України.
Верховна Рада Українипарламент України; єдиний орган законодавчої влади; єдиний загальнонародний, виборний, представницький, колегіальний орган державної влади; орган первинного представництва.
Президент Україниглава держави; єдиний виборний, представницький, єдиноначальний орган державної влади; орган первинного представництва.
Кабінет Міністрів Україниуряд України; вищий орган в системі органів виконавчої влади (міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій); орган похідного, вторинного представництва.
Конституційний Суд України — єдиний орган конституційної юрисдикції; орган похідного, вторинного представництва.
Органи правосуддя — суди загальної та спеціальної юрисдикції; органи похідного, вторинного представництва.
Прокуратура — організаційно-самостійна система державно-право­вих органів, що здійснює контрольно-наглядові функції в межах, установлених чинним законодавством.

Теми рефератів
1. Співвідношення та взаємодія механізму та функцій держави.
2. Система органів державної влади в Україні.
3. Правовий статус органів держави.
4. Класифікація органів державної влади за відповідними критеріями.
5. Ключові внутрішні та зовнішні функції держави нині в Україні.
6. Удосконалення механізму сучасної Української держави як умова підвищення ефективності її функціонування.
Питання для дискусій
1. Як Ви вважаєте, на які органи держави має покладатися пов­новаження щодо формування державної політики та повноважен­ня щодо її забезпечення?
2. Видатний державний діяч США Александер Гамільтон у своїй праці «Союз як гарантія від партійних сварок та заколотів» (1787) зазначав:
«Політичні діячі та державні мужі, які відомі здоровим глуздом і справедливістю в поглядах, виступають за єдиноначальність у виконавчій владі та за колегіальність у законодавчій.
Як слушно вони зауважують, енергійність є найбільш необхідним атрибутом виконавчої влади при тому, що сама ця влада має перебувати в одних руках... Крім того, колегіальність виконавчої влади позбавляє народ засобів, за допомогою яких він може простежити за тим, як здійснюється делегована ним влада. Суспільна думка втрачає свою ефективність, по-перше, унаслідок послаблення ефективності громадського осуду, якщо він спрямовується не на одну особу, а на групу осіб, і, по-друге, через неможливість швидко та чітко виявити порушення посадовими особами їх обов’язків з тим, аби примусити їх піти у відставку, якщо це потрібно, або віддати під суд...
Небезпідставно вважають вони, що, оскільки колегіальність найдоцільніша в процесі обговорення та пошуку істини та розрахована як на прищеплення в народу довіри до влади, так і на захист його привілеїв та інтересів, то воно більш притаманне законодавчій владі...»
Проаналізуйте підхід А. Гамільтона до питань побудови ефек­тивного механізму реалізації виконавчої та законодавчої влади в умовах президентської форми державного правління. Обґрунтуйте свою відповідь, використовуючи кращі надбання вітчизняної та світової політико-правової думки.
3. Проаналізуйте відмінні риси між органами державної влади й органами місцевого самоврядування, враховуючи те, що через органи місцевого самоврядування, як і через органи державної влади, народ також реалізує своє право на здійснення представницької демократії. Обґрунтуйте свою відповідь.
 Питання для самоконтролю
1. Один із прихильників абсолютної монархії та реформ Петра І в Росії Іван Тихонович Посошков (1652—1726) у своєму проекті державних реформ пропонував створити в державі контрольний орган, який здійснював би контроль за виконанням указів монарха та законів.
Який орган держави, на Вашу думку, нині став прообразом того контрольного органу, що його пропонував створити І. Т. Посошков? Обґрунтуйте свою відповідь.
2. Проаналізуйте кожен з елементів державного апарату в аспекті його відповідного функціонального призначення.
3. Надайте загальну характеристику поняття «державна служба». Чи можна цю категорію застосовувати до усіх складових державного механізму? Обґрунтуйте свою відповідь.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.